Project overzicht

De bouw van permanente sociale woningen en vrije sectorwoningen in samenwerking met Wooninvest en WDevelop

Project locatie

Project status

Risico profiel

Middel

Totaal beeld

Volgens verwachting

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Aandachtspunt

Budget

Volgens verwachting

Project structuur

Bestuurlijk opdrachtgever
Wethouder Bremer
Programma
Initiatiefnemer / Opdrachtgevers
Gemeente LV

Projectkarakteristiek

Projectfase
Ontwerpfase
Einddatum
2026 oplevering woningen
Ruimtelijke procedure
Bestemmingsplan
Risicoprofiel
Midden

Besluitvorming

Laatste raads-/commissiebehandeling
juli 2023
Volgende raads-/commissiebehandeling
Besluitvorming

Openen grondexploitatie

Afwijking t.o.v. besluitvorming

Belangrijkste wijzigingen

De gemeenteraad heeft de grondexploitatie voor de ontwikkeling geopend.

Project Inhoud

Zowel de uitwerking van het ruimtelijk kader, als de uitkomsten van de onderzoeken en de ontwikkel- en samenwerkingsafspraken zijn financieel vertaald in een grondexploitatie. In de grondexploitatieberekeningen zijn de investeringskosten afgezet tegen de grondopbrengsten, die zijn gebaseerd op de residuele grondwaarde. Het saldo van de grondexploitatie is gebaseerd op een dynamische eindwaardeberekening, waarin naast het saldo van de grondkosten en -opbrengsten, de rente- en indexatie-invloeden inzichtelijk zijn gemaakt.

Doelstelling en gewenst resultaat

Doel
Reguliere woningzoekenden op de woningmarkt voorzien in de behoefte aan betaalbare woningen. Voorkomen van een tekort aan goedkope huurwoningen, met bevordering van de doorstroming uit de bestaande voorraad en zo min mogelijke wachttijd voor toewijzing. Hierbij is het doel om deze wachttijd in ieder geval niet te laten oplopen ten opzichte van de huidige wachttijden. Hiervoor heeft de gemeenteraad op 5 juli 2016 besloten op de locatie De Star sociale woningbouw te realiseren.

Resultaat
Het resultaat van het project zijn de verlening van de omgevingsvergunning voor en de oplevering van sociale huurwoningen en vrije sector woningen op de locatie De Star.
Hiervoor zullen onder meer de nodige overeenkomsten worden gesloten, een haalbaarheidsstudie worden verricht, een stedenbouwkundig plan worden opgesteld en de nodige planologische procedure(s) worden doorlopen.

Stand van zaken

De gemeente heeft zich tot doel gesteld, voor 2030, 750 sociale woningen in de gemeente te realiseren. De Star is in 2016 aangewezen als locatie voor sociale woningbouw en in 2017 heeft de eerste planvorming voor het gebied plaatsgevonden. In 2018 is het plangebied uitgebreid en is de ruimtelijke uitwerking samen met de projectontwikkelaar opgepakt. De ontwikkelende partijen, Wooninvest, WDevelop en de gemeente hebben in 2018 een intentieovereenkomst afgesloten, die in oktober 2020 is verlengd. De gemeente is nog in gesprek met WDevelop over een bouwclaimovereenkomst en met WoonInvest over een koopovereenkomst.

Vooral het onderzoek op grond van de Wet Natuurbeheer heeft aanzienlijke planningsgevolgen met zich meegebracht. Eind 2021 bleek dat voor het plangebied De Star verplicht vervolg onderzoek naar specifieke soorten moest worden uitgevoerd. Dat onderzoek is begin 2023 afgerond. De conclusie van dit onderzoek is dat de herontwikkeling mogelijk negatieve effecten zou kunnen hebben op vleermuizensoorten. Het onderzoek heeft uitgewezen dat in het plangebied 2 paarverblijven van de gewone dwergvleermuis en 2 verblijfplaatsen van de ruige dwergvleermuis aanwezig zijn. Het adviesbureau heeft in de opgestelde rapportage geconcludeerd dat een ontheffing van de Wet Natuurbeheer moet worden aangevraagd. De ontheffing is inmiddels aangevraagd bij de provincie.   

De gemeente maakt de grond bouwrijp voor de herontwikkeling. Onderdeel van het bouwrijp maken is het voorbelasten van de grond. Uit de uitgevoerde sonderingen blijkt dat de grond onvoldoende draagkracht heeft. De grond moet 7 tot 9 maanden worden voorbelast. Dit is langer dan gemiddeld. Om de gevolgen voor de doorlooptijd te beperken wordt nagedacht om het voorbelasten gelijktijdig laten lopen met de planologische procedure. De omgevingsvergunning voor het voorbelasten wordt aangevraagd op basis van het huidige bestemmingsplan waarvan met een omgevingsvergunning zal worden afgeweken.

Financiën

De raad heeft op 5 juli 2023 de grondexploitatie “De Star” vastgesteld, waarmee de grondexploitatie per 1 januari 2023 geopend is.

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

openen grondexploitatie

Q2 2023

Openen grondexploitatie

Q3 2023

bestemming wijzigen

Q4 2023 - Q4 2024

Vaststellen bestemmingsplan

Q4 2023

gebied voorbelasten

2024

start uitvoering bouwwerkzaamheden

2025

afhankelijk van de procedure omgevingsvergunning

opleveren eerste woningen

2026

afhankelijk van de start bouwwerkzaamheden

Voor de herontwikkeling moet een ontheffing op basis van de wet Natuurbescherming worden aangevraagd. In het gebied zijn verblijfsplaatsen van vleermuizen. Dit zorgt voor vertraging binnen het project.

Communicatie

Communicatie momenten

Omgeving

Raad

Toelichting

Q4 2023

inloopavond

De uitwerking van het ruimtelijk kader met de omgeving bespreken

Medio juli 2020 is de participatiesite, www.lv.nl/destar over de Star live gegaan. Inwoners hebben voor een periode van 6 weken de mogelijkheid gehad om mee te denken over de groene zone en opmerkingen en vragen te plaatsen bij het gepresenteerde plan. Ook is op 9 september 2020 een inloopmiddag georganiseerd. Ook is in mei 2023 een inloopavond georganiseerd en zijn de plannen voor de openbare ruimte gepresenteerd en de eerste ontwerpen van de twee ontwikkelpartners. De zorgen die bij de omwonenden leven zijn:

  • De doorstroming van en naar de wijk. De ontsluiting wordt nu ook als een probleem ervaren. De verwachting is dat de problemen met het realiseren van de plannen gaan toenemen.
  • Ontsluiting en bereikbaarheid; de omwonenden maken zich zorgen over de doorstroming. Parkeren; Zijn er voldoende parkeerplaatsen? Deze vraag is vaak gesteld. Ook omdat het openbaar vervoer redelijk op afstand is.
  • Milieutechnisch; De geluidsoverlast van de A4 is vaak benoemd. Welke maatregelen worden genomen en zijn deze wel afdoende.
  • Veiligheid De Star; De Star zal intensiever worden gebruikt. De omgeving verzoekt om extra veiligheidsmaatregelen.

Risicomanagement

Maatschappelijk draagvlak
Er is door buurtbewoners kritisch gereageerd op de tijdens een inloopavond gepresenteerde plannen voor de bouw van sociale huurwoningen. Onderzocht wordt op welke manier tegemoet kan worden gekomen aan de genoemde aandachtspunten. De uitkomst hiervan en het op basis daarvan voorgestelde vervolgtraject wordt tijdens een nog te plannen omwonenden/bijeenkomst/inloopavond met de buurt gecommuniceerd.

Milieuaspecten
De ter plaatse geldende milieuaspecten kunnen invloed hebben op bouwmogelijkheden en, afhankelijk van de te nemen maatregelen, ook op de planning.
De omvang, gevolgen en aanpak van de regulier en locatie gerelateerde risico's worden en zijn nader uitgezocht, zoals:

  • de gestelde geluidscontouren van de snelweg A4.
  • de kosten van eventuele maatregelen tegen de geluidsoverlast van de A4 vormen een financieel risico. De omvang van dit risico is nog niet bekend en hangt af van de gekozen oplossing.

Bereikbaarheid
In de reacties van omwonenden werd gewezen op de slechte bereikbaarheid van de wijk. Het is bekend dat er voornamelijk in de ochtendspits files ontstaan bij de rotonde. In 2018 hebben wij een expertisebureau een onderzoek laten uitvoeren naar de effecten van het realiseren van 100 nieuwe woningen waarvan het plan op dat moment uitging. Met die aantallen zou de opstopping hoogstens een auto langer worden op de piekmomenten. Aangezien we een paar jaar verder zijn en het plan is uitgebreid naar 155 woningen, zullen wij nieuw onderzoek laten doen naar de verkeerseffecten. In algemene zin is het natuurlijk mogelijk dat het drukker word op De Star, maar de verwachting is dat dit type weg de verkeersgeneratie goed aankan

Rugbyveld
Uitvoering gevend aan een op 31 oktober 2017 door de gemeenteraad aangenomen motie, is op de locatie de Star tijdelijk een rugbyveld gehuisvest totdat het bestemmingsplan voor de woningbouw onherroepelijk is en de voorbereidende werkzaamheden voor de geplande woningbouw worden opgestart. In goed overleg wordt de tijdelijkheid van het rugbyveld nader afgestemd op de planning van de woningbouw. Vanaf 25 september 2023 zal het nieuwe rugbyveld in gebruik genomen worden. Vanaf die datum is de afhankelijkheid van het definitieve rugbyveld en de ontwikkeling van deze locatie tot woningbouw er niet meer.

Communicatie
Bovenstaand vraagt om goede communicatie naar omwonenden over het proces, het stedenbouwkundige plan en de toelichting hoe hierin is omgegaan met de eerdere reacties van omwonenden.

Deze pagina is gebouwd op 01/09/2024 15:42:26 met de export van 01/09/2024 13:39:00