Project overzicht

Bouwplan met 138 kleine woningen met gemeenschappelijke voorzieningen voor jongeren tussen de 18 en 28 jaar. Het gaat om 120 sociale woningen en 18 middenduur. Tevens 6 aparte bedrijfsunits/ateliers die eveneens gebruik kunnen maken van de gemeenschappelijke voorzieningen.

Project status

Risico profiel

Middel

Totaal beeld

Volgens verwachting

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Volgens verwachting

Budget

Volgens verwachting

Project structuur

Bestuurlijk opdrachtgever
Wethouder Bremer
Programma
Bouwen en Wonen (VHROSV)
Initiatiefnemer / Opdrachtgevers
Wibaut/1828 groep

Projectkarakteristiek

Projectfase
Ontwerpfase
Einddatum
2027
Ruimtelijke procedure
Omgevingsplan
Risicoprofiel
midden

Besluitvorming

Laatste raads-/commissiebehandeling
Beeldvorming 3 oktober 2023
Volgende raads-/commissiebehandeling
26 juni 2024 Commissie OG en 9 juli 2024 gemeenteraad
Besluitvorming

Vaststellen TAM-Omgevingsplan Vlietweg 3 & 8a

Afwijking t.o.v. besluitvorming

Belangrijkste wijzigingen

Dit project is nieuw in het projectenboek.

Op 15 februari 2024 is de Anterieure overeenkomst voor dit project ondertekend.

Vanaf 23 februari t/m 4 april 2024 heeft het TAM-Omgevingsplan Vlietweg 3 & 8a ter inzage gelegen.

De ingediende zienswijzen worden verzameld in een zienswijzennota.

Deze nota wordt samen met het uiteindelijk definitieve TAM-omgevingsplan ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Naar verwachting is dat op 9 juli 2024.

Tegen de formele kennisgeving van verkoop gemeentegrond zijn twee bezwaren ingekomen.

Doelstelling en gewenst resultaat

Voorzien in huisvesting voor jongeren in de leeftijdsgroep van 18 tot 28 jaar.
De realisatie van 138 zelfstandige woningen voor jongeren.

Stand van zaken

Participatie
Op 18 september 2023 heeft een slotbijeenkomst voor de omgeving plaatsgevonden. Daarmee is het participatietraject afgerond. Op deze bijeenkomst zijn de resultaten van de klankbordgroepsessies gepresenteerd. In de beeldvormende raad van 3 oktober 2023 heeft Ontwikkelaar Wibaut dit ook aan de gemeenteraad gepresenteerd.

Anterieure overeenkomst en omgevingsplan
Sindsdien is gewerkt aan de Anterieure overeenkomst (hierna AOK) en het opstellen van een bestemmingsplan/omgevingsplan voor dit project.
Op 15 februari 2024 is deze AOK ondertekend.
Het TAM- Omgevingsplan Vlietweg 3 & 8a heeft vanaf 23 februari t/m 4 april 2024 ter inzage gelegen. In dit plan is ook een wijziging van de bestemming van het naastgelegen garagebedrijf Vlietweg 8a is opgenomen. Dit heeft geen gevolgen voor de bedrijfsvoering van dit bedrijf.
De ingediende zienswijzen worden verzameld in een zienswijzennota. Deze nota wordt samen met het uiteindelijk definitieve TAM-omgevingsplan ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Naar verwachting is dat op 9 juli 2024.

Verwerving Vlietweg 8 / 8 a niet gelukt
Het voornemen van de gemeente om de naastgelegen percelen Vlietweg 8 en 8a te verwerven is helaas niet gelukt. De door de gemeente geboden getaxeerde waarde was onvoldoende voor de eigenaar om te verkopen.

Voornemen verkoop grond
Tot slot heeft een formele kennisgeving plaatsgevonden van de voorgenomen verkoop van een stukje gemeentegrond ten behoeve van dit project. Tegen dit voornemen zijn twee bezwaren ingekomen.

Financiën

Dit is een kostenverhaalproject.
De provincie heeft op 3 augustus 2022 een subsidie van € 250.000 toegekend vanuit de knelpuntenpot 2022. Deze subsidie zal worden aangewend voor de bekostiging van de sanering van vervuilde grond achter het gebouw Nieuwstraat 2. Op dit terrein zullen openbare parkeerplaatsen gerealiseerd worden. Daarover zijn afspraken gemaakt in de afgesloten AOK.

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

Afronding participatie Vlietweg 3

3e kwartaal 2023

3 oktober 2023 beeldvormende raad

Anterieure overeenkomst Vlietweg 3

4e kwartaal 2023

6 februari 2024

Getekend 15 februari 2024

TAM-omgevingsplan Vlietweg 3 & 8a

4e kwartaal 2023

6 februari 2024

9 juli 2024

Communicatie

Communicatie momenten

Omgeving

Raad

Toelichting

22 feb 2023 t/m 18 sept 2023: diverse sessies klankbordgroep Vlietweg 3

vertegenwoordiging omgeving en belanghebbenden

nee

Klankbordgroep onder leiding van Wibaut met externe voorzitter

18 september 2023 omgevingsbijeenkomst Vlietweg 3

omwonenden, belanghebbenden, belangstellenden

ja

terugkoppeling participatie en laatste plan

3 oktober 2023 presentatie Wibaut in beeldvormende raad Vlietweg 3

omwonenden, belanghebbenden, belangstellenden

ja

terugkoppeling participatie en laatste plan

14 maart 2024 Inloopavond TAM-omgevingsplan

omwonenden, belanghebbenden, belangstellenden

ja

Informatie over TAM-omgevingsplan

De verantwoordelijkheid voor de communicatie over het project ligt in hoofdzaak bij ontwikkelaar Wibaut. Het participatieverslag, andere verslagen en presentaties van deze hiervoor genoemde bijeenkomsten leest u op de www.vlietweg3leidschendam.nl
Gemeentelijke communicatie vindt plaats op deze website: www.ingesprekmetlv.nl/vlietweg3
Bij belangrijke mijlpalen of nieuwtjes wordt ook door de gemeente een digitale nieuwsbrief verzonden. Wilt u op de hoogte blijven van het project? Dan kunt u zich hier  www.lv.nl/aanmelden-nieuwsbrief aanmelden voor de nieuwsbrief.

Risicomanagement

Belangrijkste risico is de uiteindelijke vaststelling van de subsidie van de Provincie. Daarover zijn afspraken gemaakt in de AOK. Belangrijke momenten zijn verwerkt in het volgsysteem voor overeenkomsten.

Deze pagina is gebouwd op 06/12/2024 13:59:01 met de export van 06/12/2024 11:02:37