Project overzicht

Het realiseren van een parkeerterrein ten behoeve van het gebied Venestraat en omgeving en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse.

ISV project Parkeerterrein Venestraat

1 / 1
Afbeelding 1 behorende bij ISV project Parkeerterrein Venestraat

Project locatie

Project status

Risico profiel

Laag

Totaal beeld

Volgens verwachting

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Volgens verwachting

Budget

Volgens verwachting

Project structuur

Bestuurlijk opdrachtgever
Wethouder Bremer
Programma
Bouwen en Wonen (VHROSV)
Initiatiefnemer / Opdrachtgevers
Gemeente Leidschendam-Voorburg en Waterland Real Estate

Projectkarakteristiek

Projectfase
Ontwerpfase
Einddatum
2024
Ruimtelijke procedure
omgevingsvergunning voor 15 appartementen op parkeerterrein
Risicoprofiel
Laag

Besluitvorming

Laatste raads-/commissiebehandeling
Commissie OG 25 oktober 2022 en raad 8 november 2022
Volgende raads-/commissiebehandeling
Besluitvorming

omgevingsvergunning voor 15 appartementen

Afwijking t.o.v. besluitvorming

Belangrijkste wijzigingen

Gunning van de aanbesteding van de brug bij het Toevluchtpad naar de Tol heeft plaatsgevonden en is gegund binnen het beschikbare budget. Overleg over het ontwerp met de aannemer loopt.

Project Inhoud

Het project Parkeerterrein Venestraat is het laatste deelproject van het Stedelijk Vernieuwingsproject Venestraat en omgeving. De deelprojecten openbare ruimte, recreatie en -watertoerisme, bedrijvigheid en versterking cultuurhistorie zijn eerder afgerond.

Met ontwikkelaar Waterland Real Estate (eigenaar van het achterterrein en de panden aan de Leidsekade 6 t/m 10) zijn afspraken gemaakt over realisatie van het beoogde parkeerterrein in combinatie met de toevoeging van ca. 15 appartementen.
De gemeente zal het parkeerterrein aanleggen inclusief de ontsluiting daarvan. Daarnaast is overeenstemming bereikt met de ontwikkelaar over de sloop en nieuwbouw van de panden Leidsekade 6 t/m 10.

Doelstelling en gewenst resultaat

Doelstelling
Het verminderen van de parkeerdruk in het gebied Venestraat en omgeving, waaronder ook Leidschendam Centrum, en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit op het terrein achter de Leidsekade Venestraat. Tevens als doelstelling het verbeteren van de kwaliteit van de deels monumentale panden aan de Leidsekade 6 t/m 10

Resultaat
Een sociaal veilig parkeerterrein van 61 parkeerplaatsen, met een verkeersveilige ontsluiting in combinatie met nieuwbouw van woningen. Nieuwbouw van de panden aan de Leidsekade 6 t/m 10, conform de vastgestelde gevelvisie voor deze panden.

Stand van zaken

Parkeerterrein en ontsluiting
De gunning van de brug naar het Toevluchtpad heeft medio oktober 2023 plaatsgevonden en is binnen budget gebleven. Het overleg met de aannemer over het ontwerp voor de brug loopt. Start werkzaamheden 2e – 3e kwartaal 2024. De voorbereiding voor aanbesteding van het parkeerterrein wordt opgestart in het 2e kwartaal 2024.

Vastgoedontwikkeling
De vastgoedontwikkeling bestaat uit twee delen. De sloop en nieuwbouw van de panden Leidsekade 6 tot en met 10 en de bouw van 15 appartementen grenzend aan het aan te leggen parkeerterrein.

Sloop/nieuwbouw Leidsekade 6 t/m 10
De oplevering van de nieuwbouw heeft iets vertraging opgelopen. Oplevering nu voorzien 2e kwartaal 2024.

Nieuwbouw 15 koop-appartementen
De omgevingsvergunning 1e fase is verleend. Vanwege de omschakeling naar houtskeletbouw, heeft dit plan vertraging opgelopen. Start verkoop 3e kwartaal 2024, start bouw naar verwachting 4e kwartaal 2024.

Financiën

Omschrijving

Beschikbaar
(€)

Uitgaven
(€)

Verplichtingen
(€)

Saldo
(€)

Verkeersmaatregelen en poller Noordelijke Sluisbrug

60.000

0

0

60.000

Brug Toevluchtpad en deels ontsluiting

285.911

20.790

0

22.921

Aankoop grond parkeerterrein

390.000

346.000

0

0

Parkeerterrein en ontsluiting Toevluchtpad - De Tol

905.000

213.946

19.935

671.119

Totaal

1.640.911

580.736

19.935

754.040

Gunning van de aanbesteding van de brug bij het Toevluchtpad naar de Tol heeft plaatsgevonden en is gegund binnen het beschikbare budget.
Het restant van het budget voor de aankoop grond parkeertterrein ad € 44.000 is vrijgevallen aan de algemene middelen.

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

Aanbesteding brug Toevluchtpad

3e kwartaal 2023

 medio oktober 2023

gunning medio oktober 2023

Oplevering nieuwbouw Leidsekade 6 t/m 10

1e kwartaal 2024

iets uitloop naar 2e kwartaal 2024

Start nieuwbouw appartementen parkeerterrein

4e kwartaal 2024

vergunning 2e fase 2e kwartaal 2024

plan aangepast naar houtskelet bouw

Realisatie parkeerterrein

1e kwartaal 2024

in aansluiting op oplevering nieuwbouw achterterrein, eventueel gefaseerd uitvoeren

Realisatie van het parkeerterrein wordt afgestemd op de oplevering van de nieuwbouw van de appartementen. Vooruitlopend wordt wel gestart met de brug naar het Toevluchtpad.

Communicatie

Communicatie momenten

Omgeving

Raad

Toelichting

14 november 2018 omgevingsbijeenkomst

omwonenden en belangstellenden

informatie over de plannen en input ophalen voor de ontsluiting van het gebied

30 januari 2019 2e omgevingsbijeenkomst

omwonenden en belangstellenden

terugkoppeling plannen en presentatie onderzoeksvariant ontsluiting van het gebied

9 december 2019 3e omgevingsbijeenkomst

omwonenden en belangstellenden

terugkoppeling onderzoek ontsluiting en presentatie plan voor nieuwbouw appartementen

juli 2021 digitale nieuwsbrief Leidschendam-zuid en mail aan belangstellenden

abonnees van de digitale nieuwsbrief en belangstellenden

informatie over besluitvorming in college en gemeenteraad

juli 2021 pagina voor project op Website "In gesprek met LV"

omwonenden en belangstellenden

algemene informatie over project

19 september 2022 inloopavond

omwonenden en belangstellenden

organisatie Waterland, info nieuwbouw appartementen, start bouw Leidsekade

Informatie te vinden op de website : www.lv.nl/leidsekade-Venestraat. Verder wordt gebruikt gemaakt van de digitale nieuwsbrief Leidschendam Zuid.

Risicomanagement

De risicoanalyse voor de realisatiefase van dit project is afgerond en zal regelmatig worden bijgehouden. Dit heeft geen onbeheersbare risico's opgeleverd.

Deze pagina is gebouwd op 06/12/2024 13:59:01 met de export van 06/12/2024 11:02:37