Project overzicht

Realisatie van een duurzame en toekomstbestendige weginfrastructuur in Stompwijk.

Bereikbaar Stompwijk

1 / 3
Afbeelding 1 behorende bij Bereikbaar Stompwijk
2 / 3
Afbeelding 2 behorende bij Bereikbaar Stompwijk
3 / 3
Afbeelding 3 behorende bij Bereikbaar Stompwijk

Project locatie

Project status

Risico profiel

Middel

Totaal beeld

Volgens verwachting

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Aandachtspunt

Budget

Aandachtspunt

Project structuur

Bestuurlijk opdrachtgever
Wethouder Van Eekelen
Programma
Economie
Initiatiefnemer / Opdrachtgevers
Gemeente Leidschendam-Voorburg

Projectkarakteristiek

Projectfase
Diversen
Einddatum
2024
Ruimtelijke procedure
Bestemmingsplanprocedure Verbindingsweg en diverse vergunningen t.b.v. de realisatie van de wegprojecten
Risicoprofiel
Midden

Besluitvorming

Laatste raads-/commissiebehandeling
5 juli 2022
Volgende raads-/commissiebehandeling
kredietbesluit Dr. van Noortstraat (zomer 2024)
Besluitvorming

Raadsbesluit van 1 juli 2015: kredietbesluit en aanwijs als "groot project  in de zin van de Procedureregeling Grote Projecten.

Raadsbesluit van 15 december 2015: renoveren kadewand Stompwijkseweg (de delen die hiervoor niet in aanmerking komen worden vervangen).

Raadsbesluit van 26 april 2016: vaststellen van het inrichtingsontwerp Huyssitterweg (als onderdeel van de Verbindingsweg)

Raadsbesluit 4 juli 2017: besluit tot onteigening percelen Verbindingsweg

Raadsbesluit 5 juli 2022: besluit tot vaststelling Voorlopig Ontwerp Herinrichting Dr. van Noortstraat

Afwijking t.o.v. besluitvorming

-

Belangrijkste wijzigingen

Deze rapportage is bijgewerkt op basis van de voortgang die geboekt is voor het deelproject herinrichting Doctor van Noortstraat. De startdatum voor de uitvoering staat onder druk, dit komt met name door onzekerheid in de uitvoeringswerkzaamheden van de nutspartijen. Deze partijen moeten vooruitlopend bestaande kabels en leidingen vervangen. Tevens is de risicoparagraaf bijgewerkt.

Doelstelling en gewenst resultaat

Dit project is door de gemeenteraad aangewezen als "groot project" in het kader van de Procedureregeling Grote Projecten. In dit projectenboek wordt uitgebreid gerapporteerd over de stand van zaken zoals aangegeven in het Startdocument van september 2015. In financiële zin wordt tevens gerapporteerd over aanbestedingsresultaten en de aanwending van de posten “onvoorziene kosten” (deel uitmakend van de projectbegroting). Ter afronding van het project wordt een evaluatienotitie opgesteld.

Doelstelling van het project is het verbeteren van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid van de kern en het buitengebied van Stompwijk. Tevens wordt een bijdrage geleverd aan de recreatieve ontwikkeling van het gebied met behoud van de agrarische functie en wordt een economische impuls gegeven aan de bedrijvigheid in Stompwijk.

De projectmaatregelen zijn gericht op het realiseren van een duurzame en toekomstbestendige reconstructie van de Stompwijkseweg, een nieuwe inrichting van de Dr. Van Noortstraat en de aanleg van een nieuwe Verbindingsweg (Verbindingsweg) tussen de N206 via de Meeslouwerpolder naar de Dr. van Noortstraat. Genoemde opgaven worden in samenhang voorbereid en uitgevoerd. Bewoners en ondernemers in Stompwijk worden hierbij nadrukkelijk betrokken.

Stand van zaken

Met de besluiten van de gemeenteraad van 1 juli 2015 en 26 april 2016 is de scope van het project vast komen te staan. Op 21 juni 2022 is aan de gemeenteraad een presentatie gegeven over het verloop van dit project. Meer concreet is ingegaan op het deelproject Herinrichting Dr. van Noortstraat.

A. Aanbesteding van werken
Over de wijze van aanbesteden (contractvorm) en de diverse aan te besteden werken van de planonderdelen is een Inkoopplan opgesteld. Kort samengevat bestaat het project uit drie werken. Twee daarvan zijn inmiddels voltooid. De stand van zaken is als volgt.

1. Reconstructie Stompwijkseweg
In december 2018 vond de eindoplevering plaats en volgens het contract heeft de aannemer (BAM Infra b.v.) na 18 maanden onderhoud enkele wegvakken herstraat. Diverse verzakkingen en onregelmatigheden in de rijbaan en in de fietssuggestiestroken zijn voor rekening van de aannemer hersteld in 2020. Het onderhoud en beheer is in maart 2021 overgedragen aan de gemeente. In het najaar van 2023 zijn verzakkingen in de rijbaan hersteld. Het betrof het herstel van wegvakken die een verkeersonveilige situatie zouden kunnen opleveren. Momenteel lopen er gesprekken tussen de gemeente en aannemer over nieuwe schadebeelden en de garantiebepalingen die zijn opgenomen in de overeenkomst.

2. Aanleg Veenpoldersweg
De weg met een lengte van 2,1 km is aangelegd door KWS Infra b.v. te Vianen. Het werk startte in juli 2020. De aannemer heeft deze weg half mei 2021 grotendeels opgeleverd.  Een volledige opening van de weg was op dat moment echter nog niet mogelijk. Een wegvak van ongeveer 250 meter langs de Westeinderweg is op een later moment in 2022 op palen gefundeerd vanwege de zwakke grondgesteldheid ter plaatse. Het werk is afgerond en de weg is in juni 2022 opengesteld. De weg is inmiddels in gemeentelijk beheer en onderhoud. De Dr. van Noortstraat is nu uitsluitend nog bestemd voor het bestemmingsverkeer.

3. Herinrichting Dr. Van Noortstraat
Als laatste onderdeel van het project Bereikbaar Stompwijk wordt de Dr. Van Noortstraat opnieuw ingericht. Het accent ligt op het verbeteren van de verkeersveiligheid en de woon- en verblijfskwaliteit. De gemeente werkt hierin samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) die de dijk waarop de weg ligt - waar nodig – zal verhogen en/of versterken. De samenwerkingsovereenkomst met het HHR is 7 februari 2023 vastgesteld door het college en vervolgens ondertekend door beide partijen. Het levert voor beide overheden meekoppelkansen op.

Op 5 juli 2022 is het voorlopig wegontwerp vastgesteld door de gemeenteraad. De herinrichting van de weg biedt kansen om tevens andere (grond)werkzaamheden in het openbare gebied tot uitvoering te brengen. De nutsbedrijven zijn in de gelegenheid gesteld om zo nodig onderhoudswerkzaamheden aan kabels en leidingen te verrichten. Inmiddels is bekend dat Stedin de middenspanningskabels zal vervangen. Tevens zal het buitengebied worden voorzien van glasvezel. Er is begonnen met het aanleggen van glasvezel, de resterende werkzaamheden zijn voorzien in Q2 2024. Stedin bereidt het vervangen van de middenspanningskabels voor, hetgeen langer duurt dan aanvankelijk bedacht.

Nader onderzoek heeft uitgewezen dat ook het rioolstelsel in de Dr. van Noortstraat grotendeels dient te worden vervangen. Deze werkzaamheden zijn toegevoegd aan de scope van het project.

Gedurende het participatietraject met bewoners, bedrijven en de Adviesraad Stompwijk zijn aanvullende wensen naar voren gekomen die een bijdrage kunnen leveren aan de leefbaarheid van de woonkern van Stompwijk. Het gaat hier onder meer om het realiseren van extra parkeerplaatsen en een ontmoetingsplein nabij de kerk. De haalbaarheid wordt momenteel onderzocht.

Omtrent de uitvoeringskosten ontstaat meer inzicht na uitwerking van het definitief ontwerp en de beschreven aanvullende wensen. Meer hierover in de financiële paragraaf.

Sinds september 2023 wordt door de gemeente in samenwerking met HHR gewerkt aan de verdere uitwerking van het wegontwerp. Deze werkzaamheden worden met Aannemingsbedrijf Van der Ven uit Brakel in een Bouwteam uitgevoerd. De afgelopen maanden is gewerkt aan het opstellen van het definitief ontwerp, tevens zijn er verschillende nadere technische onderzoeken uitgevoerd. In mei 2024 wordt een informatieavond georganiseerd over het definitieve wegontwerp.

Vooruitlopend op de herinrichting van de Dr. van Noortstraat is in juli 2023 gestart met een pilot voor het eenrichtingsverkeer. Het gaat om een proefperiode van één jaar. Het voornaamste doel van het eenrichtingsverkeer is om het doorgaande verkeer nog meer over de Veenpoldersweg te laten rijden en de verkeersdruk in het dorp te verminderen. De effecten van deze pilot worden gemonitord door het uitvoeren van verkeerstellingen. Binnenkort volgt een evaluatie van deze tijdelijke verkeersmaatregel.

B. Grondaankopen
Diverse stroken van de aangekochte percelen voor de aanleg van de Veenpoldersweg zijn na de wegrealisatie niet langer benodigd. Deze worden momenteel verkocht. Conform het kredietbesluit van 2015 komen de opbrengsten ten gunste van het project Bereikbaar Stompwijk.

C. Bestemmingsplan Verbindingsweg
Het bestemmingsplan heeft in oktober 2017 de onherroepelijke status verkregen.

D. Risicoregister
De actualisatie van het risicoregister is een continu proces. De risico’s zijn gekoppeld aan beheermaatregelen en worden financieel vertaald in de projectbegroting. Zie daarvoor de navolgende hoofstukken "financiën" en "risicomanagement".

Financiën

Omschrijving

Beschikbaar
(€)

Uitgaven
(€)

Verplichtingen
(€)

Saldo
(€)

Investeringskrediet Stompwijkseweg

7.600.000

7.330.000

0

270.000

Investeringskrediet Dr. Van Noortstraat

1.860.000

11.645

0

1.848.355

Investeringskrediet Veenpoldersweg

14.584.694

14.649.438

0

-64.744

VAT kosten Stompwijkseweg en Veenpoldersweg

4.950.000

5.140.864

401.769

-592.633

Post onvoorzien algemeen

5.306

0

0

5.306

Totaal

29.000.000

27.131.947

401.769

1.466.284

Bovenstaand overzicht is ongewijzigd ten opzichte van de vorige versie van het projectenboek.
De projecten Stompwijkseweg en Veenpoldersweg zijn toen afgesloten in de projectadministratie.

Op basis van de verdere uitwerking van het plan voor de Dr. van Noortstraat tot het niveau van definitief ontwerp zal de gemeenteraad een voorstel voor een aanvullend krediet worden voorgelegd.

Bij besluit van de gemeenteraad d.d. 5 juli 2022 is besloten om een deel van het beschikbare krediet van € 1,85 mln. voor de Dr. Van Noortstraat dit jaar in te zetten om de plannen nader uit te werken. De verplichtingen die voor het bouwteam worden aangegaan passen binnen dit krediet

De gemeenteraad zal naar verwachting in Q3 2024 een voorstel worden voorgelegd voor het beschikbaar stellen van een krediet voor de herinrichting van de Dr. van Noortstraat. In de kadernota is reeds rekening gehouden met de daarbij behorende investeringen.

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

vaststelling wegontwerp Dr. van Noortstraat

juli 2022

ja, vaststelling van het voorlopig ontwerp

ja

raadsbesluit van 7 juli 2022

voorbereiding ondergrondse werkzaamheden

Q4 2022 - Q3 2023

-

-

-

uitvoering ondergrondse werkzaamheden

Q4 2023 - Q2 2024

-

-

planning afhankelijk van werken derden

voorbereiding wegwerkzaamheden

Q4 2023 - Q2 2024

ja, vaststelling definitief ontwerp en kredietbesluit

ja

 planning afhankelijk van werken derden

uitvoering wegwerkzaamheden

vanaf 2 helft 2024 (termijn nog niet bekend)

-

nee

planning afhankelijk van werken derden

Bovenstaand overzicht is ontleend aan de projectplanning van februari 2024 en recente inzichten. De komende maanden staan in het teken van het voorbereiden van de wegwerkzaamheden en de uitvoering van de ondergrondse werkzaamheden door derden.

Communicatie

Het project Bereikbaar Stompwijk wordt periodiek afgestemd met de Adviesraad. Aan de zo genoemde “projectentafel” wordt verslag gedaan van de stand van zaken en de belangrijkste ontwikkelingen en prognoses. Verder wordt circa 6 keer per jaar vergaderd met de Klankbordgroep waarin betrokken bewoners en ondernemers zijn vertegenwoordigd. Voor het deelproject Herinrichting Dr. van Noortstraat wordt vanaf juni 2021 een stappenplan gevolgd. Meer over dit participatietraject op de projectpagina www.lv.nl/doctorvannoortstraat

In mei 2024 wordt een informatiebijeenkomst gehouden over het wegontwerp Dr. Van Noortstraat. Onderdeel van deze bijeenkomst is de evaluatie van de pilot éénrichtingsverkeer.

Risicomanagement

In mei 2015 is het risicoregister opgeleverd met de belangrijkste risico’s voor het projectresultaat. Dit register beschrijft in de meest brede zin de mogelijke risico’s voor dit project: juridisch, technisch, sociaal-maatschappelijk, organisatorisch en politiek-bestuurlijk. Aan elk risico is een “gewicht” gehangen, resulterend in een ranking. Mede op basis van deze informatie is destijds de hoogte van de posten “onvoorzien” tot stand gekomen.

Aan de benoemde risico’s zijn beheermaatregelen gekoppeld. Periodiek wordt het register bijgesteld en aangescherpt. Het beheer van het risicoregister blijft een dynamisch proces. Naarmate het project vordert worden diverse beheermaatregelen verder aangescherpt en/of bijgesteld. Bepaalde risico’s verdwijnen, maar er kunnen zich ook nieuwe risico’s voordoen als gevolg van nieuwe inzichten en gewijzigde omstandigheden. Deze zullen aan het register worden toegevoegd. Het risicoregister c.q. de beheermaatregelen en de vertaling in geld zijn dan ook een vast onderdeel van de projectteam-overleggen en worden gedeeld met de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever.
Ten opzichte van de vorige actualisatie van het projectenboek zijn er verschillende wijzigingen doorgevoerd in het risicodossier. Dit risicodossier is in het bouwteam Herinrichting Dr. van Noortstraat tot stand gekomen.

De belangrijkste risico’s zijn op dit moment:
1. technische risico’s vanuit de ondergrond (o.a. aantal ankers te vervangen onzeker, verontreinigingen in de ondergrond)
Beheersmaatregelen:

 • uitvoeren onderzoeken o.a. proefsleuven graven en uitvoeren milieukundig bodem onderzoek
 • ontwerpkeuzes maken die dit risico beperken (bv. aanpak voor het bewerken van de grond tot een minimum te beperken)
 • opstellen aanpak om bij te sturen indien in uitvoering risico toch optreedt (bv. extra ankers op het werk aanwezig)

2. stagnatie als gevolg van woningbouw
Beheersmaatregelen:

 • sturen op vooraanleg bij nutspartijen
 • uitvoering werkvak niet eerder starten dan nadat de nutsvoorzieningen ter plaatse zijn aangelegd
 • zorgen voor draagvlak om de weg gefaseerd te herinrichten en het uitvoeringsontwerp daarin te laten voorzien.

3. afkalvend draagvlak bij de bewoners en de bedrijven als gevolg van doorlooptijden
Beheersmaatregelen:

 • duidelijk en tijdig communiceren over de beoogde uitvoeringsplanning
 • vast aanspreekpunt voor vragen over de planning en wijze van uitvoering van het werk
 • nauw contact onderhouden met derden partijen (nutsbedrijven, projectontwikkelaars)

4. financieel risico (subsidiebijdragen)
Het betreft hier de afstemming met de MRDH over de hoogte van de financiële bijdrage voor de herinrichting van de weg.
Beheermaatregelen:

 • afstemming met de MRDH over het nader uitgewerkte wegontwerp (het definitief ontwerp)
 • maken van tussentijdse procesafspraken met de MRDH over de indiening van de subsidie-aanvraag
Deze pagina is gebouwd op 06/12/2024 13:59:01 met de export van 06/12/2024 11:02:37