Verkenning CID Binckhorst
Geactualiseerd op 22 september 2020

Het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) bestaat uit fysiek ruimtelijke rijksprojecten en -programma’s die opgenomen zijn in de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Min. I&W) in het InfrastructuurfondProgrammastructuur
Portefeuillehouder Wethouder Van Eekelen  Programma Verkeer en Vervoer
Interne opdrachtgever Jeroen van de Ven Initiatiefnemer I&W, BZK, PZH, MRDH en de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg
Accounthouder Tim De Rudder    
Programmakarakteristiek
Planfase Verkenning Ruimtelijke procedure N.v.t.
Einddatum N.v.t. Risicoprofiel Midden, afhankelijk van fase.
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling N.v.t. Volgende raads- / commissie-behandeling N.t.b.
Intentieovereenkomst N.v.t.
Anterieure overeenkomst N.v.t.
Belangrijkste wijzigingen
Er zijn wijzigingen in de stand van zaken. 


In het BO MIRT van november 2018 zijn afspraken gemaakt over de start van een Verkenning in en rondom de Haagse gebieden Binckhorst en het Central Innovation District (CID). Ook is gestart met het uitwerken van een no-regretpakket met maatregelen voor de korte termijn (tot en met 2023).

In de Verkenning werken Rijk, provincie, metropoolregio en de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg samen op rond de brede opgaven rond gebiedsontwikkeling en mobiliteitstransitie. De opgaven van de Verkenning zijn:

 1. Het mogelijk maken van de verstedelijking in CID en de Binckhorst;
 2. Het wegnemen van NMCA-knelpunten in het OV en het voorkomen van extra belasting van het hoofdweggennet als gevolg van de verstedelijking;
 3. Het bijdragen aan regionale ambities rond OV en Fiets.

In het BO MIRT van november 2019 tekenen Rijk en Regio een Bestuursovereenkomst voor de maatregelen in het gebied tussen 2019 en 2023. Het MIRT-product ‘Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen’ is vastgesteld.

In 2020 wordt dit document verder uitgewerkt tot een Voorkeursbesluit voor een tracé en ontwerp van de Oplossingsrichtingen. Hiervoor zal ook een Notitie Reikwijdte- en Detailniveau (NRD), een Plan-MER worden opgesteld.


Gemeentelijke rol

De gemeentelijke rol in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) is doorgaans beperkt. Wel is Leidschendam-Voorburg via de Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag ‘getrapt’ vertegenwoordigd bij het jaarlijkse Bestuurlijke Overleg MIRT met de Ministers van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en Binnenlandse Zaken (BZK).

 Waar MIRT-projecten en -programma’s de belangen van onze gemeente direct raken zet Leidschendam-Voorbrug in op directe bestuurlijke en ambtelijke afstemming met de projectorganisaties van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.


Doelstelling en gewenst resultaat

Algemeen:

In het MIRT werken Rijk, decentrale overheden (provincies, gemeenten, vervoerregio’s, waterschappen), maatschappelijke organisaties en bedrijven samen om de concurrentiekracht, bereikbaarheid en leefbaarheid van Nederland duurzaam te ontwikkelen. Leidschendam-Voorburg is sinds januari 2018 mede-opdrachtgever van het project Verkenning CID-Binckhorst, dat zich richt op een mobiliteitstransitie. Hierin neemt de rol van de auto af ten gunste van voetganger en fiets, (hoogwaardig) OV en Smart Mobility-oplossingen. De andere opdrachtgevers zijn de gemeente Den Haag, de ministeries van BZK en IenW, de MRDH en de Provincie Zuid-Holland.

De opgave van de Verkenning CID-Binckhorst is drieledig:

 1. Het mogelijk maken van de verstedelijking en het versterken van de economische kracht van de (inter)nationale toplocaties CID en Binckhorst, door in iedere ontwikkelfase een passende duurzame mobiliteit aan te bieden;
 2. Het bijdragen aan de bereikbaarheid van de Zuidelijke Randstad door het wegnemen van de NMCA OV-knelpunten Rijswijkseplein en Binckhorstlaan en het voorkomen van extra belasting van het hoofdwegennet door de verstedelijking van CID/Binckhorst;
 3. Het bijdragen aan regionale ambities rond OV en fiets.

Volgend uit de opgaven worden adaptieve en samenhangende pakketten van mobiliteitsmaatregelen uitgewerkt: de alternatieven. Deze alternatieven onderscheiden zich van elkaar door de keuze voor een vorm van HOV (bus, tram, lightrail) met een eventuele regionale doorkoppeling. Alle alternatieven bevatten bovendien een basispakket van maatregelen voor de thema’s langzaam verkeer, slim ruimtegebruik, smart mobility, stations(omgevingen). In goed overleg is hier het thema ‘logistiek’ aan toegevoegd. In de Verkenning werken de partijen toe naar de keuze voor één voorkeursalternatief.

Het BO MIRT van november 2019 is gevraagd de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen vast te stellen, met de drie Kansrijke Alternatieven die in 2020 nader worden uitgewerkt. De drie Kansrijke Alternatieven hebben allen een samenhangend pakket aan mobiliteitsmaatregelen als basis. De alternatieven onderscheiden zich op de HOV-oplossing: HOV tram, Lightrail of HOV Bus + Tram/ART. (Het laatste is een innovatieve vorm van openbaar vervoer. Een zelfrijdende tram met een eigen geleidingssyteem, zonder rails en bestuurder.). Alle alternatieven kennen hetzelfde tracé en nemen regionale doorkoppeling na 2030 mee voor toekomstvastheid.


Stand van zaken
 • De Verkenning is in december 2018 gestart en loopt tot eind 2020: de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg nemen hier samen met regio en Rijk aan deel;
 • Partijen dragen samen de kosten van de verkenning; Leidschendam-Voorburg betaalt 1/23 deel mee aan de kosten voor de Verkenning;
 • In een Bestuurlijke Overeenkomst hebben rijk, regio en de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg zich gecommitteerd aan de uitvoering van het Realisatieplan No-regretpakket. Onderdeel hiervan is de verlengde Velostrada, een fietsverbinding die de Binckhorst met Voorburg Noord verbindt. De Velostrada sluit in Voorburg Noord aan op Intercitystation Den Haag Laan van NOI. Richting Bovenveen sluit de Velostrada aan op de regionale Sterfietsroute van Den Haag Centrum via Voorburg Bovenveen en - Midden naar Leidschenveen;
 • In het eerste kwartaal wordt door de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg een Uitvoeringsorganisatie opgezet die voorbereiding en uitvoering van de No-regretmaatregelen oppakt.

Uitwerking van de Verkenning is in volle gang:

 • Het BO MIRT van november 2019 is gevraagd de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen vast te stellen, met de drie Kansrijke Alternatieven die in 2020 nader worden uitgewerkt.
 • Er is gestart met de uitwerking van de drie Kansrijke Alternatieven. Dit heeft tot nog toe geleid tot de vaststelling van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau.
 • Uitwerking naar een Voorkeursalternatief vindt plaats in de 2e helft van 2020, en zal voorjaar 2021 worden voorgelegd aan het BO MIRT

De volgende ontwikkelingen spelen:

 • Een Bestuursovereenkomst met financiële- en werkafspraken is opgesteld. Deze BOK is tijdens het BO MIRT van 20 november vastgesteld.
 • De gemeente Den Haag is gestart met de voorbereiding van de eerste maatregelen
 • De gemeente Den Haag draagt zorg voor de projectleiding van de No Regret-maatregelen, waarbij advies wordt gevraagd aan het ambtelijk Kernteam No-Regret waarin L-V ook vertegenwoordigd is.

Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
BO MIRT 201920 November 2019N.v.t.N.v.t.Vaststellen Notitie kansrijke alternatieven en tekenen Bestuursovereenkomst No-Regretpakket.
Toelichting naar raad Leidschendam-Voorburg. 3 december 2019N.v.t.N.v.t.Inhoudelijke toelichting/informatiemarkt.
Vaststelling Notitie Reikwijdte en Detailniveau door colleges7 juli 2020janee 
Vaststelling Masterplan HOV Binckhorst met voorkeursalternatiefVoorjaar 2021BO-MIRT Ja Communicatie
Communicatie momenten Omgeving Raad Toelichting
Tweede stakeholdersevenement (oktober 2020)Genodigden – vooraanmeldingN.v.t.Vervolg op eerste stakeholdersevent (3 oktober 2018). Brede informatie over: - Verkenning alternatieven - No Regret-pakket: korte termijn maatregelen - Gebiedsontwikkelingen CID en Binckhorst - Samenhang met onder andere parkeerbeleid, Metropolitane fietsroutes, Schaalsprong OV - Concrete bouwinitiatieven
Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzageOmwonenden en belanghebbendengeinformeerd middels raadsbrief Risicomanagement

Het MIRT kent een formele procedure en het uitvoeren van de verkenning is een complex proces. Deze verkenning vereist nauwe afstemming tussen buurgemeenten, regio, provincie en Rijk. Alle partijen onderschrijven de verstedelijkingsopgave en alle partijen ambiëren een goede bereikbaarheid, mits de overlast van weg- en railverkeer op lokaal niveau binnen de perken blijft. Vanwege de grootschaligheid van MIRT-projecten zijn de gevolgen en effecten vaak omvangrijker dan die van lokale (gemeentelijke) maatregelen. Het balanceren tussen (regionale) bereikbaarheid en (lokale) leefbaarheid luistert nauw. Partijen werken daarom aan maatregelen, die eventuele negatieve gevolgen voorkomen of effecten beperken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities