Economische agenda
Geactualiseerd op 21 september 2020

Activiteiten gericht op het verbeteren van het ondernemersklimaat, de vitaliteit en leefbaarheid Programmastructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Van Eekelen Programma Economische Agenda
Ambtelijk opdrachtgever Myrthe Jongerius Initiatiefnemer / opdrachtgevers
Programma-manager Ellen Govers    
Programmakarakteristiek
Programmafase Uitvoering Ruimtelijke procedure
Einddatum 2020 Risicoprofiel laag
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling Volgende raads- / commissie-behandeling
Besluitvorming
Afwijking tov besluitvorming
Belangrijkste wijzigingen
Er is een gebiedsanalyse uitgevoerd in Stompwijk, veel aanvullende inspanningen gedaan rondom de economische impact van de coronacrisis en de economische agenda wordt geëvalueerd en er wordt een advies gegeven over het vervolg. Daarnaast wordt er vooruitlopend op de start van de retailcampus in januari 2021 in het najaar al gestart met een aantal labs (oa hypelab julianabaan). 


De Economische agenda is de kapstok voor alle activiteiten die bijdragen aan de economie. De gemeente zet zich samen met lokale ondernemers in voor de lokale economie door het economisch profiel van Leidschendam-Voorburg te versterken, te werken aan voldoende passende ruimte om te ondernemen en het vestigingsklimaat in brede zin te versterken. Dit alles aan de hand van een concreet actieprogramma gericht op vier pijlers.


Bestanden:
 Uitvoeringsprogramma 2019 2020.pdf (0,25 Mb)
 Economische Agenda LV 2017-2020.pdf (0,36 Mb)

Doelstelling en gewenst resultaat

Doelen:

 • Verbeteren ondernemersklimaat
 • Versterken economie als pijler voor het duurzaam borgen van vitaliteit en leefbaarheid
 • Bijdragen aan het economisch (internationaal) vestigingsklimaat
 • Bijdragen aan de profilering van de gemeente


Prioriteiten:

 • Ruimte voor bedrijvigheid
 • Dienstverlening aan ondernemers
 • Stimuleren van een levendige leefomgeving
 • Uitdragen van de kwaliteiten van Leidschendam-Voorburg

Stand van zaken

Uitvoeringsprogramma 2019-2020 is in uitvoering.

In 2019 zijn de actualisatie marktverordening en detailhandels- en horecastructuurvisie vastgesteld in de raad en is er geinvesteerd in de samenwerking met lokale ondernemersorganisaties. Daarnaast is er inzet gepleegd op verschillende activiteiten die voortvloeien uit de economische agenda. Het gaat hierbij onder meer om de voorbereiding van een promotieplan toerisme & recreatie, het opstellen van locatieprofielen voor evenementenlocaties, regionale afstemming rondom werkgelegenheidsontwikkeling en bedrijvenlocaties en bijdragen aan lokale netwerkvorming voor ondernemers om de sociale cohesie te versterken. Hiervan komen in 2020 een aantal producten in college en raad.

Het promotieplan is af en er wordt gestart met de uitrol vanaf Q3/Q4.

Het evenementenbeleid wordt herijkt en tezamen met de locatieprofielen aangeboden aan college en raad.

Er is een plan opgeleverd voor de ontwikkeling van een publiek private samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid op het gebied van retail. Hiervoor zijn twee financieringsaanvragen ingediend bij ministerie van EZ en bij de MRDH. De formele start van de retail PPS staat gepland voor januari 2021. In het najaar starten al wel een aantal labs (oa hype lab in julianabaan). 

In Q2 is er een gebiedsanalyse buitengebied Stompwijk uitgevoerd. Deze gebiedsanalyse zal als input dienen voor de nog op te stellen gebiedsvisie buitengebied Stompwijk. Hier zal in Q3 mee worden gestart.

Daarnaast  is er gestart met de evaluatie economische agenda en een voorstel voor het opstellen van een ruimtelijk economische visie.


Bestanden:
voortgangsmonitor november 2018-economische agenda.pdf (0,31 Mb)
Uitvoeringsprogramma 2019 2020.pdf (0,25 Mb)

Financiën
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
Economische Agenda structureel € 75.000 € 28.585 € 7.995 € 38.420
Centrummanagement € 1.184     € 1.184
Voorlichting/aquisitie € 100.000 € 62.590 € 63.531 € -26.121
Beleidsadvisering Evenementen RO € 182.521 € 24.522 € 125.000 € 32.999
Toerisme € 104.954 € 14.302   € 90.652
Totaal€ 463.659€ 129.999€ 196.526€ 137.134Planning
 • Uitvoeringsprogramma 2019 - 2020 is opgesteld;
 • Voor planning 2019 - 2020 per deelonderwerp, zie bijgevoegde uitvoeringsprogramma.
 • Er volgt een evaluatie economische agenda in 2020 en advies over het vervolg

Communicatie

Er zijn verschillende communicatiemomenten geweest om de Economische Agenda en het uitvoeringsprogramma onder de aandacht te brengen, zowel door middel van geprinte folders, emails en een evenement "Tussen de bedrijven door". De communicatie gedurende het jaar vindt plaats via de gemeentelijke online kanalen en de nieuwsbrief economische agenda. Deze komt meerdere keren per jaar uit. Aanmelden kan via www.lv.nl/ondernemeninlv.


Risicomanagement

De coronacrisis heeft impact op het ondernemersklimaat in Leidschendam-Voorburg. Er vinden veel gesprekken met ondernemers plaats en er zijn aanvullende acties ingezet om de lokale economie te ondersteunen. De impact van de coronacrisis zal ook aandacht krijgen in het advies over het vervolg van de economische agenda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities