Initiatief overzicht

Herontwikkeling van een kantoorlocatie aan de Ruysdaellaan hoek Bachlaan, naar een gemengde woon-werkfunctie met circa 147 appartementen, 145 parkeerplaatsen in een deels verdiepte parkeergarage, een verpleeghuis van circa 1.727 m² BVO met 20 intramurale zorgeenheden en een commerciële ruimte van circa 381 m² BVO. Minimaal 30% van de woningen is in het sociale segment, dus ca. 45 appartementen.

Initiatief status

Risico profiel

Laag

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Volgens verwachting

Initiatief structuur

Portefeuillehouder
Wethouder Bremer
Programma
Bouwen en Wonen (VHROSV)
Initiatiefnemer
Van Wijnen en Waterland Real Estate

Initiatiefkarakteristiek

Planfase
ontwerpfase
Ruimtelijke procedure
bestemmingsplan / omgevingsplan
Einddatum
2026
Risicoprofiel
laag

Besluitvorming

Laatste raads-/commissiebehandeling
19 maart 2024
Volgende raads-/commissiebehandeling
geen
Intentieovereenkomst
november 2018
Anterieure overeenkomst
12 februari 2024

Belangrijkste wijzigingen

Op 12 februari 2024 is Anterieure Overeenkomst voor dit project ondertekend.

Op 19 maart 2024 heeft de gemeenteraad een coördinatiebesluit genomen. Dat betekent dat alle procedures en eventuele zienswijzen en beroep, gelijktijdig worden behandeld.

Gemeentelijke rol

Publiekrechtelijk, geen grondverkoop

Doelstelling en gewenst resultaat

De herontwikkeling van deze kantoorlocatie naar een gecombineerde woon/werklocatie met een aantrekkelijk en toegankelijk woningaanbod, minimaal 30% sociale huur, een commercieel programma in de plint, een en ander passend in de omgeving.

Stand van zaken

Eigenaar Aegon is uit de ontwikkeling gestapt en levert het pand terug aan ontwikkelaar Van Wijnen. De anterieure overeenkomst (hierna AOK) is daarop aangepast en op 12 februari 2024 ondertekend.
In december 2023 is de omgevingsvergunning voor het bouwplan aangevraagd. Dit bouwplan is het resultaat van een participatieproces met de omgeving.
Op 19 maart 2024 heeft de gemeenteraad een coördinatiebesluit vastgesteld. Dat betekent dat alle procedures en eventuele zienswijzen en beroep, gelijktijdig worden behandeld. Naar verwachting komt het bouwplan nog voor de zomer in procedure. Vooruitlopend daarop wordt op 25 april 2024 een inloopavond georganiseerd om het laatste plan te presenteren aan de omgeving.
Omdat het bouwplan past binnen het door de gemeenteraad vastgestelde Ruimtelijk Kader kan het door het college ter inzage worden gelegd en kan het college daarover een besluit nemen. Het bouwplan wordt dus niet meer in de gemeenteraad behandeld.
In het najaar 2023 zijn voorbereidingen getroffen voor het verplanten van een grote boom. Verplaatsen kan pas als daarvoor vergunning is verleend. Dit loopt gelijk op met de omgevingsvergunning.
Daarnaast loopt een bezwaar tegen de verleende ontheffing voor vleermuizen. Deze ontheffing is verleend door de Omgevingsdienst en het bezwaar wordt afgehandeld door de provincie.

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

Aanpassen AOK

begin 2024

 6 februari 2024

 nee

12 februari 2024 ondertekend

onderzoeken GRO

3e kwartaal 2023

gereed

start planologische procedure

4e kwartaal 2023

 college

 nee

ingediend december 2023

besluit planologische procedure

2e kwartaal 2024

 college

 nee

Afhankelijk van eventueel beroep bij Raad van State

start bouw

4e kwartaal 2024

 Afhankelijk van eventueel beroep bij Raad van State

Communicatie

Communicatie momenten

Omgeving

Raad

Toelichting

omgevingsbijeenkomst 4e kwartaal 2022

omwonenden, belanghebbenden

ja

terugkoppeling door van Wijnen en Waterland wat met de input vanuit de eerdere omgevingsparticipatie is gedaan en informatie over het plan en vervolg

omgevingsbijeenkomst 25 april 2024

omwonenden, belanghebbenden, belangstellenden

ja

 vlak voor start planologische procedure

Risicomanagement

Een risicoanalyse is niet noodzakelijk aangezien dit een extern initiatief betreft en de risico's liggen bij de ontwikkelaar en eigenaar.

Deze pagina is gebouwd op 06/12/2024 13:59:01 met de export van 06/12/2024 11:02:37