Rustoord
Geactualiseerd op 14 september 2020

Het realiseren van woningbouw (33 koopappartementen).Programmastructuur
Portefeuillehouder Wethouder Rouwendal Programma Economische en ruimtelijke kansen
Interne opdrachtgever Pim Felix Initiatiefnemer Loostad BV
Accounthouder Maurits Materman en Rosa Goossens    
Programmakarakteristiek
Planfase Wijzigingsplan vastgesteld en omgevingsvergunning afgegeven Ruimtelijke procedure Omgevingsvergunning
Einddatum 2023 Risicoprofiel Laag
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling Volgende raads- / commissie-behandeling N.v.t.
Intentieovereenkomst
Anterieure overeenkomst 8-11-2019
Belangrijkste wijzigingen
De realisatie van de bouw van de 33 appartementen met bijbehorende parkeergarage zal in het najaar van 2020 starten. Het wijzigingsplan is definitief vastgesteld en de omgevingsvergunning is afgegeven. 


Bij dit project is er sprake van faciliterend grondbeleid
Bestanden:
 coördinaten Rustoord.docx (0,36 Mb)

Gemeentelijke rol

De rol van de gemeente is het faciliteren van de nieuwbouwplannen voor de realisatie van de appartementen. Het ruimtelijke proces voor het wijziginsplan is na ondertekening van de anterieure overeenkomst naar verwachting medio 2020 afgerond.


Doelstelling en gewenst resultaat

Doel

De ambitie van de ontwikkelaar is de realisatie van 33 moderne appartementen aan de Vliet met een ondergrondse parkeergarage ten behoeve van bewonersparkeren en een bovengrondse parkeerplaats ten behoeve van bezoekersparkeren.


Resultaat

Het beoogde resultaat van het project is:

  • Gemeente: de afronding van de planologische procedures (vaststellen wijzigingsplan en verlenen omgevingsvergunningen). Op 7 april 2020 is het wijzigingsplan vastgesteld door het college. In augustus 2020 is de omgevingsvergunning verleend.
  • Ontwikkelaar: er komt een hoogwaardige en duurzaam appartementencomplex met ondergrondse parkeergarage. Er worden 9 sociale koopwoningen gerealiseerd waardoor invulling wordt gegeven aan de eis om 30% van de woningen in het sociale segment op te leveren.  

Stand van zaken

Op 27 juli 2016 heeft de Raad van State de beroepen tegen het wijzigen van het bestemmingsplan voor de gehele locatie Rustoord en de verlening van de omgevingsvergunning (coördinatieregeling) voor het woonzorgcentrum ongegrond verklaard (zie ECLI:NL:RVS:2016:2094). Hiermee is het bestemmingsplan onherroepelijk verklaard.

Er is een anterieure overeenkomst vastgesteld tussen de initiatiefnemer en de gemeente voor de realisatie van de 33 appartementen. De initiatiefnemer heeft het wijzigingsplan opgesteld om binnen de wijzigingsbevoegdheid zijn plan te realiseren. Na het vaststellen van het wijzigingsplan is de omgevingsvergunning verleend en wordt gestart met de bouwwerkzaamheden.


Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
Vaststellen ruimtelijk kaderQ3-2013Ja05-2013Ruimtelijk kader tbv realisatie woonzorgcentrum
Vaststelling ontwerpbestemmingsplanQ2-2014JaQ1-2014Ontwerpbestemmingsplan tbv realisatie van het woonzorgcentrum met wijzigingsbevoegdheid voor naast gelegen grond.
Vaststelling bestemmingsplanQ3-2014Ja09-2014 
Uitspraak Raad van State07 oktober 2015Nee De Raad van State heeft het vastgestelde bestemmingsplan en daarmee ook de verleende omgevingsvergunning vernietigd
Vaststelling gerepareerde bestemmingsplan15 december 2015Ja15 december 2015 
Anterieure overeenkomst11 november 2019JanvtTen behoeve van realisatie van 33 appartementen
Vaststelling ontwerp wijzigingsplan 07 januari 2020JanvtTen behoeven van realisatie van 33 appartementen
Vaststelling wijzigingsplan 07 april 2020Jan.v.t. 
Start bouwQ3 2020  Start bouw september 2020
Oplevering 2022   
 

Communicatie
Communicatie momenten Omgeving Raad Toelichting
Informatie over uitspraak Raad van State dat de ingediende beroepen ongegrond zijn verklaard.27 juli 2016 Betreft informatie over de uitspraak van de Raad van State inzake de ingediende beroepen tegen het/de gerepareerde bestemmingsplan en omgevingsvergunning. De ingediende beroepen zijn ongegrond verklaard.
Diverse nieuwsbrieven met informatie over de stand van zaken en ontwikkelingen.  Informatie over ontwikkelingen en stand van zaken.

Met het projectenboek, nieuwsbrieven en inloopavonden zijn/worden omwonenden geïnformeerd over de voortgang van het project en eventuele nieuwe ontwikkelingen.
Na vaststelling van het wijzigingsplan is er, ivm het niet kunnen laten plaatsvinden van fysieke bijeenkomsten voor omwonenden, een nieuwsbericht verstuurd met daarin een update van de planvorming  Met de ontwikkelaar wordt afgestemd hoe bewoners te informeren als de omgevingsvergunning wordt verleend; dit is tevens afhankelijk van de situatie nav Coronacrisis. Tijdens de bouw communiceert de ontwikkelaar over het bouwproces.


Risicomanagement

Het project is een initiatief van derden. De gemeente heeft hierdoor geen financiële risico’s met betrekking tot dit project. Met goede communicatie is gewerkt aan beperking van risico's die door de omgevings worden eraren; zoals de druk op parkeren.
Loostad BV treed als ontwikkelaar voor de bouw van het appartementenblok op.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities