Project overzicht

Het realiseren van een parkeerterrein ten behoeve van het gebied Venestraat en omgeving en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse.

ISV project Parkeerterrein Venestraat

1 / 1
Afbeelding 1 behorende bij ISV project Parkeerterrein Venestraat

Project locatie

Project status

Risico profiel

Laag

Totaal beeld

Volgens verwachting

Bestuur & ext. partijen

Aandachtspunt

Planning

Volgens verwachting

Budget

Aandachtspunt

Project structuur

Bestuurlijk opdrachtgever
Wethouder Bremer
Programma
Bouwen en Wonen (VHROSV)
Initiatiefnemer / Opdrachtgevers

Projectkarakteristiek

Projectfase
Ontwerpfase
Einddatum
2024
Ruimtelijke procedure
omgevingsvergunning voor 15 appartementen op parkeerterrein
Risicoprofiel
Laag

Besluitvorming

Laatste raads-/commissiebehandeling
Commissie OG 25 oktober 2022 en raad 8 november 2022
Volgende raads-/commissiebehandeling
Besluitvorming

omgevingsvergunning voor 15 appartementen

Afwijking t.o.v. besluitvorming

Belangrijkste wijzigingen

De aanbesteding van de brug bij het Toevluchtpad naar de Tol is op 24 augustus 2023 gestart.

Project Inhoud

Het project Parkeerterrein Venestraat is het laatste deelproject van het Stedelijk Vernieuwingsproject Venestraat en omgeving. De deelprojecten openbare ruimte, recreatie en -watertoerisme, bedrijvigheid en versterking cultuurhistorie zijn eerder afgerond.

Met ontwikkelaar Waterland Real Estate (eigenaar van het achterterrein en de panden aan de Leidsekade 6 t/m 10) zijn afspraken gemaakt over realisatie van het beoogde parkeerterrein in combinatie met de toevoeging van ca. 15 appartementen.
De gemeente zal het parkeerterrein aanleggen inclusief de ontsluiting daarvan. Daarnaast is overeenstemming bereikt met de ontwikkelaar over de sloop en nieuwbouw van de panden Leidsekade 6 t/m 10.

Doelstelling en gewenst resultaat

Doelstelling
Het verminderen van de parkeerdruk in het gebied Venestraat en omgeving, waaronder ook Leidschendam Centrum, en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit op het terrein achter de Leidsekade Venestraat. Tevens als doelstelling het verbeteren van de kwaliteit van de deels monumentale panden aan de Leidsekade 6 t/m 10

Resultaat
Een sociaal veilig parkeerterrein van 62 parkeerplaatsen, met een verkeersveilige ontsluiting in combinatie met nieuwbouw van woningen. Nieuwbouw van de panden aan de Leidsekade 6 t/m 10, conform de vastgestelde gevelvisie voor deze panden.

Stand van zaken

Parkeerterrein en ontsluiting
De aanbesteding van de brug bij het Toevluchtpad naar de Tol is op 24 augustus 2023 gestart. Op basis van de recent opgestelde kostenraming is duidelijk dat het beschikbaar gestelde krediet mogelijk niet toereikend is (zie financiën).
Voorziene gunning is medio oktober 2023. Start werkzaamheden 1e kwartaal 2024.

Vastgoedontwikkeling
De vastgoedontwikkeling bestaat uit twee delen. De sloop en nieuwbouw van de panden Leidsekade 6 tot en met 10 en de bouw van 15 appartementen grenzend aan het aan te leggen parkeerterrein.

Sloop/nieuwbouw Leidsekade 6 t/m 10
De nieuwbouw voorloopt voorspoedig. Oplevering voorzien 1e kwartaal 2024.

Nieuwbouw 15 koopappartementen
De omgevingsvergunning 1e fase is verleend. Start verkoop eind 2023, start bouw naar verwachting 2e kwartaal 2024.

Financiën

Omschrijving

Beschikbaar
(€)

Uitgaven
(€)

Verplichtingen
(€)

Saldo
(€)

Aanschaf poller Noordelijke Sluisbrug

60.000

0

0

60.000

Brug Toevluchtpad

285.911

19.837

0

266.074

Wegontsluiting Toevluchtweg - De Tol

905.000

198.653

19.932

686.415

Totaal

1.250.911

218.490

19.932

1.012.489

De aanbesteding van de brug bij het Toevluchtpad naar de Tol is op 24 augustus 2023 gestart. De meest recente raming van de kosten voor deze brug valt hoger uit dan het beschikbare krediet in de begroting. Op basis van het resultaat van de aanbesteding, wordt duidelijk wat de gevolgen voor het krediet zijn. Over de gevolgen en een eventuele aanpassing van krediet wordt de raad geïnformeerd na afronding van de aanbesteding.

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

Aanbesteding brug Toevluchtpad

3e kwartaal 2023

 medio oktober 2023

gunning medio oktober 2023

Oplevering nieuwbouw Leidsekade 6 t/m 10

1e kwartaal 2024

eind januari 2023 gestart

Start nieuwbouw appartementen parkeerterrein

1e-2e kwartaal 2024

medio maart 2023 vergunning

 november 2022 raad

heroverweging bouwwijze door ontwikkelaar

Realisatie parkeerterrein

1e kwartaal 2024

in aansluiting op oplevering nieuwbouw achterterrein, eventueel gefaseerd uitvoeren

Realisatie van het parkeerterrein wordt afgestemd op de oplevering van de nieuwbouw van de appartementen. Vooruitlopend wordt wel gestart met de brug naar het Toevluchtpad.

Communicatie

Communicatie momenten

Omgeving

Raad

Toelichting

14 november 2018 omgevingsbijeenkomst

omwonenden en belangstellenden

informatie over de plannen en input ophalen voor de ontsluiting van het gebied

30 januari 2019 2e omgevingsbijeenkomst

omwonenden en belangstellenden

terugkoppeling plannen en presentatie onderzoeksvariant ontsluiting van het gebied

9 december 2019 3e omgevingsbijeenkomst

omwonenden en belangstellenden

terugkoppeling onderzoek ontsluiting en presentatie plan voor nieuwbouw appartementen

juli 2021 digitale nieuwsbrief Leidschendam-zuid en mail aan belangstellenden

abonnees van de digitale nieuwsbrief en belangstellenden

informatie over besluitvorming in college en gemeenteraad

juli 2021 pagina voor project op Website "In gesprek met LV"

omwonenden en belangstellenden

algemene informatie over project

19 september 2022 inloopavond

omwonenden en belangstellenden

organisatie Waterland, info nieuwbouw appartementen, start bouw Leidsekade

Informatie te vinden op de website : www.lv.nl/leidsekade. Verder wordt gebruikt gemaakt van de digitale nieuwsbrief Leidschendam Zuid.

Risicomanagement

De risicoanalyse voor de realisatiefase van dit project is afgerond en zal regelmatig worden bijgehouden. Dit heeft geen onbeheersbare risico's opgeleverd.

Deze pagina is gebouwd op 01/09/2024 15:42:26 met de export van 01/09/2024 13:39:00