Project overzicht

De taskforce de Mall heeft als missie de bereikbaarheid van de Mall in het bijzonder en de bereikbaarheid van Leidschendam-Voorburg in het algemeen op een acceptabel niveau te brengen en te houden.

Taskforce de Mall - Westfield Mall of the Netherlands

1 / 1
Afbeelding 1 behorende bij Taskforce de Mall - Westfield Mall of the Netherlands

Project locatie

Project status

Risico profiel

Hoog

Totaal beeld

Volgens verwachting

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Aandachtspunt

Budget

Volgens verwachting

Project structuur

Bestuurlijk opdrachtgever
Wethouder Keus
Programma
Verkeer en vervoer
Initiatiefnemer / Opdrachtgevers
Eigenaren/Unibail-Rodamco-Westfield

Projectkarakteristiek

Projectfase
Diversen
Einddatum
Ruimtelijke procedure
-
Risicoprofiel
Hoog

Besluitvorming

Laatste raads-/commissiebehandeling
Volgende raads-/commissiebehandeling
Besluitvorming

2629-Raadsvoorstel - Beheersing verkeer de Mall

Afwijking t.o.v. besluitvorming

Belangrijkste wijzigingen

Een aantal voorgenomen maatregelen zijn gerealiseerd. Zie hiervoor de paragraaf Stand van Zaken - Wat is er al gedaan.

Doelstelling en gewenst resultaat

De doelstelling van Unibail Rodamco Westfield (URW) is om de Mall te laten groeien tot een topregionaal winkelcentrum en regionale ontmoetingsplek. De afgelopen periode leert ons dat de doelstelling voor de Mall om 12-14 miljoen bezoekers per jaar te ontvangen niet alleen realistisch is maar in de tweede helft van 2022 is overtroffen. URW meldt over 2022 dat er naar schatting 15,5 miljoen bezoekers naar de Mall kwamen. Dit terwijl vanwege coronamaatregelen de Mall begin van 2022 gesloten was. Daarmee voldoet de Mall ruim aan de verwachting van URW.

Ruim 14 miljoen bezoekers per jaar en 4.000 parkeerplaatsen bij de Mall, zorgen voor een substantiële verkeersstroom naar en van de Mall. In de onderzoeksrapporten van Goudappel is deze substantiële verkeersstroom gekwantificeerd. De onderzoeksrapporten zijn gemaakt ter ondersteuning van de unanieme besluitvorming in de gemeenteraad in 2013 over het bestemmingsplan en in 2015 voor het verlenen van de bouwvergunning, In het rapport uit 2015 is aangegeven dat voor de doorstroming van het verkeer een aantal verkeersmaatregelen nodig is.

De Taskforce richt zich op de volgende onderwerpen, met betrekking tot verkeer en mobiliteit:

 • Fysieke infrastructuur: wegen, haltes, fiets- en wandelpaden
 • Verkeersmaatregelen: borden, belijning, verkeersplan, verkeersbesluiten
 • Verkeersmanagement 2.0: verkeerslichten, wegkantsystemen, verkeersregelaars, onderhouden van de inrichting van de slimme VRI’s
 • Parkeermanagement: terreinen, openbare ruimte, vraag & aanbod, regulering
 • Mobiliteitsmanagement: OV, fiets, deelvervoer, P+R, looproutes
 • Organisatieontwikkeling: projectorganisatie, processen, procedures en tools

Stand van zaken

Stabilisering van de verkeerssituatie
De Taskforce ziet dat de verkeerssituatie op de weg zich stabiliseert. Dat is te zien in het Dashboard wat door het OMC wordt gebruikt. Op basis van historische data bewaken we de belangrijkste routes van en naar de Mall. Op die routes zien we dat de reistijden vergelijkbaar zijn met 2022. Wel is er een duidelijk verschil in het verkeersbeeld als het weer slechter is. We zien dan in ons Dashboard dat er meer auto’s op de parkeerterreinen staan en dat het substantieel drukker op de weg is. Niet alleen nemen dan de reistijden op de belangrijkste routes van en naar de Mall toe, maar ook op de N14 van en naar Den Haag is het dan drukker.

Parkeerdruk in de wijken
In de wijken rond de Mall zien we een vergelijkbare parkeerdruk als in 2022. We nemen dit steekproefsgewijs mee vanuit het OMC op de dagen dat we fysiek aanwezig zijn. (zaterdagen en feestdagen).

Vervolgaanpak verkeer en mobiliteit Mall en omgeving
In de raadsbrief 3439 Raadsbrief informeren over mobiliteitsaanpak Westfield Mall of the Netherlands en omgeving is de raad geïnformeerd over de vervolgstappen die het college neemt om naast de in dit projectenboek beschreven maatregelen, die primair gericht zijn op verkeersmanagement, een aanpak uit te werken die bestaat uit parkeerregulering in de wijken rondom de Mall en bevordering van gezonde en duurzame vormen van vervoer.

Wat hebben we in de eerste helft van 2023 gedaan
De taskforce is in 2023 gecontinueerd, waarbij de operationele maatregelen vanuit het Operationeel Mobiliteitscentrum (OMC) worden voortgezet en vanuit de projectorganisatie de laatste hand wordt gelegd aan nog te realiseren maatregelen

 • Continueren van de inzet van het OMC.
 • Continueren van de samenwerking met Zuid Holland Bereikbaar (ZHB), Rijkswaterstaat (RWS), HTM en Unibail Rodamco Westfield (URW).
 • De nieuwe instelling van de verkeerslichten op de N14 in relatie tot de Noordsingel en de Heuvelweg, is begin 2023 positief geëvalueerd en we werken op dit moment aan de overdracht naar de beheerorganisaties van de wegbeheerders van RWS en gemeente Leidschendam-Voorburg.
 • Tijdens tweede Pinksterdag 2023 is de P+R pilot van 2e Kerstdag 2022 herhaald, met URW als trekker. De resultaten van deze P+R pilots zijn positief.
 • De ontwikkelde meetinstrumenten (Dashboard) worden dagelijks gebruikt door het OMC, om de actuele parkeer- en verkeerssituatie feitelijk vast te stellen en om achteraf monitoring rapportages te maken.
 • De verkeerradar LV (www.verkeerradarlv.nl) is tijdens het Pinksterweekend in gebruik genomen en heeft toen direct veel bezoekers getrokken (700 per 15 minuten op het hoogtepunt van tweede Pinksterdag).

Er zijn verschillende voorbereidende werkzaamheden gedaan voor de onderwerpen die aanpassingen aan de infrastructuur vragen.

Heuvelweg ter hoogte van het politiebureau
Om de overlast van het verkeer op de Heuvelweg richting N14 zo veel mogelijk weg te nemen wil de gemeente drie rijstroken rechtdoor richting kruispunt N14 realiseren. Het daarvoor benodigde verkeersbesluit is met bewoners en klankbordgroep afgestemd. De bezwaarmakers hebben in juli een brief en het aangepaste concept verkeersbesluit en ontvangen. September 2023 wordt het nieuwe verkeersbesluit gepubliceerd. Verwachting is dat het verkeersbesluit eind 2023 definitief kan zijn en dat de realisatie van de aanpassing aan de Heuvelweg daarna plaatsvindt.

Openbaar vervoer
Samen met HTM werkt de gemeente Leidschendam-Voorburg aan verbeteringen aan de doorstroming van de trams rond de Mall. Samen met de HTM wordt onderzocht wanneer de HTM dit project kan starten.

Fietsen, voetgangers en bewaakte fietsenstalling
Samen met de fietsersbond en het platform voor gehandicapten heeft de gemeente gekeken naar de toegankelijkheid van de Mall voor fietsers en voetgangers. Vanuit de taskforce is in overleg met URW een plan uitgewerkt om de op- en aanmerkingen van deze schouw mee te nemen. Dit plan wordt meegenomen in de mobiliteitsaanpak.  

 • URW heeft het ontwerp van de bewaakte fietsenstalling bij de gemeente ingediend en de gemeente heeft hiervoor een vergunning afgegeven.  

Streven van URW is om de fietsenstalling in de 2e helft van 2024 te realiseren, maar dit is afhankelijk van de uitkomst van de nu lopende aanbesteding.

 • URW heeft een stalling voor deelscooters en gemotoriseerde tweewielers gerealiseerd.

Effect van de tot op heden genomen maatregelen
Er is een filmpje gemaakt om in het kort de maatregelen en hun effect toe te lichten: filmpje over de maatregelen die al zijn genomen voor een bereikbare buurt en Mall

Financiën

Omschrijving

Beschikbaar
(€)

Uitgaven
(€)

Verplichtingen
(€)

Saldo
(€)

Taskforce mobiliteit The Mall

1.190.000

600.000

550.000

40.000

Aanpassen fysieke infrastructuur

160.000

23.011

0

136.989

Aanpassen Verkeersregelinstallatie en plaatsen verkeerscamera's

250.000

4.000

16.000

230.000

Totaal

1.600.000

627.011

566.000

406.989

Financieel ligt het project op schema.

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

Taskforce de Mall

mei 2021 - dec 2023

Evaluatie verkeersmaatregelen

Presentatie 4 november 2021 gegeven

Raadsvoorstel Structurele oplossingen en krediet

Raadsbesluit 22 februari 2022

Beëindigen Taskforce en overdracht naar reguliere organisatie MRO

Q3 2023 – Q1 2024

Communicatie

Op de website Mall of the Netherlands | In gesprek met LV wordt de actuele projectinformatie bijgehouden.
Daarnaast wordt er regelmatig via de gemeentelijke nieuwsbrief en sociale media informatie gedeeld over de Mall, wegwerkzaamheden of bijzondere dagen waarbij er meer verkeersoverlast wordt verwacht.
Door middel van Digitale Route Informatie Panelen (DRIP’s) en Parkeer Route Informatie Systeem (PRIS) worden automobilisten geïnformeerd over de drukte op de weg, eventuele alternatieve routes en de beschikbaarheid van de parkeerplaatsen.

Door het organiseren van bewonersbijeenkomsten en het voeren van persoonlijke gesprekken is in 2021 contact geweest met bewoners en andere belanghebbenden. In januari en februari 2022 zijn er vervolgbijeenkomsten met bewoners uit de omliggende wijken geweest en in de eerste helft van 2022 is de bewoners klankbordgroep opgestart en actief. 26 januari 2023 was er een klankbordgroep overleg.
Op 30 maart 2023 was er een overleg met de bewoners die een bezwaar hebben ingediend over het verkeersbesluit voor de aanpassing aan de Heuvelweg. Donderdag 1 juni 2023 was het laatste klankbordgroep overleg.

Eind 2023 starten naar verwachting de participatiebijeenkomsten over parkeermaatregelen in de wijken.

Risicomanagement

Financieel
Het is in deze fase redelijk goed in te schatten welke verkeersmaatregelen er nodig zijn en wat dat kost.
Doordat een aantal projectonderdelen met veel samenwerkingspartners is uitgevoerd, is de planning vertraagd. Daardoor zijn niet alle geraamde budgetten in 2022 aangewend. Deze lasten zijn verschoven naar 2023.
Dit wordt formeel via de 2de tussentijdse rapportage (Turap) en het Investeringsplan gerapporteerd.
In de paragraaf Financiën geeft de tabel een weergave van de actuele stand tot en met juli 2023. Dit betreft zowel de investeringen als de incidentele tot en met juli 2023.

Afhankelijkheid van onze partners
Bereikbaarheid stopt niet aan onze gemeentegrenzen. Oplossingen voor bijvoorbeeld P+R, dynamische routeverwijzing, verbeterde OV-verbindingen en aantrekkelijke fietsverbindingen, kunnen alleen in goed overleg met onze partners worden vormgegeven. Dit vraagt een duurzame samenwerking met al die partners.

Deze pagina is gebouwd op 01/09/2024 15:42:26 met de export van 01/09/2024 13:39:00