Project Park070 (CBS-locatie)
Geactualiseerd op 11 augustus 2020

De Ontwikkelcombinatie CBS B.V. transformeert de voormalige  locatie van het CBS  naar een woonlocatie. Dit sluit aan bij de ambitie van de gemeente zoals beschreven in de Structuurvisie Ruimte voor Wensen, herijking 2012.


1 tot 1 van 2 elementen
vorige12volgende

Programmastructuur
Portefeuillehouder Wethouder Van Eekelen Programma Economische en ruimtelijke kansen
Interne opdrachtgever Jeroen van de Ven Initiatiefnemer Ontwikkelcombinatie CBS B.V. (Schouten Projectontwikkeling / BPD)
Accounthouder Carl de Koning    
Programmakarakteristiek
Planfase Realisatie Ruimtelijke procedure Bestemmingsplan en omgevingsvergunning (afgerond)
Einddatum 2022 Risicoprofiel
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 10 juli 2018 Volgende raads- / commissie-behandeling
Intentieovereenkomst 6 maart 2015
Anterieure overeenkomst 23 mei 2016
Belangrijkste wijzigingen
1. Financiën: niet van toepassing
2. Planning: geen wijzigingen
3. Communicatie: geen wijzigingen
4. risicomanagement: geen wijzigingen 


Bij dit project is er sprake van faciliterend grondbeleid

Doelstelling en gewenst resultaat

Belang gemeente

In de Structuurvisie is de CBS-locatie benoemd als knoop met het accent op wonen. De gemeente heeft als belang dat er op die plek een transformatie plaatsvindt van werken naar wonen. De ambities die daarbij horen zijn:

 • de groene woonstad versterken;
 • de groei van de bevolking faciliteren in binnenstedelijk gebied;
 • streven naar het behoud en versterking van het groene karakter;
 • verbreding van de woonmilieus en diversiteit binnen de wijken.

Verder is het belang van de gemeente dat stakeholders voldoende inbreng kunnen leveren in het planproces.

Doelen en resultaat

Het initiatief heeft als doel het voormalige kantoorgebouw van het CBS te slopen en bovenop de te handhaven parkeergarage woningen te realiseren. Het betreft verschillende typen woningen in verschillende prijsklassen en zowel koop als huur: eensgezinswoningen, appartementen, beneden- en bovenwoningen. Bij oplevering is er een nieuwe autoluwe woonwijk gerealiseerd met een diversiteit aan woningen met daartussen een openbaar toegankelijke ruimte die goed is aangesloten op de bestaande of vernieuwde (parkzijde en Waterspoorpark) openbare ruimte. Het woningbouwprogramma bevordert onder meer de doorstroming vanuit de bestaande woningvoorraad.

Op 10-07-2018 is het bestemmingsplan Park070 vastgesteld.
Op 14-11-2018 is de omgevingsvergunning verleend.

Het eindresultaat is de realisatie van 229 woningen.


Gemeentelijke rol

De initiatiefnemer (CBS b.v.) ontwikkelt voor eigen rekening en risico. De bouw was in handen gelegd van de bouwcombinatie Park 070 VOF, bestaande uit Van Wijnen Haarlemmermeer b.v. en Schouten Bouw. In juli 2019 is deze samenwerking beëindigd en  is tevens genoemde VOF ontbonden. De bouw zal volleidg zelfstandig door Van Wijnen Haarlemmermeer b.v. worden gerealiseerd.

De rol van de gemeente is het faciliteren van de nieuwbouwplannen voor het wooncomplex Park070. De planologische procedures zijn doorlopen. Gedurende de realisatiefase houdt de gemeente toezicht op de bouwactiviteiten en de inrichting van de woonomgeving.


Stand van zaken

2018

 • Start van de bestemmingsplan procedure, resulterend in vaststelling van het plan in juli 2018. Omtrent deze procedure vinden informatiebijeenkomsten plaats.

 • Verlening van de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw en sloop van het CBS-complex.

 • Sloop van het CBS-complex tot aan de eerste verdiepingsvloer.

2019

 • Sloop van het restant van het CBS-complex (met behoud van de kelders die onderdeel gaan uitmaken van de nieuwbouw).

 • Wijziging van de omgevingsvergunning (juni 2019). Omzetting van de indeling van enkele appartementen, beter aansluitend op de woningmarkt. Verder zijn er enkele beperkte bouwkundige bijstellingen in het bouwplan doorgevoerd omwille van de financiële haalbaarheid van het plan. Deze wijzigingen hebben niet geleid tot een aanpassing van het stedenbouwkundig plan en verkregen de instemming van de Welstandscommissie. Het aantal te bouwen woningen blijft onveranderd, namelijk 229.

 • Wijziging van de tenaamstelling van de omgevingsvergunning (juli 2019). De ontwikkelingscombinatie CBS b.v. heeft met instemming van de gemeente de vergunning omgezet naar de inmiddels opgerichte bouwcombinatie Park 070 VOF. Zoals aangegeven is deze VOF ontbonden en is Van Wijnen Haarlemmermeer b.v. de zelfstandig uitvoerend aannemer.

 • In november 2019 vinden alle voorbereidingen op de nieuwbouw plaats. De bouw start in december 2019 met het aanbrengen van de heipalen en de aanleg van de warmte-koude opslagbronnen.

2020

 • Q1: afronden van de heiwerkzaamheden en start van de ruwbouw van de woningen.

 • Q3: start van de gevelbouw.

In 2021 wordt gestart met de inpandige afbouw van de woningen. Eind 2021 wordt de oplevering van de eerste woningen voorzien. Oplevering van het project zal medio 2022 het geval zijn.

Verloop van de bouwwerkzaamheden

Het heiwerk is klaar, er wordt gewerkt aan de ruwbouw die bestaat uit betonnen elementen.  Gemeente en aannemer voeren structureel overleg over de voortgang van de bouw. Het proces verloopt soepel.  De intensiteit van bouwverkeer zal de komende maanden toenemen. Het bouwproces verloopt momenteel volledig volgens de planning.

Op 3 maart 2020 vond een feestelijke starthandeling plaats. Een bijeenkomst waarbij ook de toekomstige bewoners aanwezig waren.


Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
Concept stedenbouwkundig plan, ruimtelijk kader en concept anterieure overeenkomst gereedeind oktober 2015-College 29 maart 201626 april 2016Afgerond middels ondertekening anterieure overeenkomst op 23 mei 2016
Bestemmingsplan procedureapril tot juli 2018 Raad 10 juli 2018 (vaststelling)Procedure is afgerond
Sloop voormalig CBS-gebouwAfronding sloop september 2019Nee De sloop is afgerond.
Omgevingsvergunning14 november 2018 verleendCollege Wijzigingsvergunning verleend in juni 2019. Tenaamstelling vergunning omgezet in juli 2019.
Start bouwQ4 2019  De bouw start in december 2019.
Oplevering2022  Bouwperiode ca. 2,5 jaar.Communicatie

Projectinformatie op de website van de gemeente is te vinden op www.lv.nl/cbs-locatie.

In 2015 tot en met 2017 zijn informatiebijeenkomsten gehouden over de transformatievisie, het stedenbouwkundig plan en het ruimtelijk kader. CBS b.v. heeft in die tijd informatiedagen georganiseerd voor potentiële kopers. Met de omliggende bedrijven is in 2017 en 2018 specifiek gesproken over de bouwplannen, de beoogde bouwlogistiek en de bereikbaarheid gedurende de uitvoeringsfase van het project.

In april 2018 is een informatiebijeenkomst gehouden over de inrichting van de openbare ruimten en de in die periode opgestarte bestemmingsplan procedure.

De bedrijven en bewoners in de directie omgeving zijn in februari 2018 en juli 2019 schriftelijk in kennis gesteld van de planning van de sloopwerkzaamheden. In de eerder gehouden informatiebijeenkomst is de planning en de aanpak van de sloop tevens toegelicht.

CBS b.v. heeft voor de verkoop van de woningen een website ingesteld: www.park070.nl. De ontwikkelaar verzorgt het omgevingsmanagement gedurende de bouwperiode. Daar waar noodzakelijk geacht zal vanuit de gemeente (aanvullend) gecommuniceerd worden.

Op 28 oktober 2019 heeft Van Wijnen Haarlemmermeer b.v. een informatiebijeenkomst gehouden over de wijze waarop de bouw gaat plaatsvinden. Voor de omwonenden en belanghebbenden is een website gelanceerd: www.volgdebouwpark070.nl, Tevens houdt de aannemer een spreekuur voor vragen uit de buurt.


Risicomanagement

De transformatie is een initiatief van CBS b.v. De gemeente heeft geen financiële risico’s met betrekking tot dit project. Wel is er sprake van een maatschappelijk risico ingeval van onvoorziene omstrandigheden met betrekking tot de realisatie van het project. Met de inzet van de juiste communicatiemiddelen wordt gewerkt aan de beperking van risico's. De gemeente en ontwikkelaar voeren structureel overleg over de voortgang van dit project en de relevante omgevings aangelegenheden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities