Programma overzicht

Project locatie

Programma status

Risico profiel

Middel

Totaal beeld

Volgens verwachting

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Volgens verwachting

Budget

Volgens verwachting

Programma structuur

Bestuurlijk opdrachtgever
Wethouder Bremer
Programma
Sociaal domein
Initiatiefnemer / Opdrachtgevers

Programmakarakteristiek

Programmafase
in uitvoering
Einddatum
2041
Ruimtelijke procedure
Risicoprofiel
midden

Besluitvorming

Laatste raads-/commissiebehandeling
8 november 2022
Volgende raads-/commissiebehandeling
3 april 2023
Besluitvorming

8 november 2022 - uitvoeringsplannen zijn vastgesteld

Afwijking t.o.v. besluitvorming

Belangrijkste wijzigingen

Melden van voortgang en financiën

Doelstelling en gewenst resultaat

Gemeente Leidschendam-Voorburg wil een gemeente zijn waar alle inwoners een kansrijke toekomst hebben. Met het programma Sterk voor Noord wordt dit ook voor alle inwoners van Leidschendam-Noord bereikt.

In het programma is in 2021 de volgende ambitie centraal gesteld:
Samen ervoor zorgen dat de achterstanden in Leidschendam-Noord op het gebied van onderwijs, financiële zelfredzaamheid en wonen worden ingelopen, en in een periode van 20 jaar stijgen naar het gemiddelde niveau van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Voor een geslaagde aanpak is een nieuw perspectief voor inwoners nodig. In het programma werken inwoners, gemeente, corporaties, maatschappelijke partners, zorginstellingen, scholen, het bedrijfsleven en de politie hier gezamenlijk aan. Eind 2021 hebben zij de Deal voor Noord getekend en zich daarmee gecommitteerd aan langdurige inzet voor Leidschendam-Noord om de ambitie te realiseren. De verwachting is dat het een generatie duurt om de achterstanden in te lopen, daarom is inzet op dit programma de komende 20 jaar nodig.

De ambitie is vertaald naar 3 opgaven en bijbehorende doelen voor Leidschendam-Noord:

 1. Jeugdigen die opgroeien in Leidschendam-Noord hebben gelijke kansen op het ontwikkelen van talenten en vaardigheden   .
 2. Inwoners in Leidschendam-Noord kunnen zich financieel goed redden en doen mee naar vermogen.
 3. Prinsenhof en De Heuvel/Amstelwijk zijn diverse wijken waar inwoners prettig en veilig wonen.

Deze opgaven zijn opgenomen in het programmaplan en vormen gedurende de looptijd van het programma de leidraad. In het programmaplan is de huidige én de gewenste situatie per opgave beschreven en zijn streefcijfers opgenomen waar de partners na 10 en na 20 jaar willen staan. Er wordt door inwoners en partners al veel geïnvesteerd in Leidschendam-Noord. Het is belangrijk dat partners goed van elkaar weten wat ze doen. Meer informatie over het aanbod staat in de eerder opgestelde startnotitie en is (deels) verwerkt in de opgaven. Om de inzet op de thema’s onderwijs, financiële zelfredzaamheid en wonen te laten slagen, is een stevige aanpak op overlast en criminaliteit onmisbaar. Criminaliteit ondermijnt het vertrouwen van inwoners in de samenleving. Door in dit programma integraal te werken, verbinden partners de harde kant (aanpak rondom veiligheid) met de zachte kant (aanpak in sociaal domein). Daarbij houden partners oog voor de samenhang met de leefomgeving en sociale cohesie.

Om de ambitie en doelen voor de lange termijn te bereiken, werken de partners van Noord aan concrete acties. Voor de jaren 2023 tot en met 2025 zijn deze opgenomen in uitvoeringsplannen.
Door de langjarige ambitie en opgaven concreet te maken in uitvoeringsplannen met een looptijd van 3 tot 4 jaar, wordt er gefaseerd toegewerkt naar de gewenste situatie in 2041 en blijft er ruimte om in te spelen op wat er nodig is in Leidschendam-Noord.
De uitvoeringsplannen zorgen dat de partners van Noord gericht en met elkaar samenwerken. Door goed te monitoren of de acties bijdragen aan het realiseren van de doelen, kunnen de partners tijdig bijsturen. Periodiek worden de plannen bijgesteld naar aanleiding van opgedane ervaringen en nieuwe kansen. Ook zullen de plannen in de loop van tijd uitgebreid worden totdat alle doelen zijn bereikt.

De doelen, die uitgewerkt zijn in de uitvoeringsplannen voor de jaren tot 2025 zijn:

Uitvoeringsplan Jeugd en onderwijs

 • Verhoging van deelname aan voor- en vroegschoolse educatie.
 • Ouderbetrokkenheid wordt vergroot.
 • Meer kinderen hebben een gezond gewicht en een positief zelfbeeld.
 • Leerachterstanden worden ingelopen.

Uitvoeringsplan Financiële zelfredzaamheid

 • Meer wijkbewoners krijgen laagdrempelige financiële hulp.
 • Meer wijkbewoners beheersen de Nederlandse taal goed.
 • Meer wijkbewoners zijn aan het werk en/of doen actief mee aan de samenleving.

Uitvoeringsplan Fijn en veilig wonen

 • Minder afval- en ongedierte problematiek.
 • Meer wijkbewoners voelen zich verbonden met elkaar en met hun wijk.
 • Voorkomen van jonge aanwas in de criminaliteit.

De uitvoeringsplannen worden periodiek (afhankelijk van de duur van het plan) geëvalueerd en op basis daarvan geactualiseerd. Doelen waar partners nu nog niet aan werken, pakken zij dan ook op.

Stand van zaken

 • In januari 2023 is het programmateam uitgebreid met een projectleider per opgave en een leefbaarheidsregisseur voor Leidschendam-Noord. De inzet van deze projectleiders en regisseur richt zich op verbinding met de wijk, met de partners en met de gemeentelijke organisatie (dat wat geleerd wordt in Noord ook elders inzetten) en op het realiseren van randvoorwaarden voor het tot uitvoer brengen van de verschillende acties van de uitvoeringsplannen.
 • Er is een samenwerking aangegaan met Hogeschool Inholland voor extra inzet op het Sociaal Service Punt door studenten Sociaal Juridische Dienstverlening, afstudeerstagiaires en onderzoeken in de wijk.
 • Het laatste uitvoeringsplan Jeugd en Onderwijs/ Jongeren is door de raad aangevuld met een amendement op 18 april 2023 vastgesteld.
 • Er is een nulmeting en monitor opgesteld en door het college vastgesteld. De Raad is door middel van een raadsinformatiebrief hiervan op de hoogte gesteld.
 • In de zomermaanden van 2023 heeft het programma het initiatief genomen voor de Doe Mee weken. Er is in samenwerking met partners, waarbij de basis het aanbod van S&W, IBCE, WOEJ en andere lokale partners was, een programma voor 0-100 jaar uitgerold.

Uitvoeringsplan opgave Jeugd en Onderwijs en Jongeren
Verhoging van deelname aan voor- en vroegschoolse educatie
Er is een nieuwe werkgroep opgestart bestaande uit gemeente, Jeugdformaat, DAK en Vlietkinderen om de problematiek van uitval van kinderen bij de VE te analyseren en bespreken. Nu is een plan ontwikkeld door Vlietkinderen voor een extra VE-groep op De Waterlelie waarbij ook zorg wordt ingekocht. Dit om ook de kinderen ‘met rugzakjes’ op de VE-groepen te kunnen blijven verwelkomen, zonder dat het de groep of de staf te erg belast.
Ouderbetrokkenheid wordt vergroot
Op De Waterlelie is een brugfunctionaris gestart, wiens primaire taak het is om ouders meer te betrekken bij het onderwijs. Daarnaast blijft het taalonderwijs op school voor de ouders ook bestaan, dat als doel heeft ouders mee te nemen in de informatievoorziening van school.

Meer kinderen met een gezond gewicht en een positief zelfbeeld
Zowel het JOGG als het project Kind naar Gezonder Gewicht hebben zich uitgebreid in de wijken. Deze projecten zetten in op een daling van het BMI bij kinderen (met een BMI hoger dan 25) en het promoten van een gezonde leefstijl met gezonde voeding, genoeg beweging en slaap.

Leerachterstanden worden ingelopen
Stichting Studielokalen is opgericht en begonnen met het aanbieden van extra taalonderwijs en sociaal emotionele coaching voor 40 kinderen uit Noord. Zij krijgen deze naschoolse lessen in De Haar, op een middag en een dag in het weekend. Zonder een goede basis van taal kan het kind niet goed laten zien wat het kan op school.

Jongeren
Na het vaststellen van het plan en aangenomen amendement is de gevraagde, verdiepende analyse gemaakt van de actuele situatie van jongeren in Leidschendam-Noord. Er zijn hiervoor gesprekken gevoerd met jongeren om inzicht te krijgen in hun behoeften en de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd.
Er zijn ook gesprekken met sportverenigingen in Leidschendam-Noord gestart om effectievere manieren te vinden om jongeren te bereiken en hen te stimuleren om aan sport deel te nemen.

Uitvoeringsplan opgave Financiële zelfredzaamheid
Activiteiten om meer wijkbewoners laagdrempelige financiële hulp te geven
Vanuit deze opgave wordt gewerkt aan het toegankelijk maken van financiële hulp. Dit wordt momenteel gerealiseerd door implementeren van de aanpak van het Jongeren Perspectief fonds. 10 jongeren krijgen begeleiding bij het werken aan een duurzaam toekomstperspectief en hulp bij het aflossen van hun schulden.
Vanaf 19 september 2023 is het PING-loket (Persoonlijk IN Geld) in de avonduren geopend in De Plint. Zo kunnen ook werkenden met financiële vragen of problematiek op een laagdrempelige manier terecht bij de Kredietbank Nederland in de avonduren. Deze laagdrempelige dienstverlening was tot nu toe alleen overdag beschikbaar.

Activiteiten om meer wijkbewoners de Nederlandse taal goed te laten beheersen
Om laaggeletterdheid aan te pakken, is deelgenomen aan de landelijke uitrolfase gemeentelijke gezinsaanpak laaggeletterdheid. Dit wordt opgepakt samen met de bibliotheek, om vanuit de gezinssituatie laaggeletterdheid aan te pakken. Stichting Lezen en Schrijven vervult hier ook een belangrijke adviserende rol in.

Samenwerking Inholland Den Haag
Er zijn twee studenten van Inholland Den Haag afgestudeerd een op het onderwerp financiële hulp en een op aanbod taal NT1. De adviezen worden meegenomen in het verder toegankelijk maken van het aanbod in Leidschendam-Noord.

Activiteiten om meer wijkbewoners aan het werk en/of actief mee te laten doen aan de samenleving
Ook op het onderwerp participatie zijn verschillende resultaten bereikt. Inwoners in de bijstand met een indeling in de zgn. participatiedoelgroep 2A zijn inmiddels in beeld bij de participatieconsulenten en worden begeleid zodat zij verder kunnen werken aan participatie in de samenleving.

Opgave Fijn en veilig wonen
Activiteiten uitgevoerd gericht op minder afval- en ongedierte problematiek
Om de problematiek op te pakken in, samen én door de wijk, is er een werkgroep ingericht met professionals en inwoners. De groep is 2 keer bij elkaar geweest. De werkgroep heeft de volgende acties ondernomen:

Inzet op beperken meeuwenoverlast

 • Extra inzet op de gemeentebrede communicatiecampagne tegen plaagdieren vanuit Sterk voor Noord
 • De evaluatie van het plaatsen van netten en prikkers tegen broedende meeuwen (begin september 2023).

De eerste signalen hierover vanuit de werkgroep Afval, meeuwen en rattenoverlast zijn positief. Ook komen er minder klachten van meeuwenoverlast uit De Heuvel. Dit lijkt te komen door het plaatsen van zonnepanelen. De warmte die de zonnepanelen afgeven lijken onaantrekkelijk te zijn voor de meeuwen.  

Verminderen aantal ratten
Er is een nieuw contract plaagdier-bestrijding ingekocht. Er loopt nog een vraag actuele aantallen gevangen ratten en klachten van inwoners
Er loopt een gesprek met inwoners, Stadsbeheer en Sterk voor Noord over waar de beplanting kan worden aangepast om het ratten minder makkelijk te maken zich op te houden.

Verminderen van afvalproblemen
Na een succesvolle pilot in Prinsenhof om de overlast van rondslingerend grofvuil tegen te gaan, is de aanpak grofvuil in de rest in van Leidschendam-Noord ingezet. Afgelopen februari zijn in De Heuvel de tegels aangebracht die aangeven waar de inwoners hun grofvuil kunnen plaatsen. Een klein aantal van deze tegels lagen niet op de meest handige plek en na gesprekken met inwoners zijn deze verplaatst.

Aanpakken hardnekkige afval dumpplekken
Eind augustus heeft handhaving de zogenoemde weesfietsen (fietsen die al langere tijd niet gebruikt lijken) verwijderd uit de wijken.
Ook voeren de handhavers elke weekend een afvalronde uit. Zij signaleren het verkeerd aanbieden van grofvuil of bijplaatsen. Als ze kunnen achterhalen wie dat heeft gedaan, gaan de handhavers in gesprek met de inwoner of delen een boete uit.

De werkgroep Afval, meeuwen en rattenoverlast constateer dat er een verbetering zichtbaar is bij de meeste hardnekkige afval dumpplekken. Een nieuwe inventarisatie van afvaldumpplekken is gemaakt, zodat ook daarop ingezet kan worden.

Doorlopende informatiecampagne gericht op verschillende doelgroepen
Er is een voorlichtingsbijeenkomst  over het scheiden van afval geweest bij Het Moedercentrum. De vrouwen hebben zelf een filmpje gemaakt over het scheiden van gft-afval. Er zijn infoborden in 3 verschillende talen opgehangen in de portieken van de woningbouw. Op die infoborden staat wat de regels zijn voor het aanbieden van grofvuil.

Vergroten betrokkenheid inwoners bij afvalproblematiek
In de Doe Mee weken hebben kinderen de vijver in het Prinsenhofpark schoongemaakt op een sup.
Het Moedercentrum heeft prikkers bij de gemeente aangevraagd en de vrouwen prikken nu regelmatig zwerfafval in de wijk. Door een samenwerking van actieve inwoners en SenW zijn de opschoonkids opgestart. Dit is een groepje kinderen die 1 keer in de 6 weken zwerfafval in de wijk prikken.

Lessen geven op scholen
Vorig schooljaar hebben leerlingen van het Veurs Lyceum samen met wijkbewoners nagedacht over duurzame oplossingen voor het afval in de wijken. Er zijn 3 ontwerpen gepresenteerd aan de wethouder. In het schooljaar '23/'24 is er voor de leerlingen een onderzoeksopdracht uitgezet. Zij gaan onderzoeken wat de oorzaken van het zwerfafval zijn.

Activiteiten meer wijkbewoners voelen zich verbonden met elkaar en met hun wijk
Vanuit de partners van Sterk voor Noord zijn diverse bewonersinitiatieven ondersteund en werd het initiatief genomen tot de Doe Mee weken.

Stimuleren van goed contact met buren
Er zijn lief- en leedstraatjes opgezet. In een lief- en leedstraatje besteden bewoners extra aandacht aan een buur als dat nodig is. Zo dragen buren bij aan het bestrijden van eenzaamheid en houden ze een oogje op elkaar.

Ontmoetingsruimte in de Heuvel en Prinsenhof
Sportfondsen (Amstelwijk) heeft aangeven graag een rol te spelen in de sociale cohesie in de buurt. Dit gebeurt bijvoorbeeld in Rotterdam met succes. Concreet houdt dit in dat het sportfonds per september 2023 in de sporthallen de kantine, een vergaderruimte en een kleine sportzaal overdag beschikbaar stellen voor de buurt. Op dit moment biedt het kansen voor doelgroepen die wel een activiteit willen starten maar vanwege ruimtegebrek geen gebruik kan maken van de huidige ruimten in de wijk. En ook biedt het mogelijkheden voor nieuw te ontwikkelen initiatieven.

Inzetten op minder overlast en criminaliteit
Uitvoeren pilot Dealbreakers
De eerste ronde van de moedertraining is afgerond. Van de 6 aangemelde moeder hebber er 5 het traject afgemaakt. Al deze moeders zijn getraind in opvoedvaardigheden en gespreksvaardigheden en zijn zich aan het ontwikkelen als sleutelfiguren in de wijk.
Na de zomervakantie is er een tweede groep gestart. De training wordt verder doorontwikkeld zodat er meer ruimte komt voor het voorkomen van het afglijden van jongeren in het criminele circuit.

Laagdrempelig contact met ouders
Studenten van Inholland Den Haag zijn in september 2023 van start gegaan met het vraagstuk: hoe kunnen de wijkagent en handhaving op een laagdrempelige manier contact maken met ouders.

Werven leden nieuwe buurtpreventieteams
Er lopen wervingscampagnes om in Leidschendam-Noord ook buurtpreventieteams op te zetten.

Financiën

Omschrijving

Beschikbaar
(€)

Uitgaven
(€)

Verplichtingen
(€)

Saldo
(€)

Programma algemeen

389.000

240.000

105.000

44.000

Jeugd en onderwijs ( incl. jongeren)

192.000

72.000

90.000

30.000

Financiële zelfredzaamheid

332.676

175.000

116.000

41.676

Fijn en veilig wonen

114.000

68.000

46.000

0

Totaal

1.027.676

555.000

357.000

115.676

Van het budget 2023 is er €115.000 overgeheveld naar 2024 omdat sommige acties later tot uitvoer zijn gekomen of door het amendement bij uitvoeringsplan Jeugd en Onderwijs/ Jongeren de uitvoering is opgeschort.

Planning

2024-2025
Uitvoering geven aan de Uitvoeringsplannen Sterk voor Noord.

Communicatie

Inwoners, jong en oud, willen ook aandacht voor de positieve dingen van Prinsenhof-Noord. Wijk- en inwonersinitiatieven worden daarom breed ondersteund en krijgen meer media-aandacht. Uitgangspunt van de communicatie is dat de partners van het programma leidend zijn in het contact en de communicatie met inwoners. De partners van Sterk voor Noord hebben vaak het eerste en het meeste contact met inwoners. Kinderen en jongeren gaan dagelijks naar school, inwoners met een uitkering zijn bekend bij uitkeringsinstanties en huurders zijn bekend bij de woningcorporaties.

In april 2023 is de website, die gebruikt kan worden voor professionals die actief zijn in het gebied, gelanceerd. De website is ook een informatieplatform voor inwoners die meer willen weten over onderwerpen die via de (sociale) media van de partners en het programmabureau worden genoemd. Het platform kan ook gebruikt worden voor participatiedoeleinden. Daarnaast verschijnt er 4 keer per jaar een bewonersnieuwsbrief. Voor verdere communicatie richting inwoners wordt gebruik gemaakt van de bestaande kanalen van partners, zoals (digitale) nieuwsbrieven, posters, sociale mediakanalen, een-op-een gesprekken en bijeenkomsten. Er wordt bijgehouden hoe inwoners reageren op de participatie- en communicatiemiddelen. Bijvoorbeeld hoeveel inwoners een enquête invullen, hoeveel websitebezoeken er zijn, wat het bereik via social media is, hoe bijeenkomsten bezocht zijn en hoe tevreden men is met het participatieproces.

Risicomanagement

In het programmaplan zijn de belangrijkste risico’s en beheersmaatregelen op programmaniveau opgenomen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het besef dat het een programma is voor de lange termijn (het zal tijd vergen om stap voor stap naar resultaten toe te werken), ruimte voor maatwerk en innovatie, voldoende financiën en langdurig beschikbare cijfers voor monitoring. Per uitvoeringsproject is er ook aandacht voor de risico’s en beheersmaatregelen, inclusief financiële monitoring.

Deze pagina is gebouwd op 01/09/2024 15:42:26 met de export van 01/09/2024 13:39:00