Initiatief overzicht

In de gebiedsagenda ICT Security Campus/Laan van NOI - onderdeel van het Haagse Central Innovation District - zijn de gebieden rondom station Laan van NOI, waaronder ook de Voorburgse zijde van het station (Van Alphenstraat, op Haags grondgebied), aangewezen als ontwikkellocatie. Voor dit gebied wordt een Ontwikkelvisie opgesteld door de gemeente Den Haag, in samenwerking met o.a. NS Stations en de gemeente Leidschendam-Voorburg. Station Laan van NOI maakt - samen met de bestaande stations Dordrecht, Schiedam Centrum en Leiden Centraal - onderdeel uit van de ‘MIRT-Verkenning Infrastructuur en Knooppunten Oude Lijn’. De verkenning is gestart om te onderzoeken op welke manier het station en haar omgeving opgewaardeerd kunnen worden tot een knooppunt; een plek waar goed openbaar vervoer, goede bereikbaarheid en stedelijke verdichting hand in hand gaan. Het vernieuwen en opwaarderen van het station, het bieden van goede overstapmogelijkheden op bus, tram en RandstadRail, goede oplossingen voor fietsparkeren, klimaatadaptieve maatregelen, het verbinden van de Haagse en de Voorburgse zijde van het spoor en een groene openbare ruimte waar het prettig verblijven is zijn voorbeelden van zaken die worden meegenomen in de verkenning.

Project locatie

Initiatief status

Risico profiel

Middel

Bestuur & ext. partijen

Aandachtspunt

Planning

Volgens verwachting

Initiatief structuur

Portefeuillehouder
Wethouder Van Eekelen
Programma
Bouwen en Wonen (VHROSV)
Initiatiefnemer
Gemeente Den Haag (Ontwikkelvisie), Programma MoVe (MIRT-verkenning), Dura Vermeer (TinQ-locatie)

Initiatiefkarakteristiek

Planfase
Verkenningsfase
Ruimtelijke procedure
Einddatum
2026 (planvorming)
Risicoprofiel
Midden

Besluitvorming

Laatste raads-/commissiebehandeling
Beeldvormende raad 2 november 2021
Volgende raads-/commissiebehandeling
Nader te bepalen
Intentieovereenkomst
IOK gesloten voor de TinQ-locatie aan de Laan van Nieuw Oost-Indië (d.d. 27 juni 2022)
Anterieure overeenkomst
N.v.t.

Belangrijkste wijzigingen

· Het proces om te komen tot een ontwikkelvisie voor het grotere gebied rondom station Laan van NOI (van Koningin Wilhelminalaan/Prinses Beatrixlaan tot en met de TinQ-locatie en van de Schenkkade tot en met de groenstrook aan de Van Alphenstraat) is weer opgestart. Dit proces heeft ruim anderhalf jaar on hold gestaan vanwege capaciteitsproblemen bij de gemeente Den Haag (de trekker van de ontwikkelvisie).   

· Voor de MIRT-verkenning is een onafhankelijke projectmanager en een omgevingsmanager gestart. Ook is een consortium van een ingenieursbureau en stedenbouwkundig bureau voor de inhoudelijke uitwerking van de verkenning geselecteerd en gestart.

· Het plan van aanpak communicatie en participatie voor de MIRT-verkenning is in concept afgerond.

· De eerste, brede informatie-/participatiebijeenkomst voor de MIRT-verkenning knooppunt Laan van NOI heeft plaatsgevonden op 10 april 2024.

· Er is een website gelanceerd voor de MIRT-verkenning: www.knooppuntlaanvannoi.nl

· Er wordt een adviesgroep (met bewoners, ondernemers, enz.) gevormd die meedenkt en adviseert in het proces van de MIRT-verkenning

Initiatief Inhoud

In het gebied rondom station Den Haag Laan van NOI speelt een aantal ontwikkelingen tegelijk:
  Er wordt een MIRT-verkenning (MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport) uitgevoerd naar het Knooppunt Laan van NOI. Deze verkenning maakt onderdeel uit van de MIRT-verkenning Infrastructuur en Knooppunten Oude Lijn. Op 10 november 2022 is de startbeslissing voor deze verkenning genomen. In deze verkenning wordt onderzocht hoe de bereikbaarheid van de zuidelijke Randstad kan worden verbeterd. De inzet van meer sprinters, het toevoegen van nieuwe stations (o.a. Schiedam Kethel en Rijswijk Buiten) en het versterken van bestaande stations – Dordrecht, Schiedam Centrum, Den Haag Laan van NOI en Leiden Centraal – op de spoorlijn van Dordrecht naar Leiden dragen hier aan bij. De vernieuwing van Station Laan van NOI moet ervoor zorgen dat het station een volwaardig OV- en mobiliteitsknooppunt kan worden, waardoor het ook in de toekomst het groeiende aantal reizigers kan opvangen.
In de MIRT-verkenning wordt eerst toegewerkt naar een Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen (NKO) en uiteindelijk naar een Voorkeursbeslissing. In dit proces worden diverse varianten voor het vernieuwde knooppunt onderzocht. Participatie speelt een belangrijke rol in de totstandkoming van de NKO en de Voorkeursbeslissing.
· Er is een start gemaakt met het opstellen van een Ontwikkelvisie voor het grotere gebied rondom station Laan van NOI (van Koningin Wilhelminalaan tot en met de TinQ-locatie en van Schenkkade tot en met de groenstrook aan de Van Alphenstraat). Dit gebied moet zich, als onderdeel van het Central Innovation District (CID), ontwikkelen tot een multifunctioneel, hoogstedelijk gebied met een gemengd programma met wonen, werken en voorzieningen en met een groene, hoogwaardige openbare ruimte. In de visie worden onder andere de kaders vastgelegd voor de invulling van de spoorzone (zowel bebouwing als openbare ruimte). De gemeente Den Haag is de trekker van de Ontwikkelvisie.
· Onderdeel van het gebied van de Ontwikkelvisie is ook de TinQ-locatie (TinQ tankstation en garage Wittebrug). Deze locatie ligt op grondgebied van de gemeente Leidschendam-Voorburg. De mogelijkheden voor herontwikkeling van deze locatie worden in samenhang met de ontwikkelvisie en de MIRT-verkenning onderzocht. Omwonenden en andere belanghebbenden worden bij dit proces betrokken.

Gemeentelijke rol

· In het kader van de MIRT-verkenning Knooppunt Laan van NOI is de gemeente Leidschendam-Voorburg vertegenwoordigd in de ambtelijke stuurgroep (directieoverleg), de projectgroep en de verschillende werkgroepen (o.a. duurzaamheid, mobiliteit, ruimtelijke kwaliteit en communicatie en participatie). In deze gremia hebben ook o.a. de gemeente Den Haag, ProRail, NS Stations, HTM/RET en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag zitting.
· De samenwerkingsvorm voor de Ontwikkelvisie moet nog uitgewerkt worden. Er wordt waarschijnlijk gewerkt met een kernteam, een ambtelijke stuurgroep en een bestuurlijke stuurgroep, waar de gemeente Leidschendam-Voorburg dan ook deel van uit zal maken. De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft geen formele rol bij het ontwikkelen van ruimtelijk beleid op Haags grondgebied (het grootste gedeelte van het projectgebied van de Ontwikkelvisie). Deze formele rol (toetsen van plannen en RO-procedure) heeft de gemeente Leidschendam-Voorburg wel als het gaat om de TinQ-locatie.  

Doelstelling en gewenst resultaat

De vernieuwing van Station Laan van NOI moet ervoor zorgen dat het station een volwaardig OV- en mobiliteitsknooppunt kan worden, waardoor het ook in de toekomst het groeiende aantal reizigers kan opvangen. Het gebied rond het station moet zich ontwikkelen tot een multifunctioneel, hoogstedelijk gebied met een gemengd programma met wonen, werken en voorzieningen en met een groene, hoogwaardige openbare ruimte. In de MIRT-verkenning wordt eerst toegewerkt naar een Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen (NKO) en uiteindelijk naar een Voorkeursbeslissing. In dit proces worden diverse varianten voor het vernieuwde knooppunt onderzocht. Participatie speelt een belangrijke rol in de totstandkoming van de NKO en de Voorkeursbeslissing.
Er gaat daarnaast gewerkt worden aan een ontwikkelvisie. In deze visie worden onder andere de kaders vastgelegd voor de invulling van de spoorzone (zowel bebouwing als openbare ruimte) aan de Voorburgse zijde van station Laan van NOI. De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg is geen bevoegd gezag, want het betreft grondgebied van de gemeente Den Haag. Gezien deze beperkte bestuurlijke rol, zet onze gemeente zich in voor goede communicatie en participatie met inwoners en belanghebbenden.

Stand van zaken

· De MIRT-verkenning bevindt zich in de zogeheten analysefase. Er wordt toegewerkt naar de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen. Er is een organisatiestructuur opgetuigd en de verschillende gremia (stuurgroep, projectgroep, werkgroepen) zijn bemenst. Er is een onafhankelijke projectmanager en omgevingsmanager gestart en er is een ingenieursbureau en een stedenbouwkundig bureau geselecteerd voor de inhoudelijke uitwerking van de verkenning. De eerste participatiebijeenkomst heeft plaatsgevonden op 10 april 2024.
· Het proces om te komen tot een ontwikkelvisie voor het grotere gebied rondom station Laan van NOI is weer opgestart. In het tweede kwartaal van 2024 start de participatie.
· De planvorming (initiatiefnemer: Dura Vermeer) met betrekking tot de TinQ-locatie (gelegen op grondgebied van Leidschendam-Voorburg) ligt nog stil. Dit project is ‘on hold’ gezet op het moment dat de gemeente Den Haag de ontwikkelvisie on hold zette (Q3 2022). Als de hoofdlijnen van de ontwikkelvisie zijn uitgewerkt, wordt ook het project TinQ-locatie weer opgepakt.
· De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft een zienswijze ingediend op het ontwerpbestemmingsplan en het milieueffectrapport voor de herontwikkeling van de Anna van Hannoverstraat 4 (ook bekend als ‘SoZa’). De zienswijzen zijn beantwoord door het college van de gemeente Den Haag. Daarover is de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg op 15 februari 2024 geïnformeerd.

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

Start participatietraject ontwikkelvisie

Q4 2021

-

-

 Participatietraject is gestart maar daarna 'on hold' gezet wegens capaciteitsgebrek bij de gemeente Den Haag

Herstart participatietraject ontwikkelvisie

Q2 2024

-

-

In Q2 wordt het participatietraject hervat en loopt door tot en met Q4 van 2024

Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen

Q4 2024

-

-

-

Ontwikkelvisie

Q1 2025

-

-

Gemeente Den Haag is trekker. Concept ontwikkelvisie gereed in Q4 2024, besluitvorming in Q1 2025.

Communicatie

Communicatie momenten

Omgeving

Raad

Toelichting

Participatiebijeenkomst

Ja

Ja

- In het kader van de Ontwikkelvisie is het participatiebureau Tertium in 2021 in gesprek gegaan met verschillende bewoners over wat zij waarderen aan de buurt, welke zaken zij minder waarderen en hoe zij aankijken tegen het voornemen om ter plaatse van de groenzone langs de Van Alphenstraat woningen, kantoren en voorzieningen te realiseren. In deze eerste fase van het participatietraject is er een documentaire gemaakt en zijn er twee enquêtes uitgezet. Ook zijn individuele bewoners geïnterviewd. Hiervan is een rapport opgeleverd en er is een website gelanceerd: https://spoorzone-vanalphenstraat.nl/ . Op deze website is ook een korte documentaire te zien van de eerste fase van het participatietraject.
De fysieke startbijeenkomst van de participatie voor de Ontwikkelvisie vond plaats op 18 mei 2022 in de Koningkerk in Voorburg. Vrij snel na die bijeenkomst is de Ontwikkelvisie on hold gezet. Wel vindt er sindsdien eens per zeven weken een overleg plaats tussen betrokkenen van de gemeente Den Haag, gemeente Leidschendam-Voorburg, NS Stations, VORM (ontwikkelaar SoZa) en bewonersvertegenwoordigers van Bewonersplatform Voorburg-Noord en Wijkberaad Bezuidenhout. Het participatietraject voor de Ontwikkelvisie wordt in het tweede kwartaal van 2024 weer opgestart en loopt door in het derde en vierde kwartaal. Besluitvorming over de Ontwikkelvisie vindt plaats in het eerste kwartaal van 2025.
- Voor de MIRT-verkenning Knooppunt Laan van NOI is een plan van aanpak communicatie en participatie gemaakt. Ook is er een externe, onafhankelijke omgevingsmanager ingehuurd om het participatietraject van de MIRT-verkenning te (bege)leiden. Op 10 april heeft de eerste, brede informatie-/participatiebijeenkomst over de MIRT-verkenning Knooppunt Laan van NOI plaatsgevonden. Ook wordt er een Adviesgroep (bewoners, ondernemers, enz.) opgericht voor het vervolg van de MIRT-verkenning.
- Overige communicatie vindt plaats via de gemeentelijke websites, nieuwsbrieven en persberichten.  

Risicomanagement

- Aandachtspunten met betrekking tot de ontwikkelingen in het gebied rondom station Laan van NOI zijn onder andere de leefbaarheid, het voorzieningenniveau, het ruimtegebruik, de bouwhoogte, mobiliteit (auto-/fietsparkeren, verkeersontsluiting, inzet deelmobiliteit), duurzaamheid, groen en veiligheid. Negatieve effecten kunnen ontstaan door o.a. bouwhoogtes en een gebrek aan (parkeer)voorzieningen, aan zowel de Voorburgse als de Haagse zijde van het station. De gemeente Leidschendam-Voorburg wordt aan de voorkant bij de ontwikkelingen – zowel MIRT-verkenning als Ontwikkelvisie - betrokken. Er vindt regelmatig afstemming plaats.
- Door een goed, transparant participatieproces te organiseren kunnen ook omwonenden en overige stakeholders uit Leidschendam-Voorburg tijdig meedenken en adviseren. Dit geldt voor de MIRT-verkenning, de Ontwikkelvisie en de ontwikkelingen ten aanzien van de TinQ-locatie.
- Het tegelijk opstellen van de Ontwikkelvisie en de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen voor de MIRT-verkenning brengt ook een risico met zich mee. Een visie op het grotere gebied rondom Laan van NOI ontbreekt op dit moment, terwijl er keuzes moeten worden gemaakt en besluiten worden genomen binnen de MIRT-verkenning. Binnen de MIRT-verkenning wordt actief aandacht besteed aan de ‘raakvlakprojecten’ (o.a. herontwikkeling ministerie van Sociale Zaken, Ontwikkelvisie, TinQ-locatie).

Deze pagina is gebouwd op 06/12/2024 13:59:01 met de export van 06/12/2024 11:02:37