Vliethaven
Geactualiseerd op 21 juli 2020

Herontwikkeling van het bedrijventerrein aan de Parnashofweg / Veursestraatweg te Leidschendam naar een woningbouwlocatie.Programmastructuur
Portefeuillehouder Wethouder Rouwendal Programma Economische en ruimtelijke kansen
Interne opdrachtgever Jeroen van de Ven Initiatiefnemer ERA Contour B.V. en Schouten & De Jong Projectontwikkeling B.V.
Accounthouder Samia Ait El Korchi    
Programmakarakteristiek
Planfase Haalbaarheidsfase (uitvoering afspraken anterieure overeenkomst) Ruimtelijke procedure Wijziging Bestemmingsplan
Einddatum Eind 2020 Risicoprofiel
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 30 augustus 2016 (Commissie OG: Ruimtelijk Kader)
13 september 2016 (Raad: Ruimtelijk Kader)
Volgende raads- / commissie-behandeling 22 september 2020
Intentieovereenkomst 22 September 2015
Anterieure overeenkomst 18 juli 2017
Belangrijkste wijzigingen
Voor de komende raadsvergadering van 22 september wordt het bestemmingsplan ter vaststelling aan de raad voorgelegd.


Bij dit project is er sprake van faciliterend grondbeleid

Gemeentelijke rol

De initiatiefnemer wil voor eigen rekening en risico de bestaande bebouwing slopen en vervolgens op het terrein woningen bouwen. De gemeente neemt inhoudelijk en procesmatig een leidende rol om te komen tot een planologisch besluit en de gemeente stelt als randvoorwaarde dat er voor de plannen breed draagvlak is bij in ieder geval de bewoners in het gebied.

In de anterieure overeenkomst zijn de afspraken tussen de initiatiefnemer en de gemeente vastgelegd over:

 1. de gemeentelijke planologische medewerking aan de realisatie van het bouwplan;
 2. de ontwikkeling van het bouwplan en het woonrijp maken van het exploitatiegebied door de initiatiefnemer;
 3. ruimtelijke, stedenbouwkundige, civieltechnische, programmatische en financiële aspecten en tijdgebonden randvoorwaarden;
 4. gemeentelijk kostenverhaal en het verhalen van planschade;
 5. de verkoop van het openbaar gebied aan de gemeente.

Op basis van de afgesloten anterieure overeenkomst zijn als taken te noemen:

Taak gemeente:

 • het opstellen en in procedure brengen van een ontwerp bestemmingsplan;
 • in behandeling nemen van de (omgevings)vergunning(en) en deze binnen de gestelde wettelijke termijn af te handelen.

Taak ontwikkelaar

 • realisatie van het bouwplan door sloop van de huidige opstallen;
 • de bouw van de woningen en parkeerplaatsen;
 • de aanleg van een haven;
 • en de inrichting van het openbaar gebied.Doelstelling en gewenst resultaat

Doel is het faciliteren van een ruimtelijk initiatief en daarmee uitvoering geven aan de publiekrechtelijke taak van de gemeente bij verzoeken van derden die in strijd zijn met het bestemmingsplan. Het resultaat is de bouw van ongeveer 79 woningen waarvan een aantal vrijstaande woningen, twee-onder-een-kap woningen, geschakelde eengezinswoningen en maximaal 10 appartementen. Naast de bouw van de woningen worden door de initiatiefnemers ook een haven, een parkeergarage en overige parkeerplaatsen in het plangebied gerealiseerd. Er wordt een hoogwaardig woonmilieu gerealiseerd die van toegevoegde waarde is voor de gemeente, een belangrijke bijdrage levert aan de ruimtelijke karakteristieken van de locatie en doorstroming op de woningmarkt teweegbrengt. Belangrijke kernwoorden van een hoogwaardig woonmilieu gerelateerd aan deze locatie zijn: grote woningen, vrij wonen, veel ruimte, veel groen, groot woonoppervlak, tuin , parkeren, duurzaamheid,dorpse uitstraling, diverse woonproducten, beperkte ruimte (maximaal 10) voor gestapelde bouw.


Stand van zaken

De gemeente is samen met de initiatiefnemers in gesprek over de herontwikkeling van het gebied. Op 28 mei 2015 en op 1 februari 2016 zijn twee informatieavonden voor de buurt georganiseerd. Naar aanleiding daarvan is een ruimtelijk kader opgesteld door gemeente. De raad heeft op 13 september 2016 het ruimtelijk kader vastgesteld. Op basis daarvan heeft de initiatiefnemer een globaal stedenbouwkundig plan en een inrichtingsplan opgesteld.  Op 17 mei 2017 is er een inloopavond voor de buurt georganiseerd waarin de verdere uitwerking van het schetsontwerp is gepresenteerd en de verdere procedure tot het komen van een nieuw bestemmingsplan is uitgelegd. Op 18 juli 2017 is de anterieure overeenkomst door de gemeente, Era Controur B.V. en Schouten Projectontwikkeling b.v. ondertekend. Op basis daarvan wordt de wijziging van het bestemmingsplan voorbereid. De initiatiefnemers hebben op 12 oktober 2017 een Meet & Greet avond georganiseerd voor belangstellenden van het project. Voor het wijzigen van het bestemmingsplan heeft de initiatiefnemer diverse onderzoeken laten verrichten die door de gemeente zijn beoordeeld. Het college heeft op 25 juni 2019 ingestemd met het ontwerp-bestemmingsplan. Op donderdag 18 juli heeft de gemeente samen met de ontwikkelaars hierover een inloopbijeenkomst georganiseerd voor de omwonenden. Het ontwerp-bestemmingsplan heeft van 5 juli tot en met 16 augustus ter inzage gelegen. De beantwoording van de zienswijze is inmiddels voorbereid. Aangezien een van de initiatiefnemers (Schouten Projectontwikkeling B.V.) haar grondpositiie in het projectgebied (tijdelijk) heeft overgedragen moet er een aanvullende overeenkomst op de anterieure overeenkomst worden opgesteld en ondertekend. Tevens hebben de initiatiefnemers nog geen beeldkwaliteitsplan en inrichtingsplan aangeleverd. De aanvullende overeenkomst, het beeldkwaliteitsplan en het inrichtingsplan zijn noodzakelijk voor de besluitvorming.

Halverwege juni 2020 is een correct inirchtingsplan aangeleverd door de initiatiefnemers. Verder zijn partijen akkoord over de aanvullende overeenkomst. De overeenkomst wordt komende periode door alle partijen ondertekend. Het bestemmingsplan wordt voor de komende raadsvergadering van 22 september ter vaststelling aan de raad voorgelegd. 
Bestanden:
160822 Concept Ruimtelijk Kader.pdf (1,71 Mb)

Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
Ruimtelijk KaderMedio 201631 mei 2016 in College13 september 2016 
Anterieure overeenkomst18 juli 2017College  
Planologisch besluitQ3 2020College (25 juni 2019) College (14 juli 2020) zie stand van zaken

Het opstellen van het bestemmingsplan heeft vertraging opgelopen vanwege aanvullende onderzoeken die nodig waren.

In de collegevergadering van 14 juli 2020 is besloten om het bestemmingsplan aan de raad ter vaststelling voor te leggen. Het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan is ingediend voor de agenda van de raadsvergadering van 22 september.  


Communicatie

Om alle meningen, wensen en suggesties uit de buurt te verzamelen zijn er op 28 mei 2015 en op 1 februari 2016 bewonersbijeenkomsten georganiseerd. De hier opgehaalde wensen en suggesties zijn meegenomen bij het opstellen van het ruimtelijk kader. Tijdens het opstellen van het stedenbouwkundig plan en het inrichtingsplan is er nogmaals een bewonersbijeenkomst georganiseerd. Deze heeft plaatsgevonden op 17 mei 2017. Op 12 oktober 2017 heeft de initiatiefnemer een Meet & Greet georganiseerd voor de belangstellenden. Op 18 juli 2019 hebben de gemeente en de initiatiefnemer een inloopbijeenkomst georganiseerd voor de omwonenden over het ontwerp-bestemmingsplan en het bouwplan.


Risicomanagement

De initiatiefnemer ontwikkelt voor eigen rekening en risico. Het terrein is volledig in eigendom van de initiatiefnemer. De kosten van de gemeentelijke werkzaamheden worden verhaald via een intentie- en anterieure overeenkomst. De gemeente heeft hierdoor geen financiële risico’s met betrekking tot dit project. Schouten Projectontwikkeling B.V. heeft de gronden in het plangebied doorverkocht. Er moet nu een aanvullende overeenkomst met de nieuwe eigenaar worden aangegaan. Omdat de huidige anterieure overeenkomst is aangegaan met meerdere partijen loopt het initiatief een zeker risico. Om uitvoering te kunnen geven aan het ruimtelijk kader, moeten namelijk alle eigenaren in het gebied hun medewerking willen verlenen, dus ook de nieuwe eigenaar. Gedurende het proces is er daarom voortdurend aandacht voor de afstemming van zowel de gemeentelijke belangen, de belangen van de eigenaren en de belangen van de omgeving. Ook is er sprake van een maatschappelijk risico, qua draagvlak in de omgeving. Met goede communicatie wordt gewerkt aan het creëren van breed draagvlak voor de nieuwbouw en daarmee aan beperking van dit risico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities