Project overzicht

Het project verkoop gemeentelijke gebouwen gaat over panden en ook gronden die in eigendom zijn van de gemeente en die de gemeente mogelijk wil afstoten.

Project status

Risico profiel

Laag

Totaal beeld

Volgens verwachting

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Aandachtspunt

Budget

Volgens verwachting

Project structuur

Bestuurlijk opdrachtgever
Wethouder Van Veller
Programma
Bouwen en Wonen (VHROSV)
Initiatiefnemer / Opdrachtgevers
Gemeente Leidschendam-Voorburg

Projectkarakteristiek

Projectfase
Einddatum
N.v.t.
Ruimtelijke procedure
N.v.t.
Risicoprofiel
Laag

Besluitvorming

Laatste raads-/commissiebehandeling
N.v.t.
Volgende raads-/commissiebehandeling
N.v.t.
Besluitvorming

N.v.t.

N.v.t.

Afwijking t.o.v. besluitvorming

N.v.t.

Belangrijkste wijzigingen

In november 2023 is het beleidskader gemeentelijk vastgoed gereed. Het college heeft de raad op 9 mei 2023 in een raadsbrief geïnformeerd over het doel en de ingrediënten van het beleidskader. Eén van de ingrediënten betreft de meerjarige ontwikkeling van het bestaande vastgoedportfolio door onder meer aan- en verkoop.

In 2024 zal het college voorstellen maken voor de aan- en verkoop van panden en gronden. Het college zal bij de volgende actualisatie de scope van het project, dat dateert van 2017 en in de voorbije jaren niet conform de oorspronkelijke bedoeling ter hand is genomen, aanpassen.

Project Inhoud

In 2023 wordt nieuw beleid ontwikkeld voor het gemeentelijk vastgoed. Het verder ontwikkelen van het vastgoedbeleid levert een nieuwe strategie en visie op voor de gemeente. Dit vertaalt zich door in het project verkoop gemeentelijke panden, dat in afwachting van de beleidsontwikkeling gepauzeerd is. De strategie en visie vormen de basis voor het al dan niet afstoten van panden en gronden in de komende jaren. De gemeenteraad ontvangt in Q4 van 2023 het nieuwe beleidskader.

Doelstelling en gewenst resultaat

De gemeente heeft een aantal panden en gronden in eigendom die in de huidige vorm niet bijdragen aan het gemeentelijk beleid. Het overzicht van deze panden en gronden wordt jaarlijks geactualiseerd en door de gemeenteraad vastgesteld middels de statuslijst vastgoed. Doel van het project is het afstoten van de panden en gronden waarover hiertoe besloten is ten uitvoer te brengen onder de voor de gemeente meest gunstige voorwaarden.

Stand van zaken

In november 2023 is het beleidskader gemeentelijk vastgoed gereed. Het college heeft de raad op 9 mei 2023 in een raadsbrief geïnformeerd over het doel en de ingrediënten van het beleidskader. Eén van de ingrediënten betreft de meerjarige ontwikkeling van het bestaande vastgoedportfolio door onder meer aan- en verkoop. In 2024 zal het college voorstellen maken voor de aan- en verkoop van panden en gronden. Het college zal bij de volgende actualisatie de scope van het project, dat dateert van 2017 en in de voorbije jaren niet conform de oorspronkelijke bedoeling ter hand is genomen, aanpassen.

Financiën

De kosten worden voor de verkoop van gemeentelijke gebouwen worden gedekt uit het daarvoor bestemde structurele budget 'Afstoten gemeentelijke gebouwen'. De opbrengst van de verkoop van gemeentelijke gebouwen wordt, onder aftrek van de restant boekwaarde, toegevoegd aan de algemene reserve vrij besteedbaar. Door de verkoop van een gemeentelijk eigendom vervallen de (eventuele) structurele baten (opbrengst uit verhuur) en lasten (afschrijving – en rente, onderhoud – en beheerskosten). De verkoopopbrengst en de structurele gevolgen voor de exploitatie, als gevolg van een verkoop van een gemeentelijke eigendom, worden bij de eerstvolgende bijstelling van de begroting verwerkt.

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

afronden voorstel strategie per pand

Q2 2017

B&W

Nee

Bestuurlijk besluit verkoopstrategie

verkoop panden

Q2 2023 - 2025

B&W

Ja

Verkoop pas na vaststelling beleidskader gemeentelijk vastgoed

Strategische keuze m.b.t. het afstoten van vastgoed wordt onderdeel van het beleidskader gemeentelijk vastgoed.

Communicatie

Afhankelijk van de per pand gekozen verkoopstrategie worden potentiële kopers en omgeving geïnformeerd. Goede en tijdige informatieverstrekking aan de buurt is hierbij uitgangspunt.

Risicomanagement

De risico’s bestaan uit het niet kunnen waar maken van verkoopprognoses. De risicobeheersing wordt georganiseerd door de panden te taxeren op basis van de gekozen verkoopstrategie. Hiermee wordt een realistisch te verwachten verkoopopbrengst bepaald.

Deze pagina is gebouwd op 01/09/2024 15:42:26 met de export van 01/09/2024 13:39:00