ISV project Parkeerterrein Venestraat
Geactualiseerd op 03 september 2020

Het realiseren van een parkeerterrein ten behoeve van het gebied Venestraat en omgeving en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse.


1 tot 1 van 6 elementen
vorige12345...volgende

Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Rouwendal Programma Economische en ruimtelijke kansen
Ambtelijk opdrachtgever Jeroen van de Ven Initiatiefnemer / opdrachtgevers
Projectleider Paula van der Ark    
Projectkarakteristiek
Projectfase Ontwerp fase Ruimtelijke procedure Indien woningbouw haalbaar, dan wel ruimtelijke procedure nodig
Einddatum 2021-2022 Risicoprofiel Laag
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 29 maart 2015 Volgende raads- / commissie-behandeling 7 juli 2020 besluit ontsluiting en extra kosten (onder voorbehoud situatie Coronacrisis)
Besluitvorming 10 juli 2018 intentieovereenkomst afgesloten.
Afwijking tov besluitvorming
Belangrijkste wijzigingen
Het raadsvoorstel voor de ontsluiting van het parkeerterrein is doorgeschoven naar juli 2020. 


Het project Parkeerterrein Venestraat is het laatste deelproject van het Stedelijk Vernieuwingsproject Venestraat en omgeving.  De deelprojecten openbare ruimte, recreatie en -watertoerisme, bedrijvigheid en versterking cultuurhistorie zijn eerder afgerond.

Met ontwikkelaar Waterland Real Estate (eigenaar van het achterterrein en de panden aan de leidsekade 6 t/m 10) is een Vaststellings- en intentieovereenkomst afgesloten ten behoeve van o.a. een haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw in combinatie met realisatie van het beoogde parkeerterrein. In het vaststellingsgedeelte zijn afspraken vastgelegd over de restauratie / renovatie van de 4 deels monumentale panden aan de Leidsekade 6 t/m 10.


Doelstelling en gewenst resultaat

Doelstelling

Het verminderen van de parkeerdruk in het gebied Venestraat en omgeving, waaronder ook Leidschendam Centrum, en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit op het terrein achter de Leidsekade Venestraat. Tevens als doelstelling het verbeteren van de kwaliteit van de deels monumentale panden aan de Leidsekade 6 t/m 10

Resultaat

Een sociaal veilig parkeerterrein van circa 70 parkeerplaatsen, met een verkeersveilige ontsluiting, al dan niet in combinatie met nieuwbouw van woningen. Gerenoveerde /gerestaureerde panden aan de Leidsekade 6 t/m 10.


Stand van zaken

Parkeerterrein en ontsluiting

Het raadsvoorstel over de ontsluiting van het parkeerterrein is aangehouden, en zal nu pas in september naar de raad worden gestuurd. Dit houdt verband met de vraag om budget en de integrale financiële afweging die bij de begrotingsraad in november 2020 zal plaatsvinden. De aanleg van de 1e fase van het parkeerterrein zal om die reden niet eerder dan het 2e kwartaal 2021 kunnen aanvangen.

Anterieure overeenkomst

Partijen moeten het nog eens worden over de financiële kaders voor realisatie van het nieuwbouwplan en parkeerterrein, welke in de anterieure overeenkomst moeten worden opgenomen. Dit vraagt meer tijd, naar verwachting kan dit nu in september/oktober 2020 worden afgerond.

Renovatie Leidsekade 6 t/m 10

De verbouwing van de panden Leidsekade 9 en 10 incl. de daar bijbehorende bodemsanering, is vertraagd en zal nu begin september 2020 aanvangen en eind dit jaar worden opgeleverd. De panden Leidsekade 6 en 8 worden niet meer bewoond en kunnen nu middels interne sloop goed geïnspecteerd worden. Op basis daarvan kan Waterland het renovatieplan opstellen. De renovatie zelf vindt plaats aansluitend op de oplevering van Leidsekade 9 en 10, dus naar verwachting in januari 2021.

Nieuwbouw 12 appartementen

Ook het nieuwbouwplan voor de appartementen op het achter terrein heeft vertraging opgelopen. Meer duidelijkheid over dit bouwplan wordt in september / oktober verwacht. Daarna zal eerst nog een uitgebreide Wabo procedure moeten worden doorlopen, alvorens de bouw kan starten, naar verwachting nu niet eerder dan het 2e kwartaal 2021.


Financiën
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
investeringskrediet aanleg parkeerterrein Venestraat € 164.000 € 265   € 163.735
Totaal€ 164.000€ 265€ 0€ 163.735

In september 2020 wordt een voorstel naar de raad gestuurd over de ontsluiting en de totale investeringskosten, inclusief de kosten voor de ontsluiting van het parkeerterrein. Besluitvorming daarover vindt plaatst in de begrotingsraad van november 2020.


Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
Renovatie - restauratieplan Leidsekade 6 t/m 10uiterlijk juli 2021  Renovatieplan in oktober 2020 en start uitvoering naar verwachting 1e kwartaal 2021
Raadsvoorstel over ontsluiting en extra budget maart 2020 november 2020mee in integrale afweging wijzigingsvoorstel begroting
Vervolgovereenkomst met ontwikkelaar1e kwartaal 2020College schuift door naar 3e / 4e kwartaal 2020   
Realisatie parkeerterrein2019-2020  start 1e fase 2e kwartaal 2021

Een definitieve planning voor de realisatie van het parkeerterrein is pas te maken na de afronding van het haalbaarheidsonderzoek en akkoord budget door de raad.


Communicatie
Communicatie momenten Omgeving Raad Toelichting
9 december 2019 3e omgevingsbijeenkomstomwonenden en belangstellenden terugkoppeling onderzoek ontsluiting en presentatie plan voor nieuwbouw
30 januari 2019 2e omgevingsbijeenkomstomwonenden en belangstellenden terugkoppeling plannen en presentatie onderzoeksvariant ontsluiting van het gebied
14 november 2018 omgevingsbijeenkomstomwonenden en belangstellenden informatie over de plannen en input ophalen voor de ontsluiting van het gebied
12 juli 2018 digitale nieuwsbrief Leidschendam-zuidabonnees van de digitale nieuwsbrief informatie over de gesloten vaststellings en intentieovereenkomst
12 juli 2018 persbericht  informatie over de gesloten vaststellings en intentieovereenkomst

Voor dit project wordt geen gebruik worden gemaakt van een aparte klankbordgroep, maar worden gedurende het proces brede omgevingsbijeenkomsten georganiseerd. Verder is informatie te vinden op de website : https://www.lv.nl/herontwikkeling-terrein-achter-leidsekade-venestraat en wordt gebruikt gemaakt van de digitale nieuwsbrief Leidschendam Zuid.


Risicomanagement

Vooralsnog lijkt het plan voor woningbouw in combinatie met het parkeerterrein mogelijk. Mocht het haalbaarheidsonderzoek toch nog negatief uitpakken, dan is in de intentieovereenkomst overeengekomen dat het oorspronkelijke minnelijk bod dat is gedaan weer herleeft. De gemeente zal dan in overleg gaan met Waterland over de verwerving van de grond die is bedoeld voor de aanleg van het parkeerterrein.

Na de zomer wordt gestart met een specifieke risicoanalyse voor de realisatiefase van dit project.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities