Project overzicht

Integrale gebiedsontwikkeling van de werklocatie Fleetpark / Overgoo met een evenwichtige mix van wonen en werken, koopwoningen en sociale woningen.

Project locatie

Project status

Risico profiel

Middel

Totaal beeld

Volgens verwachting

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Aandachtspunt

Budget

Volgens verwachting

Project structuur

Bestuurlijk opdrachtgever
Wethouder Bremer
Programma
Bouwen en Wonen (VHROSV)
Initiatiefnemer / Opdrachtgevers
Gemeente Leidschendam-Voorburg en Impact Ontwikkeling IV B.V.

Projectkarakteristiek

Projectfase
Definitiefase
Einddatum
nog onbekend
Ruimtelijke procedure
Bestemmingsplan / omgevingsvergunningen
Risicoprofiel
Midden

Besluitvorming

Laatste raads-/commissiebehandeling
5 oktober 2021
Volgende raads-/commissiebehandeling
november / december 2022
Besluitvorming
Afwijking t.o.v. besluitvorming

Belangrijkste wijzigingen

Project Overgoo: De subsidieaanvraag op basis van de 5e tranche Woningbouwimpuls 2020 van het Rijk is medio juni afgewezen. Het Rijk heeft aangegeven dat dit project wel kansrijk is voor de 6e tranche (begin 2024). Het voornemen is om dan nogmaals een aanvraag te doen.

Project jongerenhuisvesting Vlietweg 3: Op 18 september 2023 vindt een slotbijeenkomst plaats voor de omgeving. Op deze bijeenkomst worden de resultaten van de klankbordgroepsessies gepresenteerd. In de beeldvormende raad van 3 oktober 2023 zal Ontwikkelaar Wibaut dit ook aan de raad presenteren.

Project Inhoud

Aanleiding
In de businesscase sociale woningbouw van 2016 is Overgoo aangewezen als locatie voor tijdelijke sociale woningbouw, gelet op de in de ruimtelijke structuurvisie gewenste herontwikkelingsopgave voor het gebied.
Bij de start van de uitvoering van het raadsbesluit hebben de marktpartijen in het gebied de ambitie geuit om tot een integrale gebiedsontwikkeling van het zogenoemde Fleetpark over te willen gaan, inclusief het gemeentelijke plandeel Overgoo. De gemeente heeft vervolgens samen met Impact Ontwikkeling IV B.V. (verder te noemen Impact) gezocht naar ruimte om twee ogenschijnlijk conflicterende trajecten met elkaar te verbinden zodat er meerwaarde ontstaat voor de belanghebbenden in het gebied. Impact heeft daarna het initiatief genomen om het gebied Overgoo te (her)ontwikkelen. Dit door sloop en/of renovatie van de huidige opstallen en nieuwbouw.

Doelstelling en gewenst resultaat

Doel
De integrale gebiedsontwikkeling Overgoo (Fleetpark) heeft tot doel een transformatie op gang te brengen van kantorenlocatie naar aantrekkelijk gebied met een goed evenwicht tussen diverse soorten van bedrijvigheid, koopwoningen en sociale woningen.

Resultaat
Het uiteindelijke resultaat is een levendig gebied, met een interessant gemengd woon- en werkmilieu.

Stand van zaken

Overgoo
De huidige onzekere (woning)markt (rentestijging, inflatie, daling VON prijzen) maakt het moeilijk om afspraken te maken over de realisatie van de gebiedsontwikkeling. Hoewel alle eigenaren in het gebied zeer positief staan tegenover de ontwikkeling is er nog geen overeenstemming. Om het project vlot te trekken heeft het college een subsidie aangevraagd op basis van de 5e tranche WoningbouwImpuls van het Rijk. Deze aanvraag is medio juni door het Rijk afgewezen. Het Rijk heeft aangegeven dat dit project wel kansrijk is voor de 6e tranche (begin 2024). Het voornemen is om dan nogmaals een aanvraag te doen. Omdat de huidige taxatie dan te oud is, zal opdracht gegeven worden voor een nieuwe taxatie.

Jongerenhuisvesting Vlietweg 3
Op 22 februari 2023 is de klankbordgroep van start gegaan. Begin september heeft de 6e en laatste bijeenkomst van de klankbordgroep plaatsgevonden. Op 18 september 2023 heeft een slotbijeenkomst plaatsgevonden voor de omgeving. Op deze bijeenkomst werden de resultaten uit het overleg met de klankbordgroep gepresenteerd. Het op de slotbijeenkomst gepresenteerde plan is op basis van de bijeenkomsten met de klankbordgroep en met inbreng van omwonenden aangepast. In de beeldvormende raad van 3 oktober 2023 zal ontwikkelaar Wibaut dit ook aan de raad presenteren. Het voornemen is om daarna z.s.m. te starten met de ruimtelijke procedure/bestemmingsplan voor het bouwplan indien de raad akkoord is.

Financiën

Omschrijving

Beschikbaar
(€)

Uitgaven
(€)

Verplichtingen
(€)

Saldo
(€)

Voorbereidingskrediet sociale woningbouw (gedeelte Overgoo)

73.500

55.123

0

18.377

Totaal

73.500

55.123

0

18.377

Het college heeft eind maart 2023 een subsidie aangevraagd op basis van de 5e tranche WoningbouwImpuls van het Rijk. Daarvoor is ook cofinanciering vereist van de gemeente. Besluitvorming over de cofinanciering wordt na de zomer separaat aan de gemeenteraad voorgelegd.

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

Anterieure (AOK) of vervolgovereenkomst

1e kwartaal 2024

wacht op haalbaarheid plan

Uitwerking naar omgevingsplan

vanaf 2e kwartaal 2024

Beeldkwaliteitsplan Overgoo

3e - 4e kwartaal 2024

volgt na AOK

Afronding participatie Vlietweg 3

3e kwartaal 2023

3 oktober beeldvormende raad

Anterieure overeenkomst Vlietweg 3

4e kwartaal 2023

Bestemmingsplan Vlietweg 3

4e kwartaal 2023

december 2023 college

1e helft 2024

art planologische procedure na ondertekening AOK

Communicatie

Communicatie momenten

Omgeving

Raad

Toelichting

22 feb 2023 t/m 18 sept 2023: diverse sessies klankbordgroep Vlietweg 3

vertegenwoordiging omgeving en belanghebbenden

 nee

Klankbordgroep onder leiding van Wibaut met externe voorzitter

18 september 2023 omgevingsbijeenkomst Vlietweg 3

omwonenden, belanghebbenden, belangstellenden

 ja

terugkoppeling participatie en laatste plan

3 oktober 2023 presentatie Wibaut in beeldvormende raad Vlietweg 3

raadsleden en belangstellenden

terugkoppeling participatie en laatste plan

Uitgangspunt voor het project is een transparante en vernieuwende communicatie en het zoveel mogelijk betrekken van bewoners, ondernemers en stakeholders.
Bij belangrijke mijlpalen of nieuwtjes wordt een digitale nieuwsbrief verzonden. Wilt u op de hoogte blijven van het project? Dan kunt u zich Aanmelden voor de nieuwsbrief. Voor verdere informatie en verslagen van bijeenkomsten zie de website: www.lv.nl/overgoo

Risicomanagement

In de volgende fase, als meer duidelijkheid bestaat over de ontwikkeling van het gebied, zal een uitgebreide risicoanalyse worden gemaakt.

Deze pagina is gebouwd op 01/09/2024 15:42:26 met de export van 01/09/2024 13:39:00