Project overzicht

De nieuwe bibliotheek van Leidschendam zal worden gevestigd aan het Fluitpolderplein 12. Hiervoor zal dit pand grondig worden verbouwd en geschikt worden gemaakt voor de bibliotheek van de toekomst.

Project locatie

Project status

Risico profiel

Middel

Totaal beeld

Volgens verwachting

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Aandachtspunt

Budget

Volgens verwachting

Project structuur

Bestuurlijk opdrachtgever
Wethouder Belt
Programma
Bouwen en Wonen (VHROSV)
Initiatiefnemer / Opdrachtgevers

Projectkarakteristiek

Projectfase
Realisatiefase
Einddatum
2025
Ruimtelijke procedure
Risicoprofiel
Midden

Besluitvorming

Laatste raads-/commissiebehandeling
Bespreking commissie samenleving op 18 december 2023; besluit raad op 16 januari 2024
Volgende raads-/commissiebehandeling
Niet voorzien
Besluitvorming

Realiseer Scenario 2 – Bereikbaar en gemoderniseerd. Raadsbesluit 16 januari 2024 over verduurzaming Fluitpolderplein 12 en direct aanpakken Fluitpolderplein 10.

Afwijking t.o.v. besluitvorming

De ‘nieuwe’ bibliotheek in Leidschendam kan binnen het door de raad vastgestelde krediet dat bestemd is voor de 5 wettelijke functies van de bibliotheek worden gerealiseerd. De gemeenteraad is op 19 september 2023 geïnformeerd over de stand van zaken in een informatieve sessie. Hierbij kwam de wens naar voren om Fluitpolderplein 10 te betrekken bij de verbouwing en geschikt te maken voor partners van de bibliotheek. Daarnaast is het beleid om gemeentelijk vastgoed bij een verbouwing meteen te verduurzamen. Dit heeft geleid tot aanpassingen die op 18 december 2023 in de commissie samenleving zijn besproken en op 16 januari 2024 zijn goedgekeurd.

Belangrijkste wijzigingen

Fluitpolderplein 10 wordt betrokken bij de plannen voor de nieuwe bibliotheek (op Fluitpolderplein 12) en beide panden worden verduurzaamd en klaargemaakt voor aansluiting op een lage temperatuur warmtenet.

Project Inhoud

Online informatie:

 1. Bibliotheek van de toekomst: Nieuws Bruisende bibliotheek | In gesprek met LV
 2. Verhuizing Leidschendam: Verhuizing bibliotheek Leidschendam | In gesprek met LV
 3. Ontwerp Leidschendam (3D):  Video Schetsontwerp
 4. Ontwerp Leidschendam (2D): Definitief ontwerp | In gesprek met LV

Doelstelling en gewenst resultaat

Onze samenleving verandert in een hoog tempo. En de bibliotheek verandert mee. De bibliotheek heeft vijf wettelijke taken gekregen, die naast lezen en leren ook kennismaken met kunst en cultuur en ontmoeten inhouden. Vanaf 2025 wordt de gemeente verantwoordelijk voor het leveren van een goede bibliotheekvoorziening. De samenleving van nu vraagt nieuwe vaardigheden van ons allemaal. Denk aan het zoeken van informatie via internet, het aanvragen van een DigiD, werken met een tablet of smartphone en het lezen van boeken via de e-reader. Het doorlopen participatietraject heeft aangetoond dat de behoefte aan een eigentijdse bibliotheek, dicht bij onze inwoners, groot is. Een huiskamer waar iedereen zich thuis voelt om zich te ontwikkelen, te laten inspireren of hulp kan ontvangen ongeacht leeftijd of achtergrond. De bibliotheek is nog steeds de plek waar je fysieke boeken kunt lenen. Maar het wordt ook meer en meer de plek waar je verhalen kunt delen, waar je ontmoet, nieuwe dingen kunt leren, met anderen in gesprek kunt gaan en kunt ontspannen. Kortom: een bruisende bibliotheek!

Doordat Fluitpolderplein 10 is toegevoegd aan de verbouwing en geschikt wordt gemaakt voor maatschappelijke organisaties, kan niet alleen een betere samenwerking met de bibliotheek worden verkregen, maar kunnen ook samenwerkende partners straks een veel betere dienstverlening bieden en hun onderlinge samenwerking versterken.

Stand van zaken

Het Definitief Ontwerp (DO) is door de gebruikers, de klankbordgroep , de medewerkers van de bibliotheek en door de welstandscommissie inmiddels goedgekeurd. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het Technisch Ontwerp (TO), waarna de bestekteksten worden geschreven. Bij deze uitwerking wordt ook Fluitpolderplein 10 meegenomen en geschikt gemaakt voor maatschappelijke organisaties. Naar verwachting kan de aanbestedingsprocedure voor de verbouwing in het 2e kwartaal van 2024 starten. Zodra de verbouwing loopt, wordt het interieur uitgewerkt en aanbesteed. Naar verwachting verhuist de bibliotheek in de zomer van 2025.

Nu alle voorbereidingen voor de realisatie van de nieuwe bibliotheek lopen, komt ook de vernieuwing van het inhoudelijke programma van de bibliotheek aan bod. De functie van de bibliotheek verandert van het voornamelijk beschikbaar stellen van kennis, naar het organiseren en programmeren van activiteiten om invulling te geven aan alle 5 wettelijke taken. Dit blijkt ook uit de nieuwe bibliotheekvisie die onlangs is opgesteld. Daarnaast is een partneroverleg opgestart om samen met partners tot een completer en gerichter aanbod te komen van diensten. In samenwerking met de gemeente wordt voorgesorteerd op de toekomstige rol die de bibliotheek gaat vervullen. Vanuit de gemeente wordt een afwegingskader opgesteld voor het selecteren van maatschappelijke organisaties die op Fluitpolderplein 10 gehuisvest kunnen worden.

Financiën

Omschrijving

Beschikbaar
(€)

Uitgaven
(€)

Verplichtingen
(€)

Saldo
(€)

Investeringskrediet FPP12

3.553.776

329.570

0

3.224.206

Inrichting FPP12

854.825

0

0

854.825

Verduurzaming FPP12

1.271.305

0

0

1.271.305

Verduurzaming FPP10

491.446

0

0

491.446

Totaal

6.171.352

329.570

0

5.841.782

De indexeringen voor 2024 is verwerkt in bovenstaand beschikbaar krediet. De indexering van het budget is nodig om stijgende kosten van bouwmaterialen en arbeid op te kunnen vangen. Uit kostencalculaties blijkt dat het beschikbare budget voldoende is voor realisatie van de verbouwing én voor het verbeteren van de toegankelijkheid. De gemeenteraad heeft op 18 december 2023 een toelichting op de plannen en op de voorgenomen besteding van de gelden ontvangen.

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

Opstellen PvE, vlekkenplan, SO, VO

Q4-2023

Opstellen DO TO, aanbestedingen voorbereiden

Q1-2024

FPP10 betrekken bij plannen, tevens FPP12 en 10 verduurzamen

16-01-2024

Enkele maanden vertraagd vanwege uitwerking verduurzaming en toevoeging FPP10 en daarvoor benodigde extra raadsbesluiten

Aanbesteden

Q2-2024

Strippen FPP12

Q3-2024

Verbouwen FPP12

H1-2025

Ingebruikname

Medio 2025

Het project is enkele maanden vertraagd als gevolg van het uitbreiden van de scope (toevoegen van FPP10 en verduurzaming FPP12 en FPP10). Hierdoor moest aanvullend krediet aan de gemeenteraad worden gevraagd.

Communicatie

Communicatie momenten

Omgeving

Raad

Toelichting

Presentatie SO

14 maart 2023

Toetsing Klankbordgroep

21 april 2023

Beeldvormende sessie

19 september 2023

19 september 2023

 Op locatie 'nieuwe bibliotheek' (Fluitpolderplein 12)

Presentatie VO met kosten

14 november 2023

Gemeenteraad toelichting besteding budget

18 december 2023

Aanbesteding

Q2-2024

Start sloop

Q3-2024

Start bouwactiviteiten

Q1-2025

Inrichting/Verhuizing

Zomer 2025

Opening

Zomer 2025

Het communicatieplan is gereed, actueel en wordt periodiek geüpdatet.

Risicomanagement

Als risico’s worden gezien:

 1. Vertraging als gevolg van drukte in de bouwsector;
 2. Teveel sociale en maatschappelijke partijen ‘claimen’ ruimte in de bibliotheek of op Fluitpolderplein 10;
 3. Mogelijk tegenvallend resultaat aanbestedingstrajecten;
 4. Bezwaren op nog te verlenen vergunningen.

De volgende beheersmaatregelen zijn genomen:

 1. Traditioneel aanbesteden in plaats van een bouwteam constructie, waardoor tijd wordt gewonnen;
 2. Plannen worden volledig uitgewerkt, waardoor kortere voorbereidingstijd en minder risico’s voor aannemers ontstaat;
 3. Er is een kostencalculatie opgesteld voor meer zicht en grip op bouw- en investeringskosten;
 4. Programma van eisen naar beneden bijstellen om kosten te besparen/het project binnen het beschikbare budget te kunnen realiseren;
 5. Er wordt een afwegingskader opgesteld voor het selecteren van partijen die op FPP10 gehuisvest zullen worden;
 6. Alle vergunningsaanvragen zijn tijdig voorbereid/gepland/aangevraagd;
 7. Met omwonenden zijn en worden gesprekken gevoerd om vooraf in te kunnen spelen op mogelijke bezwaren op te verlenen vergunningen. Ook JOSO is hierbij aangehaakt.
Deze pagina is gebouwd op 06/12/2024 13:59:01 met de export van 06/12/2024 11:02:37