Initiatief overzicht

Stichting De Tureluur heeft een initiatief ingediend om een maatschappelijke voorziening gericht op recreatie te realiseren ter plaatse van het recreatief knooppunt Stompwijk. Het betreft dagbesteding voor mensen met een beperking.

De Tureluur

1 / 1
Afbeelding 1 behorende bij De Tureluur

Project locatie

Initiatief status

Risico profiel

Middel

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Aandachtspunt

Initiatief structuur

Portefeuillehouder
Wethouder Bremer
Programma
Economie
Initiatiefnemer
Stichting De Tureluur

Initiatiefkarakteristiek

Planfase
locatiekeuze
Ruimtelijke procedure
Omgevingsvergunning (WABO)
Einddatum
n.n.b.
Risicoprofiel
Midden

Besluitvorming

Laatste raads-/commissiebehandeling
18 november 2022
Volgende raads-/commissiebehandeling
n.n.b.
Intentieovereenkomst
28 mei 2018
Anterieure overeenkomst
-

Belangrijkste wijzigingen

Stichting De Tureluur en de gemeente beraden zich nog op een te verkiezen locatie voor kleinschalige horeca. Er zijn nog 3 locaties in beeld waaronder de oorspronkelijke locatie Stompwijkseweg/Kostverlorenweg (al eerder aangewezen als recreatief knooppunt).  De locatie Wilsveen is inmiddels definitief afgevallen. De stichting onderzoekt nog haar mogelijkheden met mogelijke samenwerkingspartners.

Initiatief Inhoud

Stichting De Tureluur wil dagbesteding bieden aan mensen met een verstandelijke beperking en/of een achterstand tot de arbeidsmarkt.

Gemeentelijke rol

De gemeente faciliteert het initiatief met het begeleiden van de locatiekeuze voor kleinschalige horeca en het doorlopen van de ruimtelijke procedure (binnen het op 25 november 2012 vastgestelde ruimtelijk kader voor een recreatief knooppunt). Daarnaast investeert de gemeente maximaal € 350.000,-.

Doelstelling en gewenst resultaat

Een dagbesteding bieden aan mensen met een verstandelijke beperking en/of een achterstand tot de arbeidsmarkt. Dit door realisatie van kleinschalige horeca. Met de realisatie van het plan ontstaan er 20 arbeidsplaatsen. Het plan omvat een paviljoen, terras, kas en moestuin. De stichting heeft hierbij het volgende voor ogen zoals ze omschrijft op haar website: "Even uitwaaien in het Groene Land. Een stevige wandeling, lekker fietsen of een tochtje met de kano. De stad is op fietsafstand, maar het zicht op de Drie Molens geeft je het gevoel van ver weg en rust. Na een lichamelijke inspanning is het goed toeven in het duurzaam gebouwde recreatieve centrum, met een expositie over natuur en milieu in een sfeer die Oudhollands aan doet. Het kopje koffie wordt geserveerd door jongelui met een verstandelijke beperking. Zij krijgen door deze activiteiten een goede dagbesteding."

Stand van zaken

In juli 2021 heeft een inloopbijeenkomst plaatsgevonden waarbij het voorlopig ontwerp (VO) aan omwonenden van de locatie Stompwijkseweg/Kostverlorenweg is gepresenteerd. Vanwege een aantal bezwaren en vragen heeft deze bijeenkomst geleid tot een concept locatiestudie.
In deze concept locatiestudie zijn ambtelijke voor- en nadelen van twee mogelijke locaties voor het initiatief van de stichting Tureluur onderzocht. Het college heeft (mei 2022) ingestemd met de concept locatiestudie en het voorstel om deze voor te leggen aan de omwonenden van beide locaties. Het betreft de locaties:
-   Stompwijkseweg/Kostverlorenweg
-   Wilsveen (de recreatieve parkeerplaats naast de Begraafplaats)

Tijdens een bewonersbijeenkomst (juli 2022) zijn inhoudelijke reacties op deze concept locatiestudie opgehaald. De bewonersbijeenkomst had tot doel om toelichting te geven op het initiatief en om feedback/aanvullingen op de concept locatiestudie op te halen. Naast het gesprek tijdens de bijeenkomst, zijn belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke reactie te geven tot 15 september 2022 via de gemeentelijke webpagina www.lv.nl/detureluur. Aanvullend is de Adviesraad Stompwijk in de gelegenheid gesteld om haar advies uit te brengen.
Deze concept locatiestudie heeft als uitkomst dat locatie Wilsveen definitief is komen te vervallen.

De Stichting beraadt zich momenteel op de gewenste locatie. Naast de locatie Stompwijkseweg/Kostverlorenweg is nog een tweetal locaties in beeld. Dat zijn de locatie Oostvlietweg 23 (voormalig agrarisch bedrijf) en een locatie in de Driemanspolder (grondgebied Zoetermeer). De gemeente begeleidt de stichting in het bepalen van de voorkeurslocatie. De planning was er op gericht om in de maand april 2023 tot de locatiekeuze te komen. De stichting heeft onlangs aangegeven meer tijd nodig te hebben. Mede omdat met andere partijen wordt gesproken om in gezamenlijkheid plannen te ontwikkelen in de Driemanspolder.

Planning

De planning, de mijlpalen voor de planuitwerking en planologische procedure worden opgesteld zodra de locatie is bepaald.

Communicatie

De stichting heeft haar eigen website, www.detureluur.nl als centrale informatiebron. Het voert overleg met betrokkenen en stemt de communicatie en voortgang af met de gemeente. Bewoners Leidschenveen en Leidschendam-Zuid worden geïnformeerd in hun wijknieuwsbrief. Stichting De Tureluur en de gemeente informeren de Adviesraad Stompwijk. Voortgang van het project wordt door de stichting gemeld in de Dorpsketting. In juli 2021 heeft een inloopbijeenkomst plaatsgevonden waarbij het voorlopige ontwerp Stompwijkseweg/Kostverlorenweg aan omwonenden is gepresenteerd. In juli 2022 was er een vervolgbijeenkomst.

Belanghebbenden zijn na de concept locatiestudie geïnformeerd over de vervolgstappen en in de gelegenheid gesteld om alternatieve locaties aan te dragen. Zodra de definitieve locatie in beeld is, zal er opnieuw een brief worden verzonden aan eerder betrokkenen. Omwonenden van de definitieve locatiekeuze worden apart geïnformeerd.

Financiën
De gemeente heeft een bijdrage van maximaal € 350.000 gereserveerd voor de realisatie van de Tureluur. Deze investering is opgebouwd uit € 260.000 voor het het bouwrijp maken van het terrein en de inrichting van de openbare ruimte. Een bedrag van € 90.000 is geraamd voor de begeleiding van de gemeentelijke plankosten. De kostenraming is indicatief en dateert van 2020. Gelet op het tijdsverloop is het risico thans op “midden” ingeschat. Er is nog geen integrale kostenraming op basis van een ontwerp. Als de integrale kostenraming bekend is, wordt het risicoprofiel opnieuw bekeken.

Risicomanagement

Het project is een initiatief van derden. Stichting De Tureluur is verantwoordelijk voor de realisatie van het initiatief. Er is een risico op een gebrek aan maatschappelijk draagvlak. In de ontwerpfase worden omwonenden betrokken en kunnen wensen en ideeën worden ingebracht.

Deze pagina is gebouwd op 01/09/2024 15:42:26 met de export van 01/09/2024 13:39:00