Initiatief overzicht

Herontwikkeling van een kantoorlocatie aan de Ruysdaellaan hoek Bachlaan, naar een gemengde woon-werkfunctie met circa 147 appartementen, 145 parkeerplaatsen in een deels verdiepte parkeergarage, een Gastenhuis van circa 1.727 m² BVO met 20 intramurale zorgeenheden en een commerciële ruimte van circa 381 m² BVO. Minimaal 30% van de woningen is in het sociale segment, dus ca. 45 appartementen.

Initiatief status

Risico profiel

Laag

Bestuur & ext. partijen

Aandachtspunt

Planning

Volgens verwachting

Initiatief structuur

Portefeuillehouder
Wethouder Bremer
Programma
Bouwen en Wonen (VHROSV)
Initiatiefnemer
Waterland Real Estate en Van Wijnen

Initiatiefkarakteristiek

Planfase
definitiefase
Ruimtelijke procedure
bestemmingsplan / omgevingsplan
Einddatum
2025
Risicoprofiel
laag

Besluitvorming

Laatste raads-/commissiebehandeling
9 maart 2021
Volgende raads-/commissiebehandeling
1e helft 2024
Intentieovereenkomst
november 2018
Anterieure overeenkomst
14 februari 2023 (nog niet getekend)

Belangrijkste wijzigingen

Op 14 februari heeft het college ingestemd met de Anterieure Overeenkomst voor dit project. De overeenkomst wordt naar verwachting in oktober 2023 getekend.

Gemeentelijke rol

Faciliterend grondbeleid

Doelstelling en gewenst resultaat

De herontwikkeling van deze kantoorlocatie naar een gecombineerde woon/werklocatie met een aantrekkelijk en toegankelijk woningaanbod, minimaal 30% sociale huur, een commercieel programma in de plint, een en ander passend in de omgeving.

Stand van zaken

Vanwege een fusie van Aegon (de eigenaar van het pand) met ARS kon de anterieure overeenkomst nog niet getekend worden. Naar verwachting kan ondertekening in oktober 2023 plaatsvinden. In de tussentijds wordt hard gewerkt aan de ruimtelijke onderbouwing van het bouwplan en al de benodigde onderzoeken. Pas na ondertekening van de anterieure overeenkomst kan de planologische procedure van start, te beginnen met een omgevingsbijeenkomst. Omdat het bouwplan past binnen het door de raad vastgestelde Ruimtelijk Kader kan het bouwplan door het college ter inzage worden gelegd. Dit bouwplan is het resultaat van een participatieproces met de omgeving. Besluitvorming vindt plaats in de raad.

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

opstellen en sluiten anterieure overeenkomst (AOK)

1e kwartaal 2022

 14 februari 2023 (college)

wacht op ondertekening Van Wijnen en Amvest

uitwerking naar bouwplan door ontwikkelaar

3e kwartaal 2023

is gereed

onderzoeken GRO

3e kwartaal 2023

start planologische procedure

4e kwartaal 2023

 college

kan pas starten na ondertekening AOK

besluit planologische procedure

2e kwartaal 2024

 raad

ja

start bouw

4e kwartaal 2024

Communicatie

Communicatie momenten

Omgeving

Raad

Toelichting

omgevingsbijeenkomst 4e kwartaal 2022

omwonenden, belanghebbenden

ja

terugkoppeling door van Wijnen en Waterland wat met de input vanuit de eerdere omgevingsparticipatie is gedaan en informatie over het plan en vervolg

omgevingsbijeenkomst 2e helft 2023

omwonenden, belanghebbenden, belangstellenden

ja

 vlak voor start planologische procedure

Risicomanagement

Een risicoanalyse is niet noodzakelijk aangezien dit een extern initiatief betreft en de risico's liggen bij de ontwikkelaar en eigenaar.

Deze pagina is gebouwd op 01/09/2024 15:42:26 met de export van 01/09/2024 13:39:00