Project overzicht

Project status

Risico profiel

Middel

Totaal beeld

Volgens verwachting

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Volgens verwachting

Budget

Volgens verwachting

Project structuur

Bestuurlijk opdrachtgever
Burgemeester Vroom
Programma
Bestuur en Ondersteuning
Initiatiefnemer / Opdrachtgevers
n.v.t.

Projectkarakteristiek

Projectfase
Realisatiefase
Einddatum
31-12-2022
Ruimtelijke procedure
n.v.t.
Risicoprofiel
Midden

Besluitvorming

Laatste raads-/commissiebehandeling
Q4 2020 (behandeling begroting 2021)
Volgende raads-/commissiebehandeling
n.v.t.
Besluitvorming

Akkoord

Afwijking t.o.v. besluitvorming

N.v.t.

Belangrijkste wijzigingen

Er staan voor de eerste helft van 2023 nog een aantal afrondende werkzaamheden gepland, zoals bijvoorbeeld pentesten en de definitieve overdacht aan de beheerorganisatie.

Alle (deel) projecten zijn opgeleverd. Het uitvoeringsplan is hiermee opgeleverd.

In het volgende projectenboek zal dit project niet meer worden opgenomen.

Project Inhoud

De basis voor het uitvoeringsplan is de Informatiemanagement en ICT Missie, Visie en Strategie. Hierin staan de strategische acties benoemd voor het tijdvak 2020-2024. Dit uitvoeringsplan is een verdere uitwerking van de strategische acties in 2021-2022:

Informatiebeveiliging
Een van de doelen die de gemeente zich heeft gesteld betreft de ‘Veiligheid van Informatie’. In de toenemende digitalisering is het borgen van informatieveiligheid en privacy essentieel. Steeds meer systemen worden aan elkaar gekoppeld en steeds meer mensen moeten toegang krijgen tot dit netwerk van informatie. Daarbij dient de gemeente tevens als organisatie te voldoen (compliant te zijn) aan relevante normen, kwaliteitseisen en wet- en regelgeving.  

Werkplek van de toekomst
De veranderende digitale wereld heeft ook een impact op de digitale werkomgeving van de gemeente. Plaats- en tijdonafhankelijk digitaal samenwerken is de norm geworden. De coronacrisis heeft voor een enorme versnelling gezorgd in 2020. Er is behoefte aan een ander en meer divers palet van functionaliteiten. Het is belangrijk om als organisatie proactief te voorzien in deze wensen om te borgen dat er efficiënt, effectief en veilig (samen)gewerkt kan worden en informatie niet gaat “zwerven” buiten de organisatie. Om dit te bereiken is in 2020 versneld gestart met de inrichting en implementatie van de nieuwe digitale werkplek.

ICT management van de toekomst
We leven in een informatie- en netwerksamenleving die steeds complexer wordt. De overheid maakt de stap naar een digitaal georiënteerde dienstverlening en bedrijfsvoering. De gemeentelijke dienstverlening en informatievoorziening verandert continue. Om dit op een goede manier te kunnen blijven ondersteunen komt er een herziening van de gemeentelijke ICT-infrastructuur en het bijbehorende beheer.

Doelstelling en gewenst resultaat

Doel van het project
Het informatiebeveiligingsprogramma en haar deelprojecten op gebied van Architectuur, Netwerk, Security en ICT-infrastructuur zullen ervoor zorgen dat de huidige ICT-infrastructuur in lijn gebracht wordt met de eisen zoals beschreven in de ‘Beveiligingsarchitectuur’ en de ‘Technische Doelarchitectuur’.

Doelstellingen die daarbij belangrijk zijn:
Hiermee zorgt de gemeente dat:  

 • Haar informatiepositie op orde is en blijft
 • De gemeente daardoor toegankelijke, veilige en betrouwbare dienstverlening biedt aan onze inwoners, bedrijven en ketenpartners
 • Voldoet (compliant is) aan voor de gemeente relevante normen, kwaliteitseisen en wet- en regelgeving

En zijn bepaalde ICT-onderdelen uitbesteed aan marktpartijen die deze producten en diensten vele malen beter en betrouwbaarder organiseren dan een gemeente, zoals:

 • Aantrekken en vasthouden van kwalitatief goed personeel en deze kwantitatief weten te bezetten
 • Op niveau houden van actuele kennis en kunde
 • Organiseren van (technische) beheerprocessen
 • Voldoen aan relevante normen, kwaliteitseisen en wet- en regelgeving en waardoor de gemeente zich kan focussen op haar kernactiviteiten

Resultaten:
De volgende deelproducten op gebied van Architectuur, Netwerk, Security en ICT-Infrastructuur worden in periode 2021-2022 gerealiseerd:

Architectuur

 • Uitgangspunten en doelarchitecturen uitwerken voor de diverse projecten

Netwerk

 • Aanpassen en uitbreiden Firewall functionaliteit
 • Herinrichten beheercyclus van diverse netwerkcomponenten
 • Verbeteren van lokaal (draadloos) netwerk

Security

 • Implementeren van Identity en Access Management (verbeteren van beveiliging rondom accounts)
 • Beter beveiligen van de (cloud) netwerk toegang
 • Verbeteren van de beveiligingsanalyses
 • Verbeteren Antivirus/-Malware
 • Additioneel beveiligen van mail
 • Moderne flexibele werkplek

ICT-Infrastructuur

 • Upgraden en aanbesteding van servers & virtualisatie
 • Citrix upgrade
 • Upgraden en aanbesteding van storage (opslag)
 • Transitie naar andere uitwijkoplossing

Stand van zaken

Elk benoemd deelproject binnen het uitvoeringsplan kent eenzelfde opbouw qua fasering. Deze bestaat uit een Fase Voorbereiding, - Implementatie, - Migratie en – Overdracht naar Beheer.

Architectuur
Voor het netwerk en security zijn in september 2022 de laatste versies van de diverse doelarchitecturen voor netwerk, security en werkplek opgeleverd.

Netwerk
De vervanging van de vaste en draadloze netwerkcomponenten op de verschillende LV locaties is afgerond en in beheer genomen. De firewall is in beheer genomen door onze netwerkdienstverlener.

Security
De deelprojecten onder Security zijn ingericht en opgeleverd. De overdracht naar de beheerorganisatie is afgerond.

ICT-infrastructuur
De nieuwe ICT-infrastructuur hardware en software zijn opgeleverd en overgedragen aan onze technisch beheer partner. De nieuwe vaste en mobiele werkplekken zijn ingericht, opgeleverd en in beheer.

Alle (deel) projecten zijn opgeleverd. Het uitvoeringsplan is hiermee opgeleverd. In het volgende projectenboek zal dit project niet meer worden meegenomen.

Financiën

Omschrijving

Beschikbaar
(€)

Uitgaven
(€)

Verplichtingen
(€)

Saldo
(€)

uitvoeringsplan informatiemanagement, -beveiliging en ICT 2021-2022

1.880.000

1.884.461

0

-4.461

Totaal

1.880.000

1.884.461

0

-4.461

De informatiebeveiligingsprojecten worden gedekt door het extra toegekende budget van € 1.880.000 in 2021 en 2022. Flankerende deelprojecten binnen het Uitvoeringsplan die voortkomen uit reguliere vervangingen, Programma De Moderne Overheid, of naar aanleiding van ontvlechting met de Gemeente Westland worden gedekt door reguliere ICT kredieten en budgetten.

Planning

De globale planning van de deelprojecten die onder het uitvoeringsplan vallen loopt vanaf 2021 tot 2023. Het overgrote deel van de projecten wordt in de komende 2 jaar gerealiseerd. Een tweetal deelprojecten kennen een langere doorlooptijd die tot 2023 kan doorlopen.

Communicatie

Het uitvoeringsplan vraagt om een dynamische communicatieaanpak. Communicatie wordt flexibel en pragmatisch ingezet bij onderwerpen die hierom vragen. Er wordt nauw samengewerkt met de diverse stakeholders (zowel intern als extern) om zo snel en accuraat op de informatie- en communicatiebehoefte in te kunnen spelen.
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de gebruikelijke verslaglegging en verantwoording via dit digitale projectenboek.

Risicomanagement

Het eindresultaat van ieder deelproject dient te voldoen aan de eisen geformuleerd in de ‘Beveiligingsarchitectuur’ en de daarvan afgeleide ‘Technische Doelarchitectuur’. In elke fase van elk van de deelprojecten vindt een toetsing en acceptatie plaats van de op te leveren resultaten.

Deze pagina is gebouwd op 01/09/2024 15:42:26 met de export van 01/09/2024 13:39:00