Initiatief overzicht

In 2019 heeft Provinciale Staten een motie aangenomen waarmee Gedeputeerde Staten werd opgeroepen om met gebiedspartners een gezamenlijke toekomstvisie van de Vlietzone op te stellen. Sindsdien is onder leiding van de provincie door gemeenten, hoogheemraadschappen en bewoners- en belangenorganisaties gewerkt aan een breed-gedragen Toekomstbeeld. Verschillende delen van de gemeente liggen in de Vlietzone (Park Leeuwenbergh, Leidschendam-Zuid, Leidschendammerhout, Vlietland) of grenzen aan de Vlietzoom – het Haagse deel van de Vlietzone. Daarnaast heeft de gemeente met Sportpark Westvlietweg ook gebieden in de Vlietzone in eigendom. De Vlietzone is als gebied van belang voor onze inwoners als gebied om te sporten en te recreëren. Het Toekomstbeeld Vlietzone is vastgesteld door Gedeputeerde Staten, de colleges van Rijswijk en Leidschendam-Voorburg en de algemene besturen van de hoogheemraadschappen Rijnland en Delfland. Het college van Leiden heeft ingestemd met het Toekomstbeeld (dat past binnen de vastgestelde Omgevingsvisie). Het Haagse college heeft (nog) niet ingestemd met het Toekomstbeeld maar zal in 2024 zelf een Toekomstvisie Vlietzoom opstellen.

Initiatief status

Risico profiel

Laag

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Volgens verwachting

Initiatief structuur

Portefeuillehouder
Wethouder Belt
Programma
Bouwen en Wonen (VHROSV)
Initiatiefnemer
Provincie Zuid-Holland

Initiatiefkarakteristiek

Planfase
Ruimtelijke procedure
Einddatum
Nnb
Risicoprofiel

Besluitvorming

Laatste raads-/commissiebehandeling
Nvt
Volgende raads-/commissiebehandeling
nog niet bekend
Intentieovereenkomst
Anterieure overeenkomst
Nvt

Belangrijkste wijzigingen

Op grond van de uitvoeringsagenda die in 2023 door de provincie, in samenspraak met betrokken overheden is opgesteld, is gestart met een drietal onderzoeken.

I Onderzoek naar Sportpark van de Toekomst

Het onderzoek is een gevolg van een initiatief van de Vlietzoom Alliantie waar de sportverenigingen en -organisaties in de Vlietzone ook bij zijn aangesloten.

Doel van het onderzoek is om na te gaan op welke wijze het sportpark breder ingezet kan worden als plek om te sporten, te bewegen en te ontmoeten. Ook wordt gekeken naar de duurzaamheid van het sportpark met het oog op klimaatadaptatie en de wens de biodiversiteit te vergroten.

II Onderzoek naar ontsluiting van het gebied, en specifiek naar de belasting van de Westvlietweg

De Westvlietweg is een smalle en drukke weg en daarmee gevaarlijk voor de meest kwetsbare verkeersdeelnemers (fietsers en wandelaars/ hardlopers).

Tegelijkertijd is een goede ontsluiting van het gebied noodzakelijk voor veel van de functies in het gebied (sport, recreatie, bedrijvigheid, wonen).

In het onderzoek wordt gekeken naar alternatieve manieren van ontsluiting maar ook naar een mogelijke andere inrichting van de bestaande infrastructuur.

III Onderzoek naar toekomst van het bedrijventerrein Westvlietweg

Het bedrijventerrein Westvlietweg ligt in de gemeente Den Haag. In het Toekomstbeeld is gesteld dat het terrein verouderd is en daarmee ruimte biedt om te moderniseren en te intensiveren. Dit kan echter wel leiden tot extra verkeersdruk. In het onderzoek, uitgevoerd door het Industrieschap Plaspoelpolder (IPP) wordt onderzocht hoe het bedrijventerrein kan moderniseren en intensiveren op een wijze die past binnen het kader van het Toekomstbeeld.

Voor wat betreft de toekomst van het bedrijventerrein, heeft de gemeente in een eerder stadium al laten weten dat zij uitbreiding mogelijk ziet als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

1. Als eerste verdichting en opschoning van het bestaande bedrijventerrein.

2. Eventuele uitbreiding richting de oksel van de A4 en niet richting Park Leeuwenbergh.

3. Geen HMC-bedrijvigheid/ watergebonden bedrijvigheid (HMC staat voor Hogere Milieu Categorieen, eg. hoger dan categorie 3.2).

4. Vergroting van het bedrijventerrein alleen als er een goede oplossing voor ontsluiting is, extra verkeerstromen mogen niet ten koste gaan van de veiligheid op de Vlietwegen.

5. Verbetering van de totale leefomgeving; dat wil zeggen verbeterde groenstructuur, klimaatadaptief, verbetering van recreatieve verbindingen, veiligheid.

Initiatief Inhoud

Naar aanleiding van een aangenomen motie van Provinciale Staten werken provincie en betrokken gemeenten aan een gezamenlijke toekomstvisie voor de Vlietzone. Naast de betrokken gebiedspartijen wordt er ook gesproken met maatschappelijke organisaties en belanghebbenden om ook hun input mee te nemen bij de uiteindelijke toekomstvisie/gebiedsplan.
Dit heeft inmiddels geleid tot een vastgestelde visie voor de Vlietzone.

Gemeentelijke rol

Met de gereedkoming van het Toekomstbeeld Vlietzone, is de gemeentelijke rol verschoven naar een rol bij sectorale onderzoeken zoals het verkeersonderzoek en het onderzoek naar het sportpark van de toekomst.
Daarnaast focust de rol van de gemeente zich op de ontwikkeling van gemeentelijke locaties in de Vlietzone, zoals het Leidschendammerhout en Leidschendam-Zuid. De focus hierbij is op een versterking van de groen-blauwe zone en de recreatieve functie, in combinatie met erfgoed, van het gebied.

Doelstelling en gewenst resultaat

Doel is om samen met provincie en gemeenten met een deel van het grondgebied in de Vlietzone binnen de gemeentegrenzen te komen tot een breedgedragen visie op toekomstige ontwikkelingen binnen de Vlietzone.
Gewenst resultaat is een groene Vlietzone met voldoende ruimte voor sport en recreatie met ruimte voor lichte industrie (t/m milieucategorie 3.2) met nadruk op het cultuurhistorische belang van de Vlietzone. Het bedrijventerrein Westvlietweg (gemeente Den Haag) ligt in de Vlietzone. Over de toekomstige invulling van dit bedrijventerrein wordt in gesprekken over het woon-werkakkoord gesproken. De uitkomst van deze gesprekken kan gevolgen hebben voor de uiteindelijke visie op de Vlietzone.

Stand van zaken

·   Toekomstbeeld Vlietzone is vastgesteld door GS van Zuid-Holland, colleges van Rijswijk en Leidschendam-Voorburg en de besturen van Rijnland en Delfland. College van Leiden heeft ingestemd met het Toekomstbeeld.
·   College van gemeente Den Haag heeft niet ingestemd en gaat zelf een Toekomstvisie op het Haagse deel van de Vlietzone (= de Vlietzoom) opstellen in 2024.
·   Er vinden nu drie onderzoeken plaats (1) verkeerskundig onderzoek naar de Westvlietweg, (2) onderzoek naar sportpark van de toekomst en (3) onderzoek naar bedrijventerrein Westvlietweg. De uitkomsten worden verwacht in het najaar van 2024.
·   Leidschendam-Voorburg is inhoudelijk betrokken bij verkeerskundig onderzoek en onderzoek naar het sportpark.
·   In het kader van het Toekomstbeeld wordt in Leidschendam-Voorburg gekeken naar een versterking van de groen-blauwe ader in de Vlietzone en naar een integrale ontwikkeling van het Leidschendammerhout.
·   Deze ontwikkeling nemen we op in het nieuwe Duin-, Horst- en Weideprogramma.

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

Besluitvorming visiedocument bestuurlijk overleg

week 7, 2022

Besluitvorming visiedocument bestuurlijk overleg

Q3, 2022

Start vervolgtraject

Q1 2023

Opstellen uitvoeringsagenda

Q3 en Q4 2023

Uitvoeren uitvoeringsagenda

2024 en verder

Communicatie

Naast de verschillende gemeenten, betrokken hoogheemraadschappen en de MRDH, worden ook belanghebbenden van het gebied (waaronder inwoners) betrokken in de gesprekken.

 • Betrokken belanghebbenden vanuit de gemeente Leidschendam-Voorburg bij de totstandkoming voor de gezamenlijke visie op de Vlietzone zijn:
 • Vlietzoom Alliantie
 • Sportpark Westvlietweg
 • Inwoners Vlietoevers
 • Wijkvereniging Oud-Voorburg
 • Stichting Mooi-Voorburg
 • Houd Vlietrand Groen
 • Vrienden voor Vlietland
 • Recreatiecentrum Vlietland
 • Vereniging Park Leeuwenbergh
 • Wijkvereniging Oud-Zuid Leidschendam

Risicomanagement

De gemeente Den Haag heeft de opdracht voor een onderzoek naar de toekomst van het bedrijventerrein Westvlietweg belegd bij het industrieschap Plaspoelpolder. De gemeente Leidschendam-Voorburg is hier niet actief bij betrokken. Op de tafel van het woon-werkakkoord wordt hier wel over gesproken, maar niet in detail.

Ook zoekt de gemeente Den Haag nog een nieuwe locatie voor de overslagcentrale in de Binckhorst. Een locatieonderzoek is gestart maar het is niet bekend welke locaties op de longlist staan.

Als laatste start de gemeente Den Haag met een eigen gebiedsvisie op de Vlietzoom. Het is nog niet duidelijk op welke wijze de gemeente haar input kan leveren en op welk moment.

Leidschendam-Voorburg is alert op ontwikkelingen zoals rondom het slib-depot.

Deze pagina is gebouwd op 06/12/2024 13:59:01 met de export van 06/12/2024 11:02:37