Project overzicht

Tussen Leidschendam en Voorschoten ligt de Duivenvoordecorridor met daarin de Veursestraatweg. In dit gebied wordt het landschap en de natuur hersteld en ontwikkeld met ruimte voor nieuwe woningen. Om de bereikbaarheid van de ontwikkelgebieden en de verkeersveiligheid op de Veursestraatweg te waarborgen, wordt de Veursestraatweg opnieuw ingericht.

Herinrichten Veursestraatweg

1 / 1
Afbeelding 1 behorende bij Herinrichten Veursestraatweg

Project locatie

Project status

Risico profiel

Middel

Totaal beeld

Volgens verwachting

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Volgens verwachting

Budget

Volgens verwachting

Project structuur

Bestuurlijk opdrachtgever
Wethouder Keus
Programma
Verkeer en vervoer
Initiatiefnemer / Opdrachtgevers
Gemeente Leidschendam-Voorburg

Projectkarakteristiek

Projectfase
Ontwerpfase
Einddatum
2025
Ruimtelijke procedure
Uitgangspunt: Niet van toepassing
Risicoprofiel
Gemiddeld

Besluitvorming

Laatste raads-/commissiebehandeling
14 februari 2023
Volgende raads-/commissiebehandeling
Verwacht: Eind 2023 / begin 2024 (vaststelling ontwerp)
Besluitvorming

De gemeenteraad heeft op 14 februari 2023 het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld en heeft kennisgenomen van de aanpak en het participatieplan.

Afwijking t.o.v. besluitvorming

Niet van toepassing

Belangrijkste wijzigingen

De financiële tabel is bijgewerkt en afgestemd op het raadsbesluit in februari 2023 over het voorbereidingskrediet

Doelstelling en gewenst resultaat

Aanleiding
In het gebied tussen Leidschendam en Voorschoten worden aan weerszijden van de Veursestraatweg verschillende gebieden ontwikkeld. Daarbij komen kassencomplexen te vervallen, wordt nieuwe, beleefbare natuur gerealiseerd en worden nieuwe woningen gebouwd. De verkeersveiligheid op de Veursestraatweg en de bereikbaarheid van de ontwikkelgebieden moeten worden gewaarborgd. Uitgangspunt is dat de huidige bebouwde komgrens wordt verlegd naar de gemeentegrens met Voorschoten. De maximumsnelheid op dit deel van de weg wordt dan verlaagd naar 50 km/h. Dit levert naar verwachting ook positieve milieueffecten op voor de omgeving. Als gevolg van deze ontwikkelingen is een andere inrichting van de weg nodig. Daarnaast zijn bij de vaststelling van bestemmingsplan Schakenbosch in 2021 toezeggingen gedaan over aanvullend integraal verkeerskundig- en milieuonderzoek en een m.e.r.-beoordeling.

Doelstellingen
Het project heeft meerdere doelstellingen:

  1. Het bieden van inzicht in de verkeers- en milieusituatie (geluid en luchtkwaliteit) op de hoofdwegen in Leidschendam-Noord als gevolg van de ontwikkelingen die plaatsvinden in de Duivenvoordecorridor.
  2. Het verbeteren van de verkeersveiligheid van de Veursestraatweg, de bereikbaarheid van de ontwikkelgebieden en de leefbaarheid van de aanliggende woningen.
  3. Het verbeteren van de ruimtelijke inpassing/kwaliteit van de Veursestraatweg, aansluitend bij de ambities in de Duivenvoordecorridor.
  4. Het verbeteren van de gebruikskwaliteit (comfort) en de constructieve staat van de Veursestraatweg.

Gewenst resultaat
Het gewenste resultaat is een heringerichte Veursestraatweg tussen het kruispunt met de Noordsingel en de gemeentegrens met Voorschoten, ingepast in het landschap en waarbij de omgeving is betrokken.

Stand van zaken

De eerste stap in het proces is uitgevoerd. Het gaat om het uitvoeren van aanvullend verkeers-, geluids- en luchtkwaliteitsonderzoek en een m.e.r.-notitie. De raad wordt hierover door het college geïnformeerd. Daarna start het opstellen van het ontwerp. Bewoners worden daarbij betrokken.

Financiën

Omschrijving

Beschikbaar
(€)

Uitgaven
(€)

Verplichtingen
(€)

Saldo
(€)

Voorbereidingskrediet herinrichting Veursestraatweg *)

250.000

85.329

182.185

-17.514

Totaal

250.000

85.329

182.185

-17.514

In de door de gemeenteraad vastgestelde grondexploitatie Vlietvoorde is € 550.000 beschikbaar voor de aansluitingen vanuit Vlietvoorde op de Veursestraatweg. Op 13 juli 2021 heeft de gemeenteraad het deelbestedingsplan voor de bestemmingsreserve Mobiliteit vastgesteld. Onderdeel hiervan is een bedrag van € 4.007.000 voor de herinrichting van de Veursestraatweg. Er is daarmee een totaalbedrag van € 4.557.000 gereserveerd voor het project.

Voor de onderzoeken, het opstellen van het ontwerp en de planbegeleidingskosten in 2023 zijn kosten ter grootte van € 250.000 begroot. Dit bedrag is onderdeel van de € 4.007.000 uit het vastgestelde deelbestedingsplan en is op 14 februari 2023 door de gemeenteraad als voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.  

*) De gerealiseerde kosten bestaan per 1 september 2023 uit de uitvoering van de aanvullende onderzoeken en de inhuur van een projectleider. De verplichtingen bestaan uit een opdracht aan Arcadis voor het opstellen van het ontwerp, de technische uitwerking en de aanbesteding (€ 140.000), de uitvoering van onderzoeken en de inhuur van een projectleider. Omdat het ontwerp de basis vormt voor de raad om het uitvoeringskrediet vrij te geven, worden alléén deze kosten gerealiseerd vóór de besluitvorming in de raad. Voor het ontwerp staat een bedrag van ongeveer € 70.000 en daarmee blijft het saldo van uitgaven en verplichtingen onder het beschikbare voorbereidingskrediet

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

Aanvullende onderzoeken en informeren bewoners

tweede helft 2023

Terugkoppeling uitkomst met raadsbrief

Opstellen ontwerp en betrekken bewoners

tweede helft 2023

Besluitvorming over ontwerp en uitvoeringskrediet

Begin 2024

Ja

Technische uitwerking en selecteren aannemer

eerste helft 2024

Uitvoering herinrichting

tweede helft 2024 en eerste helft 2025

Communicatie

Als onderdeel van de projectaanpak is een participatieplan op hoofdlijnen opgesteld. Hierin is per projectfase de betrokkenheid van bewoners en andere belanghebbenden opgenomen. Het participatieplan is te vinden op het communicatieplatform van de gemeente: www.lv.nl/veursestraatweg (projecten Leidschendam). Hier kunnen bewoners en andere belangstellenden achtergrondinformatie vinden, vragen stellen en kunnen zij zich aanmelden voor de gemeentelijke digitale nieuwsbrief.

Risicomanagement

Deze pagina is gebouwd op 01/09/2024 15:42:26 met de export van 01/09/2024 13:39:00