Project overzicht

De omgevingsvisie beschrijft het toekomstbeeld van Leidschendam-Voorburg 2050. Het is het centrale beleidsdocument dat richting geeft aan de leefomgeving. Met de leefomgeving wordt alles bedoeld dat nodig is om te kunnen leven, wonen, werken, leren, bewegen en recreëren. Bij de totstandkoming van de omgevingsvisie worden inwoners, ondernemers, bedrijven, organisaties en het onderwijs betrokken om actief mee te denken. Uitgangspunt is: inspiratie, lokaal engagement, maatwerk, periodiek contact en transparantie. Tijdens open (kern)bijeenkomsten wordt onder begeleiding de verdieping opgezocht en de gebiedsgerichte uitwerking nader verkend. Een panel uit ca. 75 willekeurig gelote inwoners krijgt extra begeleiding in de participatie. Hun input wordt apart uitgelicht richting de gemeenteraad bij de beslisdocumenten. Daarnaast wordt ingezet op een samenwerkingsproject met een middelbare school. Jongeren kunnen als onderdeel van het lesprogramma hun ideeën voor het toekomstbeeld zowel inhoudelijk als creatief inbrengen. Ook vinden er speciale acties plaats voor moeilijk bereikbare doelgroepen. De input van professionele partners wordt tijdens een aparte bijeenkomst opgehaald. De ambities en strategische keuzes worden vervolgens doorgerekend waarbij aandachtspunten inzichtelijk worden gemaakt. Op basis hiervan kunnen de definitieve gebiedsgerichte strategische keuzes en sturingsprincipes worden opgesteld. Het beoogde resultaat: een weloverwogen inspirerend toekomstbeeld voor 2050.

Project locatie

Project status

Risico profiel

Middel

Totaal beeld

Volgens verwachting

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Aandachtspunt

Budget

Aandachtspunt

Project structuur

Bestuurlijk opdrachtgever
Wethouder Van Veller
Programma
Initiatiefnemer / Opdrachtgevers
-

Projectkarakteristiek

Projectfase
Ontwerpfase
Einddatum
Medio/eind 2025
Ruimtelijke procedure
Risicoprofiel
Midden

Besluitvorming

Laatste raads-/commissiebehandeling
Volgende raads-/commissiebehandeling
Besluitvorming

Collegevoorstel Procesnotitie omgevingsvisie Leidschendam-Voorburg (3013) in navolging op de bouwstenen Groene woongemeente, Mobiliteit en bereikbaarheid, Economie en bedrijvigheid, Lokale energiestrategie en Transitie warmte.

Afwijking t.o.v. besluitvorming

N.v.t.

Belangrijkste wijzigingen

Op 1 november 2022 is een procesnotitie (3013) door het college vastgesteld. In de procesnotitie staan de processtappen om te komen tot een omgevingsvisie. Momenteel is processtap 3 gaande: de koersnotitie met 'potloodschets.'  Dit vormt de strategische basis van de omgevingsvisie en bevat de koersbepalende keuzes. Op basis van nieuwe inzichten en bijsturing is een nieuwe financiële berekening en planning gemaakt. De bijstelling is voor ondersteuning op de inhoudelijke uitwerking, extra participatie en onderzoek (inclusief impactbeoordeling).

Project Inhoud

De omgevingsvisie is één van de kerninstrumenten van de nieuwe Omgevingswet. De visie verbindt beleidsopgaven vanuit verschillende sectoren met elkaar. De omgevingsvisie is ook het kader waarbinnen het omgevingsplan wordt opgesteld. Het omgevingsplan vervangt de huidige bestemmingsplannen. De visie is het document met de ambities en richtingen; in het omgevingsplan worden deze vertaald in concrete regels.

Doelstelling en gewenst resultaat

De omgevingsvisie kijkt vooruit naar uitdagingen van een snel veranderende samenleving. De basis van de omgevingsvisie zijn de bouwstenen en bestaand beleid. De omgevingsvisie voegt de hoofdpunten uit deze stukken samen en integreert ze. Het maakt duidelijk welk beleid er is voor de fysieke leefomgeving, wat de inhoudelijke doorwerking is van dit beleid en waar er samenhang is met ander beleid. Maar de visie kijkt verder dan bestaand beleid en doet ook nieuwe uitspraken over toekomstige opgaven. De omgevingsvisie is niet in beton gegoten, maar ook geen vrijblijvend document. De inzet is dat de hoofdkeuzes met strategische speerpunten zo richtinggevend zijn dat deze houvast bieden. Op basis van monitoring en evaluatie kan bekeken worden hoe de visie doorwerkt en of bijstelling of herziening nodig is.

Stand van zaken

Op 1 november 2022 is een procesnotitie (3013) door het college vastgesteld. In de procesnotitie staan de processtappen om te komen tot een omgevingsvisie. Deze procesnotitie is met inbreng uit participatiebijeenkomsten tot stand gekomen.
Hierna volgde processtap 1: de inventarisatie van beleid met als resultaat een compact overzicht van de verschillende beleidsvelden. Begin 2023 vond processtap 2 plaats: participatie, inspiratie en beleid in samenhang bezien met een analyse van kansen en dilemma's. Momenteel is processtap 3 gaande: de koersnotitie met 'potloodschets.'  Dit vormt de strategische basis van de omgevingsvisie en bevat de koersbepalende keuzes.
Op basis van nieuwe inzichten en bijsturing is een nieuwe financiële berekening en planning gemaakt. De bijstelling is voor ondersteuning op de inhoudelijke uitwerking, extra participatie en onderzoek (inclusief impactbeoordeling).

Financiën

Omschrijving

Beschikbaar
(€)

Uitgaven
(€)

Verplichtingen
(€)

Saldo
(€)

Omgevingsvisie

244.000

23.320

59.724

160.956

Totaal

244.000

23.320

59.724

160.956

Bij de begroting van 2023 is een berekening gemaakt voor het opstellen van een omgevingsvisie. Gedurende het proces is op basis van nieuwe inzichten en bijsturing een nieuwe berekening gemaakt. De bijstelling is voor ondersteuning op de inhoudelijke uitwerking, extra participatie en onderzoek. Vanuit het programma Omgevingswet is een bedrag van € 174.000 via budgetoverheveling beschikbaar gesteld.
In fase 4 (zie procesnotitie Omgevingsvisie (3013) zal onderzoek plaatsvinden naar o.m. de kansen en knelpunten voor de toekomst van het buitengebied (motie 760). De motie wordt geborgd via een P&C-product vanuit incidenteel vrij besteedbare bedrag uit de kadernota.

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

Procesnotitie Omgevingsvisie

1 november 2022

Het college

Nee

Koersnotitie met potloodschets

juli 2024

Het college

Ja

Beoordeling impact leefomgeving & MER (stap 4 en 5)

Q3/Q4 2024

Opleveren MER en vaststelling

Q3/Q4 2025

Het college

Ja

Communicatie

Communicatie momenten

Omgeving

Raad

Toelichting

Participatiebijeenkomsten (digitaal en fysiek)

september 2022

Ja

Participatiebijeenkomsten (stap 2)

februari 2023

Ja

Participatiebijeenkomsten (stap 3)

september, oktober 2023

Ja

Bijeenkomst gemeenteraad (bespreking sturingsfilosofie)

Q1 2024

Ja

Participatiebijeenkomsten (stap 4, 5 en 6)

Q3 2024 - medio 2025

Ja

In de Omgevingswet wordt een belangrijke plaats toegekend aan participatie. Dit geldt ook voor de participatie binnen het project omgevingsvisie. Bij de totstandkoming van de procesnotitie hebben meerdere deelnemers (ca.70) een enorme bereidheid getoond om mee te denken. Er zijn inhoudelijke aandachtspunten en ideeën voor de participatie aangedragen. Zo is er het verzoek gedaan om goed aandacht te hebben voor verschillende doelgroepen en het belang onderstreept van langdurige betrokkenheid van een vaste (diverse) deelnemersgroep.
Om zoveel mogelijke verschillende inwoners te bereiken is er een geloot inwonerspanel ingesteld. Dit panel bestaat uit ca. 75 willekeurig gelote inwoners die zijn uitgenodigd om mee te doen. Zij krijgen extra begeleiding in de participatie en hun input wordt apart uitgelicht richting de gemeenteraad bij de beslisdocumenten. Verder is ingezet op open (kern)bijeenkomsten. Een extern participatiebureau heeft hierbij het onafhankelijk voorzitterschap verzorgd. De voorbereiding en de uitwerking van de brede campagne is door het bureau ondersteund met de benodigde middelen. Begin 2024 is de gemeenteraad uitgenodigd om de sturingsfilosofie in het kader van het behalen van doelen en ambities te bespreken. Daarnaast is ingezet op een samenwerking met een school om ook jongeren te betrekken. Het participatietraject kent een learing loop door het doorlopen van meerdere stappen. Uitgangspunt is: inspiratie, lokaal engagement, maatwerk, periodiek contact en transparantie. Het participatieniveau betreft informeren, inspreken en consulteren.  

Risicomanagement

  • De uitdaging is om de omgevingsvisie voldoende concreet te maken om houvast te bieden. Tegelijkertijd moet de omgevingsvisie voldoende flexibiliteit bieden om snel in te kunnen spelen op veranderingen. Door de doorlooptijd van de periodieke actualisatie vast te stellen op vier jaar en een implementatieplan voor de beleidscyclus op te stellen, kan adaptief handelen een plek krijgen (kort cyclisch: meten, weten en handelen).
  • Lokale en regionale opgaven en belangen kunnen uiteenlopen. Daarom wordt ingezet op een goede relatie met omliggende gemeenten, provincie Zuid Holland, Rijk, MRDH en het belang van wederzijdse versterking.
  • Beschikbare data(kwaliteit) heeft invloed op de impactbeoordeling en hiermee op de kwaliteit van de omgevingsvisie. De analyse van bestaande ruimtelijke gegevens in verschillende bronnen krijgt om deze reden extra aandacht teneinde de kwaliteit zo goed als mogelijk te krijgen.
  • De behoefte aan een snelle doorlooptijd, kan van invloed zijn op de kwaliteit. Het organiseren van verschillende sessies over deelgebieden zorgt ervoor dat een eindproduct pas kan worden aangeboden als alle uitwerkingen gereed zijn. Ook de m.e.r-procedure kan invloed hebben op de planning. Heldere communicatie over de kwaliteitseisen, de planning en tijdige (bij)sturing zijn hierbij van belang.
Deze pagina is gebouwd op 06/12/2024 13:59:01 met de export van 06/12/2024 11:02:37