De (infrastructurele) projecten van het Strategisch Actieplan Sport en Bewegen.
Geactualiseerd op 06 augustus 2020

De (infrastructurele) projecten van het Strategisch Actieplan Sport en Bewegen.Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Stemerdink Programma Sport, cultuur en recreatie
Ambtelijk opdrachtgever Caroline Luberti Initiatiefnemer / opdrachtgevers Gemeente
Projectleider Sander van der Helm, Judith Stoffels, Barry Leenders, Toine van Wieringen    
Projectkarakteristiek
Projectfase Afhankelijk van deelproject Ruimtelijke procedure n.v.t.
Einddatum n.v.t. (jaarlijks actieplan) Risicoprofiel laag
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling n.v.t. Volgende raads- / commissie-behandeling n.v.t.
Besluitvorming Afhankelijk van deelproject
Afwijking tov besluitvorming Over enkele deelprojecten dient definitieve besluitvorming plaats te vinden.
Belangrijkste wijzigingen
Er zijn geen belangrijke wijzigingen te melden. 


In januari 2016 heeft de raad de Visie op Sport en Bewegen 2016-2020 vastgesteld (1460302), waarna in de loop van 2016 het Strategisch Actieplan (1708956) als concrete uitwerking van deze visie is ontwikkeld. In het Strategisch Actieplan staan enkele besluiten, moties en toezeggingen voor sport en bewegen die uitgewerkt zijn naar een (deel)project.

Deelprojecten actieplan Sport en Bewegen

 1. Fitplaatsen voor ouderen (motie 632, Kadernota 2016)
 2. Beach court volleybal (toezegging 1801)
 3. Mountainbikeroute (toezegging 1801)
 4. Krajicek Playground Voorburg (Kadernota 2016)
 5. Onderzoeken sportvoorzieningen en accommodaties: a) Inventarisatie sportvoorzieningen, capaciteit en investeringen ('wensenlijst') en b) Onderzoek structuur verenigingen en stichtingen (toezeggingen programmabegroting 2017-2020)

Stand van zaken

1. Fitplaatsen voor ouderen (motie 632)

Het beschikbare budget hiervoor was € 80.000,- voor fitplaatsen voor ouderen. Hiervoor is in park 't Loo Voorburg een optimaal toegeruste fitplaats gerealiseerd. Deze fitnessplaats is geschikt voor zowel ouderen als voor jongeren en geschikt voor zowel beginnende als voor gevorderde sporters. Verder zijn in Leidschendam bij de Zijdesingel (coopertestbaan) nieuwe fitnesstoestellen geplaatst voor looptraining en basisoefeningen en worden het informatiebord en de afstandsborden vervangen. Het resterende budget wordt ingezet voor sportvoorzieningen in het in 2018 nieuw in te richten Groot Zijdepark in Leidschendam.

2. Beach court volleybal (toezegging 1801)

Naar aanleiding van de toezegging 1801 (suggesties vanuit de commissie Maatschappelijke Activiteiten) is onderzoek verricht naar potentiele locaties en inrichting van een beachvolleybalveld. Hierbij is gekeken naar de volgende locaties: sportpark ’t Loo, sportpark Duivesteyn en sportpark Westvliet. De uitkomsten van het onderzoek staan in de rapportage: (1959394). Op basis dit onderzoek is € 65.000,- nodig voor de aanleg van een multifunctioneel veld. Er is hiervoor nog geen budget beschikbaar gesteld.

De voorziening beach court volleybal is opgenomen in de wensenlijst van sportaccommodaties voor een integrale afweging en besluitvorming. Op dit moment wordt een businesscase opgesteld voor de realisatie van de beachvolleybalvelden op sportpark Duivesteyn met daarbij een optie voor een alternatieve locatie bij zwembad De Fluit. Deze businesscase is o.a. vanwege de corona naar verwachting het derde kwartaal 2020 gereed.

3. Mountainbikeroute (toezegging 1801)

Naar aanleiding van de toezegging 1801 (suggesties vanuit de commissie Maatschappelijke Activiteiten) is gestart met onderzoek naar een mountainbikeroute. De mountainbike route (MTB route) is opgenomen in het ‘Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide (DHW)’. De MTB route DHW bestaat uit een aangesloten netwerk van bestaande en nieuw te maken MTB-routes in DHW en de buurgemeentes van Duin Horst & Weide. In januari 2018 heeft de Landschapstafel DHW budget beschikbaar heeft gesteld voor realisatie van een MTB route. Er is door een adviesbureau een verkenning uitgevoerd naar verbetermogelijkheden van de bestaande MTB-route en naar mogelijkheden om de route uit te breiden met nieuwe routes (dit met name richting de duinen). Deze verkenning is besproken met alle stakeholders (o.a. Dunea en Staatsbosbeheer) en zij hebben ingestemd met de hoofdlijn van het conceptontwerp (zie de bijlage conceptontwerp mountainbikeroutenetwerk). Begin september 2018 is gestart met het definitief ontwerp waarna een plan van aanpak wordt opgesteld met de detaillering van de route en de realisatie. Op dit moment wordt het ontwerp (de route) aangepast op enkele plekken vanwege enkele (toekomstige) ruimtelijke ontwikkelingen. Uw raad wordt z.s.m. geïnformeerd over de realisatie bij de berichtgeving over het project/programma Duin, Horst en Weide.

4. Krajicek Playground Voorburg (Kadernota)

Hiervoor is door de gemeenteraad € 140.000,- beschikbaar gesteld. De playground is aangelegd tussen basisschool De Parachute en het Corbulo Park in Voorburg. Hierin zijn ideeën en opmerkingen van leerlingen en buurtbewoners verwerkt. De playground is 16 mei 2018 officieel geopend.

5. Onderzoeken sportvoorzieningen en accommodaties

Naast de benchmark Monitor Sport en Gemeenten (1959124) zijn de volgende onderzoeken uitgevoerd:

 • Inventarisatie sportvoorzieningen, capaciteit en investeringen ('wensenlijst')
 • Onderzoek structuur verenigingen en stichtingen
 • Analyse op bezetting- en benuttingsgraad van binnen- en buitensportvoorzieningen

De raad is in februari 2018 geïnformeerd over de uitkomsten van bovenstaande onderzoeken.


Doelstelling en gewenst resultaat

Het doel van het project (actieplan) is: het onderzoeken en uitvoeren van de deelprojecten van het actieplan.

Het gewenste resultaat van het project (actieplan) is: besluitvorming over de deelprojecten en/of realisatie van de (deel)projecten van het actieplan.


Financiën
 1. Fitplaatsen voor ouderen (motie 632): € 80.000,- beschikbaar gesteld, gerealiseerd.
 2. Beach court volleybal (toezegging 1801): geen budget beschikbaar gesteld (raming 2016: € 65.000,-), opname beach sportveld in 'wensenlijst' sportaccommodaties. De businesscase realisatie van de velden op sportpark Duivesteyn is budgetneutraal voor de gemeente (doorberekening investeringskosten). Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar een mogelijke alternatieve locatie bij zwembad De Fluit.
 3. Mountainbikeroute (toezegging 1801): opname project in het programma 'Duin, Horst en Weide'.
 4. Krajicek Playground Voorburg (Kadernota 2016): € 140.000,- beschikbaar gesteld, gerealiseerd begin 2018.
 5. Onderzoeken sportvoorzieningen en accommodaties: (eventuele) financiële consequenties danwel ramingen zijn opgenomen in het onderzoek. 

Planning
 1. Fitplaatsen voor ouderen (motie 632): fitplaats park 't Loo gereed december 2017 (afgerond), de oplevering van Groot Zijdepark met sportvoorzieningen was op 25 september 2019 (afgerond.)
 2. Beach court volleybal (toezegging 1801): onderzoek gereed september 2017 (zie punt 5; onderzoeken). Besluitvorming over businesscase beachvolley sportpark Duivesteyn en onderzoek naar mogelijke alternatieve locatie in L'dam (bij zwembad De Fluit) wordt meegenomen bij de Kadernota 2021-2024.
 3. Mountainbikeroute (toezegging 1801): definitieve planning uitvoering 2020 nog niet bekend. In de loop van het 3e kwartaal 2020 volgt nadere informatie.
 4. Krajicek Playground Voorburg (Kadernota): gereed 1e kwartaal 2018, opening 16 mei 2018 (afgerond).
 5. Onderzoeken sportvoorzieningen en accommodaties: onderzoek gereed januari 2018, raadsbrief februari 2018 (afgerond). De mogelijkheden voor de permanente locatie van het rugbyveld zijn nog in onderzoek. In de loop van het 3e kwartaal 2020 volgt nadere informatie.

Communicatie

Naar de omgeving wordt door de gemeente gecommuniceerd over het onderzoek, ontwerp en de realisatie van de projecten. De communicatie over de opening wordt door Sport en Welzijn in samenwerking met de gemeente gedaan. Op de website van Sport en Welzijn staan de programma's en activiteiten bij de gerealiseerde projecten ofwel sport- en beweegvoorzieningen.

De raad wordt op de hoogte gesteld van de stand van zaken via het projecten- en externe initiatievenboek en bij de P&C-cyclus.


Risicomanagement

De beschikbaar gestelde budgetten zijn taakstellend en daarom is de gemeente extra alert op de kostenbewaking.
De projecten worden zoveel mogelijk in samenspraak met belanghebbenden en omwonenden onderzocht, ontworpen en gerealiseerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities