Project overzicht

De gemeenteraad heeft het college opdracht gegeven om de mogelijkheden te onderzoeken tot inpassing van de raadzaal en de griffie in het raadhuis op Raadhuisplein 1 te Leidschendam.

Project status

Risico profiel

Hoog

Totaal beeld

Volgens verwachting

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Volgens verwachting

Budget

Volgens verwachting

Project structuur

Bestuurlijk opdrachtgever
Wethouder Van Veller
Programma
Initiatiefnemer / Opdrachtgevers

Projectkarakteristiek

Projectfase
Startfase
Einddatum
2026
Ruimtelijke procedure
Risicoprofiel

Besluitvorming

Laatste raads-/commissiebehandeling
19 maart 2024
Volgende raads-/commissiebehandeling
Verwacht Q1-2025
Besluitvorming

Werk Scenario 2.b in de Kropholler stijl verder uit tot en met een Definitief Ontwerp (DO) met kostenraming. Neem daarin mee de optie van het overkappen van de kleine binnentuin en het benutten van de NO-kap voor extra werkplekken als onderdeel van verdere uitwerking scenario 2.b. Stel een nieuwe stuurgroep samen met daarin in ieder geval raadsleden en raadpleeg vanuit deze stuurgroep tenminste in ieder geval af en toe maatschappelijke stakeholders. Onttrek de dekking voor het onderzoeksbudget van € 500.000 uit de Algemene Reserve en verwerk deze in de Turap.

Zoek passende alternatieven voor een bestemming van Huize Swaensteyn; werk de daarbij behorende business case uit en informeer de gemeenteraad hierover uiterlijk in Q1 2025.

Afwijking t.o.v. besluitvorming

Niet van toepassing

Belangrijkste wijzigingen

Gepresenteerde uitwerking in Schets Ontwerp met 3 opties en kostenraming zijn positief door gemeenteraad ontvangen. De gemeenteraad wil verdere uitwerking van scenario 2.b én 2 opties. Vooruitlopend op de definitieve kredietaanvraag voor huisvesting gemeenteraad locatie Leidschendam is er € 6.600.000 opgenomen in het investeringsplan.

Tevens is er een motie ingebracht waarin de gemeenteraad vraagt om de uitwerking van meerdere scenario’s voor de toekomstige bestemming van Huize Swaensteyn. Deze opdracht wordt vooralsnog toegevoegd aan de scope van dit project.

Doelstelling en gewenst resultaat

De huisvesting van de raadzaal in Huize Swaensteyn is gedateerd en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Eerder werd een studie gedaan naar mogelijkheden om Huize Swaensteyn te verbouwen ten behoeve van de raadzaal en de griffie (scenario 1), om beide functies in te passen op het Raadhuisplein 1 te Leidschendam (scenario 2) of in een separate nieuwbouw (scenario 3) onder te brengen. Van alle scenario’s werden 2 varianten uitgewerkt, van scenario 2 huisvesting van de raadzaal in de foyer (scenario 2a) of in de patio (scenario 2b). De gemeenteraad heeft ervoor gekozen om scenario 2b verder uit te laten werken door het college. Daarbij moet worden gekeken of en hoe de raadzaal op de locatie van de patio kan worden ingepast, hoe de griffie en overige functies (zoals regie, pers, fractiekamers e.d.) in het pand kunnen worden ingepast. Daarnaast moet ook worden gekomen tot een integrale beschouwing, omdat de inpassing ook impact heeft op de huidige huisvesting voor de medewerkers van gemeente. Ook moet er worden nagedacht over een nieuwe bestemming voor Huize Swaensteyn. Het doel is om de gemeenteraad en de griffie op het Raadhuisplein 1 in Leidschendam te huisvesten en tevens een nieuwe bestemming voor Huize Swaensteyn te vinden.

Stand van zaken

Op 4 maart 2024 is de uitwerking van scenario 2b in de vorm van Schets Ontwerpen met kosten doorrekeningen aan de commissie Samenleving gepresenteerd. De commissie heeft toen besloten om de plannen verder uit te werken en hiervoor moties te formuleren. Deze werden in de raadsvergadering van 19 maart 2024 besproken. Besloten werd om scenario 2.b én 2 opties (overkappen kleine binnentuin en ontwikkelen NO kap) verder uit te werken tot DO (Definitief Ontwerp) met kostenraming en een nieuwe stuurgroep in te stellen. Hiervoor heeft de gemeenteraad ingestemd met het beschikbaar stellen van een onderzoeksbudget van € 500.000. Daarnaast is besloten om plannen te ontwikkelen voor de herbestemming van Huize Swaensteyn. Momenteel worden de voorbereidingen getroffen om aan deze plannen verdere invulling te geven.

Financiën

Omschrijving

Beschikbaar
(€)

Uitgaven
(€)

Verplichtingen
(€)

Saldo
(€)

Investeringskrediet

105.000

83.522

0

21.478

Onderzoeksbudget

500.000

0

0

500.000

Totaal

605.000

83.522

0

521.478

Vooruitlopend op de definitieve kredietaanvraag voor huisvesting gemeenteraad locatie Leidschendam is er € 6.600.000 opgenomen in het investeringsplan.

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

Opstellen PvE, vlekkenplan, SO

Q4-2023

Besluitvorming raad

Q1-2024

 19-3-2024

Akkoord met SO, verder uitwerken scenario 2.b én 2 opties. Tevens herbestemming Huize Swaensteyn uitwerken.

 Besluit d.m.v. 3 moties.

Uitwerken VO tot DO, uitvoeren onderzoeken, kostenramingen maken

Q1-2025

Scenario’s opstellen herbestemming Huize Swaensteyn

Q1-2025

Besluitvorming raad

Q2-2025

DO uitwerken tot TO, bestekken schrijven, aanbestedingen voorbereiden

Q3-2025

Aanbesteden

Q4-2025

Verbouwing

2026

Ingebruikname

Eind 2026/Begin 2027

De benodigde zorgvuldigheid, het meenemen van diverse partijen en de benodigde bestuurlijke begeleiding en besluitvorming hebben meer tijd gevraagd dan voorzien. Dit zal ook in het vervolgtraject het geval (nodig) zijn. Ook het uitwerken van 2 opties én de herbestemming van Huize Swaensteyn vragen extra tijd. Het project kan in het begin van de volgende bestuursperiode in gebruik worden genomen.

Communicatie

Communicatie momenten

Omgeving

Raad

Toelichting

Presentatie SO + besluit gemeenteraad

 3-10-2023

Presentatie intern aan organisatie

 5-12-2023

Persbericht + presentatie externe doelgroepen Customer Journey

 1-2-2024

 I.v.m. Raadsbrief + bijlagen openbaar

Presentatie Commissie Samenleving

 4-3-2024

Bespreking SO + besluit gemeenteraad

 19-3-2024

Terugkoppeling intern aan organisatie

April 2024

Presentatie plannen herbestemming Huize Swaensteyn

Verwacht Q1-2025

Presentatie DO met kostenraming

Verwacht Q1-2025

Aanbesteding

N.n.b.

Opening

Eind 2026/Begin 2027

Eind 2026/Begin 2027

Het communicatieplan is gereed, actueel en wordt periodiek geüpdatet.

Risicomanagement

Als risico’s worden gezien:

 1. Financieel spanningsveld:
 • Wat is de rechtvaardiging dát we geld uitgeven aan de gemeenteraad zelf. Inmiddels is de gemeenteraad overtuigd dat blijven zitten op de huidige locatie Huize Swaensteyn meer gaat kosten (renovatie, verduurzaming, uitbreiding ivm groei). Er is goed onderbouwd wat de kosten én besparingen zijn door de integratie op RP1.
 • Hoe om te gaan met mogelijke toekomstige overschrijdingen in bouwkosten en kapitaallasten. In het Schets Ontwerpen met kosten doorrekeningen is rekening gehouden met een marge van 25% om eventuele overschrijding van bouwkosten op te kunnen vangen. Tevens is/wordt de begroting geïndiceerd.
 1. Maatschappelijk spanningsveld
 • Rekening houden dat de verhuizing van de gemeenteraad van Voorburg naar Leidschendam wellicht sentiment met zich meebrengt. Alle raadspartijen zijn akkoord met een verhuizing naar Leidschendam. Ook in het voortraject, waarbij verschillende doelgroepen betrokken zijn geweest in de vorm van een Customer Journey is opgemerkt dat van een dergelijk sentiment geen sprake is. Wel blijft Huize Swaensteyn een iconisch historisch pand in Voorburg met veel gevoelswaarde. Daarom is het van belang dat er veel aandacht wordt besteed aan het onderzoek naar passende alternatieven voor een herbestemming van Huize Swaensteyn;
 • Hoe om te gaan met participatie, ook en met name in/richting de buurt? Er zal in samenspraak met afdeling Communicatie een plan opgesteld worden voor het participatietraject.
 1. Intern spanningsveld:
 • Wat wordt het (nieuwe) samenspel met de gemeenteraad op dit onderwerp? Met de afgegeven motie is er opdracht gegeven een nieuwe stuurgroep samen te stellen met daarin in ieder geval raadsleden.

Op deze manier heeft de gemeenteraad gedurende het traject al meer inspraak en is ze direct betrokken zodat Q1 2025 een plan gepresenteerd wordt dat op voorhand al gedragen wordt door (een deel van) de gemeenteraad.

 • Hoe ligt de link met het werk (plezier, mogelijkheden, plekken) van de organisatie.

In het voortraject, tijdens de Customer Journey, bleek dat ambtenaren in de organisatie zich zorgen maken over het aantal werkplekken. De zorg was ontstaan dat inpassing van de gemeenteraad & griffie ten koste gaat van het aantal werkplekken. Dat is in de huidige plannen die worden uitgewerkt zeker niet het geval. Het uitgewerkte plan is in het communicatietraject intern aan de organisatie gepresenteerd om inzichtelijk te maken dat er juist extra werkplekken gecreëerd worden.
Met het aannemen van de motie, waarin opdracht wordt gegeven de optie voor het activeren van de NO-dakkap verder uit te werken, laat de gemeenteraad zien achter dit plan te staan.

 1. Vertraging als gevolg van langere doorlooptijden processen en/of door drukte in de bouwsector:

De planning is doorgerekend door de betrokken architect en wordt op dit moment realistisch geacht.

 1. Bezwaren op nog te verlenen vergunningen:

Op dit moment is er nog geen aanleiding om te problemen met de vergunningaanvraag te verwachten. In een verder stadium zal moeten blijken hoe dit verder verloopt.

 1. Mogelijk tegenvallend resultaat aanbestedingstrajecten:

Op dit moment is er nog geen aanleiding om een tegenvallend aanbestedingsresultaat te verwachten. In een verder stadium zal moeten blijken hoe dit verder verloopt.

Deze pagina is gebouwd op 06/12/2024 13:59:01 met de export van 06/12/2024 11:02:37