Gebiedsontwikkeling Rijnlandlaan
Geactualiseerd op 23 juli 2020

De gebiedsontwikkeling Rijnlandlaan bestaat uit de realisatie van een 'woondeel' (sociale woningbouw) en een 'maatschappelijk deel' (Vmbo Veurs Voorburg en Kinderopvang Pinkeltje), beide inclusief de inrichting van de openbare ruimte.Programmastructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Van Eekelen Programma Bouwen en wonen 
Ambtelijk opdrachtgever Peter Wassenaar  Initiatiefnemer / opdrachtgevers Gemeente Leidschendam Voorburg, Woningcorporatie Vidomes, Scholengroep Spinoza en Vlietkinderen. 
Programma-manager Marlies Bruinstroop    
Programmakarakteristiek
Programmafase Uitvoering Ruimtelijke procedure Uitgebreide omgevingsvergunningen
Einddatum 2022 Risicoprofiel Midden
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 9 juni 2020: 1ste herziening Grex 2020 Volgende raads- / commissie-behandeling nog niet bekend
Besluitvorming Op 5 juli 2016 is de ‘Businesscase sociale woningbouw’  door de raad vastgesteld, waarbij o.a. de locatie Rijnlandlaan is aangewezen als locatie voor sociale woningbouw. Tevens is het voornemen op de locatie nieuwe huisvesting voor VMBO Veurs Voorburg en Kinderdagopvang Pinkeltje te realiseren.
Op 23 januari 2018 heeft de raad de stedenbouwkundige opzet voor de gebiedsontwikkeling Rijnlandlaan vastgesteld en een grondexploitatie geopend.
Afwijking tov besluitvorming Bij de besluitvorming over het stedenbouwkundig plan Rijnlandlaan is een amendement aangenomen waarmee het aantal van 60 appartementen uit de businesscase is verlaagd naar 48 appartementen.
Belangrijkste wijzigingen
- Het bestek voor de inrichting van de openbare ruimte is gereed. De aanbesteding van de werkzaamheden start in augustus 2020.
- De bouw van zowel de 48 appartementen als het kinderdagverblijf loopt op schema.


Voor een goede ruimtelijke inpassing en betere beheersing van uitvoering van de plannen binnen het stedenbouwkundig plan zijn de verschillende planonderdelen (sociale woningbouw, Vmbo Veurs Voorburg en Kinderdagopvang Pinkeltje) onder één ruimtelijk programma samengebracht. Dit maakt het onder meer mogelijk om de fasering van de verschillende onderdelen goed af te stemmen met het doel te voorkomen dat de verschillende onderdelen elkaar zullen hinderen.

Omdat de start bouw van de school direct afhankelijk is van de sloop van het bestaande gebouw van de kinderopvang aan de Delflandlaan, is de status van de planning op "aandachtspunt" gezet.

Tijdens de inloopavonden waren omwonenden vooral kritisch op de realisatie van woningbouw op de locatie Rijnlandlaan. Er zijn n.a.v. de reacties op het planvoorstel aanpassingen aangebracht in het woningbouwprogramma en het stedenbouwkundige plan. Bij het ter inzage leggen van de vergunningen voor de bouw zijn geen zienswijzen ingediend, waarna de betreffende vergunningen zijn verleend. Als gevolg hiervan is de status van bestuur en externe partijen van "aandachtspunt" aangepast in "volgens verwachting".


Stand van zaken

De opgave voor de locatie Rijnlandlaan wordt onderscheiden in een deel sociale woningbouw en een deel voor maatschappelijke voorzieningen. Het totale gebied wordt begrensd door de Delflandlaan, Hendrik van Boeijenlaan, Prinses Irenelaan en de bestaande en toekomstige bebouwing aan de Scheltuslaan. Op de locatie moeten de volgende functies worden gerealiseerd:

 • 48 sociale huurwoningen
 • Nieuwbouw VMBO Veurs Voorburg (400 leerlingen)
 • Nieuwbouw KDO Pinkeltje (60 kinderen per dag)
 • Inrichting openbaar gebied

Door stedenbouwkundig bureau De Nijl is begin 2017 een stedenbouwkundig plan voor de locatie gemaakt. Dit plan is naar aanleiding van reacties van omwonenden en andere belanghebbenden in de loop van 2017 aangepast. Op 29 november 2017 zijn verschillende opties voor de stedebouwkundige opzet voor het projectgebied tijdens een informatieavond met omwonenden en andere belanghebbenden besproken. De stedenbouwkundige opzet die tijdens de informatiebijeenkomst de voorkeur kreeg, is in december 2017 door het college ter vaststelling aan de raad aangeboden. De gemeenteraad heeft op 23 januari 2018 het stedenbouwkundig plan voor de gebiedsontwikkeling vastgesteld. Voor de gebiedsontwikkeling is een grondexploitatie geopend. 
Ook heeft de raad verzocht te onderzoeken wat de effecten zijn indien de 2 "losse" bouwblokken voor de appartementen in het stedenbouwkundig plan, worden samengevoegd tot 1 bouwblok. Het college heeft op 19 juni 2018 ingestemd met het nader uitgewerkt stedenbouwkundig plan met 1 bouwblok voor de sociale woningbouw. Op 4 oktober 2018 is dit stedenbouwkundig plan tijdens een inloopavond aan omwonenden gepresenteerd. Tijdens de inloopavond zijn geen bezwaren tegen het plan geuit. Wel werd aandacht gevraagd voor parkeren en de inrichting van de openbare ruimte. Een aantal omwonenden heeft tijdens een werksessie input geleverd voor de inrichting van de openbare ruimte. Tijdens een inloopbijeenkomst op 21 november 2019 konden omwonenden nog aandachtspunten meegeven voor het defintieve inrichtingsplan. Op basis van het definitieve inrichtingsplan is een bestek opgesteld. De aanbesteding van de werkzaamheden vindt plaats in augustus 2020. Verwachting is dat in september 2020 bekend is welke aannemer in opdracht van de gemeente de openbare ruimte gaat aanleggen. De aanleg van de openbare ruimte rondom de 48 appartementen, inclusief de aanleg van de parkeerplaatsen voor het woongebouw, start in het eerste kwartaal van 2021.

De bouw van de 48 appartementen en de bouw van het kinderdagverblijf zijn begin 2020 gestart  De bouw loopt goed op schema. Zoals het er nu naar uitziet is het kinderdagverblijf in november 2020 gereed en de woningen begin 2021. Spinoza Scholengroep heeft, samen met architectenbureau Atelier Pro, het ontwerp van de school afgerond. Start bouw is afhankelijk van de voortgang van de bouw van het kinderdagverblijf. Het huidige gebouw van kinderdagverblijf Pinkeltje moet namelijk eerst zijn gesloopt, voordat de bouw van Veurs Voorburg kan beginnen. Sloop van het huidige kinderdagverblijf Pinkeltje staat voor eind 2020 op de planning.


Doelstelling en gewenst resultaat

Doel

 • Realiseren 48 sociale woningen (appartementen): Voor reguliere woningzoekenden op de woningmarkt voorzien in de behoefte aan betaalbare woningen. Voorkomen van een tekort aan goedkope huurwoningen met bevordering van de doorstroming uit de bestaande voorraad en zo min mogelijk wachttijd voor de woningtoewijzing. Hierbij is het doel om deze wachttijd in ieder geval niet te laten oplopen t.o.v. de huidige wachttijden.
 • Realiseren nieuwbouw Vmbo Veurs Voorburg: Het realiseren van een nieuw schoolgebouw voor het VMBO Veurs Voorburg, ter vervanging van het bestaande, verouderde schoolgebouw aan de Van Horvettestraat.
 • Realiseren nieuwbouw kinderdagopvang Pinkeltje: Het realiseren van een nieuw gebouw voor kinderopvang Pinkeltje, ter vervanging van het bestaande, verouderde gebouw aan de Delflandlaan.
 • Inrichten openbaar gebied: De locatie is gemeentelijk eigendom. Onderdeel van het project is het bouw- en woonrijp maken van het gebied.  

Resultaat

 • oplevering van 48 permanente sociale woningen, nieuwbouw Vmbo Veurs Voorburg en nieuwbouw kinderopvang Pinkeltje op de locatie Rijnlandlaan.

 • Een ingericht openbaar gebied dat aansluit bij de wensen van de gebuikers.

De planologische voorbereiding en het woonrijp maken (inrichting openbaar gebied) van de locatie ligt bij de gemeente.
De woningcorporatie Vidomes is verantwoordelijk voor de realisatie en het beheer van de woningen, het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de bouw en het beheer van de school en het bestuur van de kinderopvang is verantwoordelijk voor de bouw en het beheer van kinderdagopvang Pinkeltje.


Financiën

In de raadsvergadering van 23 januari 2018 is de stedenbouwkundige opzet Rijnlandlaan en het openen van de grondexploitatie vastgesteld, met een verlaging van het aantal woningen van 54 naar 48 woningen (aangenomen amendement). De grondexploitatie wordt halfjaarlijks geactualiseerd. Vanwege de geheimhouding op de grondexploitatie wordt hier niet nader op de financiën van het project ingegaan.

Het extra benodigde investeringskrediet voor de nieuwbouw van Veurs Voorburg is  in het 4e kwartaal 2019 aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd. Het eerder beschikbaar gestelde investeringskrediet was niet toereikend om in de voorgenomen nieuwbouw te voorzien en door te gaan naar de volgende fase (de uitvoering) in het bouwtraject. De raad heeft besloten om het krediet te verhogen met € 2.475.000. De kosten voor de bouw van de school maken geen onderdeel uit het project Rijnlandlaan.


Planning
 • aanbesteding woonrijp werkzaamheden: augustus/september 2020
 • Aanleg openbaar gebied: 2020 - 2022
 • Start verhuur woningen: medio 2021.
 • Ingebruikname nieuwe kinderdagverblijf Pinkeltje: november 2020.
 • Sloop oude kinderdagverblijf: december 2020.
 • Start bouw Veurs Voorburg: januari 2021.

Communicatie

Communicatie naar en met omwonenden over de ontwikkeling van het plangebied vindt plaats via de gemeentelijke website (projectpagina), digitale nieuwsbrieven en informatie-/inloopavonden.

Tijdens de bouw van de sociale woningen, vmbo-school en kinderdagopvang verzorgen de betreffende opdrachtgevers zelf de communicatie over het bouwproces.


Risicomanagement

Voor de actualisaties/herzieningen van de door de raad vastgestelde grondexploitatie wordt een risicoanalyse uitgevoerd. Hiermee worden de risico's inzichtelijk gemaakt, zodat beheersmaatregelen voor deze risico's kunnen worden geformuleerd. Het doel van de beheersmaatregelen is om de risico’s te vermijden of te reduceren.

Belangrijke aspecten om voor de risicobeheersing op te sturen zijn o.a.:

Maatschappelijk draagvlak

Goede communicatie is van belang om inzicht te geven in de afweging van de belangen van de verschillende stakeholders.
Er is voorafgaand aan de vaststelling van het stedenbouwkundig plan door omwonenden kritisch gereageerd op de voorgestelde stedenbouwkundige plannen voor de locatie. In het vastgestelde stedenbouwkundige plan is zo veel mogelijk rekening gehouden met deze reacties. Tijdens de inloopavonden die in oktober 2018 en november 2019 zijn gehouden, zijn geen bezwaren meer tegen het plan geuit. Ook zijn er geen zienswijzen ingediend tegen het verlenen van de omgevingsvergunningen.

Planning

Om te voorkomen dat mogelijke vertraging van de realisatie woningbouw, ook tot vertraging van de realisatie van het school- en kinderopvanggebouw kan leiden, volgt nu elk van de verschillende onderdelen, los van elkaar, zijn eigen ruimtelijke procedure.  
Een kritiek punt in de planning voor Veurs Voorburg is in ieder geval de planning van de bouw van het nieuwe kinderdagverblijf en daarmee de planning van de sloop van het bestaande gebouw aan de Delflandlaan. De bouw van de school kan pas starten als het huidige gebouw van de kinderopvang aan de Delflandlaan gesloopt is. Zowel Vidomes als Vlietkinderen hebben aangegeven dat, ondanks het uitbreken van de Coronacrisis, de bouwplanning kan worden gehaald. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities