Project overzicht

Herstructureringsproject voor het historisch centrum van Leidschendam.

Leidschendam Centrum

1 / 5
Afbeelding 1 behorende bij Leidschendam Centrum
2 / 5
Afbeelding 2 behorende bij Leidschendam Centrum
3 / 5
Afbeelding 3 behorende bij Leidschendam Centrum
4 / 5
Afbeelding 4 behorende bij Leidschendam Centrum
5 / 5
Afbeelding 5 behorende bij Leidschendam Centrum

Project locatie

Project status

Risico profiel

Laag

Totaal beeld

Volgens verwachting

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Aandachtspunt

Budget

Volgens verwachting

Project structuur

Bestuurlijk opdrachtgever
Wethouder Bremer
Programma
Bouwen en Wonen (VHROSV)
Initiatiefnemer / Opdrachtgevers
Vof Leidschendam Centrum en gemeente Leidschendam-Voorburg

Projectkarakteristiek

Projectfase
Einddatum
Afronding project 2024/2025
Ruimtelijke procedure
Diverse omgevingsvergunningen voor de bouwplannen
Risicoprofiel
Financieel laag

Besluitvorming

Laatste raads-/commissiebehandeling
februari 2022
Volgende raads-/commissiebehandeling
2e helft 2023
Besluitvorming

Bouwplan Rijnlandstraat-noord / bouwplan Damlaan

Afwijking t.o.v. besluitvorming

Belangrijkste wijzigingen

De haven is op 1 april 2023 in gebruik genomen. Nog niet alle voorzieningen zijn aangelegd, dat volgt later dit seizoen. Voor het volgende vaarseizoen zal de brug zijn definitieve bediening krijgen. Op basis van de recent opgestelde kostenraming is duidelijk dat het beschikbaar gestelde krediet waarschijnlijk niet toereikend is. Nadat de uitkomst van de aanbesteding bekend is, wordt duidelijk wat de gevolgen voor het krediet zijn. Over de gevolgen en de wijze waarop het krediet aangepast moet worden, wordt de raad geïnformeerd.

Doelstelling en gewenst resultaat

Het (laten) realiseren van het plan Leidschendam Centrum zoals verwoord in het Masterplan (april 2004, het bestemmingsplan 2005) en de verschillende contracten. De hoofddoelstellingen zijn het versterken van de functionele, ruimtelijke en economische structuur, het verbeteren van de leefbaarheid, kwaliteit, sfeer, uitstraling en imago van het historisch centrum van Leidschendam.

Het historische centrum moet ruimte bieden aan kwalitatief hoogwaardige winkel-, culturele en horeca/uitgaansvoorzieningen naast de gebruikelijke dagelijkse winkels. In plaats van filialen en uitbreiding van “harde horeca” (snackbars, koffieshops, disco’s, e.d.) wordt hier duidelijk gekozen voor sfeerbepalende en kleinschalige kwaliteitswinkels en hoogwaardige dag- en avondhoreca. Hiervoor is nodig een algehele kwaliteitsverbetering van het woningaanbod (ca 550 nieuwbouwwoningen), de woonomgeving, de openbare ruimte, de mogelijkheden tot ontspanning en culturele activiteiten, de verkeerssituatie en het winkelaanbod (ca 3.000 m2 nieuwbouw).
Het historische centrum moet een duidelijke positionering krijgen ten opzichte van de andere centra in Leidschendam en omstreken.

In dit kader realiseert de Vof Leidschendam Centrum, een publiek private samenwerking, die verantwoordelijk is voor de grondexploitatie en herinrichting van het openbaar gebied. De Vof geeft wel gronden uit aan de ontwikkelende partijen, maar realiseert zelf geen woningen. Dat doen de ontwikkelende partijen in de samenwerking. Nu alleen nog Schouten & de Jong Projectontwikkeling samen met BPD (hierna: SJB). WoonInvest en Vidomes hebben hun sociale programma al gerealiseerd en ING heeft haar rechten overgedragen aan SJB.

Stand van zaken

Plaspoelhaven
De speeltuin is geopend. De laatste restwerkzaamheden staan gepland. Overdracht aan de gemeente zal naar verwachting begin 4e kwartaal.
In oktober zal nog extra een controle plaatsvinden van de diepte van de haven. Daarvoor zal een duikploeg worden ingehuurd. Een bestaand obstakel zal dan ook verwijderd worden.

Ligplaatsen
In mei zijn 4 drijvende steigers aangebracht op plaatsen waar geen meerpalen geslagen konden worden. De haven is op 1 april 2023 in gebruik genomen. De feestelijke opening vond plaats op 26 augustus 2023. De stroom en water voorzieningen worden later dit seizoen aangelegd. Voor het volgende vaarseizoen zal de brug zijn definitieve bediening krijgen. Tot die tijd is er een tijdelijke oplossing gevonden, waarmee de ligplaatshouders ook zelf de brug veilig kunnen bedienen. Per 1 oktober zullen geen brugwachters meer worden ingezet.  

Voorzieningen ligplaatsenhaven en ophaalbrug
In de haven zullen stroompunten worden aangelegd, een waterinnamepunt en vuilwater afvoer punt. Opdracht is gegeven voor de aanleg van deze voorzieningen. Besloten is de ophaalbrug niet integraal te vervangen, maar aan te passen en te voorzien van veiligheidsmaatregelen, waaronder slagbomen. Het is de bedoeling dat de vaarrecreanten deze brug zelf kunnen gaan bedienen. Omdat de daarvoor noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen niet tijdig gereed zijn, is voor de periode vanaf 1 april t/m de zomervakantie een brugwachter ingehuurd, die op venstertijden de brug zal bedienen.

Bouwplannen
De participatie rond de aanpassingen van het bouwplan Rijnlandstraat-Noord en die van de Damlaan locatie, naderen afronding, naar verwachting in september / oktober.

Herinrichting Schoorlaan
De herinrichting Schoorlaan fase 2 is in aansluiting van de woningen Schoorlaan in mei opgeleverd en overgedragen aan de gemeente.

Grondleveringen
De eerstvolgende grondlevering betreft een klein perceel grond dat bij de Damlaan locatie behoort. Omdat deze locatie in gebruik is voor tijdelijk parkeren, wordt het bouwrijp maken daarvan en de levering pas ter hand genomen wanneer het bouwplan in procedure is. De daarop volgende levering betreft het bouwplan Rijnlandstraat-noord. Deze grondlevering zal plaatsvinden nadat een bruikbare bouwvergunning is verkregen voor het aangepaste bouwplan.

Financiën

Omschrijving

Beschikbaar
(€)

Uitgaven
(€)

Verplichtingen
(€)

Saldo
(€)

Investering ligplaatsenhaven Leidschendam Centrum

459.980

328.824

100.729

30.427

Herstelkosten bergingen Starrevaartpad

45.000

5.391

0

39.609

Totaal

504.980

334.215

100.729

70.036

De aanbesteding van de aanpassingen aan de brug zal binnenkort starten. Op basis van de recent opgestelde kostenraming is duidelijk dat het beschikbaar gestelde krediet waarschijnlijk niet toereikend is.
Nadat de uitkomst van de aanbesteding bekend is, wordt duidelijk wat de gevolgen voor het krediet zijn. Over de gevolgen en de wijze waarop het krediet aangepast moet worden, wordt de raad geïnformeerd.

Financiële afwikkeling tussen gemeente en Vof
In opdracht van de Vof heeft de gemeente gronden verworven in het gebied. Daarnaast draagt de Vof in opdracht van de gemeente zorg voor het woon- en bouwrijp maken van deze gronden. De boekwaarden van deze gronden, inclusief de bijkomende kosten, staan daarom op de balans van de gemeente. Hier tegenover staat een schuld van de gemeente aan de Vof in de vorm van een door de Vof aan de gemeente verstrekte geldlening. De gemeente verkoopt in delen de gronden aan de Vof. De opbrengsten uit deze verkopen worden gebruikt om de lening af te lossen. Aan het einde van het project is de lening geheel afgelost met de verkoopopbrengsten. De recentelijk bijgestelde grondexploitatie van de Vof sluit zonder resultaat.

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

2e fase aanleg Plaspoelhaven

oplevering 4e kwartaal 2022

nog restpunten, dan overdracht

gronduitgifte Rijnlandstraat-Noord

na omgevingsvergunning voor het bouwplan

Directie Vof jan 2020

gronduitgifte Damlaan locatie

1e helft 2024

aanleg voorzieningen (stroom, water, vuilwaterpunt)

2e helft 2023

wordt voor 1 april 2023

aanbesteding aanpassing ophaalbrug

4e kwartaal 2023

  uitvoering gereed voor 1 maart 2024

aanpassing ophaalbrug

1e kwartaal 2024

aangelegd, nog restwerkzaamheden nodig

Communicatie

Communicatie momenten

Omgeving

Raad

Toelichting

26 augustus 2023 feestelijke opening

ligplaatshouders en betrokkenen

 nee

september/oktober 2023 omgevingsbijeenkomst Rijnlandstraat-noord

omwonenden / belangstellenden /belangstellenden

 ja

september/oktober 2023 omgevingsbijeenkomst Bouwplan Damlaan

omwonenden / belangstellenden /belangstellenden

 ja

Informatie over werkzaamheden van de Vof wordt verspreid via de digitale nieuwsbrief van de gemeente en zonodig via huis aan huis berichten.
Er is een projectpagina gemaakt over de Plaspoelhaven op www.lv.nl/plaspoelhaven

Aansturing en beheersing van het project
Samenwerking
Voor het herstructureringsproject is een Samenwerkingsovereenkomst gesloten met Schouten & de Jong Bouwfonds (SJB), ING, WoonInvest en Vidomes en de Vof Leidschendam centrum (vof). De rechten in de Samenwerking van zowel ING als WoonInvest zijn overgedragen aan SJB. Bouwfonds heeft een naamswijziging ondergaan en heet tegenwoordig BPD. De Vof bestaat uit de gemeente en SJB en is verantwoordelijk voor de uitgifte van gronden aan de marktpartijen en de volledige herinrichting van het openbaar gebied. De marktpartijen zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling, verkoop en realisatie van de nieuwbouw in het centrum.

Vof Leidschendam Centrum
Besluitvorming vindt plaats door de Vof-directie, waarin de drie vennoten (gemeente, Schouten De Jong Projectontwikkeling en BPD) elk een vertegenwoordiger in hebben. Voorbereiding van besluiten in de directie vindt plaats in o.a de werkgroep financiën en het Managementteam van de Vof. Het Managementteam vormt het dagelijks bestuur van de Vof en bestaat uit de projectmanager van de gemeente, de projectleider openbare ruimte (eveneens van de gemeente) en een projectmanager vanuit de ontwikkelingscombinatie Schouten de Jong/BPD.

Risicomanagement

Er is geen sprake van grote risico’s. Mogelijk kleine risico’s kunnen zich nog voordoen met betrekking tot archeologie. Ook kunnen tegenvallers in de uitvoering tot extra plankosten leiden. In de VOF grondexploitatie zit echter nog voldoende “onvoorzien” om dit op te vangen. Er moeten nog grote investeringen in het openbaar gebied gedaan worden.

Door vertraging in de bouwplannen en oplevering van de nieuwbouw, loopt de herinrichting van de openbare ruimte vertraging op.

Deze pagina is gebouwd op 01/09/2024 15:42:26 met de export van 01/09/2024 13:39:00