Initiatief overzicht

De gemeente werkt samen met de Reinier de Graaf Groep aan de verkoop en herontwikkeling van het Diaconessenhuis te Voorburg. Na verkoop maakt de gemeente met de nieuwe eigenaar afspraken over de concrete plannen.

Project locatie

Initiatief status

Risico profiel

Middel

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Volgens verwachting

Initiatief structuur

Portefeuillehouder
Wethouder Bremer
Programma
Bouwen en Wonen (VHROSV)
Initiatiefnemer
Stichting Reinier de Graaf Groep (RdGG)

Initiatiefkarakteristiek

Planfase
Initiatieffase
Ruimtelijke procedure
Einddatum
Risicoprofiel

Besluitvorming

Laatste raads-/commissiebehandeling
17 januari 2023
Volgende raads-/commissiebehandeling
Intentieovereenkomst
25 mei 2021 vastgesteld door het college
Anterieure overeenkomst

Belangrijkste wijzigingen

Op 17 januari 2023 is de kavelambitie door de gemeenteraad vastgesteld. Momenteel vindt de verkoop van het projectgebied plaats met de mogelijkheid tot herontwikkeling binnen de kaders van de kavelambitie. De gemeente zal met de nieuwe eigenaar een anterieure overeenkomst (AOK) afsluiten.

Initiatief Inhoud

Stichting Reinier de Graaf Groep (RdGG) heeft het initiatief genomen het Diaconessenhuis in Voorburg te herontwikkelen. Dat gaat RdGG niet zelf doen, RdGG wil de kavel en de opstallen verkopen aan een marktpartij (ontwikkelaar / ontwikkelcombinatie). Om deze toekomstplannen verder te brengen hebben de gemeente en de stichting RdGG een intentieovereenkomst afgesloten.

Het doel van de intentieovereenkomst was om een kavelambitie op te stellen. De kavelambitie is op 17 januari 2023 vastgesteld door de gemeenteraad. Bij de verkoop van  de grond en opstallen aan een ontwikkelaar speelt de kavelambitie een centrale rol als toetsingsmiddel voor de ingediende plannen. Als de nieuwe eigenaar bekend is zal deze samen met de gemeente de planvorming voortzetten.

Bijlagen:
Diaconessenhuis_Projectgebied

Gemeentelijke rol

De gemeente heeft bij deze ontwikkeling een faciliterende rol. Het initiatief ligt in eerste instantie bij RdGG. Zij is initiatiefnemer totdat het kavel en de opstallen verkocht is. Daarna is de nieuwe eigenaar de initiatiefnemer. De gemeente zal uiteindelijk zorgdragen voor een juridisch planologisch kader (bestemmingsplan of omgevingsplan) dat de herontwikkeling mogelijk maakt. De gemeenteraad is bevoegd dit plan vast te stellen. In aanloop naar dit plan, beginnend bij de kavelambitie heeft de gemeente de vastgestelde beleidskaders ingebracht. De bouwstenen voor de omgevingsvisie en de verordening sociale en middeldure woningbouw Leidschendam-Voorburg 2020 zijn daarbij belangrijke kaders.

Doelstelling en gewenst resultaat

Het doel is een herontwikkeling (in principe binnen het huidige bebouwingsvlak) van het Diaconessenhuis. Het betreft een bijzondere locatie door de nabijheid van voorzieningen, water en groen. Door de bestaande locatie geschikt te maken voor herontwikkeling ontstaat er aan de Vliet een gebied met de mix van wonen, werken en zorg.

Stand van zaken

Er is een intentieovereenkomst getekend. Vervolgens is er een kavelambitie opgesteld en vastgesteld door de gemeenteraad op 17 januari 2023. Met deze stap is de ruimtelijke, programmatische en maatschappelijke haalbaarheid van de herontwikkeling nader in beeld gebracht. Wijk en buurt zijn met een participatietraject betrokken bij de totstandkoming van deze kavelambitie. De kavelambitie bestaat uit een analyse van het gebied vertaald naar randvoorwaarden en kansen voor de kavel. De kavelambitie speelt een centrale rol in de tender-/verkoopprocedure. Bij het besluit over de kavelambitie heeft de gemeenteraad de volgende moties aangenomen:

  • Motie Parkeren (ID 711) roept het college op het parkeren ondergronds of uit het zicht en in het groen op te lossen;
  • Motie Groen aanzicht (ID 712) roept het college op het groene aanzicht van de gebouwen over meerdere bouwlagen te realiseren;
  • Motie Verkeersveiligheid (ID 714) roept het college op de verkeersveiligheid op en rondom de locatie te waarborgen en daarover in overleg te treden met IKC De Telescoop.

RdGG heeft de gemeente in de gelegenheid gesteld om te oordelen in hoeverre de plannen voortkomende uit de ‘shortlist’ van gegadigden voldoen aan de eisen uit de kavelambitie. Het concept van de anterieure overeenkomst (af te sluiten met de nieuwe eigenaar) zal onderdeel uitmaken van de tenderstukken, zodat op voorhand vastligt en duidelijk is welke afspraken de gemeente wenst te maken met de nieuwe grondeigenaar.

De gemeente zal met de nieuwe partij een anterieure overeenkomst afsluiten ten behoeve van de concrete planvorming. De kosten die de gemeente maakt voor deze planontwikkeling zullen worden verhaald op de nieuwe eigenaar op basis van verplicht kostenverhaal op grond van de Wro.

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

intentieovereenkomst

Q2 2021

college

participatieproces

Q3/Q4 2021

kavelambitie

Q4 2022

college

kavelambitie

Q1 2023

gemeenteraad

anterieure overeenkomst

Q4 2023

juridisch planologisch besluit

Q4 2024

college

bestemmingsplan of omgevingsplan

start fysieke werkzaamheden

Q4 2025

(niet eerder)

De kavelambitie is vastgesteld op 17 januari 2023. Het verkoopproces is gestart. Naar verwachting vindt levering eind oktober plaats, dan wordt bekend gemaakt welke partij de nieuwe eigenaar is. In november zal de gemeente met de nieuwe eigenaar in overleg treden om te komen tot een vervolg.

Communicatie

Communicatie momenten

Omgeving

Raad

Toelichting

participatiebijeenkomst Q 2021

ja

ja

de eerste participatiebijeenkomst is terug te kijken op de project website

participatiebijeenkomst Q 2022

ja

ja

de opbrengst van de tweede participatiebijeenkomst is terug te vinden op de project website

participatie Q 2022

ja

nee

de reacties hebben niet geleid tot grote wijzigingen

Buurt en omwonenden zijn met een participatietraject betrokken bij de totstandkoming van deze kavelambitie. Het participatieniveau was informeren, raadplegen en samenspel.
De eerste bijeenkomst heeft in september 2021 plaatsgevonden. Deelname aan deze bijeenkomst was zowel digitaal als fysiek mogelijk.
Kijk voor meer informatie op www.lv.nl/diaconessenhuis

Op 5 juli 2022 heeft een tweede participatiebijeenkomst plaatsgevonden waarbij de concept kavelambitie is toegelicht. De vervolgstap was het definitief maken van de kavelambitie.
Voordat deze versie ter besluitvorming werd voorgelegd, kregen betrokken deelnemers aan het participatieproces de gelegenheid om op de uitgewerkte kavelambitie schriftelijk te reageren.
Deze reacties hebben niet geleid tot grote wijzigingen. De kavelambitie is inmiddels door de gemeenteraad vastgesteld en deelnemers zijn hierover via RdGG geïnformeerd.

Zodra de verkoop rond is en de nieuwe eigenaar bekend, zal RdGG de eerdere deelnemers van het participatietraject opnieuw op de hoogte stellen.
De buurt wordt na de grondverkoop door de nieuwe eigenaar in samenwerking met de gemeente opnieuw betrokken bij de verdere uitwerking.

Risicomanagement

De gemeente had geen financiële risico's met betrekking tot dit initiatief. De kosten voor de gemeentelijke werkzaamheden waren gedekt uit de afgesloten overeenkomst.
Een nieuwe eigenaar dient het plan verder te ontwikkelen.

Deze pagina is gebouwd op 01/09/2024 15:42:26 met de export van 01/09/2024 13:39:00