Oosteinde - Vronesteijn
Geactualiseerd op 11 augustus 2020

Het realiseren van woningbouw.Programmastructuur
Portefeuillehouder Wethouder Rouwendal Programma Economische en ruimtelijke kansen
Interne opdrachtgever Pim Felix Initiatiefnemer Williams Developments B.V.
Accounthouder Maurits Materman en Rosa Goossens    
Programmakarakteristiek
Planfase Overeenkomen anterieure overeenkomst Ruimtelijke procedure Herzien bestemmingsplan
Einddatum Q3 2020 Risicoprofiel Midden
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 9-7-2019. Vaststelling ruimtelijk kader Volgende raads- / commissie-behandeling Q3 2020
Intentieovereenkomst 17-09-2012
Anterieure overeenkomst Q3 2020
Belangrijkste wijzigingen
De anterieure overeenkomst is nog niet overeengekomen in 2019. De verwachting is dat deze in Q3 2020 wordt vastgesteld en ondertekend. Hierna kan de ruimtelijke procedure worden opgestart. 


Bij dit project is er sprake van faciliterend grondbeleid.

Na geruime tijd heeft de raad op 9 juli 2019 het ruimtelijk kader vastgesteld. Een volgende stap in de ruimtelijke procedure kan worden gezet, namelijk het overeenkomen van de AOK.


Bestanden:
 foto coördinatie gebied.docx (0,31 Mb)

Doelstelling en gewenst resultaat

Doel

De grondeigenaar  (Williams Developments B.V.) van de nabij het spoor/de halte van Randstadrail gelegen locatie Oosteinde 241/243/245 heeft het voornemen deze locatie te herontwikkelen naar een woningbouwlocatie. De gemeente heeft zich bereid verklaard te onderzoeken of zij hieraan planologisch medewerking wil verlenen.

Het doel van het project is voor de gemeente om aan de hand van een goedgekeurd ruimtelijk kader en het doorlopen van een planologische procedure, te komen tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor woningbouw. Na de verlening van de omgevingsvergunning is het aan de ontwikkelaar om het bouwplan te realiseren.

Resultaat

 • Een door de raad vastgesteld ruimtelijk kader. Dit ruimtelijk kader gaat in op de ruimtelijke structuur en omgevingsaspecten (geluid, flora & fauna, archeologie, luchtkwaliteit, bodem, water, verkeer en parkeren). De concrete bouwplannen worden getoetst aan het door de raad vast te stellen ruimtelijk kader;
 • Een afgeronde planologische procedure. De door de ontwikkelaar beoogde herontwikkeling van de locatie vereist een bestemmingswijziging.
 • Verlening van een omgevingsvergunning op basis van een ingediend bouwplan;
 • Realisatie nieuwbouw door de ontwikkelaar;
 • Inrichten woonomgeving.

Gemeentelijke rol

De grondeigenaar ontwikkelt voor eigen rekening en risico. De gemeente neemt procesmatig een leidende rol om te komen tot een planologisch besluit.

Taken van de gemeente:

 • het managen van de gemeentelijke begeleiding van de voorgenomen herontwikkeling;
 • het voeren van overleg en communicatie over de herontwikkeling met de exploitant en in algemene zin met derden;
 • het toetsen van het voorlopig ontwerp en het inrichtingsplan;
 • het toetsen van de ruimtelijke onderbouwing;
 • het opstellen van (eventuele) vervolgovereenkomsten, zoals een anterieure overeenkomst;
 • het opstellen van een kostenbegroting vanwege het wettelijk verplicht kostenverhaal;
 • het eventueel opstellen van divers kaartmateriaal;
 • het opstellen van het ontwerp planologisch besluit.

Taken van de initiatiefnemer:

 • het doen van alle onderzoeken die vereist zijn voor een goede ruimtelijke onderbouwing;
 • het verrichten van onderzoek naar de mogelijkheden tot het verkrijgen van alle benodigde vergunningen, ontheffingen en toestemmingen noodzakelijk om de herontwikkeling te kunnen realiseren;
 • het voeren van overleg en communicatie over de herontwikkeling met de gemeente en met derden;
 • het opstellen van een inrichtingsplan;
 • het opstellen van een voorlopig ontwerp;
 • het uitvoeren van een onderzoek naar eventueel veroorzaakte planschade en de omvang daarvan;
 • het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing.

Stand van zaken

Op 17 september 2012 is met de ontwikkelaar een intentieovereenkomst getekend om de haalbaarheid van de herontwikkeling van de locatie te onderzoeken.

Tijdens een informatieavond op 4 december 2012 zijn omwonenden en belangstellenden geïnformeerd over het proces rondom het opstellen van een ruimtelijk kader. Vervolgens zijn met de ontwikkelaar gesprekken gevoerd over het ruimtelijk kader voor de nieuwbouw op deze locatie. Met name de financiële en ruimtelijke haalbaarheid van de ontwikkelplannen van de ontwikkelaar binnen de te stellen stedenbouwkundige randvoorwaarden speelden hierbij een rol. Hierdoor is er vertraging opgetreden in de oorspronkelijke planning.
Het concept ruimtelijk kader is op 28 november 2018 tijdens een inloopavond aan omwonenden gepresenteerd, waarbij ook om een reactie gevraagd werd. Op 9 juli 2019 heeft de raad het ruimtelijk kader vastgesteld.

Op dit moment wordt met de ontwikkelaar gesproken over het afsluiten van een anterieure overeenkomst.


Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
Intentie overeenkomst17-09-2012College  
Ruimtelijk kader09-07-2019Raad  
Anterieure overeenkomstQ3 2020College  
Planologische procedureQ3 - Q4 2020   
Start bouw2021-   
Oplevering2022 / 2023-   Communicatie
Communicatie momenten Omgeving Raad Toelichting
Inloopavond concept ruimtelijk kader 28 november 2018  
Vaststelling ruimtelijk kaderQ3 2019Q2 2019 

Communicatie over ontwikkelingen en voortgang van het project vindt plaats via nieuwsbrieven, inloopavonden en de gemeentelijke website.
Tijdens de realisatie van de beoogde woningbouw, verzorgt de ontwikkelaar de communicatie over het bouwproces naar de omwonenden.


Risicomanagement

Het project is een initiatief van derden. De gemeente heeft hierdoor geen directe financiële risico’s met betrekking tot dit project. Wel is er sprake van een eventueel maatschappelijk risico als gevolg van mogelijk gebrek aan maatschappelijk draagvlak voor de nieuwbouw. Met goede communicatie naar omwonenden wordt getracht dit risico zo veel mogelijk te voorkomen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities