Proces ''Bereikbaarheid Damcentrum"
Geactualiseerd op 08 september 2020

Het proces ''Bereikbaarheid Damcentrum" heeft 4  samenhangende onderdelen. 1. Parkeren; 2. Uitvoeren van enkele maatregelen uit 'Benutten zoals bedoeld'; 3. Onderzoek naar bereikbaarheid en doorstroming in Damcentrum; 4. Leefbaarheid en levendigheid.Programmastructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Bouw Programma Verkeer en Vervoer
Ambtelijk opdrachtgever Jeroen van de Ven Initiatiefnemer / opdrachtgevers N.v.t.
Programma-manager Anne-Mette Jurgens    
Programmakarakteristiek
Programmafase Initiatief Ruimtelijke procedure N.v.t.
Einddatum nader te bepalen Risicoprofiel Midden
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling kan per onderdeel verschillen Volgende raads- / commissie-behandeling kan per onderdeel verschillen
Besluitvorming afhankelijk van onderdeel
Afwijking tov besluitvorming n.v.t.
Belangrijkste wijzigingen
Het voorstel voor de vervolgstappen is voorgelegd in het raadsvoorstel Bereikbaarheid Damcentrum (1331) en het raadsvoorstel Bereikbaarheid Damcentrum: Benutten zoals bedoeld (1841)

 

Doelstelling en gewenst resultaat

De problematiek rondom bereikbaarheid, parkeren, leefbaarheid & levendigheid en veiligheid rondom de oeververbindingen en de wegen daartoe in de gemeente Leidschendam-Voorburg speelt al jaren. Op 15 november 2016 is door de Raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg een besluit genomen om de verkeersdruk over de Vlietbruggen te ontlasten door maatregelen te treffen op de bestaande infrastructuur.

Om deze maatregelen nader uit te werken is het programma ''Benutten zoals bedoeld'' gestart. Dit programma bestaat uit een samenhangend pakket aan maatregelen en heeft als doel het doorgaand verkeer over de Vlietbruggen te verminderen en leefbaarheid en veiligheid rondom de Vlietbruggen te bevorderen.


Stand van zaken

In het coalitieakkoord is het voornemen uitgesproken de discussie over het verbeteren van de bereikbaarheid, leefbaarheid en levendigheid van Leidschendam centrum zonder taboes opnieuw te voeren.

Op 25 september 2018 is het procesplan (ook wel: masterplan) Bereikbaarheid Damcentrum aan de raad aangeboden (685). Het procesplan behandelt vier onderwerpen die samen bijdragen aan de bereikbaarheid, doorstroming en leefbaarheid van het Damcentrum en Leidschendam-Zuid:

 1. Parkeren
 2. Uitvoeren van enkele maatregelen uit ‘Benutten zoals bedoeld’
 3. Onderzoek naar bereikbaarheid en doorstroming in Damcentrum
 4. Leefbaarheid en levendigheid.

Afgelopen periode is op verzoek van de raad gewerkt aan een verdere verkenning en uitwerking van selectieve toegang en een nieuwe brug over de Vliet op diverse aspecten, zoals financiële en juridische aspecten en draagvlak, waarbij geen onomkeerbare besluiten zijn genomen (1196).
Het uitbreken van de coronacrisis heeft tijdelijk impact gehad op de processtappen om te komen tot besluitvorming. Het proces is hervat en het voorstel voor de vervolgstappen is voorgelegd in het raadsvoorstel Bereikbaarheid Damcentrum (1331). In dit voorstel staat ook de stand van zaken rondom Leefbaarheid en levendigheid.

De uitvoering van enkele maatregelen uit ‘Benutten zoals bedoeld’ en aanvullende maatregelen zijn toegelicht in het voorstel Bereikbaarheid Damcentrum: Benutten zoals bedoeld (1841).  Het onderdeel parkeren komt aan de orde in het voorstel Parkeren Damcentrum en Leidschendam Zuid (1157).

Na besluitvorming door de raad volgt de voorbereiding en nadere uitwerking van de uitvoering van de diverse maatregelen. Hier wordt de raad periodiek nader over geïnformeerd en bij betrokken. Indien de raad positief besluit over het voorstel Bereikbaarheid Damcentrum wordt de komende periode benut om een gemeente brede participatie te starten waarin inwoners en ondernemers de mogelijkheid wordt geboden om mee te praten over de meest optimale vorm van verkeersmaatregelen op de lokale bruggen.


Financiën

In de begroting 2017 is voor Benutten zoals Bedoeld een investeringskrediet van € 1,9 miljoen beschikbaar gesteld voor investeringen in doorgangsegulering, voor verschillende aanpassingen aan de infrastructuur en een dynamisch route informatiesysteem (DRIP, dynamische route informatie paneel). Hierbij werd uitgegaan van een gemiddelde afschrijvingstermijn van 25 jaar. Inmiddels zijn de volgende uitgaven gedaan uit dit krediet:

 • € 263.000 voor verkeersregelinstallaties, met een afschrijvingstermijn van 15 jaar
 • € 114.000 voor pilot DRIP’s met een afschrijvingstermijn van 10 jaar.
 • € 251.000 voor plateaus op de kruispunten in het Damcentrum en infrastructuur Molenpad met een afschrijvingstermijn van 30 jaar

Er resteert nu nog een bedrag van afgerond ongeveer € 1,26 mln. In 2020 zijn voor het laatst middelen beschikbaar voor het vergroten van de levendigheid van het Damcentrum van € 75.000,-.
Het college heeft de raad in het voorstel Bereikbaarheid Damcentrum gevraagd om:

 • een voorbereidingsbudget van € 800.000 voor de aanleg van de nieuwe brug (gefaseerd over 5 jaar á € 160.000)een budget voor participatie van € 50.000 (ten laste van de Algemene reserve vrij besteedbaar en te verwerken in de begroting 2021-2024).
 • in de Algemene Reserve vrij besteedbaar een bedrag van € 19,7 miljoen te labelen voor een later in te stellen Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Mobiliteit / Bereikbaarheid.

In het kader van de maatregelen Benutten zoals bedoeld is de raad gevraagd om:

 •  een investeringskrediet van € 80.000 voor displays voor de brugsignalering
 •  een investeringskrediet van € 278.000 voor de DRIPs.

Voor het onderdeel parkeren is onderhandeld met de Ontwikkelingscombinatie Damcentrum CV (SJB) over de realisatie van een parkeergarage onder het bouwplan Rijnlandstraat-Noord (1157)


Planning

Na positieve besluitvorming in de raad zal een gemeente brede participatie  starten waarin inwoners en ondernemers de mogelijkheid wordt geboden om mee te praten over de meest optimale vorm van verkeersmaatregelen op de lokale bruggen.
Daarnaast worden dit jaar op de Noordsingel, tussen de Weigelia en de Dillenburgsingel, de verkeersregelinstallaties aangepast voor een betere verkeersdoorstroming. Ook komen er dit jaar vier ‘brug open’ borden te staan rondom het kwadrant (de Bachlaan en Oude Trambaan) en op de Vlietweg.Communicatie
In de eerdere fase van het proces is gebleken dat verschillende voorkeuren bestaan voor de meest wenselijk geachte oplossing, daarom zal in de vervolgfase zowel ten aanzien van de brug als de te nemen verkeersmaatregelen een gemeente brede participatie worden gestart.

Voor het participatietraject voor het vergroten van de blauwe zone in Damcentrum hebben twee werksessies plaatsgevonden waarbij inwoners en ondernemers (in totaal circa 80) uit het gebied actief hebben meegedacht over de tijden, de begrenzing, de ontheffingen voor ondernemers en bewoners en de bezoekerspassen. Alle suggesties worden meegenomen in een conceptbeleid. Betrokkenen van de werksessies zijn na het uitbreken van de coronacrisis geinformeerd over uitstel van het participatietraject. Zodra participatie weer aan de orde is, zal men worden geinformeerd over de mogelijkheden om te reageren. Ook zal hierover worden gecommuniceerd via de Gemeenterubriek en de interactieve website over het proces:  https://www.ingesprekmetlv.nl/damcentrum.

Bij de inrichting van de participatietrejacten wordt rekening gehouden met wat op basis van Corona mogelijk is.De communicatie verloopt verder volgens de gebruikelijke verslaglegging en via dit projectenboek. De vordering in de ontwikkeling van maatregelen deelt het college via onder meer berichten op de website. Communicatie over uitvoering van maatregelen vindt plaats via projectcommunicatie, waarbij de link wordt gelegd met het proces. Via de centrummanager is nauw contact met de ondernemers.


Risicomanagement

Het programma is zeer complex door de verschillende onderdelen en door de verschillende belangen die spelen. Maatregelen in een bepaald gebied, hebben ook altijd gevolgen voor een ander gebied.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities