Klein Plaspoelpolder
Geactualiseerd op 10 september 2020

De gemeente Leidschendam-Voorburg wil Klein Plaspoelpolder herontwikkelen tot een rustig stedelijk woongebied, met daaraan gerelateerde kleinschalige (werk)functies, in een groene omgeving. Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Van Eekelen Programma Bouwen en Wonen (VHROSV)
Ambtelijk opdrachtgever Jeroen van de Ven  Initiatiefnemer / opdrachtgevers Gemeente Leidschendam-Voorburg
Projectleider Thijs Aarden    
Projectkarakteristiek
Projectfase Varieert per deelproject Ruimtelijke procedure Anterieur/bestemmingsplan verbrede reikwijdte 
Einddatum 2024 Risicoprofiel Midden
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 9 juni 2020 (herziening grex) Volgende raads- / commissie-behandeling
Besluitvorming Ontwikkelvisie vastgesteld door Raad oktober 2014
Ontwikkelstrategie vastgesteld door College april 2015
Spelregelkaart Deellocatie 1 vastgesteld door College december 2015
Uitwerking ontwikkelstrategie vastgesteld door Raad oktober 2016
Spelregelkaarten deellocaties 2, 3 en 4 vastgesteld door College in augustus 2017
Besluit maatschappelijk programma en openen Grondexploitatie door Raad september 2017
Besluit college geen school in KPP oktober 2019
2 x per jaar herziening Grex
Afwijking tov besluitvorming
Belangrijkste wijzigingen
- Inloopbijeenkomst met 160 bezoekers
- Ondertekening Koop- en Realisatieovereenkomst deellocatie 1b (BPD)
- Ondertekening Intentieovereenkomst deellocatie 3a en 3b (Borghese)
- Grootste deel op deellocatie 3b is gesloopt
- 1ste woningen Voorburgs Kwartier opgeleverd
- Mebin kraan geschilderd en overgedragen
- Concept spelregelkaarten Triadome locatie opgesteld


Ontwikkelvisie en -strategie

Klein Plaspoelpolder is 50 jaar geleden ontwikkeld tot een locatie met grote kantoren en bedrijven. Kenmerkend voor het gebied waren enkele grote leegstaande kantoorgebouwen en functies die binnenstedelijk onwenselijk zijn, zoals een betonfabriek. In 2015 heeft de gemeenteraad de Ontwikkelvisie Klein Plaspoelpolder vastgesteld. Het doel van deze visie is om richting te geven aan de toekomstige invulling van het gebied. Klein Plaspoelpolder moet een prettig verblijfsgebied worden dat goed aansluit op zijn omgeving. Een groene omgeving met veel water, waar men prettig kan wonen en op plaatsen waar dat passend is ook kan werken.


Bestanden:
 Plan van aanpak vastgesteld in BW 21 april 2015.pdf (1,71 Mb)
 141027_Ontwikkelvisie KPP Ruimte voor Ideeen_DEF.pdf (25,23 Mb)
 Spelregelkaart KPP deellocatie Noord.pdf (4,82 Mb)
 180306_Spelregelkaarten Klein Plaspoelpolder deellocatie 2,3 en 4.pdf (35,33 Mb)

Doelstelling en gewenst resultaat

Het uiteindelijk doel is om van Klein Plaspoelpolder een prettig verblijfsgebied te maken. De weg hiernaartoe ligt niet vast. We werken op basis van organische gebiedsontwikkeling. De uitgangspunten zijn vastgelegd in de ontwikkelvisie, maar daarbinnen houden we bewust ruimte om in te kunnen spelen op interne of externe ontwikkelingen en de actuele vraag op de lokale woningmarkt.

Kern van deze vorm van gebiedsontwikkeling is:

 • sturen op een ambitie in plaats van een blauwdruk als einddoel;
 • ruimte houden voor nieuwe inzichten en veranderende omstandigheden;
 • het door elkaar lopen van beheer en ontwikkeling.

Uitgangspunt van de ontwikkelstrategie is de aanpak te ontvlechten en het simpel en beheersbaar te houden. We ontwikkelen stap voor stap en:

 • beslissen pas zodra een ontwikkelstap ook echt mogelijk is;
 • starten bij de potentiele (financiële) baten;
 • besluiten pas over investeringen in de openbare ruimte buiten de deelplannen als de baten er zijn;
 • geven op ieder keuzemoment inzicht in:
  • de actuele financiële doorrekening voor KPP als geheel
  • bandbreedten waarbinnen het resultaat kan fluctueren
  • aan welke knoppen we kunnen draaien om het resultaat te beinvloeden

De gemeente speelt een faciliterende rol en bewaakt de integrale kwaliteit. Dat doen we vooral op basis van de vastgestelde ontwikkelvisie, deze is erop gericht om de bestaande kwaliteiten in het gebied te versterken en onderling met elkaar te verbinden. Per deellocatie hebben we een spelregelkaart gemaakt. Deze spelregels zijn concreet waar moet, bijvoorbeeld als het gaat om het bewaken van het raamwerk in de openbare ruimte, maar verder zo abstract als kan. Zo bouwen we ruimte in om zo veel mogelijk gebruik te kunnen maken van de expertise van de betrokken marktpartijen. Hierbij sturen we niet alleen op opbrengstmaximalisatie, maar belonen nadrukkelijk ook de kwaliteit van de ingediende plannen. Belangrijke elementen hierin zijn stedenbouwkundige inpassing in de omgeving, duurzaamheid en maatschappelijke meerwaarde. Klein Plaspoelpolder wordt een gevarieerde woonwijk, met zowel appartementen als eengezinswoningen in diverse prijsklassen en bestemd voor diverse doelgroepen.

De gemeenteraad heeft in september 2017 besloten een maatschappelijke opdracht mee te geven voor de ontwikkeling van de deellocaties 2,3 en 4 van Klein Plaspoelpolder. Deze opdracht bestaat uit 15% sociale huur, 15% middeldure huur en de huisvesting van een basisschool.

 • Sociale huur: In de door de raad vastgestelde Ontwikkelstrategie is de keuze gemaakt om Klein Plaspoelpolder te ontwikkelen tot een rustig stedelijk woonmilieu, hierin is ruimte voor verschillende woningtypen in verschillende prijssegmenten. Ook sociale huur past hier dus binnen. In juli 2016 heeft de Raad drie locaties aangewezen binnen de gemeente voor sociale huurwoningen. Op met name locatie Rijnlandlaan wordt ruimtelijke druk ervaren door de ontwikkeling van scholen, kinderdagverblijf en sociale woningbouw. Door een deel van deze opgave in Klein Plaspoelpolder te verwezenlijken ontstaat enige lucht.
 • Middeldure huur: Uit de opgestelde Woonvisie 2016-2020 blijkt dat er binnen de gemeente een groeiende behoefte is aan appartementen in de prijsklassen € 700 - € 1.000. Hiermee kunnen bijvoorbeeld ouderen worden bediend die bereid zijn door te stromen vanuit hun eengezinswoning, mits daar voldoende kwaliteit tegenover staat. Het biedt ook kansen voor millennials of andere starters op de woningmarkt, die niet in aanmerking komen voor sociale huur maar ook nog geen koopwoning kunnen betalen. Gezien de ligging van Klein Plaspoelpolder en de gemengde wijk die hier wordt gerealiseerd, lijkt de locatie hiervoor zeer geschikt.
 • Huisvesting basisschool: In het Integraal Huisvestingsplan primair onderwijs 2015-2018 is geconstateerd dat de spreiding van basisscholen binnen de gemeente in één wijk niet optimaal is. Dit betreft Damsigt, waar Klein Plaspoelpolder onderdeel van uit maakt. De vraag in deze wijk zal nog toenemen door de te realiseren nieuwbouwwoningen binnen Klein Plaspoelpolder. Inmiddels is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een onderwijsvoorziening in Klein Plaspoelpolder (KPP). De schoolbesturen zien om getalsmatige en exploitatie-technische redenen af van een school in KPP.

Deellocatie 1a/b (Voorburgs Kwartier)

Op 30 augustus 2016 is de Anterieure Overeenkomst voor de herontwikkeling van deellocatie 1a (Voorburgs Kwartier fase 1) ondertekend door de gemeente en de projectontwikkelaars Schouten de Jong en BPD. Samen met een actieve klankbordgroep is een spelregelkaart opgesteld. Het bouwplan, bestaande uit 38 eengezinswoningen (www.voorburgskwartier.nl), past binnen deze spelregelkaart. De verkoop van de woningen is eind 2016 gestart. Schouten de Jong en BPD hebben aannemer Schouten Bouw gecontracteerd voor de bouw van de woningen. Door het faillissement van Schouten Bouw zijn de bouwwerkzaamheden in de zomer 2019 geheel stil komen te liggen. Inmiddels is aannemer Niersman gestart met het afbouwen van de woningen. De eeste woningen zijn in juli 2020 opgeleverd.

De braakliggende strook naast het Speciaal Tribunaal voor Libanon (deellocatie 1b, Voorburgs Kwartier fase 2) is door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) verkocht aan BPD. BPD wil op dit perceel 14 grondgebonden woningen bouwen. Gemeente en BPD hebben op 15 juli 2020 de Koop- en Realisatieovereenkomst getekend. In deze overeenkomst zijn o.a. afspraken gemaakt over de taakverdeling en het kostenverhaal.

Voordat de bouw van de woningen op deellocatie 1b kan starten, moet er een omgevingsvergunning worden verleend en moet het hoofdriool worden omgelegd dat nu nog onder het perceel 1b doorloopt. BPD verwacht in april 2021 te kunnen starten met de bouw van de 14 woningen op deellocatie 1b.


Bestanden:
Voorburgskwartier (vogelvlucht).jpg (0,21 Mb)

Deellocatie 2 (Total tankstation)

De grond waar nu het Total tankstation staat is eigendom van de gemeente. De gemeente verhuurt de grond tijdelijk aan Total, het tankstation kan in elk geval tot eind 2021 blijven zitten. In de ontwikkelvisie is deellocatie 2 aangewezen als accentlocatie: een locatie waar kan worden afgeweken van de strikte rooilijn langs de Oude Trambaan en waar hogere bebouwing wordt toegestaan. In de ontwikkelstrategie is afgesproken dat we ons hier richten op vernieuwing en dat we onderzoeken of hier de meest duurzame plek van Leidschendam-Voorburg ontwikkeld kan worden.

In het voorjaar van 2017 hebben er verschillende druk bezochte participatiemomenten plaatsgevonden, waarbij huidige en toekomstige bewoners en ondernemers konden meedenken over de mogelijkheden op deze deellocatie. In overleg met een klankbordgroep is vervolgens een spelregelkaart uitgewerkt. Deze spelregelkaart is in augustus 2017 vastgesteld door het college en in september 2017 behandeld in de gemeenteraad. De spelregelkaart vormt de ruimtelijke uitnodiging, op basis waarvan de gemeente haar grond zal verkopen aan een projectontwikkelaar. Door het onderzoek naar nut en noodzaak van een extra oeververbinding (EOV) over de Vliet, is de verkoop van de grond uitgesteld. Uit geluidsonderzoek is gebleken dat door een EOV de vormgevingsmogelijkheden voor bebouwing op deze deellocatie beperkt worden. Daarom is besloten om deze deellocatie te pauzeren tot meer duidelijkheid is over de EOV.


Deellocatie 3a/b (Damsigt en voormalige gemeentewerf)

Deellocatie 3 bestaat uit 2 delen; 3a (Damsigt) en 3b (voormalig gemeentewerf). In maart en april 2017 hebben er verschillende druk bezochte participatiemomenten plaatsgevonden, waarbij huidige en toekomstige bewoners en ondernemers konden meedenken over de mogelijkheden op deze deellocatie. In overleg met een klankbordgroep is vervolgens een spelregelkaart opgesteld. Deze spelregelkaart is in augustus 2017 vastgesteld door het college en in september 2017 behandeld in de gemeenteraad. De spelregelkaart vormt de ruimtelijke uitnodiging, en daarmee de basis voor herontwikkeling van dit terrein.
In juli 2018 heeft het College besloten de ontwikkeling van deze deellocatie tijdelijk stil te leggen in verband met een onderzoek naar de bereikbaarheid en doorstroming van Damcentrum en Leidschendam-Zuid. Medio 2019 heeft de gemeenteraad hierover een besluit genomen. Voor KPP betekent dit dat er een ruimtereservering is gedaan voor een brug op het terrein van de voormalige Mebinlocatie en een gedeelte van het voormalige afvalbrengstation/gemeentewerf. Daarmee kan de ontwikkeling van deellocatie 3 doorgang vinden.

Het grote leegstaande kantoorgebouw Damsigt op deellocatie 3a is sinds 2018 eigendom van Borghese Real Estate. De eigenaar heeft inmiddels een definitief ontwerp gemaakt gebaseerd op de spelregelkaart. Dit bestaat uit een nieuwbouwplan van 295 appartementen in de huursector met gebouwd parkeren. De klankbordgroep denkt mee in het uitwerken van de plannen. De plannen zijn aan de klankbordgroep gepresenteerd en positief ontvangen.

Op 7 juli hebben de gemeente en Borghese een intentieovereenkomst gesloten om de haalbaarheid van de beoogde ontwikkeling op 3a te onderzoeken als ook een gezamenlijk onderzoek naar de mogelijkheden voor deellocatie 3b te starten. Momenteel werken zij gezamenlijk toe naar een anterieure overeenkomst voor 3a en eventueel 3b, waarin nadere afspraken gemaakt worden over o.a. de verdeling van werkzaamheden, het inrekening brengen van de gemeentelijke plankosten en de kosten voor aanleg van openbare voorzieningen.
Parallel hieraan heeft er met diverse beleidsdisciplines vooroverleg plaatsgevonden over het ontwerp van de 295 appartementen op deellocatie 3a en heeft Borghese een omgevingsvergunning aangevraagd. Voor deelocatie 3b moeten de ontwerpen nog nader uitgewekt worden. Er zal een coördineerde ruimtelijke procedure worden doorlopen. Deze procedure houdt in dat alle besluitvorming die nodig is voor de realisatie van de ontwikkeling, zo veel als mogelijk in één voorbereidingstraject gebundeld wordt en gezamenlijk ter inzage worden gelegd als ontwerpbesluiten. Hierdoor wordt er tijd gewonnen. Het ter inzage leggen gebeurd zodra er een anterieure overeenkomst gesloten is.

De gebouwen op de voormalige gemeentewerf en het Avalex terrein zijn in april en mei jl. gesloopt met uitzondering van twee gebouwen waar een nest van een zwarte roodstaart gevonden is. Dit is een beschermde vogel. Het gebouw waarin het nest is gevonden en het aangrenzende gebouw zullen in september of oktober 2020 worden gesloopt.


Bestanden:
Foto Damsigt.jpg (0,37 Mb)

Deellocatie 4 (Voormalig Mebin)

Deellocatie 4 is eigendom van de gemeente. Eind 2016 is overeenstemming bereikt over de beëindiging van het contract met Mebin en de oplevering van het terrein. De activiteiten van Mebin op deze locatie zijn begin 2018 gestaakt en de gebouwen zijn inmiddels door Mebin gesloopt. Met Mebin is afgesproken dat de karakteristieke kraan en de bijbehorende kraanbaan en de rails vooralsnog behouden blijven. Mebin heeft de kraan in juli 2020 geschilderd. Daarna is de kraan aan de gemeente overgedragen. Potentiële ontwikkelaars van deze deellocatie worden gevraagd om in hun planuitwerking de kraan als optioneel element mee te nemen, op basis van deze plannen wordt bepaald of de kraan blijft staan.

Uit bodemonderzoek is gebleken dat de grond op deze locatie plaatselijk is verontreinigd. De grond moet worden gesaneerd.

In het voorjaar van 2017 hebben er verschillende druk bezochte participatiemomenten plaatsgevonden, waarbij huidige en toekomstige bewoners en ondernemers konden meedenken over de mogelijkheden op deellocatie 4. In overleg met de klankbordgroep is vervolgens een spelregelkaart uitgewerkt. Deze spelregelkaart is in augustus 2017 vastgesteld door het college en is in september 2017 behandeld in de gemeenteraad. De spelregelkaart vormt de ruimtelijke uitnodiging, op basis waarvan de gemeente haar grond zal verkopen aan een projectontwikkelaar. In juli 2018 heeft het College besloten de ontwikkeling van deze deellocatie tijdelijk stil te leggen in verband met een onderzoek naar de bereikbaarheid en doorstroming van Damcentrum en Leidschendam-Zuid. Medio 2019 heeft de gemeenteraad hierover een besluit genomen. Voor KPP betekent dit besluit dat er een ruimtereservering is gedaan voor een brug op het terrein van de voormalige Mebinlocatie en een gedeelte van het voormalige afvalbrengstation. De herontwikkeling van deellocatie 4 ligt stil totdat er een defintief besluit is genomen over de komst van een brug.


Bestanden:
Foto Mebin.jpg (0,42 Mb)

Deellocatie 5 (Openbare ruimte)

Deellocatie 5 betreft de werkzaamheden aan de openbare ruimte van Klein Plaspoelpolder, die niet binnen de overige deellocaties worden gerealiseerd. Het raamwerk van de openbare ruimte bestaat o.a. uit de herinrichting van de hoofdontsluiting, de doorgaande langzaam verkeerverbinding (inclusief een brug), het wandelpad langs de Vliet (inclusief een brug), de groenblauwe as naast de Arcadeflat en een groen wandelpad langs de Oude Trambaan. Het uitgangspunt is dat deze werkzaamheden pas worden uitgevoerd als de financiële positie van de gemeente voor alle overige deellocaties duidelijk is.

Na de sloop van alle gebouwen op deellocatie 3b en 4 en het saneren van de grond op deze deellocaties, wordt het gebied ingezaaid (bloemenmengsel) en worden er een tijdelijke speelplek en wandelpaden aangelegd. Tijdens de inloopbijeenkomst die op 13 juli 2020 is gehouden, zijn de plannen voor de tijdelijke inrichting enthousiast ontvangen door de buurt.


Triadome locatie

Op 1 augustus 2019 is Kingsbridge Investment B.V. eigenaar geworden van de Triadome locatie. De Triadome locatie is het perceel aan de Vliet met daarop het speigelende kantoorgebouw waar Landal GreenParks lange tijd als huurder in heeft gezeten. In de Ontwikkelvisie Klein Plaspoelpolder is de locatie opgenomen als te ontwikkelen deellocatie. Op 10 februari 2020 is er een Intentieovereenkomst (IOK) gesloten met de initiatiefnemer. In deze overeenkomst is afgesproken dat er, onder regie van de gemeente, twee spelregelkaarten worden opgesteld: een spelregelkaart voor transformatie van het bestaande kantoor en een spelregelkaart voor sloop/nieuwbouw.

Net als bij de eerdere spelregelkaarten is de klankbordgroep Klein Plaspoelpolder, bestaande uit bewoners, omwonenden en toekomstige bewoners van het gebied, nauw betrokken bij het opstellen van de spelregelkaarten. De klankbordgroep heeft unaniem aangegeven in te kunnen stemmen met de spelregels en er vertrouwen in te hebben dat deze spelregels de basis vormen voor een goed en haalbaar bouwplan. De leden van de klankbordgroep hebben voor de spelregels input opgehaald bij hun achterban. Tijdens een inloopbijeenkomst op 13 juli 2020 zijn de concept spelregelkaarten gepresenteerd. Uit de ontvangen reacties blijkt dat de spelregels goed aansluiten bij de wensen die in de buurt leven. Ook Kingsbridge Investment B.V. is intensief betrokken bij het opstellen van de spelregels. Op deze manier is gezorgd voor spelregelkaarten die aansluiten bij de wensen van de buurt en waarmee ook de initiatiefnemer uit de voeten kan. De planning is erop gericht om de spelregelkaarten in september 2020 vast te laten stellen. De klankbordgroep blijft aangehaakt tijdens de verdere ontwikkeling van de Triadome locatie.

Nadat de spelregelkaarten zijn vastgesteld, worden de gesprekken met de ontwikkelaar over de anterieure overeenkomst gestart. In deze overeenkomst worden afspraken gemaakt over o.a. de taakverdeling en de kostenverhaalbijdrage.


Financiën

De raad heeft in september 2017 besloten om een integrale grondexploitatie te openen voor de gebiedsontwikkeling van Klein Plaspoelpolder. Een grondexploitatie is een presentatiemiddel voor de financiële begroting van het plan, hierin wordt onderscheid gemaakt tussen de deellocaties die eigendom zijn van de gemeente en de deellocaties van derden. In de berekening worden de investeringen (grondaankoop, bouwrijp maken, inrichting, plankosten, etc.) in het gebied gepland in de tijd. Hetzelfde wordt gedaan met de opbrengsten (verkoop bouwrijpe grond door de gemeente en kostenverhaalsbijdragen overige eigenaren aan plankosten en investeringen openbare ruimte). Door zowel de kosten, als opbrengsten te plannen en hierbij rekening te houden met inflatie en rentekosten, is het verwachte resultaat te berekenen. De financiële stand van zaken wordt minimaal twee keer per jaar geactualiseerd.

De aanleg van de samenhangende openbare ruimte, waarvan de basis is vastgelegd in de ontwikkelvisie, is een verantwoordelijkheid van de gemeente. De gemeente is wettelijk verplicht om haar plankosten en de kosten voor de aanleg van deze openbare voorzieningen te verhalen op de grondeigenaren in het gebied. Voor deellocatie 1a is het kostenverhaal inmiddels afgerond, voor deellocatie 1b zijn recent afspraken gemaakt over het kostenverhaal en voor deellocatie 3a en de Triadome-locatie moeten nog afspraken gemaakt worden over de kostenverhaalbijdrage. Het kostenverhaal is gebaseerd op het principe van binnenplanse verevening. Dit houdt in dat het hele plangebied van KPP als één ontwikkeling wordt gezien en dat de kosten voor realisatie van de deelgebieden en de openbare voorzieningen naar draagkracht van de eigenaren worden verdeeld.


Risicomanagement

Het feit dat Klein Plaspoelpolder bestaat uit verschillende deelgebieden en versnipperd grondeigendom, maakt de financiële doorrekening complexer en risicovoller dan bij een reguliere locatieontwikkeling. Door de gekozen methodiek van het stap-voor-stap ontwikkelen, behouden we echter de ruimte om zonder grote financiële risico's en per deellocatie de keuze te maken voor herontwikkeling. Deze methode van organische gebiedsvernieuwing, zoals vastgelegd in de ontwikkelstrategie, geeft de mogelijkheid de uitgangspunten waar nodig aan te passen op actuele ontwikkelingen in de gemeente.

Op basis van de aanwezige kansen en risico's in het project wordt met behulp van een simulatiemodel een bandbreedte bepaald waarbinnen het projectresultaat kan fluctueren. Belangrijke risico's zijn onder meer kostenoverschrijdingen in de planvorming, stijgende bouwkosten, veranderend beleid en uitgangspunten voor het project en gebrek aan voortgang in de afspraken met marktpartijen. De grootste kansen zijn onder meer positieve ontwikkeling van de woningmarkt waardoor de grondopbrengsten stijgen en lagere kosten voor de uitvoering van de openbare ruimte.


Planning

De planning van het 'Voorburgs Kwartier' stond door het faillissement van Schouten Bouw lange tijd op losse schroeven. Inmiddels is Niersman begonnen met het afbouwen van de woningen van de 38 eengezinswoningen. De eerste woningen zijn inmiddels opgeleverd. Verwachting is dat de laatste bewoners begin 2021 hun woningen kunnen betrekken. Zoals het er nu naar uitziet zal in maart 2021 de omgevingsvergunning voor de bouw van de 14 eengezinswoningen op deellocatie 1b ('Voorburgs Kwartier fase 2') verleend kunnen worden De planning van BPD is erop gericht om in april 2021 te starten met de bouw van de woningen. De gemeente verlegt in de periode januari - april 2021 het hoofdriool dat nu nog onder deellocatie 1b doorloopt.

Voor de deellocaties 2 (Total benzinestation), 3 (Damsigt, Gemeentewerf en Avalex) en 4 (Mebin) zijn in samenspraak met de omgeving spelregelkaarten opgesteld en vastgesteld.  Deze spelregelkaarten zijn een nadere uitwerking van de Ontwikkelvisie en vormen een ruimtelijke uitnodiging die geïnteresseerde ontwikkelaars randvoorwaarden en inspiratie geeft. Het college heeft in juli 2018 besloten de ontwikkeling van deellocaties 2, 3 en 4 tijdelijk stil te leggen in verband met een onderzoek naar de doorstroming en bereikbaarheid in Damcentrum en Leidschendam-Zuid. Medio 2019 heeft de gemeenteraad hierover een besluit genomen. Voor KPP betekent dit besluit dat er een ruimtereservering is gedaan voor een brug op het terrein van de voormalige Mebinlocatie en een gedeelte van het voormalige afvalbrengstation. Onderzocht wordt op welke termijn de verschillende deellocaties van KPP tot ontwikkeling kunnen komen. Verwachting is dat medio 2021 de omgevingsvergunning voor de appartementen op deellocatie 3a verleend kan worden.

De spelregelkaarten voor de Triadome locatie zijn in concept gereed. Na vaststelling van de spelregels door het college, kan eigenaar Kingsbridge Investment B.V. zijn plannen voor de herontwikkeling van de Triadome locatie verder uitwerken. De volgende stap is het sluiten van een anterieure overeenkomst tussen gemeente en Kingsbridge Investment B.V. waarin o.a. het kostenverhaal wordt geregeld.

In het voorjaar van 2018 heeft een nieuw bestemmingsplan voor Klein Plaspoelpolder ter inzage gelegen. De vastgestelde spelregelkaarten voor de verschillende deellocaties vormen hiervoor de basis. Om alvast gebruik te maken van de mogelijkheden die de Omgevingswet straks biedt, doet de gemeente dat nu in de vorm van een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte onder de Crisis- en Herstelwet. In verband met lopende onderzoek in Damcentrum heeft het college besloten dit bestemmingsplan in te trekken en vooralsnog niet ter besluitvorming aan de raad voor te leggen. Op dit moment wordt bekeken of dit bestemmingsplan met verbrede reikwijdte opnieuw in procedure kan worden gebracht. In dit bestemmingsplan moet rekening worden gehouden met 2 varianten: wel of geen extra brug. Bij de onderbouwing van dit bestemmingsplan moet uitgegaan worden van het maximale aantal auto's dat door de nieuwe wijk rijdt als de brug er gaat komen. 


Communicatie

De wijze waarop de ontwikkelvisie tot stand is gekomen wordt gedurende het hele proces voortgezet: input van de bewoners, omwonenden, gebruikers en initiatiefnemers aan de voorkant van het proces. We voeren dit project uit ‘in de geest van de Omgevingswet’. We zorgen voor voldoende afwegingsruimte, geven invloed aan de omgeving en communiceren zowel online als offline. De exacte vorm van de participatie en communicatie verandert mee met de fase waar het project in zit, maar we doen het sowieso op een manier die past bij de filosofie van de ontwikkelstrategie: transparant, vernieuwend en met een slimme inzet van middelen.

In 2015 hebben  we, samen met een klankbordgroep van omwonenden, de spelregelkaart voor de ontwikkeling van deellocatie 1 opgesteld. In het voorjaar van 2017 hebben we een Open Raadhuis Avond en de Klein Plaspoelpolder Parade georganiseerd om huidige en toekomstige bewoners, eigenaren en ondernemers de kans te geven mee te denken over de nieuwe deellocaties 2, 3 en 4. Samen met een nieuwe klankbordgroep hebben we vervolgens ook voor deze deellocaties spelregelkaarten uitgewerkt. Bij deze klankbordgroep is aandacht besteed aan een goede afspiegeling van belanghebbenden. Naast een aantal bestaande bewoners van Klein Plaspoelpolder en de directe omgeving hebben hierin ook een potentiele bewoner, de VAC en de Huurdersraad van Vidomes een plekje. De klankbordgroep komt ongeveer 3 keer per jaar bij elkaar en de leden stemmen regelmatig af met hun acterban. De klankbordgroep blijft betrokken gedurende de uitvoering van de werkzaamheden.

Tijdens een door 160 mensen bezochte inloopbijeenkomst op 13 juli 2020 zijn de concept spelregelkaarten en plannen voor de woningbouw op de Triadome locatie, de plannen van Borghese voor de invulling van deellocatie 3a en de plannen voor de tijdelijke inrichting van deellocaties 3 en 4 aan de buurt gepresenteerd. Veruit de meeste bezoekers reageerden enthousiast op de plannen.

Belangrijke mijlpalen of nieuwtjes worden opgenomen in de digitale nieuwsbrief van de gemeente. U kunt zich via de gemeentelijke website voor deze nieuwsbrief aanmelden (https://www.lv.nl/aanmelden-nieuwsbrief).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities