Programma overzicht

Het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2023-2026 bevat zes thema’s en is in uitvoering. In dit projectenboek is het thema Energietransitie opgenomen. Een deel van de thema’s wordt in de lijnorganisatie uitgevoerd en via de reguliere P&C cyclus verantwoord.

Duurzaamheid

1 / 1
Afbeelding 1 behorende bij Duurzaamheid

Project locatie

Programma status

Risico profiel

Middel

Totaal beeld

Volgens verwachting

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Volgens verwachting

Budget

Volgens verwachting

Programma structuur

Bestuurlijk opdrachtgever
Wethouder Belt
Programma
Volksgezondheid en milieu
Initiatiefnemer / Opdrachtgevers
-

Programmakarakteristiek

Programmafase
In uitvoering
Einddatum
31 december 2050
Ruimtelijke procedure
-
Risicoprofiel
midden

Besluitvorming

Laatste raads-/commissiebehandeling
Vaststelling Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2023-2026 en de 1e herziening van het Bestedingsplan bestemmingsreserve duurzaamheid en energietransitie en addendum bij Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2023-2026
Volgende raads-/commissiebehandeling
N.v.t.
Besluitvorming

Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2023-2026 (3095):    commissie omgeving 17 mei en raad 30 mei 2023

1e herziening van het Bestedingsplan  bestemmingsreserve Duurzaamheid en Energietransitie (3095): commissie omgeving 17 mei en raad 30 mei 2023

Begrotingswijziging 9 Duurzaamheid en Energietransitie (3095): commissie omgeving 17 mei en raad 30 mei 2023

Addendum bij Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2023-2026 (3095): raad 30 mei 2023

Motie verkenning lokale opwek windenergie: raad 30 mei 2023

Initiatiefvoorstel monitor duurzaamheid d.d. 24 februari 2023

Afwijking t.o.v. besluitvorming

N.v.t.

Belangrijkste wijzigingen

Het financiële overzicht van het programma Duurzaamheid is bijgewerkt tot eind 2023.

Het overzicht van de laatste ontwikkelingen rond de wijkaanpak van de Energietransitie is geactualiseerd. Dit geldt ook voor de activiteiten en acties die gemeentebreed worden uitgevoerd.

Programma Inhoud

Op 30 mei 2023 is het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid voor de periode 2023 – 2026 unaniem vastgesteld in de gemeenteraad. Hierin wordt beschreven waaraan de gemeente werkt en op welke wijze zij samenwerkt met stakeholders bij de verduurzaming van de gemeente. Het nieuwe uitvoeringsprogramma is opgebouwd uit zes thema’s en maakt inzichtelijk welke doelen zijn bepaald en welke activiteiten de gemeente uitvoert om deze doelen te behalen. Jaarlijks wordt in de P&C-cyclus verantwoording afgelegd over de besteding van alle middelen van het programma.

Bijlagen:
Raadsvoorstel vaststellen Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2023-2026
Raadsbesluit behorend bij raadsvoorstel 3095

Motie verkenning lokale opwek windenergie 30 mei 2023
Initiatiefvoorstel monitor duurzaamheid 24 februari 2023

Raadsvoorstel vaststellen reservering energieregio Rotterdam-Den Haag
Raadsbesluit vaststellen reservering energieregio Rotterdam-Den Haag

Raadsbrief Lokale Energie Strategie en Transitievisie Warmte en inspraakvoorstel
Bijlage 1 Lokale Energie Strategie

Bijlage 1.1 - Visie en uitgangspuntennotitie Lokale Energie Strategie
Bijlage 2 Transitievisie Warmte

Raadsbrief informeren over Uitgangspuntennotitie en planning wijkaanpak De Heuvel/ Amstelwijk 24 oktober 2023 (3507)
Raadsbrief informeren over stand van zaken motie 727 Verkenning lokale opwek windenergie 19 december 2023 (3576)

Doelstelling en gewenst resultaat

De gemeente wil grote stappen zetten op het gebied van duurzaamheid. De ambitie is een CO2-neutrale gemeente met een circulaire economie in 2050. De acties binnen de diverse thema’s binnen het programma dragen daaraan bij.

Voor het thema energie (inclusief participatie) geldt de volgende hoofddoelstelling:
Het doel is CO2-neutraal en van het aardgas af in 2050.

Om dit te bereiken werkt de gemeente regionaal samen via de Regionale Energie Strategie (RES). Daarnaast is er een Lokale Energie Strategie (LES) opgesteld en een Transitievisie Warmte (TVW). Het beleid in de LES en TVW is tot stand gekomen in samenspraak met inwoners en andere stakeholders. Het vastgestelde beleid vormt de opmaat naar de wijkaanpak waarbij in 2022 een start is gemaakt met de eerste transitiewijk: de Heuvel/ Amstelwijk. Opvolgend wordt de wijkaanpak de komende 26 jaar uitgerold over de gehele gemeente.

De afgeleide doelstellingen van de hoofddoelstelling in de vorm van acties zijn:

 1. 35% energiebesparing in 2050 ten opzichte van 2015 door middel van isolatie
 2. Duurzame opwek van elektriciteit door maximaal in te zetten op zonnepanelen
 3. Een verkenning van alternatieve warmtebronnen
 4. Samen met inwoners en andere stakeholders een wijkuitvoeringsplan opstellen
 5. Effectieve (subsidie) instrumenten inzetten om onder meer inwoners, VvE’s e.d. te stimuleren duurzaamheidsmaatregelen te nemen
 6. Het verduurzamen van het gemeentelijk eigendom als voorbeeldfunctie
 7. Het helpen verduurzamen van de schoolgebouwen

Participatie vormt een rode draad binnen al deze acties. Door participatie wil de gemeente draagvlak creëren voor de oplossingen die bijdragen aan de hoofddoelstelling en de kwaliteit van de plannen verbeteren.

Stand van zaken

Thema Energietransitie

Het thema energietransitie bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Energiebesparing
 • Opwek
 • Duurzame warmte

De volgende acties zijn in uitvoering:

 • De wijkaanpak voor een aardgasvrije wijk is in 2022 in de eerste transitiewijk De Heuvel/ Amstelwijk 2022 gestart.
 • Het college heeft op 24 oktober 2023 een uitgangspuntennotitie vastgesteld voor de wijkaanpak van de energietransitie. Deze notitie vormt een basis voor breed gedragen wijkuitvoeringsplan voor de Heuvel/ Amstelwijk.
 • De VvE’s in De Heuvel/ Amstelwijk zijn begeleid bij het onderzoeken naar de mogelijkheden en kosten van een aardgasvrije oplossing. De eerste vijf MJOP’s zijn inmiddels gereed.
 • Ook voor de laagbouwwoningen is dit onderzocht. Het onderzoeksrapport voor deze woningen is in januari 2024 opgeleverd.
 • Op 13 maart 2024 is vanuit de gemeente een derde informatiebijeenkomst georganiseerd voor inwoners en stakeholders van de wijk.
 • Op 14 maart 2024 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de partijen die betrokken zijn in de proeftuin aardgasvrije wijk in het project toepassen van aquathermie in De Heuvel / Amstelwijk.
 • Andere wijken waar initiatieven zijn voor verduurzaming worden ondersteund, bijvoorbeeld door Buurkracht.
 • Advies en het aanbrengen van energiebesparende maatregelen door energieklushulpen in het kader van aanpak energiearmoede. Vanuit de gelden voor SPUK Aanpak Energiearmoede van het programma duurzaamheid zijn o.a. inmiddels 1580 inwoners door energieklushulpen geholpen met een energiebesparingsadvies en het aanbrengen van kleine duurzame maatregelen.
 • De voorbereidingen zijn gestart voor het inzetten van de rijkssubsidie nationaal isolatieprogramma (NIP). Hiermee worden woningeigenaren met lage inkomens en lage energielabels, ondersteund met het verduurzamen van de woning.
 • Woningcorporaties worden ondersteund zodat ze versneld kunnen starten met het isoleren van wooncomplexen.
 • In samenwerking met het Regionaal Energieloket en Winst uit je Woning zijn webinars over collectieve inkoop van dubbel glas, isolatiemaatregelen, warmtepompen en zonnepanelen georganiseerd. Deze 4 waren met 1000 deelnemers druk bezocht en bij 250 huishoudens zijn zonnepanelen geïnstalleerd.
 • Eind 2023 is een nieuwe subsidie voor duurzaamheidsmaatregelen voor verenigingen en stichtingen gestart. Hier is al direct door verschillende organisaties gebruik van gemaakt.
 • In het najaar 2023 zijn diverse gesprekken geweest met de initiatiefnemers Wind en de gemeenteraad is in december 2023 geïnformeerd over de stand van zaken.

Financiën

Omschrijving

Beschikbaar
(€)

Uitgaven
(€)

Verplichtingen
(€)

Saldo
(€)

1. Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

442.000

178.545

0

263.455

2. Verduurzaming onderwijsvastgoed

433.000

350.900

0

82.100

3. Gemeentebrede aanpak energietransitie

218.000

56.328

0

161.672

4. Stimuleringsregelingen energietransitie

870.000

731.672

0

138.328

Totaal

1.963.000

1.317.445

0

645.555

Bovenstaande bedragen betreffen de beschikbare middelen voor het hele jaar 2023 ten laste van de bestemmingsreserve Duurzaamheid en Energietransitie. Voorstaande bedragen zijn via de eerste herziening van het bestedingsplan dat door de gemeenteraad op 30 mei 2023 is vastgesteld, verwerkt naar jaarschijven in de begroting. Middelen die in het begrotingsjaar niet worden besteed, vloeien terug in de bestemmingsreserve en blijven op die wijze behouden voor de bestemming.

In het projectenboek wordt alleen de financiële doorvertaling van het bestedingsplan bestemmingsreserve Duurzaamheid & Energietransitie in de jaarrekening 2023 verantwoord. Structurele budgetten van het programma duurzaamheid worden via de P&C-cyclus verantwoord.

Na de vaststelling van het nieuwe uitvoeringsprogramma, de eerste herziening van het bestedingsplan van de bestemmingsreserve Duurzaamheid en Energietransitie en de nieuwe begroting, zijn de activiteitencodes in de financiële administratie herzien. Dekkingsbronnen zijn bovengenoemde bestemmingsreserve, de Rijksmiddelen CDOKE, Rijksmiddelen SPUK en de exploitatiemiddelen.

De bestekken voor het gebouw op de begraafplaats aan Tuinenlaan 6 in woonkern Leidschendam zijn in het eerste kwartaal van 2024 gereed gemaakt. De aanbesteding zal in het tweede kwartaal van 2024 starten. Dit alles binnen de beschikbare middelen van het krediet.

Schoolbesturen kunnen via een aanvraag een beroep doen op cofinanciering vanuit de beschikbare middelen van de voorziening ‘verduurzaming onderwijshuisvesting’. De voorziening wordt ingezet voor schoolgebouwen die nog niet direct in aanmerking komen voor een verbouwing of nieuwbouw. In 2023 zijn er in totaal vijf aanvragen ingediend, waarvan drie door Scholengroep Spinoza en twee door Panta Rhei. De duurzaamheidsmaatregelen hebben betrekking op het verduurzamen van ventilatiesystemen, verwarming en koeling en het vervangen van beglazing.

Door de CDOKE uitkering van het Rijk was het in 2023 mogelijk om een deel van de capaciteitskosten voor de aanpak energietransitie met deze middelen te financieren.
In de wijken zijn diverse buurtteams aan de slag en er zijn meerdere collectieve inkoopacties geweest die goed gebruikt zijn.
Vanaf december 2022 heeft de gemeente een incidentele subsidie opengesteld voor de VvE’s. Er is € 120.000 gereserveerd voor het opstellen van de Duurzame Meerjaren Onderhouds Programma’s (MJOP’s) en de begeleiding van de VvE’s in dit traject.

De stimuleringsregeling isolatie en groendak wordt nog altijd goed benut, waardoor de besteding van de middelen goed op schema ligt. Er wordt beperkt gebruik gemaakt van de 1% rentekorting van het Warmtefonds.

Planning

Het programma loopt op schema. De eerste transitiewijk De Heuvel/Amstelwijk zit in de planningsfase waarbij er een wijkuitvoeringsplan opgesteld wordt. De derde wijkbijeenkomst vond in maart plaats voor inwoners en andere stakeholders. De eerste verkenning van de 2e transitiewijk (Leidschendam-Zuid), is in het najaar van 2023 gestart.

In het uitvoeringsprogramma staat hoe en met welke betrokken partijen de energietransitie wordt versneld. Zo wordt de komende jaren samengewerkt met andere partijen zoals Energy Common LV die energiecoachgesprekken organiseert en Duurzaam LV die inwoners uitnodigt om mee te doen met green challenges. Met hulp van ‘Buurkracht’ worden initiatieven van inwoners om hun vastgoed te verduurzamen in toenemende mate ondersteund. Ook worden in opdracht van de gemeente energieadviezen gegeven en kleine energiebesparende maatregelen aangebracht. Daarnaast worden acties rondom opwek (zonnepanelen) en besparen (isolatie) verder uitgebreid.

Communicatie

Naast participatie is communicatie één van de pijlers om de doelstellingen op het thema Energie(transitie) te bereiken. Met onder meer gerichte campagnes in de lokale media, sociale media, webinars, informatiebijeenkomsten wordt doorlopend aandacht besteed aan het programma en de energietransitie in het bijzonder.

Risicomanagement

De grootste risico’s met betrekking tot het thema energie(transitie) zijn:

 1. Onvoldoende financiële middelen om de energietransitie voor 2050 te realiseren, zeker als de Rijksmiddelen na 2030 niet worden gecontinueerd
 2. Het ontbreken van draagvlak bij inwoners en andere stakeholders voor (collectieve) oplossingen
 3. Het ontbreken van ruimtelijke of technische mogelijkheden
 4. Disbalans in opwek, opslag en netcapaciteit
 5. Krapte op de aannemersmarkt en materialen en kostenstijgingen
 6. Krapte op de arbeidsmarkt
Deze pagina is gebouwd op 06/12/2024 13:59:01 met de export van 06/12/2024 11:02:37