Initiatief overzicht

Verschillende partijen waaronder onze gemeente hebben de behoefte om gezamenlijk te werken aan de Vlietzone. Op initiatief van de provincie Zuid-Holland is een projectgroep opgestart met betrokken gebiedspartijen voor de ontwikkeling van een integrale toekomstvisie voor de gehele Vlietzone. De gemeente Leidschendam-Voorburg ligt gedeeltelijk in de Vlietzone (Park Leeuwenbergh, Leidschendam-Zuid, Leidschendammerhout, Starrevaart, Vlietland) en grenst aan de Vlietzoom, een onderdeel van de Vlietzone waar vanuit Den Haag een hoge druk op ligt vanwege de uitplaatsing van bedrijven uit de Binckhorst. Daarnaast heeft onze gemeente gronden in bezit in de Vlietzoom waar onze inwoners als lid van sport-, muziek- en tuinverenigingen sporten en recreëren.

Initiatief status

Risico profiel

Laag

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Volgens verwachting

Initiatief structuur

Portefeuillehouder
Wethouder Belt
Programma
Bouwen en Wonen (VHROSV)
Initiatiefnemer
Provincie Zuid-Holland

Initiatiefkarakteristiek

Planfase
Ruimtelijke procedure
Einddatum
Nnb
Risicoprofiel

Besluitvorming

Laatste raads-/commissiebehandeling
Nvt
Volgende raads-/commissiebehandeling
nog niet bekend
Intentieovereenkomst
Anterieure overeenkomst
Nvt

Belangrijkste wijzigingen

Naar aanleiding van het in 2020 opgestelde Plan van Aanpak is in 2022 het bureau Bosch&Slabbers ingehuurd om het proces te begeleiden om een gezamenlijke visie op het gebied te ontwikkelen. Onderdeel hiervan was een burgerparticipatie-traject met betrokken actoren zoals inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden. De door BoschSlabbers opgestelde visie is op 6 december 2022 door het college vastgesteld.

In 2023 is onder leiding van de provincie gestart met het opzetten van een uitvoeringsagenda. Hiervoor zijn de volgende prioriteiten geïdentificeerd met de betrokken actoren: (1) Verkenning Sportpark van de Toekomst (VZA en sportverengingen, met steun overheden); (2) Verkeersonderzoek Westvlietweg (PZH, Den Haag en gemeenten LV, Rijswijk); (3) Integrale gebiedsuitwerking bedrijventerrein Westvlietweg (Den Haag); (4) Vervanging Nieuwe Tolbrug (MRDH). Daarnaast zijn door externe actoren veel verschillende nieuwe initiatieven aangedragen voor inrichting van de Vlietzone. Veel van deze initiatieven zouden moeten komen in het Haagse deel. Voordat hier een besluit op kan worden genomen, wil Den Haag eerst werken aan een nieuwe beheersverordening voor het Haagse deel van de Vlietzone.

Initiatief Inhoud

Naar aanleiding van een aangenomen motie van Provinciale Staten werken provincie en betrokken gemeenten aan een gezamenlijke toekomstvisie voor de Vlietzone. Naast de betrokken gebiedspartijen wordt er ook gesproken met maatschappelijke organisaties en belanghebbenden om ook hun input mee te nemen bij de uiteindelijke toekomstvisie/ gebiedsplan.
Dit heeft inmiddels geleid tot een vastgestelde visie voor de Vlietzone.

Gemeentelijke rol

De provincie is trekker van de werkgroep bestaande uit ambtelijke vertegenwoordiging van de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Deze werkgroep bereidt vraagstukken voor die vervolgens in de brede projectgroep met alle deelnemers (provincie, gemeenten en waterschappen) worden besproken. De gemeente neemt deel in de werkgroep en het projectoverleg.
Voor de opzet en invulling van de gebiedstafels is overleg tussen provincie, gemeente en BoschSlabbers.

De gemeente speelt een rol bij enkele initiatieven in het kader van de Uitvoeringsagenda Vlietzone die in de loop van 2023 wordt vastgesteld. Zo draagt de gemeente bij aan een verkeerskundigonderzoek in de Vlietzone en aan een onderzoek van het Sportpark van de Toekomst.

Doelstelling en gewenst resultaat

Doel is om samen met provincie en gemeenten met een deel van het grondgebied in de Vlietzone binnen de gemeentegrenzen te komen tot een breedgedragen visie op toekomstige ontwikkelingen binnen de Vlietzone.
Gewenst resultaat is een groene Vlietzone met voldoende ruimte voor sport en recreatie met ruimte voor lichte industrie (t/m milieucategorie 3.2) met nadruk op het cultuurhistorische belang van de Vlietzone. Het bedrijventerrein Westvlietweg (gemeente Den Haag) ligt in de Vlietzone. Over de toekomstige invulling van dit bedrijventerrein wordt in gesprekken over het woon-werkakkoord gesproken. De uitkomst van deze gesprekken kan gevolgen hebben voor de uiteindelijke visie op de Vlietzone.
Voor de toekomst van het bedrijventerrein Westvlietweg en omgeving is het standpunt van de gemeente Leidschendam-Voorburg dat dit onder de volgende voorwaarden acceptabel is:

 1. Als eerste verdichting en opschoning van het bestaande bedrijventerrein.
 2. Eventuele uitbreiding richting de oksel van de A4 en niet richting Park Leeuwenbergh.
 3. Geen HMC-bedrijvigheid/ watergebonden bedrijvigheid (HMC staat voor Hogere Milieu Categorieën, eg. hoger dan categorie 3.2).
 4. Vergroting van het bedrijventerrein alleen als er een goede oplossing voor ontsluiting is, extra verkeerstromen mogen niet ten koste gaan van de veiligheid op de Vlietwegen.
 5. Verbetering van de totale leefomgeving; dat wil zeggen verbeterde groenstructuur, klimaatadaptief, verbetering van recreatieve verbindingen, veiligheid.

Stand van zaken

 • In december 2020 heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden. In dat overleg is afgesproken dat er een Plan van Aanpak en een participatieplan wordt opgesteld.
 • In april 2021 is het concept-Plan van Aanpak (incl. participatieplan) besproken.
 • Wijzigingen worden in Q2 2021 verwerkt en via een schriftelijke afstemming wordt akkoord van de betrokken bestuurders gevraagd.
 • Na vaststelling van het Plan van Aanpak is gestart met gesprekken en workshops met betrokken gebiedspartijen.
 • Via workshops en gesprekken is een overzicht gemaakt van alle ambities en standpunten die leven bij de partijen. Dit heeft plaatsgevonden in Q4 van 2021 en Q1 2022.
 • De gemeenteraad is voor de zomer 2021 geïnformeerd over de stand van zaken in de Vlietzone en over het Plan van Aanpak.
 • BoschSlabbers heeft een eerste concept-gebiedsplan opgesteld in oktober 2021.
 • Het gebiedsplan is besproken met de provincie, betrokken gemeenten en waterschappen.
 • BoschSlabbers vormt gebiedstafels met verschillende maatschappelijke organisaties om het gebiedsplan te bespreken.
 • Uitkomst van de gesprekken met gebiedspartijen en maatschappelijke organisaties hebben input gevormd voor het uiteindelijke gebiedsplan dat in Q2 2022 is voorgelegd aan het bestuurlijk overleg.
 • Naast de gesprekken met de inwoners en belangengroepen in het gebied, zijn op januari 2022 gesprekken geweest met ambtenaren van provincie, gemeenten, waterschappen in de vorm van themasessies.
 • De thema's waren (1) Wonen, Economie & Mobiliteit, (2) Duurzaamheid, Klimaat & Water, (3) Sport & Recreatie, (4) Natuurinclusief & Cultuurhistorie.
 • Uitkomsten van de paralellelsessies (inwoners & belangengroepen enerzijds, medewerkers van gemeenten etc anderzijds) worden voorgelegd in bestuurlijk overleg dat in Q2 2022 heeft plaatsgevonden.
 • In bestuurlijk overleg Q2 is besloten een laatste versie van de toekomstvisie te laten opstellen en enkele discussiepunten (bedrijventerrein en ontsluiting/ bereikbaarheid) buiten de toekomstvisie te laten en dit later af te ronden.
 • Wethouder Belt heeft in september 2022 samen met de Vlietzoom-alliantie het gebied bezocht.
 • Eind augustus heeft BoschSlabbers de definitieve toekomstvisie afgerond. Deze is in Q3 besproken in het bestuurlijk overleg.
 • Vervolgstappen na vaststelling van toekomstvisie zijn besproken in bestuurlijk overleg. Onderdeel van het vervolgtraject zijn deelstudies over o.m. bereikbaarheid.
 • Toekomstvisie is samen met uitkomsten van onderzoek, strategische beleidsstukken (woon-werkakkoord, RES, Strategisch Sport Akkoord) input voor het Masterplan Vlietzone.
 • In december 2022/ januari 2023 is de toekomstvisie vastgesteld door de provincie, gemeenten LV, Rijswijk en Leiden en door de beide hoogheemraadschappen. Den Haag heeft de visie nog niet vastgesteld.
 • Provinciale Staten heeft in februari 2023 twee moties aangenomen over de verdere ontwikkeling van de Vlietzone: uitsluiten van HMC-bedrijven in de Vlietzone en het nemen van de regie op de verdere ontwikkeling, vooral in relatie tot mobiliteit.
 • In de eerste helft van 2023 is gesproken over een Uitvoeringsagenda. Ook zijn enkele prioriteiten benoemd: (1) Verkenning Sportpark van de Toekomst; (2) Verkeersonderzoek Westvlietweg; (3) Integrale gebiedsuitwerking bedrijventerrein Westvlietweg; (4) Vervanging Nieuwe Tolbrug.
 • Vanuit de samenleving hebben de provincie en gemeenten veel verschillende initiatieven voor een verdere inrichting van de Vlietzone ontvangen. Voor het Haagse deel geldt dat DH van plan is een nieuwe beheersverordening op te stellen, tot die tijd worden initiatieven afgehouden.

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

Besluitvorming visiedocument bestuurlijk overleg

week 7, 2022

Besluitvorming visiedocument bestuurlijk overleg

Q3, 2022

Start vervolgtraject

Q1 2023

Opstellen uitvoeringsagenda

Q3 en Q4 2023

Communicatie

Naast de verschillende gemeenten, betrokken hoogheemraadschappen en de MRDH, worden ook belanghebbenden van het gebied (waaronder inwoners) betrokken in de gesprekken.

 • Betrokken belanghebbenden vanuit de gemeente Leidschendam-Voorburg bij de totstandkoming voor de gezamenlijke visie op de Vlietzone zijn:
 • Vlietzoom Alliantie
 • Sportpark Westvlietweg
 • Inwoners Vlietoevers
 • Wijkvereniging Oud-Voorburg
 • Stichting Mooi-Voorburg
 • Houd Vlietrand Groen
 • Vrienden voor Vlietland
 • Recreatiecentrum Vlietland
 • Vereniging Park Leeuwenbergh
 • Wijkvereniging Oud-Zuid Leidschendam

Risicomanagement

Bij veel externe partijen is ontevredenheid over het niveau van participatie. Er zijn twee sessies geweest, beiden digitaal, en dat wordt onvoldoende gevonden. Dit zal gevolgen hebben voor hoe het eindrapport wordt ontvangen.

De Vlietzoom ligt in Den Haag en dat betekent dat de gemeente Den Haag daar bevoegd gezag is. Den Haag kan, ondanks dit proces met de provincie, wel besluiten om zaken die onze inwoners niet welgevallig zijn, toch te plaatsen in de Vlietzoom.
Nu doen ze dat zoveel mogelijk nog niet omdat ze willen starten met een nieuwe Beheersverordening, maar Leidschendam-Voorburg kan maar beperkte invloed uitoefenen op wat er in die verordening komt te staan.

Deze pagina is gebouwd op 01/09/2024 15:42:26 met de export van 01/09/2024 13:39:00