Project overzicht

Beschrijving van de stand van zaken van de woningbouwplannen in Stompwijk

Project locatie

Project status

Risico profiel

Middel

Totaal beeld

Volgens verwachting

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Aandachtspunt

Budget

Volgens verwachting

Project structuur

Bestuurlijk opdrachtgever
Wethouder Bremer
Programma
Bouwen en Wonen (VHROSV)
Initiatiefnemer / Opdrachtgevers

Projectkarakteristiek

Projectfase
Diversen
Einddatum
per plan verschillend
Ruimtelijke procedure
Uitgebreide WABO, bestemmingsplan of BOPA
Risicoprofiel
midden

Besluitvorming

Laatste raads-/commissiebehandeling
Volgende raads-/commissiebehandeling
Besluitvorming
Afwijking t.o.v. besluitvorming

Belangrijkste wijzigingen

Deze rapportage ligt grotendeels in lijn met de voorgaande verantwoording.  

Doelstelling en gewenst resultaat

Doelstelling is het tot uitvoering brengen van bouwplannen in het kader van de ontwikkelvisie Stompwijk 2017. Woningbouw is een belangrijke pijler voor het behoud van de vitaliteit van Stompwijk. Er is een projectteam geformeerd om de bouwplannen in Stompwijk te begeleiden en te coördineren. Periodieke afstemming met de Adviesraad Stompwijk vindt circa 1 keer per 6 weken plaats.

Op dit moment betreft het de navolgende woningbouwprojecten:
1.   Bouwlocatie Zustersdijk 18 (locatie vml. Dorpshuis Stompwijk)
2.   Bouwplan Dr. van Noortstraat 94-98,120-122
3.   Bouwplan Van Santhorststraat 3
4.   Bouwplan Westeinderweg 3

Stand van zaken

1. Bouwlocatie Zustersdijk 18  (locatie Dorpshuis Stompwijk)
Besloten is dat de locatie zal worden ontwikkeld ten behoeve van permante (en voorlopig) volledig sociale woningbouw door woningcorporatie Vidomes. Er zijn ruimtelijke uitgangspunten meegegeven aan Vidomes, het haalbaarheidsonderzoek loopt.

2. Bouwplan Dr. van Noortstraat 94-98,120-122
Dit bouwplan is een particulier initiatief dat wordt ontwikkeld door bouwbedrijf Niersman uit Voorschoten. Verouderde bedrijfsopstallen worden gesloopt om de nieuwbouw ter plaatse mogelijk te maken. Het plan voorziet in de bouw van 27 woningen (waarvan 8 sociale huurwoningen) en het realiseren van parkeerplaatsen die tevens zijn bestemd voor de bezoekers van het naastgelegen Dorpspunt. Om de realisatie mogelijk te maken verkoopt de gemeente enkele kleine restpercelen en wordt een financiële bijdrage verstrekt voor de aanleg van de gezamenlijke parkeerplaatsen. De afspraken zijn 7 juni 2020 vastgelegd in een intentieovereenkomst. Op 25 januari 2023 is de anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar afgesloten.

De verwachting was dat vanaf februari 2023 de planologische procedure doorlopen zou worden. Deze stagneert fors. Het bouwbedrijf heeft de gemeente kort geleden laten weten dat de door diverse grondeigenaren in te brengen panden en percelen dienen te worden gesaneerd. Een onvoorzien grote en kostbare opgave. Niersman is in gesprek met de grondeigenaren en zal de gemeente nieuwe voorstellen doen voor de saneringsopgave. De gemeente heeft aangegeven bereid te zijn om kennis en expertise in te zetten. Dit alles leidt nu al tot een stagnatie van een half jaar. De eerder uitgebrachte planning dat begin 2024 zal worden gestart met de bouw wordt zeker niet gehaald.

3. Bouwplan Van Santhorststraat 3
Er is een intentieovereenkomst afgesloten met woningcorporatie Vidomes om voor de ontwikkeling van appartementen in de sociale sector te ontwikkelen.  Ook voor deze locatie geldt, net als de het project Zustersdijk 18, dat het haalbaarheidsonderzoek en het gesprek daarover met de gemeente loopt. Bekeken zal worden of deze projecten tegelijk kunnen worden ontwikkeld om de haalbaarheid voor Vidomes te vergroten. Naar verwachting zullen partijen dit in kwartaal 3 van 2023 kunnen afronden.

4. Bouwplan Westeinderweg
Het betreft een particulier initiatief van de grondeigenaar voor de bouw van 34 woningen. Deze worden ontwikkeld door WDevelop. Het plan bestaat uit een tweetal woongebouwen (appartementen deels in de sociale sector) plus grondgebonden woningen. Tussen de twee stroken bebouwing is een plein ontworpen. In december 2022 zijn de bouwwerkzaamheden gestart. De woningen zijn inmiddels verkocht. De huurwoningen worden overgedragen aan Vidomes.

Financiën

1. Bouwlocatie Zustersdijk 18 (locatie Dorpshuis Stompwijk)
Voor de sloop van dit pand en het pand aan Van Santhorststraat 3 is een sloopkrediet beschikbaar (raadsbesluit februari 2022). Verder zijn er voor deze bouwlocatie nog geen (financiële) modellen opgesteld.

2. Bouwplan Dr. van Noortstraat 94-98,120-122
Voor de aanleg en ontsluiting van tijdelijke en permanente parkeerplaatsen voor het Dorpspunt is budget gereserveerd. Verder verkoopt de gemeente enkele kleine restpercelen om het bouwplan mogelijk te maken. De woningbouw is een particulier initiatief, waarbij de gemeentelijke inspanning in de ontwikkelfase middels kostenverhaal en leges is gedekt.

3. Bouwplan Van Santhorststraat 3
Zie hetgeen onder punt 1 is vermeld. Ook hier geldt dat er nog geen nadere (financiële) modellen zijn opgesteld.

4. Bouwplan Westeinderweg
Het betreft een particulier initiatief waarbij de gemeentelijke inzet wordt gedekt uit het kostenverhaal en leges. Het woongebied komt in particulier beheer.

Planning

1. Bouwlocatie Zustersdijk 18
De sloopwerkzaamheden zijn enigszins vertraagd; de planning is er op gericht dat het pand eind 2023 is gesloopt. Er is besloten dat flexwonen op deze locatie niet verder zal worden onderzocht. Het haalbaarheidsonderzoek voor sociale woningbouw zal naar verwachting in kwartaal 3 van 2023 kunnen worden afgerond waarna er noodzakelijke stappen voor de ruimtelijke procedure in gang kunnen worden gezet. Getracht zal worden deze ontwikkeling tegelijk met de Van Santhorststraat 3 op te pakken.

2. Bouwplan Dr. van Noortstraat 94-98,120-122
Op 25 januari 2023 is de anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar afgesloten. Zoals gemeld stagneert de planologische procedure. Het is thans niet bekend wanneer de procedure wordt hervat. Ook kan geen prognose worden gegeven wanneer dit sloop-/nieuwbouwproject zal aanvangen.

3. Bouwplan Van Santhorststraat 3
Op deze locatie zullen de sloopwerkzaamheden (hoogstwaarschijnlijk)  in kwartaal 3 van 2023 verder doorgaan.
Ook het haalbaarheidsonderzoek voor de sociale woningbouw zal naar verwachting in kwartaal 3 kunnen worden afgerond, waarna de benodigde stappen voor de ruimtelijke procedure in gang kunnen worden gezet. Tenslotte zal de aanvraag omgevingsvergunning volgen.

4. Bouwplan Westeinderweg
De bouw is conform planning gestart eind 2022.

Communicatie

Voor de vier beschreven bouwplannen geldt dat deze periodiek worden afgestemd met de Adviesraad Stompwijk. In dat overleg (de zogenoemde “projectentafel”) wordt in breder verband gesproken over de in voorbereiding of in uitvoering zijnde projecten in Stompwijk en andere zaken waarbij de gemeente is betrokken. Voor wat betreft de bouwprojecten geldt dat onder meer in de Dorpsketting bekendheid wordt gegeven aan bereikte mijlpalen en berichtgeving over de voortgang. Voor het overall beeld, de stand van zaken, het bestuurlijke proces over deze projecten communiceert de gemeente via haar eigen kanalen zoals de websites www.lv.nl en www.lv.nl/projectenstompwijk. Waar het om participatie gaat, via de digitale nieuwsbrief en de sociale media. Eventueel een gezamenlijk persbericht bij een starthandeling waarbij de wethouder is uitgenodigd. Uiteraard in overleg met de diverse organisaties.

Risicomanagement

Voor de bouwplannen Westeinderweg en Dr. van Noortstraat 94-98,120-122 geldt dat het particuliere initiatieven zijn die door de gemeente in planologische zin worden begeleid. De gemeente zet zich vanuit haar faciliterende rol in om de voortgang te bevorderen. Het doorlopen van de beschreven planningen en het behalen van de mijlpalen is mede afhankelijk van de inzet van en de afstemming met de ontwikkelende partijen en de wijze waarop de (wettelijke) procedures worden doorlopen. Zoals eerder is aangegeven in deze rapportage is de realisatie van nieuwbouw in Stompwijk momenteel een belangrijk item. Het gemeentelijke projectteam draagt zorg voor een zo goed mogelijk verloop van de processen. Het verkrijgen van maatschappelijk draagvlak is een belangrijke voorwaarde hiervoor.

Deze pagina is gebouwd op 01/09/2024 15:42:26 met de export van 01/09/2024 13:39:00