Project overzicht

In overleg met de overige eigenaren in het gebied het toekomstig bestendig maken van het winkelcentrum Julianabaan.

Julianabaan

1 / 1
Afbeelding 1 behorende bij Julianabaan

Project locatie

Project status

Risico profiel

Middel

Totaal beeld

Volgens verwachting

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Aandachtspunt

Budget

Volgens verwachting

Project structuur

Bestuurlijk opdrachtgever
Wethouder Van Eekelen
Programma
Economie
Initiatiefnemer / Opdrachtgevers

Projectkarakteristiek

Projectfase
Initiatieffase
Einddatum
n.t.b.
Ruimtelijke procedure
n.v.t.
Risicoprofiel
n.t.b.

Besluitvorming

Laatste raads-/commissiebehandeling
Raad februari 2022
Volgende raads-/commissiebehandeling
Q4 2023
Besluitvorming

Vaststellen gebiedsvisie Julianabaan, volgens uitgangspunten zoals omschreven in het raadsbesluit van februari 2022.

Afwijking t.o.v. besluitvorming

-

Belangrijkste wijzigingen

Deze rapportage ligt grotendeels in lijn met de voorgaande verantwoording.  

Project Inhoud

In 2022 is gestart met het opstellen van een gebiedsvisie die richting geeft aan de toekomst van De Julianabaan. Onderdeel van de gebiedsvisie is een onderzoek naar het inpassen van een cultuurgebouw en een ondergrondse/overkapte parkeergarage in het gebied.

Doelstelling en gewenst resultaat

Het in samenspraak met alle betrokkenen in het gebied opstellen van een integrale gebiedsvisie die richting geeft aan het toekomstbestendig maken van centrumgebied De Julianabaan. De gebiedsvisie heeft onder andere betrekking op de herinrichting van de openbare ruimte. Daarnaast is er in juni 2021 door de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college wordt verzocht om ‘met lef’ de mogelijkheden voor het overkappen van het parkeerterrein op het Julianaplein te onderzoeken en de gevolgen daarvan voor de inrichting van het plein. Verder heeft de gemeenteraad in oktober 2021 besloten om een locatie-onderzoek voor de bibliotheek en het theater onderdeel te laten uitmaken van het plan voor de herontwikkeling van De Julianabaan. Daarnaast is sprake van een aantal private ontwikkelinitiatieven die, samen met de aangenomen moties/raadsbesluit, aanleiding geven om over te gaan tot het verbreden van de scope van het project De Julianabaan om langs die weg meer opgaven met elkaar te kunnen verbinden. Het ontwikkelen van hoge woontorens, zoals in de eerdere volumestudie is onderzocht, behoort niet meer tot de mogelijkheden. Wel heeft het college in april 2023 gevraagd om te onderzoeken of er woningbouw mogelijk is. Het doel van het verbreden van de scope is om door middel van een participatieproces met de omgeving te komen tot een toekomstbestendig woon-, winkel-, en verblijfsgebied De Julianabaan.

Naast de integrale gebiedsvisie die voor de lange termijn wordt opgesteld, wordt onderzocht welke acties er op korte termijn mogelijk zijn om de kwaliteit van het winkel- en woongebied te verbeteren. Dit zijn de quick wins.

Stand van zaken

Door de aangenomen motie (parkeren), het raadsbesluit (bibliotheek) en private ontwikkelinitiatieven wordt de herontwikkeling vanuit een breed perspectief bekeken. Om richting te geven aan deze deelopgaven, waarbij het initiatief deels bij derden ligt, wordt er een toekomstplan voor het gebied opgesteld. Die gebiedsvisie vormt het integrale kader dat de ontwikkelrichting aangeeft voor het gebied De Julianabaan. De visie beschrijft het toekomstig gebruik en de inrichting van het gebied, en geeft zo richting aan alle ontwikkelingen in het plangebied.

In de eerste helft van 2022 is een analyse opgesteld die als vertrekpunt dient voor de gebiedsvisie. In de vergadering van de beeldvormende gemeenteraad op 6 september 2022 zijn de resultaten gepresenteerd en toegelicht.

In de tweede helft van 2022 zijn de bouwstenen (op het gebied van parkeren, verkeer, cultuurgebouw, vergroening, programma) opgesteld, die samen hebben geleid tot een aantal scenario’s voor de toekomst van De Julianabaan. Deze scenario’s zijn met de verschillende stakeholders uit het gebied besproken.

Deze scenario’s gaven verschillende mogelijke ontwikkelrichtingen aan door combinaties en positionering van bouwstenen in het gebied. Deze scenariostudies en een aantal aanvullende uitzoekvragen hebben uiteindelijk geleid tot twee basisvarianten voor twee ontwikkelgebieden op de Julianabaan. Deze basisvarianten zijn besproken met de verschillende stakeholders in het gebied. In Q4 2023 neemt de raad een besluit over welke basisvariant als uitgangspunt wordt gebruikt in de participatie met de brede omgeving. De participatie vindt plaats begin 2024. In de eerste helft van 2024 wordt er vervolgens een voorkeursscenario uitgewerkt met de uitkomsten van de participatie. Dit voorkeursscenario is het fundament voor de verdere uitwerking naar een gebiedsvisie.

Naast de integrale gebiedsvisie die voor de lange termijn wordt opgesteld, is onderzocht welke acties er op korte termijn mogelijk zijn om de kwaliteit van De Julianabaan te verbeteren (quick wins). Deze acties worden momenteel uitgevoerd. Het opstellen van de gebiedsvisie en de korte termijn acties zijn twee parallel aan elkaar lopende processen.

Financiën

Voor de begeleiding van het project en het verrichten van diverse onderzoeken is door de gemeenteraad bij besluit van 22 februari 2022 een krediet van € 505.000 beschikbaar gesteld (dit is inclusief de kosten van het onderzoek naar de bibliotheek).

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

Voorbereiden quick wins

Q1 en Q2 2022

Analyse en onderzoek De Julianabaan

Q2 2022

Uitvoer quick wins

vanaf Q2 2022

Bouwstenen van de gebiedsvisie opstellen

Q3 2022

Gebiedsvisie op hoofdlijnen

Q2 2024

Gebiedsvisie

Q3 2024

ja

ja

vaststelling gebiedsvisie

Conform het raadsbesluit van februari 2022 wordt er in drie stappen toegewerkt naar een gebiedsvisie:

  1. Analyse en onderzoek.
  2. Hoofdlijnen van de visie.
  3. Uitwerken van de gebiedsvisie, inclusief kosten en baten.

De doorlooptijd van dit proces wordt ingeschat op ruim een jaar. Daarnaast worden er in 2022 en 2023 quick wins uitgevoerd.

Communicatie

Alle belanghebbenden worden gedurende het proces betrokken bij het opstellen van de gebiedsvisie. Dit gebeurt door breed opgezette participatie, winkeliersbijeenkomsten, bijeenkomsten in kleinere setting (klankbordgroep), 1-op-1 gesprekken en middels www.lv.nl/julianabaan. De klankbordgroep komt tijdens een aantal aangewezen momenten bijeen de komende periode tot aan vaststelling van de gebiedsvisie. Ook is er een maandelijks overleg met de winkeleigenaren in het gebied.

Tevens is er in april 2022 een inloopavond georganiseerd. Tijdens deze inloopavond (circa 80 bezoekers) zijn omwonenden en andere geïnteresseerden geïnformeerd over het proces om tot de gebiedsvisie te komen. Ook was er ruimte voor het stellen van vragen over de gebiedsvisie en de quick wins.

Op zaterdag 10 september 2022 is het Dromenlab georganiseerd. Het betrof een participatiebijeenkomst op De Julianabaan waarbij bezoekers hun dromen voor De Julianabaan konden delen. De resultaten van het Dromenlab bieden input voor de toekomstscenario’s. Onderdeel van het Dromenlab was ook een online enquête die door de brede omgeving gedurende twee weken kon worden ingevuld.

Begin 2024 zal de omgeving worden gevraagd om mee te denken over de verdere invulling van de door de raad gekozen basisvariant voor De Julianabaan. Er worden dan meedenk ateliers georganiseerd. De vervolgstap is om te komen tot de gebiedsvisie. Het concept daarvan zal eveneens dit jaar met de omgeving worden gedeeld, waarna besluitvorming plaatsvind door de gemeenteraad.

Risicomanagement

Aan het besluit van 2022 om de scope van het project te verbreden kleven risico’s. In de eerste plaats brengt deze aanpassing risico's met zich mee ten aanzien van de financiële haalbaarheid. De eventuele ontwikkeling van de parkeergarage en het cultuurgebouw zullen leiden tot aanzienlijke investeringen en structurele lasten. Hiervoor dienen in het projectgebied kostendragers te worden gevonden dan wel dient de gemeenteraad de benodigde kredieten beschikbaar te stellen. Ten tweede leidt de verbreding van de scope tot een langere doorlooptijd van het project dan oorspronkelijk was beoogd. Met de scopeverbreding schuift de uitvoering van de werkzaamheden in de openbare ruimte op. Het plan zal gefaseerd worden uitgevoerd. In 2022 werden de eerste quick wins gerealiseerd. Dit zorgt voor een direct zichtbare kwaliteitsimpuls van de openbare ruimte en zal daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan het behouden en het versterken van het draagvlak voor de toekomstplannen.

Deze pagina is gebouwd op 01/09/2024 15:42:26 met de export van 01/09/2024 13:39:00