Initiatief overzicht

Het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) bestaat uit fysiek ruimtelijke rijksprojecten en -programma’s die opgenomen zijn in de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Min. I&W) in het Infrastructuurfonds

Project locatie

Initiatief status

Risico profiel

Middel

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Aandachtspunt

Initiatief structuur

Portefeuillehouder
Wethouder Belt
Programma
Economie
Initiatiefnemer
Min. I&W, BZK, MRDH, PZH en de diverse gemeenten.

Initiatiefkarakteristiek

Planfase
Planuitwerkingsfase (voorlopig stopgezet tot 2025)
Ruimtelijke procedure
Structuurvisie op basis van de Tracéwet.
Einddatum
2027/2028 (verwachte einddatum planuitwerking indien project in 2025 wordt hervat)
Risicoprofiel
Midden, afhankelijk van projecten en planfase.

Besluitvorming

Laatste raads-/commissiebehandeling
N.v.t.
Volgende raads-/commissiebehandeling
N.t.b
Intentieovereenkomst
N.v.t.
Anterieure overeenkomst
N.v.t.

Belangrijkste wijzigingen

De minister heeft de kamer op 23 juni 2022 geïnformeerd over een prioritering van projecten vanwege de stikstofcrisis en bepaald dat dit project niet onder de geprioriteerde projecten valt en voorlopig stopgezet wordt tot 2025. Het projectenboek is daarop de vorige keren al geactualiseerd. De situatie is anno september 2023 verder ongewijzigd gebleven.

Er worden gesprekken gevoerd over de stopgezette projecten met het Rijk

 

Gemeentelijke rol

De gemeentelijke rol in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) is doorgaans beperkt. Wel is Leidschendam-Voorburg via de Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag getrapt vertegenwoordigd bij het jaarlijkse Bestuurlijke Overleg MIRT met de Ministers van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en Binnenlandse Zaken (BZK).

Waar MIRT Verkenningen en -projecten de belangen van onze gemeente direct raken, zet Leidschendam-Voorburg zoveel mogelijk in op directe bestuurlijke en ambtelijke afstemming met de projectorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / Rijkswaterstaat.

Doelstelling en gewenst resultaat

Algemeen:
In het MIRT werken rijk, decentrale overheden (provincies, gemeenten, vervoerregio’s, waterschappen), maatschappelijke organisaties en bedrijven samen om de concurrentiekracht, bereikbaarheid en leefbaarheid van Nederland duurzaam te ontwikkelen (zie ook ‘Spelregels van het MIRT’, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, november 2016).

Betrokkenheid Leidschendam-Voorburg:
De doelstelling van de gemeente Leidschendam-Voorburg bij het MIRT is een goede bereikbare gemeente, met aandacht voor leefbaarheid en verkeersveiligheid. Regionale en nationale verbindingen leveren daaraan een belangrijke bijdrage. Het gaat zowel om het versterken van bestaande als om de aanleg van nieuwe wegen of railverbindingen. Naast concrete maatregelen die de bereikbaarheid verbeteren, streeft onze gemeente er naar in een vroeg stadium bij studies en verkenningen te worden betrokken.

Het MIRT is een dynamisch programma, dat voortdurend kan veranderen. Jaarlijks vindt het Bestuurlijke Overleg MIRT plaats (najaar), waarbij bestuurlijke vertegenwoordigers van de regio met de Minister overleggen. In ons geval zijn dat de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de Provincie Zuid-Holland. Zie ook het MIRT-overzicht dat jaarlijks wordt geactualiseerd:
www.mirtoverzicht.nl

Stand van zaken

  • Omdat de doorstroming op de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de N14 in het geding is, heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat in november 2017 via een zogenaamde Startbeslissing besloten een MIRT-Verkenning te starten voor het traject A4 vanaf knooppunt Burgerveen tot aan de N14. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoekt samen met de Provincies Zuid- en Noord-Holland, de betrokken gemeenten (waaronder Leidschendam-Voorburg) en de Hoogheemraadschappen mogelijke oplossingen voor een betere doorstroming op de A4 en de aansluitingen met het onderliggend wegennet.
  • De structuurvisie van de A4 Burgerveen-N14 is juli 2020 vastgesteld en tezamen met de reactienota gepubliceerd op https://www.platformparticipatie.nl/projectenlijst/burgerveen Er is geen mogelijkheid tot het instellen van beroep tegen de structuurvisie. Het project A4-Burgerveen-N14 bevindt zich nu in de planuitwerkingsfase. In deze fase werkt het project het voorkeursalternatief uit en onderzoekt het in detail. De resultaten van de onderzoeken worden eerst opgenomen in een ontwerp-projectbesluit en later in een projectbesluit, samen met het bijbehorende Milieueffectrapport (MER). Het Milieueffectrapport brengt in kaart wat de gevolgen van het voorkeursalternatief zijn voor onder andere luchtkwaliteit, verkeersveiligheid, geluidsniveau en natuur.
  • Per brief van 7 april 2021 heeft de minister de gemeente Leidschendam-Voorburg op grond van de Wet milieubeheer in de gelegenheid gesteld om haar te adviseren over de reikwijdte en detailniveau voor het op te stellen milieueffectrapport ten behoeve van het (ontwerp)tracébesluit. Het college heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt door een bestuurlijke reactie te sturen. Tegelijk met de mogelijkheid die de minister aan een aantal partijen (zoals de gemeente) bood om haar te adviseren met betrekking tot de reikwijdte en het detailniveau, wordt aan een ieder de mogelijkheid geboden een zienswijze in te dienen via het participatieplatform. Het college heeft ook van deze mogelijkheid gebruik gemaakt om een zienswijze in te dienen.
  • Anno 2022 is door de problematiek rondom stikstof en de gewijzigde uitgangspunten in Nederland beperkt rekencapaciteit en –deskundigheid beschikbaar om alle infraprojecten vanuit het Rijk te kunnen voorzien. De minister heeft de kamer daarom op 23 juni 2022 geïnformeerd over een prioritering van de projecten en aangegeven dat het project A4 Burgerveen-N14 niet onder de geprioriteerde projecten valt en voorlopig wordt stopgezet tot 2025. De realisatiefase die gepland stond voor 2026-2028 zal naar verwachting tenminste zo’n 2,5 jaar later plaats vinden. Hierover heeft Rijkswaterstaat op 5 augustus 2022 ook een brief met nadere informatie gestuurd naar de raad. Op de website van Rijkswaterstaat is de informatie over dit project (https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/verbeteren-doorstroming-a4-burgerveen-n14) bijgesteld en staat vermeld dat de planning door de ontwikkelingen op het gebied van stikstof opschuift en zodra er meer informatie is, de planning daarop zal worden aangevuld. Verder is de specifieke projectwebsite van Rijkswaterstaat offline gezet. De projectorganisatie vanuit Rijkswaterstaat op dit project is najaar 2022 gestopt.
  • Anno september 2023 is de situatie ongewijzigd.

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

vastgestelde Structuurvisie A4 Burgerveen-N14

juli 2020

geen mogelijkheid tot instellen beroep

start Planuitwerkingsfase

zomer 2020

niet van toepassing

ontwerp Projectbesluit en M.E.R. (rijk)

naar verwachting 2025/2026. (Indien project in 2025 wordt hervat.)

ja, mogelijkheid tot zienswijze

de minister heeft de kamer op 23 juni 2022 geïnformeerd over een prioritering van projecten vanwege de stikstofcrisis en bepaald dat dit project niet onder de geprioriteerde projecten valt en voorlopig stopgezet wordt tot tenminste 2025.

vastgesteld Projectbesluit (rijk)

naar verwachting 2027/2028. (Indien project in 2025 wordt hervat.)

niet van toepassing

niet van toepassing

gemeenten kunnen conform Crisis (afd 2 van hoofdstuk 1) en Herstelwet geen beroep bij de Raad van State aantekenen

Communicatie

Communicatie momenten

Omgeving

Raad

Toelichting

Rijkswaterstaat heeft zomer 2022 via rechtstreekse berichtgeving aan alle betrokkenen en berichtgeving op hun projectsite gemeld dat het project A4 Burgerveen - N14 tenminste tot 2025 wordt stopgezet.

online op www.a4burgerveen-n14.nl

Rijkswaterstaat heeft o.a. omwonenden geïnformeerd en de raad op 5 augustus 2022 een brief gestuurd met nadere informatie over het tijdelijk stopzetten van het project.

Rijkswaterstaat heeft najaar 2022 de projectwebsite offline gezet en op hun eigen website de informatie vermeld dat het dat het project A4 Burgerveen - N14 tijdelijk is stopgezet.

online op www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/verbeteren-doorstroming-a4-burgerveen-n14

Op de website van Rijkswaterstaat staat nu vermeld dat de planning door de ontwikkelingen op het gebied van stikstof opschuift en zodra er meer informatie is, de planning daarop zal worden aangevuld.

Risicomanagement

Het MIRT is een complex programma. Enerzijds vereist het nauwe afstemming tussen buurgemeenten, regio, provincie en rijk. De belangen van overheden lopen daarbij uiteen. Alle partijen ambiëren een goede bereikbaarheid, maar vooral gemeenten staan kritisch tegenover de overlast van weg- en railverkeer.  Het balanceren tussen (regionale) bereikbaarheid en (lokale) leefbaarheid luistert nauw.

Anderzijds is op lokaal niveau de belangentegenstelling mogelijk nog scherper. Alle belanghebbenden hebben baat bij een goede bereikbaarheid en een goede doorstroming op het hoofd- en onderliggend wegennet, maar een relatief grote groep omwonenden kan overlast ondervinden van meer verkeer. Vanwege de grootschaligheid van MIRT-projecten zijn ook de negatieve gevolgen vaak omvangrijker dan die van lokale (gemeentelijke) maatregelen. Opnieuw luistert de balans tussen bereikbaarheid en leefbaarheid nauw.

Het stopzetten van het project A4 Burgerveen-N14 door Rijkswaterstaat tot tenminste 2025 levert niet direct extra risico’s met zich mee, behoudens dat de geplande aanpassingen aan dat deel van de A4 en de daarmee samenhangende doelen van verkeersveiligheid en doorstroming minimaal zo’n 2,5 jaar later gerealiseerd kunnen worden.

Ten behoeve van het project A4 Burgerveen-N14 zullen bestaande geluidswerende voorzieningen langs dat project vervangen worden om ruimte te maken voor de verbreding van de A4. Het stopzetten van het project A4 Burgerveen-N14 door Rijkswaterstaat tot tenminste 2025 zorgt ervoor dat deze vervanging later zal plaats vinden. Omdat het om vervanging van bestaande geluidswerende voorzieningen gaat, heeft dit verder geen risico’s of nadelige consequenties.

Het voorlopig stopzetten van het project heeft daarnaast geen gevolgen voor de aanleg van de nieuwe geluidswerende voorzieningen langs de A4 ter hoogte van Vlietland en de Vogelplas. Deze geluidswerende voorzieningen zijn het gevolg van een provinciale motie (867, aangenomen op 20 februari 2019). De voorbereiding van de aanleg van deze voorzieningen gaat door.

Het feit dat het project A4 Burgerveen-N14 tijdelijk wordt stopgezet, terwijl het project A4 Haaglanden-N14 als geprioriteerd project wordt voortgezet, zorgt niet voor extra problemen op het grensvlak van deze twee projecten. Het project A4 Haaglanden-N14 is eerder opgestart en heeft qua realisatieplanning altijd enkele jaren voor gelopen op het project A4 Burgerveen-N14. Door vertragingen in het 1e project, was de realisatietermijn tussen beide projecten kleiner geworden. Doordat het 2e project nu tijdelijk wordt stilgezet, zal de realisatietermijn tussen beide projecten weer groter worden.

Bij het project A4 Burgerveen-N14 was de regio in gesprek met Rijkswaterstaat om een ecologische zone als meekoppelkans toe te voegen aan het te vervangen ‘Kniplaanviaduct’. Het tijdelijk stopzetten van het noordelijke project, geeft de regio extra tijd om daarop in te zetten en dit goed te integreren in een bredere ecologische verbinding tussen de kust en het Groene Hart. In dit geval levert dat geen risico maar een kans op.

Deze pagina is gebouwd op 01/09/2024 15:42:26 met de export van 01/09/2024 13:39:00