Julianabaan
Geactualiseerd op 03 september 2020

In overleg met de overige eigenaren in het gebied het toekomstig bestendig maken van het winkelcentrum Julianabaan.Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Van Eekelen Programma
Ambtelijk opdrachtgever Pim Felix Initiatiefnemer / opdrachtgevers
Projectleider Corneel Jonkers    
Projectkarakteristiek
Projectfase Onderzoeksfase Ruimtelijke procedure nog niet van toepassing
Einddatum 2021/2022 Risicoprofiel laag
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling Informatieve raadsbrief 18 juni 2019 Volgende raads- / commissie-behandeling nader te bepalen
Besluitvorming Voor kennisgeving aangenomen 
Afwijking tov besluitvorming
Belangrijkste wijzigingen
Het stedenbouwkundig adviesbureau heeft een drietal scenario's inmiddels uitgewerkt welke met de eigenaren in het winkelgebied zullen worden besproken.


In het coalitieakkoord is opgenomen dat wordt ingezet op een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en leefomgeving in het winkelcentrum Julianabaan. In oktober 2018 is daarom het proces geïntensiveerd om samen met de vastgoedeigenaren van de Julianabaan te komen tot een toekomstbestendig winkelgebied. Na verkennende gesprekken is gebleken dat er voldoende draagvlak is om gezamenlijk toe te werken naar een visie op het centrum. De behoefte bestaat om een drietal scenario's te laten uitwerken met een schetsontwerp inrichtingsplan, verbeelding en beeldkwaliteitsplan voor de openbare ruimte en de gevels van de panden binnen het winkelcentrum. Tevens zal gevraagd worden om een volumestudie om inzicht te geven in locaties die zich op korte of langere termijn mogelijk lenen voor herontwikkeling dit in relatie tot de urgente woningbouwopgave en om richting te kunnen geven aan initiatieven uit de markt.


Doelstelling en gewenst resultaat

Het in samenspraak met de vastgoedeigenaren onderzoeken van de mogelijkheden om het winkelcentrum Julianabaan toekomstbestendig te maken. Het onderzoek in de vorm van scenario's en de gesprekken daarover moeten tot overeenstemming leiden omtrent de in gezamenlijkheid te nemen maatregelen met als resultaat een toekomstbestendig winkelcentrum.  


Stand van zaken

De drie uitgevraagde scenario's zijn inmiddels uitgewerkt en worden in de komende weken in de vervolggesprekken met de vastgoedeigenaren in het winkelcentrum op haalbaarheid getoetst. Op die manier wordt er toegewerkt naar een voorkeursscenario. Op basis van een kostenraming kengetallen wordt er ingeschat welke investeringen nodig zijn om het scenario te realiseren. Onderwerp van gesprek is daarbij wie welke kosten draagt en hoe deze kosten verdeeld worden over de eigenaren. Het is moeilijk te overzien, hoeveel tijd dit proces van scenario-vorming en kostenverdeling in beslag zal nemen omdat hier veel verschillende belangen spelen. Wij verwachten voor de zomer de raad mee te kunnen nemen in de scenario's en welke daarvan op draagvlak kan rekenen van de vastgoedeigenaren in het gebied.

Op 9 april heeft er een online gesprek met de vastgoedeigenaren plaatsgevonden waarin de architect de drie scenario's heeft toegelicht. Deze eerste verkenning met de eigenaren biedt voldoende aanknopingspunten voor een vervolg overleg in de eerste helft van mei. In dit vervolgoverleg zal worden toegewerkt naar één gedragen voorkeursscenario en wordt met name ook ingegaan op de financiële kant ervan.Financiën

In 2019 is 50.000 euro ter beschikking gesteld voor een eerste verkenning met de vastgoed eigenaren in het winkelcentrum. Hieruit zijn inmiddels de proces- en begeleidingskosten vanuit de gemeente en het onderzoek naar de drie scenario's (op basis van een verdeelsleutel) gedekt. Voor het vervolgtraject zal extra budget worden gevraagd bij de eerste Turap 2020.


Planning

Zoals onder 'stand van zaken' aangegeven is het in dit proces moeilijk om vooruit te kijken omdat er veel verschillende eigenaren aan tafel zitten. De komende drie maanden wordt er met de eigenaren gesproken over de diverse scenario's en de financiële consequenties daarvan. Het doel is voor de zomer te komen tot een door de eigenaren gedragen voorstel.


Communicatie

Gedurende het proces worden de winkeliers op regelmatige basis bijgepraat over de voortgang. Wanneer er met de eigenaren is gekomen tot een haalbaar scenario, dan zal ook de raad hierin worden meegenomen met als doel te kunnen komen tot een taakstellend budget. De verantwoordelijke wethouder wordt op regelmatige basis over de voortgang geïnformeerd. Overigens is de gemeente als eigenaar van het bibliotheek gebouw en de openbare ruimte vertgenwoordigd in de overleggen met de overige eigenaren in het gebied.


Risicomanagement

Risico's die bij het project spelen zijn:

1. Het ontbreken van overeenstemming tussen de eigenaren over de te nemen maatregelen en of de financiële consequenties

2. het ontbreken van draagvlak voor de oplossingen bij de overige stakeholders


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities