Leidschendam Centrum
Geactualiseerd op 06 mei 2020

Herstructureringsproject voor het historisch centrum van Leidschendam.1 tot 1 van 2 elementen
vorige12volgende

Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Bouw Programma Economische en ruimtelijke kansen
Ambtelijk opdrachtgever Rob Gussekloo  Initiatiefnemer / opdrachtgevers Vof Leidschendam Centrum en gemeente Leidschendam-Voorburg
Projectleider Paula van der Ark    
Projectkarakteristiek
Projectfase Openbaar gebied in  Realisatie / beheer.
Bouwkavels: Ontwerp
Ruimtelijke procedure Diverse omgevingsvergunningen voor de bouwplannen
Einddatum Afronding project 2022. Risicoprofiel Financieel laag
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 9 april 2019 Volgende raads- / commissie-behandeling
Besluitvorming Parkeerbalans LDC vastgesteld
Afwijking tov besluitvorming
Belangrijkste wijzigingen
Woningborg heeft overeenstemming met Niersman over de afbouw van zowel het Molenpad als de Plaspoelkade.
Het bouwplan Schoorlaan komt voor de zomer in procedure. 

 

Doelstelling en gewenst resultaat

Het (laten) realiseren van het plan Leidschendam Centrum zoals verwoord in het Masterplan (april 2004, het bestemmingsplan 2005) en de verschillende contracten. De hoofddoelstellingen zijn het versterken van de functionele, ruimtelijke en economische structuur, het verbeteren van de leefbaarheid, kwaliteit, sfeer, uitstraling en imago van het historisch centrum van Leidschendam.

Het historische centrum moet ruimte bieden aan kwalitatief hoogwaardige winkel-, culturele en horeca/uitgaansvoorzieningen naast de gebruikelijke dagelijkse winkels. In plaats van filialisering en uitbreiding van “harde horeca” (snackbars, koffieshops, disco’s, e.d.) wordt hier duidelijk gekozen voor sfeerbepalende, kleinschalige, kwaliteitswinkels en hoogwaardige dag- en avondhoreca. Hiervoor is nodig een algehele kwaliteitsverbetering van het woningaanbod (ca 550 nieuwbouwwoningen), de woonomgeving, de openbare ruimte, de mogelijkheden tot ontspanning en culturele activiteiten, de verkeerssituatie en het winkelaanbod (ca 3.000 m2 nieuwbouw). Het historische centrum moet een duidelijke positionering krijgen ten opzichte van de andere centra in Leidschendam en omstreken.

In dit kader realiseert de Vof Leidschendam Centrum opgericht, een publiek private samenwerking, die verantwoordelijk is voor de grondexploitatie en herinrichting van het openbaar gebied. De Vof geeft wel gronden uit aan de ontwikkelende partijen, maar realiseert zelf geen woningen. Dat doen de ontwikkelende partijen in de samenwerking. Nu alleen nog Schouten & de Jong Projectontwikkeling samen met BPD (hierna: SJB). WoonInvest en Vidomes hebben hun sociale programma al gerealiseerd en ING heeft haar rechten overgedragen aan SJB.


Stand van zaken

Openbare ruimte

In de tweede helft van 2020 gestart wordt met de werkzaamheden van de Plaspoelhaven.

Bouwplannen

Met het bouwplan Schoorlaan is door de raad ingestemd. De nieuwe aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwplan Leytsche hof zal naar verwachting eind september 2020 worden ingediend.

Het bouwplan Rijnlandstraat, wacht nog altijd op een besluit over het al dan niet realiseren van een openbare parkeergarage van ca. 42 parkeerplaatsen onder dit bouwplan.

Woningborg heeft met Bouwbedrijf Niersman BV overeenstemming bereikt over afbouw van de bouwplannen Plaspoelkade en Molenpad. De afbouw van de Plaspoelkade is gestart, voor het Molenpad is de planning nog niet duidelijk, maar als uiterste opleverdatum is 30 november 2021 afgesproken.

Een voorstel aan de raad over Plaspoelhaven zal naar verwachting bij de begroting voorgelegd worden.

Kunstwerk op de brug

Het kunstwerk op de brug is in productie genomen door de bronsgieter. Het kunstwerk wordt nu verder afgewerkt en is dan klaar voor plaatsing zodra de langzaam verkeersbrug over de Plaspoelhaven is geplaatst. Dat zal pas in 2021 zijn. 


Juridische procedures

Op 9 juni heeft de raad de ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor dit bouwplan afgegeven. Vervolgens hebben het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen met alle bijbehorende stukken van donderdag 2 juli 2020 tot en met woensdag 12 augustus 2020 ter inzage gelegen. Er zijn in die periode geen zienswijzen ingediend.


Woningmarkt 

De verkoop van woningen valt buiten de scope van de Vof.

SJB zal  vanaf 2020 nog de volgende woningen in verkoop brengen:

  • Rijnlandstraat Noord: 10 eengezinswoningen en 25 appartementen
  • Schoorlaan: 22 eengezinswoningen
  • Leytschehof: ca 150 woningen
  • Damlaan: ca 9 appartementenEconomische aangelegenheden

Geen.


Scopewijzigingen

Geen.


Financiën
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
juridische ondersteuning en advisering *)        
Totaal€ 0€ 0€ 0€ 0

* het restant van 2019 is niet overgeheveld naar 2020. Op dit moment zijn er geen verwachte uitgaven. Mochten er alsnog komen in 2020, dan worden deze verwerkt in de 2e Tussentijdse rapportage.

Financiële afwikkeling tussen gemeente en Vof
In opdracht van de Vof heeft de gemeente gronden verworven in het gebied. Daarnaast draagt de Vof in opdracht van de gemeente zorg voor het woon- en bouwrijp maken van deze gronden. De boekwaarden van deze gronden, inclusief de bijkomende kosten, staan daarom op de balans van de gemeente. Hier tegenover staat een schuld van de gemeente aan de Vof in de vorm van een door de Vof aan de gemeente verstrekte geldlening. De gemeente verkoopt in delen de gronden aan de Vof. De opbrengsten uit deze verkopen worden gebruikt om de lening af te lossen. Aan het einde van het project is de lening geheel afgelost met de verkoopopbrengsten. De grondexploitatie van de Vof is onlangs vastgesteld, deze heeft een licht positief resultaat.


Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
gronduitgifte Rijnlandstraat noordna omgevingsvergunning voor het bouwplanDirectie Vof jan 2020 uitstel verleend tot 6 maanden na besluit over al dan niet parkeergarage onder bouwplan
gronduitgifte Leytschehofuitstel verleend tot december 2021Directie Vof jan 2020  
gronduitgifte Schoorlaan G2 fase 2uitstel verleend tot 1 oktober 2020Directie Vof jan 2020  
kunstwerk op brug Plaspoelhaven20206 maart 2018 keuze uit drie ontwerpen Het kunstwerk is in productie
start 2e fase herinrichting Schoorlaan2020  De start is afhankelijk van de oplevering van de woningbouw.
2e fase aanleg Plaspoelhaven2020  Een voorstel aan de raad over Plaspoelhaven zal naar verwachting bij de begroting voorgelegd worden.Communicatie
Communicatie momenten Omgeving Raad Toelichting
14 november 2019 informatiebijeenkomst eigenaren van de nieuwbouwprojecten van aannemer Schouten algemene informatie over faillissement en afhandeling daarvan
29 oktober 2018 inloopavond over planning werkzaamhedenomwonenden belangstellenden Informatie over planning werkzaamheden Vof omgeving Plaspoelhaven en planning woningbouw
11 april 2019 Informatiebrief autobrug Bolderomwonenden   

Informatie over werkzaamheden van de Vof wordt verspreid via de digitale nieuwsbrief van Leidschendam-Zuid van de gemeente en zonodig via huis aan huis berichten.

De informatiewinkel Damlounge op de Damlaan is niet meer in gebruik.


Aansturing en beheersing van het project

Samenwerking

Voor het herstructureringsproject is een Samenwerkingsovereenkomst gesloten met Schouten & de Jong Bouwfonds (SJB), ING, WoonInvest en Vidomes en de Vof Leidschendam centrum (vof). De rechten in de Samenwerking van zowel ING als WoonInvest zijn overgedragen aan SJB. Bouwfonds heeft een naamswijziging ondergaan en heet tegenwoordig BPD. De Vof bestaat uit de gemeente en SJB en is verantwoordelijk voor de uitgifte van gronden aan de marktpartijen en de volledige herinrichting van het openbaar gebied. De marktpartijen zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling, verkoop en realisatie van de nieuwbouw in het centrum.

Vof Leidschendam Centrum

Besluitvorming vindt plaats door de Vof-directie, waarin de drie vennoten (gemeente, Schouten De Jong Projectontwikkeling en BPD) elk een vertegenwoordiger in hebben. Voorbereiding van besluiten in de directie vindt plaats in o.a de werkgroep financiën en het Managementteam van de Vof. Het Managementteam vormt het dagelijks bestuur van de Vof en bestaat uit de projectmanager van de gemeente, de projectleider openbare ruimte (eveneens van de gemeente) en een projectmanager vanuit de ontwikkelingscombinatie Schouten de Jong/BPD.


Risicomanagement

Er is geen sprake van grote risico’s. Mogelijk kleine risico’s kunnen zich nog voordoen met betrekking tot archeologie. Ook kunnen tegenvallers in de uitvoering tot extra plankosten leiden. In de VOF grondexploitatie zit echter nog voldoende “onvoorzien” om dit op te vangen. Er moeten nog grote investeringen in het openbaar gebied gedaan worden.

Door vertraging in de bouwplannen en oplevering van de nieuwbouw, loopt de herinrichting van de openbare ruimte vertraging op.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities