Project overzicht

Realisatie van een duurzame en toekomstbestendige weginfrastructuur in Stompwijk.

Bereikbaar Stompwijk

1 / 3
Afbeelding 1 behorende bij Bereikbaar Stompwijk
2 / 3
Afbeelding 2 behorende bij Bereikbaar Stompwijk
3 / 3
Afbeelding 3 behorende bij Bereikbaar Stompwijk

Project locatie

Project status

Risico profiel

Middel

Totaal beeld

Volgens verwachting

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Volgens verwachting

Budget

Aandachtspunt

Project structuur

Bestuurlijk opdrachtgever
Wethouder Van Eekelen
Programma
Economie
Initiatiefnemer / Opdrachtgevers
Gemeente Leidschendam-Voorburg

Projectkarakteristiek

Projectfase
Diversen
Einddatum
2024
Ruimtelijke procedure
Bestemmingsplanprocedure Verbindingsweg en diverse vergunningen t.b.v. de realisatie van de wegprojecten
Risicoprofiel
Midden

Besluitvorming

Laatste raads-/commissiebehandeling
5 juli 2022
Volgende raads-/commissiebehandeling
kredietbesluit Dr. van Noortstraat (eind 2023)
Besluitvorming

Raadsbesluit van 1 juli 2015: kredietbesluit en aanwijs als "groot project  in de zin van de Procedureregeling Grote Projecten.

Raadsbesluit van 15 december 2015: renoveren kadewand Stompwijkseweg (de delen die hiervoor niet in aanmerking komen worden vervangen).

Raadsbesluit van 26 april 2016: vaststellen van het inrichtingsontwerp Huyssitterweg (als onderdeel van de Verbindingsweg)

Raadsbesluit 4 juli 2017: besluit tot onteigening percelen Verbindingsweg

Raadsbesluit 5 juli 2022: besluit tot vaststelling Voorlopig Ontwerp Herinrichting Dr. van Noortstraat

Afwijking t.o.v. besluitvorming

-

Belangrijkste wijzigingen

Deze rapportage ligt grotendeels in lijn met hetgeen is vermeld in de vorige rapportage.

Doelstelling en gewenst resultaat

Dit project is door de gemeenteraad aangewezen als "groot project" in het kader van de Procedureregeling Grote Projecten. In dit projectenboek wordt uitgebreid gerapporteerd over de stand van zaken zoals aangegeven in het Startdocument van september 2015. In financiële zin wordt tevens gerapporteerd over aanbestedingsresultaten en de aanwending van de posten “onvoorziene kosten” (deel uitmakend van de projectbegroting). Ter afronding van het project wordt een evaluatienotitie opgesteld.

Doelstelling van het project is het verbeteren van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid van de kern en het buitengebied van Stompwijk. Tevens wordt een bijdrage geleverd aan de recreatieve ontwikkeling van het gebied met behoud van de agrarische functie en wordt een economische impuls gegeven aan de bedrijvigheid in Stompwijk.

De projectmaatregelen zijn gericht op het realiseren van een duurzame en toekomstbestendige reconstructie van de Stompwijkseweg, een nieuwe inrichting van de Dr. Van Noortstraat en de aanleg van een nieuwe Verbindingsweg (Verbindingsweg) tussen de N206 via de Meeslouwerpolder naar de Dr. van Noortstraat. Genoemde opgaven worden in samenhang voorbereid en uitgevoerd. Bewoners en ondernemers in Stompwijk worden hierbij nadrukkelijk betrokken.

Stand van zaken

Met de besluiten van de gemeenteraad van 1 juli 2015 en 26 april 2016 is de scope van het project vast komen te staan. Op 21 juni 2022 is aan de gemeenteraad een presentatie gegeven over het verloop van dit project. Meer concreet is ingegaan op het deelproject Herinrichting Dr. van Noortstraat.

A. Aanbesteding van werken
Over de wijze van aanbesteden (contractvorm) en de diverse aan te besteden werken van de planonderdelen is een Inkoopplan opgesteld. Kort samengevat bestaat het project uit drie werken. Twee daarvan zijn inmiddels voltooid. De stand van zaken is als volgt.

1. Reconstructie Stompwijkseweg
In december 2018 vond de eindoplevering plaats en volgens het contract heeft de aannemer (BAM Infra b.v.) na 18 maanden onderhoud enkele wegvakken herstraat. Diverse verzakkingen en onregelmatigheden in de rijbaan en in de fietssuggestiestroken zijn voor rekening van de aannemer hersteld in 2020. Het onderhoud en beheer is in maart 2021 overgedragen aan de gemeente. Momenteel worden naderhand ontstane wegschades onderzocht voor herstel.

2. Aanleg Veenpoldersweg
De weg met een lengte van 2,1 km is aangelegd door KWS Infra b.v. te Vianen. Het werk startte in juli 2020. De aannemer heeft deze weg half mei 2021 grotendeels opgeleverd.  Een volledige opening van de weg was op dat moment echter nog niet mogelijk. Een wegvak van ongeveer 250 meter langs de Westeinderweg is op een later moment in 2022 op palen gefundeerd vanwege de zwakke grondgesteldheid ter plaatse. Het werk is afgerond en de weg is in juni 2022 opengesteld. De weg is inmiddels in gemeentelijk beheer en onderhoud. De Dr. van Noortstraat is nu uitsluitend nog bestemd voor het bestemmingsverkeer.

3. Herinrichting Dr. Van Noortstraat
Als laatste onderdeel van het project Bereikbaar Stompwijk wordt de Dr. Van Noortstraat opnieuw ingericht. Het accent ligt op het verbeteren van de verkeersveiligheid en de woon- en verblijfskwaliteit. De gemeente werkt hierin samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) die de dijk waarop de weg ligt - waar nodig – zal verhogen en/of versterken. De samenwerkingsovereenkomst met het HHR is 7 februari 2023 vastgesteld door het college en vervolgens ondertekend door beide partijen.

Op 5 juli 2022 is het voorlopig wegontwerp vastgesteld door de gemeenteraad. De herinrichting van de weg biedt kansen om tevens andere (grond)werkzaamheden in het openbare gebied tot uitvoering te brengen. De nutsbedrijven zijn in de gelegenheid gesteld om zo nodig onderhoudswerkzaamheden aan kabels en leidingen te verrichten. Inmiddels is bekend dat Stedin de middenspanningskabels zal vervangen. Tevens zal het buitengebied worden voorzien van glasvezel. Naar verwachting wordt hiermee in het najaar van 2023 gestart.

Nader onderzoek heeft uitgewezen dat ook het rioolstelsel in de Dr. van Noortstraat grotendeels dient te worden vervangen. Deze werkzaamheden zijn toegevoegd aan de scope van het project.

Gedurende het participatietraject met bewoners, bedrijven en de Adviesraad Stompwijk zijn aanvullende wensen naar voren gekomen die een bijdrage kunnen leveren aan de leefbaarheid van de woonkern van Stompwijk. Het gaat hier onder meer om het realiseren van extra parkeerplaatsen en een ontmoetingsplein nabij de kerk. De haalbaarheid wordt momenteel onderzocht.
Omtrent de uitvoeringskosten ontstaat meer inzicht na uitwerking van het definitief ontwerp en de beschreven aanvullende wensen. Meer hierover in de financiële paragraaf.

De afgelopen maanden is de aanbestedingsprocedure doorlopen om een marktpartij te selecteren voor de verdere uitwerking en realisatie van het wegontwerp. Het werk is in augustus 2023 opgedragen aan Aannemingsbedrijf Van der Ven uit Brakel. Met de komst van de aannemer start de verdere uitwerking van het plan naar een definitief ontwerp in bouwteam met de gemeente en het Hoogheemraadschap van Rijnland als opdrachtgevers.

Vooruitlopend op de herinrichting van de Dr. van Noortstraat is op 18 juli jl. gestart met een pilot voor het eenrichtingsverkeer. Het gaat om een proefperiode van één jaar. Het voornaamste doel van het eenrichtingsverkeer is om het doorgaande verkeer nog meer over de Veenpoldersweg te laten rijden en de verkeersdruk in het dorp te verminderen. De effecten van deze pilot worden gemonitord door het uitvoeren van verkeerstellingen.

B. Grondaankopen
Diverse stroken van de aangekochte percelen voor de aanleg van de Veenpoldersweg zijn na de wegrealisatie niet langer benodigd. Deze worden momenteel verkocht. Conform het kredietbesluit van 2015 komen de opbrengsten ten gunste van het project Bereikbaar Stompwijk.

C. Bestemmingsplan Verbindingsweg
Het bestemmingsplan heeft in oktober 2017 de onherroepelijke status verkregen.

D. Risicoregister
De actualisatie van het risicoregister is een continu proces. De risico’s zijn gekoppeld aan beheermaatregelen en worden financieel vertaald in de projectbegroting. Zie daarvoor de navolgende hoofstukken "financiën" en "risicomanagement".

Financiën

Omschrijving

Beschikbaar
(€)

Uitgaven
(€)

Verplichtingen
(€)

Saldo
(€)

Investeringskrediet Stompwijkseweg

7.600.000

7.330.000

0

270.000

Investeringskrediet Dr. Van Noortstraat

1.860.000

11.645

0

1.848.355

Investeringskrediet Veenpoldersweg

14.584.694

14.649.438

0

-64.744

VAT kosten Stompwijkseweg en Veenpoldersweg

4.950.000

5.140.864

401.769

-592.633

Post onvoorzien algemeen

5.306

0

0

5.306

Totaal

29.000.000

27.131.947

401.769

1.466.284

Bovenstaand overzicht is ongewijzigd ten opzichte van de vorige versie van het projectenboek.
De projecten Stompwijkseweg en Veenpoldersweg zijn toen afgesloten in de projectadministratie.

Op basis van de verdere uitwerking van het plan voor de Dr. van Noortstraat tot het niveau van definitief ontwerp zal de gemeenteraad een voorstel voor een aanvullend krediet worden voorgelegd.

Bij besluit van de gemeenteraad d.d. 5 juli 2022 is besloten om een deel van het beschikbare krediet van € 1,85 mln. voor de Dr. Van Noortstraat dit jaar in te zetten om de plannen nader uit te werken. De verplichtingen die voor het bouwteam worden aangegaan passen binnen dit krediet.

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

vaststelling wegontwerp Dr. van Noortstraat

juli 2022

ja, vaststelling van het voorlopig ontwerp

ja

raadsbesluit van 7 juli 2022

voorbereiding ondergrondse werkzaamheden

Q4 2022 - Q3 2023

-

-

-

uitvoering ondergrondse werkzaamheden

Q4 2023 - Q2 2024

-

-

planning afhankelijk van werken derden

voorbereiding wegwerkzaamheden

Q4 2023 - Q2 2024

ja, vaststelling definitief ontwerp en kredietbesluit

ja

uitvoering wegwerkzaamheden

vanaf 2 helft 2024 (termijn nog niet bekend)

-

nee

Afhankelijk van het vorenstaande

Bovenstaand overzicht is ontleend aan de projectplanning van juli 2023 en recente inzichten. De aanbesteding voor de wegwerkzaamheden is inmiddels afgerond. Deze activiteit zodoende niet meer opgenomen in het planning. De komende maanden staan in het teken van het voorbereiden van de wegwerkzaamheden en het voorbereiden en start uitvoering van de ondergrondse werkzaamheden door derden.

Communicatie

Het project Bereikbaar Stompwijk wordt periodiek afgestemd met de Adviesraad. Aan de zo genoemde “projectentafel” wordt verslag gedaan van de stand van zaken en de belangrijkste ontwikkelingen en prognoses. Verder wordt circa 6 keer per jaar vergaderd met de Klankbordgroep waarin betrokken bewoners en ondernemers zijn vertegenwoordigd. Voor het deelproject Herinrichting Dr. van Noortstraat wordt vanaf juni 2021 een stappenplan gevolgd. Meer over dit participatietraject op de projectpagina www.lv.nl/doctorvannoortstraat

Risicomanagement

In mei 2015 is het risicoregister opgeleverd met de belangrijkste risico’s voor het projectresultaat. Dit register beschrijft in de meest brede zin de mogelijke risico’s voor dit project: juridisch, technisch, sociaal-maatschappelijk, organisatorisch en politiek-bestuurlijk. Aan elk risico is een “gewicht” gehangen, resulterend in een ranking. Mede op basis van deze informatie is destijds de hoogte van de posten “onvoorzien” tot stand gekomen.

Aan de benoemde risico’s zijn beheermaatregelen gekoppeld. Periodiek wordt het register bijgesteld en aangescherpt. Het beheer van het risicoregister blijft een dynamisch proces. Naarmate het project vordert worden diverse beheermaatregelen verder aangescherpt en/of bijgesteld. Bepaalde risico’s verdwijnen, maar er kunnen zich ook nieuwe risico’s voordoen als gevolg van nieuwe inzichten en gewijzigde omstandigheden. Deze zullen aan het register worden toegevoegd. Het risicoregister c.q. de beheermaatregelen en de vertaling in geld zijn dan ook een vast onderdeel van de projectteam-overleggen en worden gedeeld met de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever.

Ten opzichte van de vorige actualisatie van het projectenboek zijn er geen wijzigingen is het risicodossier. De eerstvolgende risico-analyse vindt plaats in september 2023 met de aannemer voor de wegwerkzaamheden. De uitvoeringsrisico’s zijn dan nadrukkelijker in beeld te brengen.

Deze pagina is gebouwd op 01/09/2024 15:42:26 met de export van 01/09/2024 13:39:00