Gebiedsontwikkeling Overgoo 
Geactualiseerd op 09 september 2020

Integrale gebiedsontwikkeling van de werklocatie Fleetpark / Overgoo met een evenwichtige mix van wonen en werken, koopwoningen en sociale woningen. Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Rouwendal Programma Ruimtelijk
Ambtelijk opdrachtgever Jeroen van de Ven Initiatiefnemer / opdrachtgevers Gemeente Leidschendam-Voorburg en Impact Ontwikkeling IV B.V.
Projectleider Paula van der Ark    
Projectkarakteristiek
Projectfase Initiatief / definitiefase Ruimtelijke procedure Bestemmingsplan / omgevingsvergunningen 
Einddatum Risicoprofiel midden
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 21 mei 2019 Volgende raads- / commissie-behandeling 3e kwartaal
Besluitvorming vaststelling Stedenbouwkundige Uitwerking Overgoo
Afwijking tov besluitvorming
Belangrijkste wijzigingen
Door de huidige crisis wordt enige vertraging opgelopen en zal de Stedenbouwkundige Uitwerking pas na de zomer kunnen worden vastgesteld.


Aanleiding

In de businesscase sociale woningbouw van 2016 is Overgoo aangewezen als locatie voor tijdelijke sociale woningbouw, gelet op de in de ruimtelijke structuurvisie gewenste herontwikkelingsopgave voor het gebied.
Bij de start van de uitvoering van het raadsbesluit hebben de marktpartijen in het gebied de ambitie geuit om tot een integrale gebiedsontwikkeling van het zogenoemde Fleetpark over te willen gaan, inclusief het gemeentelijke plandeel Overgoo. De gemeente heeft vervolgens samen met Impact Ontwikkeling IV B.V. (verder te noemen Impact) gezocht naar ruimte om twee ogenschijnlijk conflicterende trajecten met elkaar te verbinden zodat er meerwaarde ontstaat voor de belanghebbenden in het gebied. Impact heeft daarna het initiatief genomen om het gebied Overgoo te (her)ontwikkelen. Dit door sloop en/of renovatie van de huidige opstallen en nieuwbouw.


Doelstelling en gewenst resultaat

Doel

De integrale gebiedsontwikkeling Overgoo (Fleetpark) heeft tot doel een transformatie op gang te brengen van kantorenlocatie naar aantrekkelijk gebied met een goed evenwicht tussen diverse soorten van bedrijvigheid, koopwoningen en sociale woningen. De 130 sociale woningen zijn bedoeld voor statushouders, jongeren en starters.

Resultaat

Het uiteindelijke resultaat is een levendig gebied, met een interessant gemengd woon- en werkmilieu.

Deelresultaten zijn voor de initiatieffase zijn:

  • Ontwikkelvisie voor het gebied (gereed);
  • Anterieure of vervolgovereenkomst (in voorbereiding)

Deelresulaten voor vervolgfase zijn:

  • Stedebouwkundige uitwerking van de Ontwikkelvisie;
  • Bestemmingsplan / omgevingsvergunning per deelgebied.

Stand van zaken

Momenteel wordt gewerkt aan het opstellen van een vervolgovereenkomst met Impact en wordt gewerkt aan het vervolgproces. Gewerkt wordt aan een stedebouwkundige uitwerking van de Ontwikkelvisie. Ook bij dit proces zullen direct belanghebbenden opnieuw actief betrokken worden. Dit is afgelopen juni gestart en loopt nog. Dit is vanwege de huidige maatregelen ivm de crisis, lastiger vorm te geven, waardoor dit enige vertraging heeft opgelopen.


Financiën
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
voorbereidingskrediet sociale woningbouw (gedeelte Overgoo) € 75.000 € 48.400   € 26.600
Totaal€ 75.000€ 48.400€ 0€ 26.600

Vanuit de business case Sociale Woningbouw voor de locatie Overgoo is € 50.000,- aan voorbereidings- begeleidings- en onderzoekskosten beschikbaar gesteld (raadsbesluit met kenmerk 1541501). Omdat in de Intentieovereenkomst met Impact Ontwikkeling IV BV is afgesproken dat duurzame (definitieve) sociale woningen kunnen worden gerealiseerd in plaats van tijdelijke huisvesting, is het eerder beschikbaar gestelde € 700.000 voor het exploitatietekort voor de tijdelijke huisvesting eind 2017 vrijgevallen.

Bij de verlenging van de intentieovereenkomst is afgesproken dat Impact veen voorschot betaalt voor plankosten van € 25.000. Dit voorschot wordt verrekend bij vaststelling van de plankostenvergoeding.

Het voorbereidingskrediet is onvoldoende om het gemeentelijk aandeel voor het opstellen van de Stedebouwkundige uitwerking. Bij de 2e turap zal daarom een extra budget worden gevraagd van € 50.000. Deze extra kosten kunnen in de toekomst worden gedekt uit de grondopbrengsten van verkoop gemeentelijke gronden in het gebied.


Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
Ontwikkelvisie2e kwartaal 2019raad  
Anterieure of vervolgovereenkomst1e kwartaal 2020Eerst verlenging van intentieovereenkomst. Pas na vaststelling Stedenbouwkundige uitwerking sluiten anterieure overeenkomst Met Impact worden nog afspraken gemaakt over het vervolgproces. vervolgens kan dit in een vervolg of anterieure overeenkomst worden opgenomen.
Stedebouwkundige uitwerking van de Ontwikkelvisie3e kwartaal 20204e kwartaal 2020  

Pas na afronding het sluiten van de vervolgovereenkomst, kan meer duidelijkheid gegeven worden over de planning van sociale woningbouw.


Communicatie
Communicatie momenten Omgeving Raad Toelichting
2e kwartaal 2020 werksessies met belanghebbendenomwonenden en belanghebbenden  
3e omgevingsbijeenkomst 20 februari 2019omwonenden, belanghebbenden, belangstellendenja, wandeling en toelichtingonderwerp concept ontwikkelvisie
2e omgevingsbijeenkomst 8 november 2018omwonenden, belanghebbenden, belangstellenden presentatie tussenstand ontwikkelvisie en ophalen input voor afronding

Uitgangspunt voor het project is een transparante en vernieuwende communicatie en het zoveel mogelijk betrekken van bewoners, ondernemers en stakeholders. Impact is in de lead en werkt samen met de gemeente, bewoners, ondernemers en de wijkvereniging aan de uitwerking van de Ontwikkelvisie.

Dit project wordt uitgevoerd ‘in de geest van de Omgevingswet’. Dat betekent zorgen voor voldoende afwegingsruimte, invloed geven aan de omgeving en communiceren zowel online als offline. De exacte vorm van de participatie en communicatie verandert mee met de fase waar het project in zit.

Bij belangrijke mijlpalen of nieuwtjes wordt een digitale nieuwsbrief verzonden. Wilt u op de hoogte blijven van het project? Dan kunt u zich hier aanmelden voor deze nieuwsbrief, zorgt u er daarbij voor dat u onder het kopje projectnieuwsbrieven 'Overgoo' aanvinkt. Voor verdere informatie en verslagen van bijeenkomsten zie de website: https://www.lv.nl/overgoo


Risicomanagement

Er is sprake van een maatschappelijk risico als gevolg van een mogelijk gebrek aan draagvlak in de omgeving. Door omwonenden en stakeholders in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken, bestaat er meer kans op draagvlak in de omgeving.

In de volgende fase, als meer duidelijkheid bestaat over de ontwikkeling van het gebied, zal een uitgebreide risicoanalyse worden gemaakt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities