Project overzicht

De Stichting Duivenvoorde bezit in de gelijknamige wijk 410 sociale huurwoningen voor mensen vanaf 55 jaar die zelfstandig kunnen wonen en een dienstencentrum. Deze stichting oriënteert zich op het toevoegen van ca. 130 betaalbare seniorenwoningen in de sociale en middeldure sector. Met daarbij eerstelijns zorg.

Woonoord Duivenvoorde

1 / 1
Afbeelding 1 behorende bij Woonoord Duivenvoorde

Project locatie

Project status

Risico profiel

Laag

Totaal beeld

Volgens verwachting

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Volgens verwachting

Budget

Volgens verwachting

Project structuur

Bestuurlijk opdrachtgever
Wethouder Bremer
Programma
Bouwen en Wonen (VHROSV)
Initiatiefnemer / Opdrachtgevers
Stichting Duivenvoorde

Projectkarakteristiek

Projectfase
Startfase
Einddatum
nog niet bekend
Ruimtelijke procedure
Nog niet bekend
Risicoprofiel
Laag

Besluitvorming

Laatste raads-/commissiebehandeling
Volgende raads-/commissiebehandeling
Besluitvorming
Afwijking t.o.v. besluitvorming

Belangrijkste wijzigingen

Dit project is voor de eerste keer in het projectenboek opgenomen.

Doelstelling en gewenst resultaat

De Stichting Duivenvoorde bezit in de gelijknamige wijk 410 sociale huurwoningen voor mensen vanaf 55 jaar die zelfstandig kunnen wonen en een dienstencentrum. Deze stichting oriënteert zich op het toevoegen van ca. 130 betaalbare seniorenwoningen in de sociale en middeldure sector. Met daarbij eerstelijns zorg. De plannen zijn er verder op gericht om de bestaande gebouwen en de openbare ruimten op te waarderen met een minder dominante positie voor parkeren.
Het initiatief levert een bijdrage aan het woningtekort in de gemeente in de sociale en middel dure sector voor senioren. Het projectgebied ligt tussen de Spoorzone Leiden-Den Haag (NW) en de Graaf Willem de Rijkelaan (ZO), heeft Duivenvoorde als middenas en wordt ontsloten via de Kastelenring.

Stand van zaken

Het initiatief van de Stichting Duivenvoorde gaat concreet om het slopen van twee gebouwdelen in het gebied en op ongeveer dezelfde plekken het terug bouwen van twee nieuwe volumes met een eerstelijns zorggedeelte op de begane grond. Daarbij is een nieuwe parkeeroplossing bedacht op twee plekken nabij die nieuwe gebouwen in de openbare ruimte. Verder is in het initiatief gericht op de herontwikkeling van de openbare ruimten tot een groener verblijfsgebied met meer gebruikswaarden.
Het afgelopen half jaar zijn ontwerpen van de Stichting beoordeeld. Vooralsnog is geen commitment bereikt over de uitgangspunten voor verdere planvorming. Desalniettemin ziet de gemeente kansen om de beoogde toevoeging van seniorenwoningen in te passen in het openbaar gebied, zonder concessies te doen aan de kwaliteit van de huidige groenstructuur. Partijen zijn in gesprek over het maken van nieuwe procesafspraken.

Financiën

De kosten van de interne projectmedewerk(st)ers worden gedekt uit de financiële bijdrage van de Stichting Duivenvoorde op basis van het verhaal van plankosten. De toerekenbare kosten van de projectdeelneem(st)ers van de afdelingen MRO en SB worden verantwoord middels tijdschrijven.

De kosten voor de inhuur van de externe projectleider (inclusief de projectondersteuning) worden gedekt uit het door de PZH toegekende subsidie Vliegende Brigade. Het betreft een bedrag van € 100.000,-- dat is bedoeld voor het leveren van een bijdrage aan de doelstellingen voor woningbouw volgens het provinciaal beleid.

Planning

Het project bevindt zich thans in de onderzoeksfase die zal worden gevolgd door de ontwerpfase als basis voor de naderhand te volgen planologische procedures. In de huidige onderzoeksfase worden de voor de herontwikkeling relevante aspecten als bouwprogramma, aanpassing van de openbare ruimten, natuurbescherming/flora & fauna, geluid- water- en klimaatadaptie, stikstofdepositie etc. geïnventariseerd. Vervolgens worden in gezamenlijkheid afspraken gemaakt over het maken van een ruimtelijke visie voor het gebied en de te onderscheiden verantwoordelijkheden tussen de Stichting en de gemeente in het onderzoek naar de financiële en maatschappelijke haalbaarheid van het plan. De afspraken worden vastgelegd in een intentieovereenkomst. Volgens de huidige inschatting kan hiertoe eind 2023 worden gekomen.

In de ontwerpfase zal aan de hand van een gezamenlijke aanpak/stappenplan een ruimtelijke visie voor de herontwikkeling opgesteld. Als resultaat daarvan worden de samenwerking en de gemeentelijke facilitering met bijbehorend kostenverhaal en inbreng van benodigde gemeentegrond voor de nieuwbouw vastgelegd in een anterieure overeenkomst. Thans is nog niet aan te geven wanneer dit het geval zal zijn.

Communicatie

Voor de communicatie omtrent het project levert de Stichting Duivenvoorde een communicatieplan op. De inzet van communicatiemiddelen zal er op gericht zijn om maatschappelijk draagvlak voor dit project te behouden en te versterken. In dat kader is het van belang dat alle doelgroepen tijdig, actief en transparant worden geïnformeerd over de inhoud en voortgang van het project en ruimte bieden voor inbreng van omgevingskennis met het oog op het bereiken van de maximale kwaliteit.

Risicomanagement

Voor dit project is nog geen risicoanalyse verricht.

Deze pagina is gebouwd op 01/09/2024 15:42:26 met de export van 01/09/2024 13:39:00