Leidsenhage / Westfield Mall of the Netherlands
Geactualiseerd op 29 april 2020

Winkelcentrum Leidsenhage wordt herontwikkeld tot een kwalitatief hoogwaardig overdekt topregionaal winkelcentrum "Westfield Mall of the Netherlands". De gemeente is faciliterend. Unibail-Rodamco-Westfield realiseert en exploiteert.


1 tot 1 van 2 elementen
vorige12volgende

Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Stemerdink Programma Economische en ruimtelijke kansen
Ambtelijk opdrachtgever Rob Gussekloo Initiatiefnemer / opdrachtgevers Eigenaren/Unibail-Rodamco
Projectleider Paula van der Ark    
Projectkarakteristiek
Projectfase Realisatiefase Ruimtelijke procedure Bestemmingsplan
Beeldkwaliteitsplan
omgevingsvergunning
allen afgerond
Einddatum 2021 Risicoprofiel Laag
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 7 mei 2019 presentatie bereikbaarheid Volgende raads- / commissie-behandeling
Besluitvorming
Afwijking tov besluitvorming
Belangrijkste wijzigingen
Belangrijkste wijzigingen t.o.v. de vorige keer:
Door de huidige crisis zijn veel winkels in the Mall gesloten en loopt het parkeerbeleid om omliggende wijken vertraging op. De bouw loopt nog wel op schema. De officiële opening van het noordelijk deel van de Mall is verplaatst naar het 1e kwartaal van 2021.


Inhoud project

Als grootste eigenaar van het winkelcentrum werkt Unibail-Rodamco-Westfield (URW) momenteel aan de realisatie van Westfield Mall of the Netherlands (het nieuwe Leidsenhage) om de positie van het winkelcentrum in de regio te versterken en te zorgen dat het klaar is voor de toekomst.
Daarvoor is circa 30.000 m2 BVO aan kantoren gesloopt. URW voegt ca. 25.000 m2 BVO aan winkels aan het centrum toe. Uitgangspunt daarbij is het toevoegen van vernieuwende winkelconcepten en internationale retailers. Verder wordt een bioscoop en extra horecaprogramma toegevoegd. De bestaande bebouwing zal volledig worden gerenoveerd en dezelfde look en feel krijgen als de nieuwbouw. Op 6 maart 2014 ondertekenden de gemeente en (toen nog) Unibail-Rodamco de anterieure overeenkomst, waarin de afspraken over de grondverkoop, herontwikkeling en realisatie zijn vastgelegd. Uitgangspunt is dat URW voor haar rekening en risico ontwikkelt en realiseert en de gemeente faciliteert (faciliterend grondbeleid).


Doelstelling en gewenst resultaat

De doelstelling van het project is om Leidsenhage weer te laten uitgroeien tot een Topregionaal winkelcentrum en regionale ontmoetingsplek. Door het sterk onderscheidende, on-Nederlandse concept, nemen de bezoekersaantallen en de verblijfsduur van de bezoekers naar verwachting substantieel toe.

Het resultaat van het project is een volledig overdekt en vernieuwd Topregionaal winkelcentrum "Westfield Mall of the Netherlands". Dit winkelcentrum krijgt in totaliteit ca 4000 parkeerplaatsen (waarvan 1300 onder het centrum), onderscheidende (internationale) winkelformules, extra horecaprogramma en leisure voorzieningen waaronder een bioscoop,  integratie met het Groot-Zijdepark en de vijver, services en een interessant activiteitenprogramma.


Stand van zaken

Opening winkels

Door de coronacrisis is de Grande Opening uitgesteld van 29 oktober 2020 naar 18 maart 2021. Op 18 maart 2021 vindt de Grande Opening, binnen de dan geldende richtlijnen inzake de bestrijding van het COVID-19 virus, plaats.

Veiligheid

Het integraal veiligheidsplan is goedgekeurd. Dit is een levend document en dus zal er regelmatig getoetst worden of alle afspraken nog actueel zijn of aangepast moeten worden.
C2000: De C2000 installatie voor bouwdeel C is goedgekeurd en wordt in bedrijf gesteld. De planning is nu dat de andere delen van het zuidelijke gedeelte zo spoedig mogelijk worden toegevoegd.

Openbare ruimte en markt
Vanaf september 2020 is de markt gevestigd op de nieuwe locatie, te weten op het parkeerterrein bij het Fletcher hotel.

Zoals in eerdere versies van het projectenboek aangegeven is het ruimtelijk- en veiligheidstechnisch niet mogelijk een vrijliggend tweezijdig fietspad van 3 meter breed op het Wegelia te realiseren. Fietsen blijft wel toegestaan maar er komt geen specifiek  voor fietsers  bedoelde tweezijdige rijstrook.

Ook is in een eerdere versie van het Projectenboek  aangegeven dat het geplande éénzijdige fietspad aan de winkelzijde van van de Banninglaan om reden van verkeersveiligheid er niet kan komen. De oorzaak hiervan zijn  de verkeersbewegingen bij de expeditiehoven en de entrees van de parkeergarage en het parkeerterrein aan de Banninglaan welke voor kruisende fietsers niet aanvaardbare risico’s tot gevolg zouden hebben. In goed overleg met URW zijn deze plannen aangepast.

Inmiddels is het plan een tweezijdig fietspad van 3 meter breed te realiseren aan de noordzijde van de Banninglaan zo goed als afgerond en  kan dit pad naar het zich nu laat aanzien aangelegd worden in het eerste kwartaal van 2021. Dit geasfalteerde tweezijdige pad wordt gerealiseerd vanuit bestaande investerings-, exploitatie en subsidiebudgetten.

Parkeerdrukmeting/enquete

Door de coronacrisis heeft de parkeerdrukmeting niet eerder kunnen plaatsvinden. In het najaar van 2020 vindt nu een parkeerdrukmeting plaats in de wijken rondom het winkelcentrum. Ook wordt er een enquete onder de bewoners verspreid.

Werkzaamheden

De actuele werkzaamheden kunnen gevolgd worden op "De BouwApp" van Mall of the Netherlands en op Leidsenhagevernieuwt.nl.
Aanvragen en vergunningen voor avondwerk e.d worden gepubliceerd op https://overuwbuurt.overheid.nl/.


Financiën
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
       
       
bijdragen Weigelia € 250.000   € 300.000 € -50.000
verbetering Groot Zijdepark € 225.000 € 198.962   € 26.038
Totaal€ 475.000€ 198.962€ 300.000€ -23.962

Voor de bijdrage Weigelia is op dit moment nog maar € 250.000 beschikbaar, omdat de voor 2019 geplande bijdrage van € 50.000 in het resultaat is opgegaan. Dit wordt gecorrigeerd bij de jaarrekening.

.


Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
verplaatsing markt naar definitieve locatie1e helft 2020College in juni 2020 Ingebruikname nieuwe locatie in september 2020
herinrichting openbare ruimteuitvoering gefaseerd in aansluiting op nieuwbouw / renovatiegunning werk op 1 september 2016  
omgevingsbijeenkomst over eventuele parkeermaatregelen omliggende wijken3e kwartaal 2020college is vertraagd door uitstel parkeerdrukmeting en enquete
Grande opening noordelijk deel Westfield Mall of the Netherlands1e kwartaal 2021   

Ook gedurende het proces van realisatie wordt op regelmatige basis overleg gevoerd met omwonenden en andere stakeholders.

Omdat URW het project uitvoert, heeft de gemeente geen invloed op de planning van de nieuwbouw.


Communicatie
Communicatie momenten Omgeving Raad Toelichting
4e kwartaal 2020 omgevingsbijeenkomst eventuele parkeermaatregelenomwonenden en belanghebbenden Door de coronacrisis heeft de parkeerdrukmeting niet eerder kunnen plaatsvinden. In het najaar van 2020 vindt nu een parkeerdrukmeting plaats in de wijken rondom het winkelcentrum. Ook wordt er een enquête onder de bewoners verspreid.
2e helft 2020 enquête parkeeroverlast omliggende wijken omwonenden en belanghebbenden inventariseren huidige parkeeroverlast en mogelijke maatregelen
18 februari 2020 Workshop parkeren omliggende wijkenvertegenwoordigers van omliggende wijken, politie, ziekenhuis Workshop over eventuele parkeermaatregelen bij overlast na de grande opening
overleg met Platform voor lokale democratie over bereikbaarheid the Malldiverse belangengroeperingen overleg over maatregelen bereikbaarheid
definitieve verplaatsing markt 2020marktkooplieden, marktcommissie diverse overleggen
uitvoering bouwplan en inrichtingsplanklankbordgroepen Via Verdi, Banninghaege, Schout van Eijklaan, Heuvelweg, werkgroep Toegankelijkheid, Fietsersbond en winkeliers overleg wanneer nodig, verder nieuwsbrieven gedurende het gehele jaar
nieuwsbrief Unibail-Rodamco-Westfieldbelangstellenden en klankbordgroepen maandelijks ~ Aanmelden op www.leidsenhagevernieuwt.nl
bouwapp van Unibail-Rodamco-Westfield omwonenden, winkeliers, belangstellenden via deze bouw app kan snel kennis worden genomen van de actuele werkzaamheden in het centrum.
informatie Mall of the Netherlandsomwonenden, belangstellenden, winkeliers open op zaterdagen van 11.00 tot 16.00 uur

Door Unibail-Rodamco-Westfield (URW) is in samenwerking met de gemeente een communicatieplan opgesteld. Dit plan omvat de communicatieaanpak voor de fasen ontwerp tot en met realisatie, waarbij URW verantwoordelijk is voor de communicatie over de gehele vernieuwing, inclusief de herinrichting van de openbare ruimte.


Risicomanagement

De ontwikkeling en realisatie van de vernieuwing van Leidsenhage komt geheel voor rekening en risico van Unibail-Rodamco-Westfield. De gemeente loopt daar geen financiële risico's, echter indien de gemeente meer wil dan is overeengekomen dat de daaraan verbonden kosten wel voor de gemeente zijn. Hiervoor is op dit moment geen budget aanwezig.

De gemeente heeft een risicoanalyse opgesteld, met het oog op de komende Grande opening. Deze analyse heeft alleen betrekking op de gemeentelijke processen en wat nodig is om die processen binnen de gewenste termijnen te realiseren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities