Project overzicht

De (infrastructurele) projecten voor Sport en Bewegen op basis van de visie op sport en bewegen (2016) en het lokale Sportakkoord (2019)

Project status

Risico profiel

Middel

Totaal beeld

Volgens verwachting

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Volgens verwachting

Budget

Volgens verwachting

Project structuur

Bestuurlijk opdrachtgever
Wethouder Keus
Programma
Sport, cultuur en recreatie
Initiatiefnemer / Opdrachtgevers
Gemeente

Projectkarakteristiek

Projectfase
Einddatum
n.v.t. (jaarlijks actieplan)
Ruimtelijke procedure
n.v.t.
Risicoprofiel
Midden

Besluitvorming

Laatste raads-/commissiebehandeling
n.v.t.
Volgende raads-/commissiebehandeling
n.v.t.
Besluitvorming

Afhankelijk van deelproject

Afwijking t.o.v. besluitvorming

Belangrijkste wijzigingen

Zoals in voorgaande update genoemd, zijn de fitplekken en mountainbikeroutes afgerond. Op dit moment wordt er uitvoering gegeven aan de veilige sportroute in overleg met de sportverenigingen. De rugby- en beachaccommodatie wordt 22 september 2023 opgeleverd en is dan klaar voor ingebruikname. VRC verhuist vanaf die datum definitief van De Star naar Sportpark Westvliet. Volevo kan gebruik gaan maken van 4 à 5 beachvelden. De gemeente Den Haag heeft een vergunning gegeven voor maximaal deze grootte van het veld, zodat er ruimte blijft voor groen.

Aan alle deelprojecten is een einde gekomen of is het deelproject in de afrondende fase. Daarom is dit de laatste keer dat hierover wordt gerapporteerd in het projectenboek.

Project Inhoud

In januari 2016 heeft de gemeenteraad de Visie op Sport en Bewegen 2016-2020 vastgesteld (1460302), waarna in de loop van 2016 het Strategisch Actieplan (1708956) als concrete uitwerking van deze visie is ontwikkeld. In het Strategisch Actieplan staan enkele besluiten, moties en toezeggingen voor sport en bewegen die uitgewerkt zijn naar een (deel)project.

Deelprojecten actieplan Sport en Bewegen:

 1. Fitplaatsen Stompwijk en Leidschendam (Kadernota 2020)
 2. Beach court volleybal (toezegging 1801, Kadernota 2016/2020)
 3. Mountainbikeroute (toezegging 1801, Kadernota 2016)
 4. Veilige sportroutes (Kadernota 2020)
 5. Rugbyveld Voorburgse Rugbyclub (Kadernota 2020 en motie 546)

Doelstelling en gewenst resultaat

Het doel van deze projecten is: het verbeteren van de sport en beweeginfrastructuur in Leidschendam-Voorburg, zowel in de openbare ruimte als in de sportparken.

Het gewenste resultaat van deze projecten: besluitvorming over en oplevering van de lijst van sportvoorzieningen.

Stand van zaken

Fitplaatsen Stompwijk en Leidschendam
Deze fitnessplaatsen worden geschikt gemaakt voor zowel ouderen als voor jongeren en geschikt voor zowel beginnende als voor gevorderde sporters.

 • Fitplaats(en) Stompwijk : Voor de fitplaats Stompwijk is een definitief ontwerp opgesteld aan de hand van de input uit het participatietraject. De fitplaats is aangelegd en in gebruik genomen (januari 2022).
 • Fitplaatsen Leidschendam: Begin 2021 is onderzoek verricht naar potentiele locaties en inrichting van fitplaatsen in Leidschendam. Van twee fitplaatsen in Leidschendam is een ontwerp gemaakt die voorgelegd is aan de buurtbewoners: locatie wijk Duivenvoorde (Valkhof) en locatie wijk 't Lien (Veurkapel, Kapelbosjes). Beide fitplaatsen zijn aangelegd en in gebruik genomen (december 2021). Alle fitplaatsen zijn gerealiseerd. Dit deelproject is afgerond.

Beach court volleybal en Rugbyveld Voorburgse Rugbyclub
De rugby- en beachaccommodatie wordt 22 september 2023 opgeleverd en is dan klaar voor ingebruikname. VRC verhuist vanaf die datum definitief van De Star naar Sportpark Westvliet. De club- en kleedaccommodatie zijn nog niet gereed. Het clubgebouw moet in samenwerking met VRC ontworpen worden. Zij zijn verantwoordelijk voor de realisatie van het clubgebouw. VRC kan voor de bouw van het clubgebouw een subsidie van de gemeente Den Haag krijgen, omdat zij zich statutair Haags hebben gevestigd. De ontwikkeling van het clubgebouw is op verzoek van VRC on hold gezet, totdat duidelijk is welk bedrag VRC kan investeren in het gebouw. Volevo kan gebruik gaan maken van 4 à 5 beachvelden. De gemeente Den Haag heeft een vergunning gegeven voor uiterlijk deze grootte van het veld vanwege ruimtelijke en stedenbouwkundige redenen. Dit deelproject is per eind september 2023 afgerond.

Mountainbikeroute
Naar aanleiding van de toezegging 1801 (suggesties in 2016 vanuit de commissie Maatschappelijke Activiteiten) is gestart met onderzoek naar een mountainbikeroute. De mountainbike route (MTB route) is opgenomen in het ‘Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide (DHW)’. De MTB route DHW bestaat uit een aangesloten netwerk van bestaande en nieuw te maken MTB-routes in DHW en de buurgemeentes van Duin Horst & Weide. De bestaande route in Leidschendam-Voorburg is gerenoveerd en bij Zoetermeer is de route uitgebreid. Dit deelproject is daarmee afgerond.

Maatregelen en veilige (sport)routes sportparken
Hiervoor is bij de Kadernota 2020 door de gemeenteraad € 75.000,- beschikbaar gesteld. Op dit moment wordt er uitvoering gegeven aan de veilige sportroutes in samenwerking met de sportverenigingen. Eind dit jaar zal dit deelproject afgerond zijn.

Financiën

Omschrijving

Beschikbaar
(€)

Uitgaven
(€)

Verplichtingen
(€)

Saldo
(€)

Fitplaatsen voor Stompwijk en Leidschendam

150.000

150.000

0

0

Beach court volleybal

150.000

150.000

0

0

Mountainbikeroute

0

0

0

0

Maatregelen en veilige (sport)routes sportparken

75.000

0

0

75.000

Rugbyveld Voorburgse Rugbyclub

2.389.000

2.389.000

0

0

Totaal

2.764.000

2.689.000

0

75.000

 1. Fitplaatsen voor Stompwijk en Leidschendam: € 150.000,- beschikbaar gesteld. (jaarlijkse kapitaalslasten: €16.000 vanaf 2021). Het budget is verdeeld in € 50.000,- voor Stompwijk en € 100.000,- voor Leidschendam.
 2. Beach court volleybal: € 150.000,- beschikbaar gesteld. (jaarlijkse kapitaalslasten: €16.000 vanaf 2021) Deze investering wordt terugbetaald via verhuur aan de gebruikers van de velden.
 3. Mountainbikeroute: budget binnen het project/programma 'Duin, Horst en Weide'.
 4. Maatregelen en veilige (sport)routes sportparken: € 75.000,- beschikbaar gesteld. (jaarlijkse kapitaalslasten: € 8.000 vanaf 2022)
 5. Rugbyveld Voorburgse Rugbyclub: Voor de aanleg stelt de gemeente naast een budget voor de inzet van tijdelijk personeel in de periode 2021-2023 per 2022 een investeringskrediet van € 289k beschikbaar. (jaarlijkse kapitaallasten: € 8.000 vanaf 2023). Budget wordt niet overschreden.

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

Oplevering fitplaatsen

Afgerond

Oplevering beach court volleybal

medio 2023

Raadsinformatiebrief verstuurd op 12 juli 2022

Oplevering mountainbikeroute

Afgerond

Realisatie maatregelen en veilige (sport)routes sportparken

medio 2023

Oplevering rugbyveld Voorburgse Rugbyclub

medio 2023

Raadsinformatiebrief verstuurd op 12 juli 2022

locatie Westvliet en keuze scenario met bijbehorend budget

 1. Fitplaatsen Stompwijk en Leidschendam: Alle drie de fitplaatsen zijn aangelegd en in gebruik genomen
 2. Beach court volleybal: De beachvelden worden gerealiseerd op dezelfde plek als het rugbyveld. Op 12 juli is de gemeenteraad geïnformeerd over de gewijzigde planning
 3. Mountainbikeroute:  De bestaande route in Leidschendam-Voorburg is gerenoveerd en bij Zoetermeer is de route uitgebreid. Dit deelproject is daarmee afgerond
 4. Maatregelen en veilige (sport)routes sportparken: Het vooronderzoek is afgerond, de uitvoering is beschikbaar begin 2023
 5. Rugbyveld Voorburgse Rugbyclub: De gemeenteraad heeft met het tweede scenario ingestemd in januari 2022. Vervolgens wordt er uitvoering gegeven aan het project. Op 12 juli 2022 is de gemeenteraad geïnformeerd over de gewijzigde planning

Communicatie

Naar de omgeving wordt door de gemeente gecommuniceerd over het onderzoek, ontwerp en de realisatie van de projecten. De communicatie over de opening wordt door de gemeente in samenwerking met de betrokken partijen gedaan (o.a. inwoners, verenigingen en stichting Sport en Welzijn). Op de website van desbetreffende verenigingen en stichting Sport en Welzijn worden de programma's en activiteiten bij de gerealiseerde projecten ofwel sport- en beweegvoorzieningen gepubliceerd.

De gemeenteraad wordt op de hoogte gesteld van de stand van zaken via dit digitale projectenboek en bij de P&C-cyclus.

Risicomanagement

De beschikbaar gestelde budgetten zijn taakstellend en daarom is de gemeente extra alert op de kostenbewaking.
De projecten worden zoveel mogelijk in samenspraak met belanghebbenden (sportverenigingen) en omwonenden onderzocht, ontworpen en gerealiseerd.

Deze pagina is gebouwd op 01/09/2024 15:42:26 met de export van 01/09/2024 13:39:00