Huygenskwartier Voorburg
Geactualiseerd op 07 september 2020

Opstellen van een aanpak voor het creëren van een onderscheidend, levendig en levensvatbaar gebied, dat door zoveel mogelijk partijen wordt ondersteund.Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Van Eekelen Programma Economie en ruimtelijke kansen
Ambtelijk opdrachtgever Jeroen van de Ven Initiatiefnemer / opdrachtgevers
Projectleider Margreet Witteveen    
Projectkarakteristiek
Projectfase Definitiefase Ruimtelijke procedure
Einddatum Risicoprofiel Gemiddeld
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 15 november 2016 Volgende raads- / commissie-behandeling
Besluitvorming
Afwijking tov besluitvorming
Belangrijkste wijzigingen
Update in stand van zaken en financiën.

 

Doelstelling en gewenst resultaat

De aanpak voor Huygenskwartier Voorburg heeft de volgende doelstelling: “het Huygenskwartier moet de plek worden waar de inwoner van Leidschendam-Voorburg alsmede de bezoeker graag werkt, winkelt, woont en uitgaat en de bezoeker een bestemming vindt voor een dagje uit”.

Dit doel wordt bereikt met opstellen van een actieprogramma door:

 • Op korte termijn het centrum met een aantal snelle ingrepen (quick wins) een positieve impuls te geven. Dit kan als vliegwiel dienen voor het verdere traject;
 • Voor de middellange en lange termijn samen met stakeholders een actieprogramma opstellen met onderwerpen en acties van uiteenlopende aard dat bijdraagt aan een toename van het aantal bezoekers en de aantrekkelijkheid en levendigheid van het gebied;
 • Op de lange termijn een stabiele situatie creëren voor bezoekers, ondernemers, eigenaren, bewoners en belanghebbenden: een aantrekkelijk, levendig en levensvatbaar centrumgebied.

Stand van zaken

De belangrijkste ontwikkelingen sinds 2019:

 • Op 1 februari 2019 is kentekenhandhaving ingevoerd. Er is eind 2019 een evaluatie uitgevoerd. Hierin zijn een aantal aanbevelingen benoemd, die in 2020 worden uitgewerkt. In het voorjaar 2020 is de attentiewaarde van de bebording vergroot door de bebording op onderdelen aan te passen.

 • Er is gestart met het verenigen van de pandeigenaren in het gebied voor een bedrijveninvesteringszone (BIZ). Vanuit een bijdrageregeling van de MRDH is er geld beschikbaar gesteld voor het opzetten van een plan van aanpak. Met behulp van externe expertise is een verkenning gedaan om de haalbaarheid van een BIZ te onderzoeken. Conclusie is dat voor het realiseren van een BIZ meer tijd nodig is om draagvlak te creëren.

 • Tweemaal per jaar vindt er een horecaoverleg plaats waarvoor alle horecaondernemers in het gebied worden uitgenodigd. Onderwerpen die daar besproken worden zijn o.a. evenementen, kwesties inzake openbare orde en veiligheid en onderwerpen zoals blurring/mengvormen horeca. Ook de ontwikkelingen inzake corona komen daar aan de orde.

 • Om de openbare ruimte verder te optimaliseren zullen er in het gebied extra fietsparkeerplekken worden gerealiseerd. Plaatsing zou in voorjaar 2020 worden uitgevoerd, echter door de coronacrisis en het feit dat de gemeente de horeca faciliteert met ruimere terrassen is dit uitgesteld. Daarnaast is de zichtbaarheid van het gebied verder geoptimaliseerd door de geplaatste vlaggen en banieren aan de Parkweg.

 • De uitvoering van het plan Herontwikkeling Herenstraat 42/22 en omgeving is in voorbereiding. Waaijer projectontwikkeling werkt het definitief ontwerp uit voor de nieuwbouw van supermarkt, parkeren en woningen op de plaats van het gemeentekantoor en de huidige supermarkt. Ook stelt zij een plan op voor de fasering van werkzaamheden, zoals de sloop van de bestaande bebouwing, de archeologische onderzoeken, bodemsanering en ook het doorfunctioneren van de Hoogvliet tijdens de bouw. Hierbij is aandacht voor de omgeving, in het bijzonder vanwege de historische gebouwen die vlakbij staan.

 • De focus in 2020 in de stuurgroep zal met name liggen op de verbinding met de Binckhorst en de bekendheid en zichtbaarheid van het gebied door marketing communicatie. Medio september wordt er door het ondernemersfonds een promotieactie uitgevoerd door middel van verspreiding van een voucherpakket. Vanuit de stuurgroep wordt hier een bijdrage aan geleverd.

 • Recentlijk is er binnen de gemeente een initiatief binnengekomen voor het verfraaien van de betonnen pilaren onder het station. Op dit moment wordt de haalbaarheid van dit initiatief onderzocht en gekeken welke bijdrage hier vanuit het project Huygenskwartier kan worden geleverd.

 • Er is een integraal promotieplan voor recreatie & toerisme ontwikkeld dat heeft geleid tot een campagneconcept. De campagne dient als verbindend element voor de communicatieuitingen van lokale partners, waaronder het Huygenskwartier. Hiermee krijgen lokale partners een groter podium en tegelijkertijd wordt kruisbestuiving gestimuleerd.

 • De maatregelen door de coronacrisis hebben een enorme impact op de ondernemers in het gebied. Het aantal passanten in het gebied blijft duidelijk achter bij vorig jaar. De foodsector doet het over het algemeen goed, non-food en horeca heeft het zwaar. Om de horeca te ondersteunen zijn per 1 juni 19 terrassen in het gebied tijdelijk uitgebreid en is er op het Stationsplein een tijdelijk terras gerealiseerd. Nu het terassenseizoen bijna weer voorbij is en daarmee de extra ruimte weer komt te vervallen, zullen met name de kleinere horecagelegendheden het moeilijk krijgen. Ook het wachten voor de winkel wanneer het maximaal aantal klanten binnen is zal met slecht weer geen optie meer zijn. Daarnaast zal in de retail 40% van de omzet in de laatste twee maanden gehaald moeten worden en zijn daarbij (mede) afhankelijk van het wat oudere, en daarmee voorzichtigere publiek. Tot slot zullen sommige regelingen als bijvoorbeeld tegemoetkoming in de huur ten einde lopen en mogelijk zelfs terugbetaald moeten gaan worden. Dit alles maakt dat de toekomst voor zowel horeca als retail nog bijzonder onzeker is. 


Financiën
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
Herinrichting openbare ruimte Herenstraat        
Aanpak Huygenskwartier € 80.000 € 6.165 € 4.930 € 68.965
Onderzoek gebied Huygenskwartier     € 2.100 € -2.100
UVP-verkeersmaatregelen Huygenskwartier € 280.000 € 12.449   € 15.551
Onderhouden kentekenregistratiesysteem Huygenskwartier € 28.007 € 20.160 € 10.800 € -2.953
Aanpak Huygenskwartier (inzet voor subsidies) € 20.694 € 6.500   € 14.194
Totaal€ 408.701€ 45.274€ 17.830€ 93.657
 

Planning

De afgelopen jaren is inzet gepleegd op het bekender maken en aantrekkelijker maken van het gebied met als doel meer bezoekers trekken en het gebied op de kaart zetten. Deze inzet continueren we de komende periode waar de focus ligt op onder meer marketing communicatie en promotie, de verankering in het verzorgingsgebied (aansluiting zoeken bij de ontwikkelingen in de Binckhorst), verdere optimalisatie van het openbaar gebied en het verenigen van eigenaren. Door de coronacrisis en de impact die dit heeft op het Huygenskwartier, kan dit gevolgen hebben voor de focus en de planning.


Communicatie

Marketing communicatie is een belangrijk onderdeel in de aanpak voor het Huygenskwartier. Ook in 2020 wordt hier op in gezet, met daarbij speciale aandacht voor de Binckhorst. De maatregelen inzake corona kunnen invloed hebben op marketing communicatie in het kader van het project Huygenskwartier.


Risicomanagement

De risico's die we op dit moment zien zijn:

 • Draagvlak: hoe behouden we betrokkenheid van diverse partijen bij de opgave voor het Huygenskwartier Voorburg;
 • Continuiteit: hoe zorgen we dat  de inzet die is gepleegd om aan de ambitie voor het Huygenskwartier uitvoering te geven, ook in de toekomst gecontinueerd gaat worden.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities