Dobbelaan 10 / Het Huis
Geactualiseerd op 10 september 2020

Het project Het Huis is een initiatief van Stichting Het Huis. Zij heeft in 2014 de gemeente benaderd om aan de Dobbelaan 10 een begeleid wonen voorziening met dagbestedingsruimte voor verstandelijk gehandicapten te vestigen.Programmastructuur
Portefeuillehouder Wethouder Rouwendal Programma Economische en ruimtelijke kansen
Interne opdrachtgever Jeroen van de Ven  Initiatiefnemer Stichting Het Huis en Woningbouwcorporatie Stichting WoonInvest
Accounthouder Maarten Drost    
Programmakarakteristiek
Planfase Overdracht gronden Ruimtelijke procedure Bestemmingsplan onherroepelijk
Einddatum 2020 (geplande grondlevering) Risicoprofiel Gemiddeld
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 1 juli 2015 (vorming projectbudget) Volgende raads- / commissie-behandeling n.t.b.
Intentieovereenkomst n.v.t.
Anterieure overeenkomst n.v.t.
Belangrijkste wijzigingen
De grondlevering heeft plaatsgevonden en de bouw is officieel gestart.
Aangezien de bouw is gestart zal dit de laatste keer zijn dat er in het projectenboek over Het Huis wordt gerapporteerd.

 

Doelstelling en gewenst resultaat

De doelstelling van het project is de vestiging van een begeleid wonen voorziening met dagbestedingsruimten voor (meervoudig) verstandelijk gehandicapten mogelijk te maken.


Gemeentelijke rol

Omdat de gemeente dit een maatschappelijk wenselijk initiatief acht en op de betreffende ontwikkellocatie de grond bezit, heeft de gemeente besloten tot het aangaan van een koopovereenkomst van de grond met Stichting WoonInvest. WoonInvest zal op deze grond de woon-en zorvoorziening voor jong verstandelijk gehandicapten realiseren en exploiteren voor Stichting het Huis.

De eerdere samenwerking tussen de initiatiefnemer en een commerciele ontwikkelende partij. De initiatiefnemer is met WoonInvest overeengekomen het project onder dezelfde condities over te nemen. De gemeente kan daarmee de grondverkoop verder afronden.

Ten aanzien van de grondverkoop voert de gemeente bij dit initiatief actief grondbeleid. Dit wil zeggen dat de gemeente de grond bouwrijp (na bestemmingswijziging) levert. De Nota Grondbeleid stelt voorwaarden aan het voeren van actief grondbeleid. De ontwikkeling moet van maatschappelijk belang zijn én er moet sprake zijn van een tekort dat niet door de initiatiefnemer gedragen kan worden. Dit initiatief voldoet aan deze voorwaarden. De kosten om de grond bouwrijp te maken overschrijden de op basis van een taxatie vastgestelde (marktconforme) verkoopprijs. Dit betekent dat de gemeente een financiële bijdrage aan de kosten voor het bouwrijp maken dient te leveren ter afdekking van dit tekort, in de vorm van de bouwrijpe levering van de grond. Hiertoe is door de raad een budget gevormd.

Tot slot wordt opgemerkt dat de gemeente bij actief grondbeleid de kosten voor haar inzet niet in rekening brengt via een anterieure overeenkomst. Aangezien de grond in bouwrijpe staat wordt geleverd, is de gemeentelijke inzet namelijk al opgenomen in de verkoopprijs. Samengevat bestaan de gemeentelijke activiteiten uit het opstellen van een ruimtelijk kader, opstellen en in procedure brengen van een planologisch besluit en de verkoop van een bouwrijpe kavel waarop het bouwplan gerealiseerd kan worden.


Stand van zaken

2015: sluiten samenwerkingsovereenkomst en vaststelling ruimtelijk kader

In mei 2015 heeft de gemeente een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Stichting Het Huis (initiatiefnemer), Markenje b.v. (ontwikkelaar), Arcade Capital b.v. (toekomstig eigenaar/exploitant) en Stichting ASVZ (zorgaanbieder). In de zomer van 2015 is in opdracht van de gemeente een ruimtelijk kader opgesteld dat als kader voor de verdere planuitwerking door de initiatiefnemers zal dienen. Het ruimtelijk kader past binnen de Ruimtelijke Visie van de wijk 'De Heuvel'. De raad heeft in december 2015 het ruimtelijk kader vastgesteld. Dit ruimtelijk kader dient als kader voor het op te stellen bestemmingsplan.

2016 en 2017: uitvoeren onderzoeken, sloop en aantonen haalbaarheid

De gemeente is in 2016 begonnen met de voorbereidingen voor de sloop en het bestemmingsplan. In dit kader zijn ondermeer een (aanvullend) archeologisch en flora & faunaonderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek bleek dat in de oude gymzaal aan de Burgemeester Roeringlaan 4a een of meerdere vleermuizen verbleven. Daarom is bij de sloop van de opstallen een ecologisch werkprotocol in achtgenomen. Ook zijn rondom het gebouw vleermuiskasten opgehangen als vervangende huisvesting. De sloop is in juni 2017 afgerond, waarmee de locatie vrij is gekomen voor de vestiging van Het Huis.

Aangezien de oorspronkelijke samenwerkingsovereenkomst een looptijd kende van 2 jaar en liep tot medio 2017, is de samenwerkingsovereenkomst op verzoek van de initiatiefnemer in juni 2017 met een half jaar verlengd. De reden hiervoor was dat de initiatiefnemer (stichting Het Huis) en de toekomstig eigenaar van de woonvoorziening (Arcade) meer tijd nodig hadden om tot een haalbare exploitatie te komen. In december 2017 hebben Stichting Het Huis en Arcade overeenstemming bereikt over de exploitatie. Dit is door hen vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Hiermee is de haalbaarheid aangetoond. 

2018: in procedure brengen bestemmingsplan en grondlevering

De gemeente heeft een bestemmingsplan in procedure gebracht om de vestiging van Hethuis planologisch mogelijk te maken. Dit bestemmingsplan is 10 augustus 2018 onherroepelijk geworden. De ontwikkelaar (Arcade) heeft begin mei de aanvraag omgevingsvergunning voor de realisatie van Hethuis ingediend.

De koopovereenkomst voor de grond tussen de ontwikkelaar en de gemeente is nog niet ondertekend. De ontwikkelaar heeft éénzijdig de ondertekening opgeschort aangezien hij van mening is dat de langdurige financiële exploitatie van Hethuis niet zeker is gesteld en daarmee de haalbaarheid voor hem onder druk komt te staan. Stichting Hethuis en Arcade hebben in april 2019 een Vaststellingsovereenkomst (VSO) afgesloten. In deze VSO zijn afspraken gemaakt om de onderlinge samenwerking te beëindigen waardoor Hethuis de aan Arcade verleende omgevingsvergunning kan overnemen.
Hethuis heef inmiddels woningbouwcorporatie WoonInvest bereid gevonden om de door Hethuis gewenste bouw van de woon-zorgvoorzieningen te gaan realiseren. 

2019 omgevingsvergunning

Op 22 januari 2019 is de omgevingsvergunning voor de realisatie van een (woon)zorgvoorziening bestaande uit totaal 17 studio’s met bijbehorende, ondersteunende voorzieningen aan Arcade verleend. Hethuis heeft op grond van de afspraken in de VSO de omgevingsvergunning van Arcade overgenomen.
De gemeente is inmiddels de onderhandelingen met WoonInvest opgestart om de koopovereenkomst van de grond aan de Dobbelaan af te kunnen sluiten. WoonInvest heeft in oktober 2019 een investeringsbesluit genomen waarmee het project kan worden gerealiseerd.
De koopovereenkomst is nog niet afgerond in verband met een door WoonInvest verlangd onderzoek naar Pfas in de bodem.

2020 levering grond en start bouw

In de grond is geen Pfas aangetroffen en het college heeft in maart 2020 ingestemd met de koopovereenkomst. Deze dient door beide partijen nog te woden ondertekend. De Corona-crisis zorgt nu echter voor een kleine vertraging.
De start van de bouwwerkzaamheden is in mei 2020 gepland. Het officiele moment van de start van de bouw heeft plaatsgevonden. De bouw van HetHuis is gestart en in uitvoering.


Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
Ruimtelijk kaderDecember 2015raad  
Sloop school en gymzaalfebruari tot en met juni 2017college Uit een ecologische quickscan is naar voren gekomen dat in de te slopen panden vleermuizen aanwezig zijn. Dit heeft tot gevolg dat de sloop op basis van een ecologisch werkprotocol dient te worden uitgevoerd. (reeds uitgevoerd)
Planologisch besluitmedio 2018raadvaststelling bestemmingsplan 
Grondlevering2020college  
 

Communicatie

Het initiatief sluit goed aan op de pijlers 'ondernemend, sociaal en dichtbij' van het coalitieakkoord. Het college zal hier daarom via meerdere kanalen actief over communiceren (Persgesprek, persuitnodiging voor ondertekening, website, twitter en Facebook). In de communicatie wordt de rol van de gemeenteraad meegenomen.

In samenspraak met de initiatiefnemers legt de gemeente de plannen voor aan de direct omwonenden in de vorm van een buurtparticipatie.


Risicomanagement

Aangezien de gemeente grond in bouwrijpe staat levert, draagt zij mede het risico voor de locatieontwikkeling.

Reeds verwerkt in planning en raming

  • overschrijding sloopkosten: de sloopkosten waren geraamd op basis van kengetallen. Inmiddels heeft aanbesteding van de sloop en asbestsanering plaatsgevonden. De kosten vielen hoger uit, maar kunnen naar verwachting vooralsnog worden opgevangen door inzet van het budget onvoorzien;
  • vertraging en hogere plankosten en bewakingskosten door aanwezigheid vleermuizen: Dit risico heeft zich reeds voorgedaan. Op basis van de resultaten van de quickscan is nader onderzoek verricht en zijn vleermuizen geconstateerd. Dit heeft tot vertraging geleid. De vertraging is reeds verwerkt in de projectplanneing en de meerkosten kunnen vooralsnog worden gedekt uit het beschikbare (plankosten)budget voor dit initiatief;
  • aanwezigheid archeologische waardevolle objecten: in het kader van de planologische procedure is een archeologische onderzoek uitgevoerd. Dit archeologisch onderzoek heeft uitgewezen dat een deel van het perceel waarop het bouwplan is voorzien een verhoogde archeologische verwachtingswaarde kent. In het huidige bouwplan is echter op dit deel van het perceel geen gebouw voorzien. Hierdoor is nader onderzoek vooralsnog niet nodig;
  • het bestemmingsplan is op 10 augustus 2018 onherroepelijk geworden. Eventuele risico's m.b.t. een mogelijk beroep bij de Raad van State zijn hiermee van de baan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities