Project overzicht

Herstructureringsproject voor het historisch centrum van Leidschendam.

Leidschendam Centrum

1 / 5
Afbeelding 1 behorende bij Leidschendam Centrum
2 / 5
Afbeelding 2 behorende bij Leidschendam Centrum
3 / 5
Afbeelding 3 behorende bij Leidschendam Centrum
4 / 5
Afbeelding 4 behorende bij Leidschendam Centrum
5 / 5
Afbeelding 5 behorende bij Leidschendam Centrum

Project locatie

Project status

Risico profiel

Laag

Totaal beeld

Volgens verwachting

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Aandachtspunt

Budget

Volgens verwachting

Project structuur

Bestuurlijk opdrachtgever
Wethouder Bremer
Programma
Bouwen en Wonen (VHROSV)
Initiatiefnemer / Opdrachtgevers
Vof Leidschendam Centrum en gemeente Leidschendam-Voorburg

Projectkarakteristiek

Projectfase
Realisatiefase
Einddatum
Afronding project 2025/2026
Ruimtelijke procedure
Diverse omgevingsvergunningen voor de bouwplannen
Risicoprofiel
Financieel laag

Besluitvorming

Laatste raads-/commissiebehandeling
februari 2022
Volgende raads-/commissiebehandeling
2 kwartaal 2024
Besluitvorming

Bouwplan Damlaan

Afwijking t.o.v. besluitvorming

Belangrijkste wijzigingen

Het ligplaatsenbeleid is verruimd, waardoor nu alle inwoners in aanmerking kunnen komen voor een ligplaats in de haven.

De aanbesteding van de aanpassingen aan de ophaalbrug is hoger uitgevallen dan geraamd. De consequenties worden mee genomen in de 2e Turap 2024.

Doelstelling en gewenst resultaat

Het (laten) realiseren van het plan Leidschendam Centrum zoals verwoord in het Masterplan (april 2004, het bestemmingsplan 2005) en de verschillende contracten. De hoofddoelstellingen zijn het versterken van de functionele, ruimtelijke en economische structuur, het verbeteren van de leefbaarheid, kwaliteit, sfeer, uitstraling en imago van het historisch centrum van Leidschendam.

In dit kader realiseert de Vof Leidschendam Centrum, een publiek private samenwerking, die verantwoordelijk is voor de grondexploitatie en herinrichting van het openbaar gebied. De Vof geeft wel gronden uit aan de ontwikkelende partijen, maar realiseert zelf geen woningen. Dat doen de ontwikkelende partijen in de samenwerking. Nu alleen nog Schouten & de Jong Projectontwikkeling samen met BPD (hierna: SJB). WoonInvest en Vidomes hebben hun sociale programma al gerealiseerd en ING heeft haar rechten overgedragen aan SJB.

Stand van zaken

Verruiming toewijzing Ligplaatsen Plaspoelhaven
Op 19 februari 2024 is het aangepaste ligplaatsbeleid van de gemeente van kracht geworden. Dat betekent dat nu ook alle inwoners van de gemeente in aanmerking kunnen komen voor een ligplaats. Wel blijft er een voorrangsregeling gelden voor de bewoners van het oorspronkelijke toewijzingsgebied. Meer info op: Ligplaatsen voor alle inwoners | In gesprek met LV

Voorzieningen ligplaatsenhaven en ophaalbrug
Begin april 2024 is gestart met de aanleg van de voorzieningen in de haven aangebracht. Het gaat dan om stroompunten, een waterafgiftepunt en een vuilwater afvoer punt.
Vanaf 1 oktober 2023 kunnen de ligplaatshouders zelf de ophaalbrug bedienen, zij het nog in een tijdelijke situatie. Ten behoeve van dit zelf bedienen is in januari 2024 een opstapsteiger aangelegd aan de buitenzijde van de haven.
De werkzaamheden aan de ophaalbrug zijn eind 2023 aanbesteed. Daarbij is uitgegaan van een elektrische bediening van de lier. De gunning heeft medio maart 2024 plaatsgevonden. Dit duurde langer vanwege de hoge inschrijvingen, die boven de door een extern bureau berekende raming uitkwamen. De hogere kosten zijn enerzijds een gevolg van gestegen prijzen en anderzijds door noodzakelijke aanpassingen aan de brug i.v.m. veiligheidseisen.
De uitvoering zal in twee fasen uitgevoerd worden zodanig dat minimale overlast voor de gebruikers optreedt. In de zomermaanden zullen er geen werkzaamheden aan de brug worden verricht. Met de Stichting Plaspoelhaven zal overleg plaatsvinden over de voortzetting van de tijdelijke situatie en de fasering.

Bouwplannen
De participatie rond de aanpassingen van het bouwplan Rijnlandstraat-Noord en die van de Damlaan locatie, is afgerond. Het bouwplan Damlaan zal naar verwachting nog voor de zomer in de gemeenteraad kunnen worden behandeld. Het bouwplan Rijnlandstraat-noord was ingediend, maar is ingetrokken met het oog op een laatste aanpassing in het plan. Planning nu, indiening eind juni 2024.

Herinrichting Plaspoelhaven
De laatste restpunten van de herinrichting van het openbaar gebied rondom de haven zijn verholpen. Voorts is op 29 maart 2024 de haven door de aannemer nogmaals op diepte gebracht, waarna ook dit onderdeel is overgedragen aan de gemeente.

Grondleveringen
De eerstvolgende grondlevering betreft een klein perceel grond dat bij de Damlaan locatie behoort. Omdat deze locatie in gebruik is voor tijdelijk parkeren, wordt het bouwrijp maken daarvan en de levering pas ter hand genomen wanneer het bouwplan in procedure is. De daarop volgende levering betreft het bouwplan Rijnlandstraat-noord. Deze grondlevering zal plaatsvinden nadat een bruikbare bouwvergunning is verkregen voor het aangepaste bouwplan.

Financiën

Omschrijving

Beschikbaar
(€)

Uitgaven
(€)

Verplichtingen
(€)

Saldo
(€)

Investering ligplaatsenhaven Leidschendam Centrum

459.980

329.866

130.608

-494

Herstelkosten bergingen Starrevaartpad

45.000

5.391

0

39.609

Totaal

504.980

335.257

130.608

39.115

Aanbesteding brug
De uitkomst van de aanbesteding van de werkzaamheden voor de aanpassing van de brug is aanzienlijk duurder uitgekomen dan de raming van de kosten uit 2022 waarop het krediet van € 100.000 gebaseerd is. De hogere kosten zijn enerzijds een gevolg van gestegen prijzen en anderzijds door noodzakelijke aanpassingen aan de brug i.v.m. veiligheidseisen. De overschrijding wordt verwerkt in de 2e Turap 2024.

Financiële afwikkeling tussen gemeente en Vof
In opdracht van de Vof heeft de gemeente gronden verworven in het gebied. Daarnaast draagt de Vof in opdracht van de gemeente zorg voor het woon- en bouwrijp maken van deze gronden. De boekwaarden van deze gronden, inclusief de bijkomende kosten, staan daarom op de balans van de gemeente. Hier tegenover staat een schuld van de gemeente aan de Vof in de vorm van een door de Vof aan de gemeente verstrekte geldlening. De gemeente verkoopt in delen de gronden aan de Vof. De opbrengsten uit deze verkopen worden gebruikt om de lening af te lossen. Aan het einde van het project is de lening geheel afgelost met de verkoopopbrengsten. De recentelijk bijgestelde grondexploitatie van de Vof sluit zonder resultaat.

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

2e fase aanleg Plaspoelhaven

oplevering 4e kwartaal 2022

1e kwartaal 2024 opgeleverd

gronduitgifte Rijnlandstraat-Noord

na omgevingsvergunning voor het bouwplan

Directie Vof jan 2020

gronduitgifte Damlaan locatie

2e helft 2024

aanleg voorzieningen (stroom, water, vuilwaterpunt)

2e kwartaal 2024

2 april 2024 gestart

aanbesteding aanpassing ophaalbrug

4e kwartaal 2023

Gunning eind maart 2024

aanpassing ophaalbrug

1e kwartaal 2024

Is vertraagd, uitvoering gereed voor 1 april 2025. Er wordt voor een tijdelijke voorziening gezorgd.

Communicatie

Communicatie momenten

Omgeving

Raad

Toelichting

Nieuwsbrief begin februari 2024 verruiming ligplaatsenbeleid

inwoners Leidschendam-voorburg

ja

23 oktober 2023 omgevingsbijeenkomst Rijnlandstraat-noord

omwonenden / belangstellenden /belangstellenden

ja

Informatie over werkzaamheden van de Vof wordt verspreid via de digitale nieuwsbrief van de gemeente en zonodig via huis-aan-huis berichten.
Er is een projectpagina gemaakt over de Plaspoelhaven op www.lv.nl/plaspoelhaven

Aansturing en beheersing van het project
Samenwerking
Voor het herstructureringsproject is een Samenwerkingsovereenkomst gesloten met Schouten & de Jong Bouwfonds (SJB), ING, WoonInvest en Vidomes en de Vof Leidschendam centrum (vof). De rechten in de Samenwerking van zowel ING als WoonInvest zijn overgedragen aan SJB. Bouwfonds heeft een naamswijziging ondergaan en heet tegenwoordig BPD. De Vof bestaat uit de gemeente en SJB en is verantwoordelijk voor de uitgifte van gronden aan de marktpartijen en de volledige herinrichting van het openbaar gebied. De marktpartijen zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling, verkoop en realisatie van de nieuwbouw in het centrum.

Vof Leidschendam Centrum
Besluitvorming vindt plaats door de Vof-directie, waarin de drie vennoten (gemeente, Schouten De Jong Projectontwikkeling en BPD) elk een vertegenwoordiger in hebben. Voorbereiding van besluiten in de directie vindt plaats in o.a de werkgroep financiën en het Managementteam van de Vof. Het Managementteam vormt het dagelijks bestuur van de Vof en bestaat uit de projectmanager van de gemeente, de projectleider openbare ruimte (eveneens van de gemeente) en een projectmanager vanuit de ontwikkelingscombinatie Schouten de Jong/BPD.

Risicomanagement

Er is geen sprake van grote risico’s. Mogelijk kleine risico’s kunnen zich nog voordoen met betrekking tot archeologie. Ook kunnen tegenvallers in de uitvoering tot extra plankosten leiden. In de VOF grondexploitatie zit echter nog voldoende “onvoorzien” om dit op te vangen. Er moeten nog grote investeringen in het openbaar gebied gedaan worden.

Door vertraging in de bouwplannen en oplevering van de nieuwbouw, loopt de herinrichting van de openbare ruimte vertraging op.

Deze pagina is gebouwd op 06/12/2024 13:59:01 met de export van 06/12/2024 11:02:37