Initiatief overzicht

Reinier de Graaf was de eigenaar van het Diaconessenhuis en de omliggende grond. Reinier de Graaf heeft een tender procedure doorlopen. Reinier de Graaf heeft het vastgoed verkocht aan Woonhave B.V. De gemeente maakt met de nieuwe eigenaar afspraken over de concrete plannen.

Project locatie

Initiatief status

Risico profiel

Middel

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Volgens verwachting

Initiatief structuur

Portefeuillehouder
Wethouder Bremer
Programma
Bouwen en Wonen (VHROSV)
Initiatiefnemer
Woonhave B.V.

Initiatiefkarakteristiek

Planfase
Definitiefase
Ruimtelijke procedure
Einddatum
Q4 2026
Risicoprofiel

Besluitvorming

Laatste raads-/commissiebehandeling
17 januari 2023
Volgende raads-/commissiebehandeling
Intentieovereenkomst
Anterieure overeenkomst

Belangrijkste wijzigingen

Reinier de Graaf was de eigenaar van het Diaconessenhuis en de omliggende grond. Reinier de Graaf heeft het vastgoed verkocht aan Woonhave B.V. De gemeente en Woonhave B.V. werken momenteel toe naar een overeenkomst ten behoeve van de concrete planvorming.

Initiatief Inhoud

Reinier de Graaf was de eigenaar van het Diaconessenhuis en de omliggende grond. Reinier de Graaf heeft de gemeente benaderd, omdat zij voornemens hadden om het vastgoed te verkopen. De gemeente heeft met Reinier de Graaf een intentieovereenkomst afgesloten. Tijdens de intentiefase is een participatietraject met omwonenden doorlopen en is een kavelambitie opgesteld, waarin de randvoorwaarden, ambities en wensen zijn omschreven. Deze kavelambitie is vastgesteld door de gemeenteraad. Reinier de Graaf heeft vervolgens het vastgoed verkocht aan Woonhave B.V.

Gemeentelijke rol

De gemeente heeft bij deze ontwikkeling een faciliterende rol. Woonhave B.V. is de initiatiefnemer. De gemeente zal zorgdragen voor een juridisch planologische procedure die de herontwikkeling mogelijk maakt. De gemeenteraad heeft bindend adviesrecht voor dit plan. De gemeente toetst het plan aan de kavelambitie. Een afwijking van de kavelambitie moet onderbouwd zijn en goedgekeurd worden door de gemeente.

Doelstelling en gewenst resultaat

Het doel is een breed gedragen, voorspoedige, kwalitatief hoogwaardige herontwikkeling van het gebouw en de grond erom heen. Het betreft een bijzondere locatie door de nabijheid van voorzieningen, water en groen. Het eindresultaat is een gebied aan de Vliet met een mix van wonen, werken, voorzieningen en zorg. En een hoogwaardig openbaar park en voorzieningen voor ontmoeten.

Stand van zaken

Woonhave B.V. werkt samen met WDevelop vastgoedontwikkeling. Niersman Bouw is de beoogde aannemer. Woonhave B.V. heeft zich gemeld bij de gemeente en we zijn gestart met de definitiefase. Het gebouw en de omliggende grond wordt herontwikkeld. De kavelambitie, die door omwonenden, de gemeente en Reinier de Graaf is opgesteld en door de gemeenteraad is vastgesteld voor de start van de verkoop, is randvoorwaardelijk voor de ontwikkeling. Het plan van Woonhave moet passen binnen de randvoorwaarden, ambities en wensen zoals verwoord in de kavelambitie. De gemeenteraad beslist over eventuele afwijkingen van de kavelambitie. Daarnaast pakt Woonhave B.V. een participatietraject met de buurt op.

De gemeente en Woonhave B.V. werken momenteel aan een overeenkomst ten behoeve van de concrete planvorming. De kosten die de gemeente maakt voor deze planontwikkeling zullen verhaald worden op Woonhave B.V. op basis van verplicht kostenverhaal op grond van de Omgevingswet.

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

Samenwerkingsovereenkomst

Q2 2024

college

Participatieproces

Q2/Q4 2024

Principe besluit bindend advies

Q3 2024

gemeenteraad

Anterieure overeenkomst

Q4 2024

college

Juridisch planologisch besluit

Q1 2025

college

Uitgebreide bopa

Start fysieke werkzaamheden

Q2 2025

Het vastgoed is geleverd in oktober 2023 aan de nieuwe eigenaar Woonhave B.V. Het afsluiten van een anterieure overeenkomst is de bevoegdheid van het college. Het bindend adviesrecht van de gemeenteraad is een voorwaarde waaronder het college van deze bevoegdheid gebruik maakt. Naar verwachting wordt eind 2024 de anterieure overeenkomst afgesloten en de planologische procedure gestart.   

Communicatie

Communicatie momenten

Omgeving

Raad

Toelichting

participatiebijeenkomst 1 Q2 2024

ja

ja

uitnodiging informatiebijeenkomst

Buurt en omwonenden worden Q2 t/m Q4 2024 betrokken bij de totstandkoming van de concrete plannen. Het participatieniveau zal een combinatie van informeren, raadplegen en samenspel zijn.

Risicomanagement

De initiatiefnemer ontwikkelt voor eigen rekening en risico.
Een risico bestaat dat de sociale huurwoningen niet beschikbaar zijn voor bijzondere doelgroepen als uitstromers en statushouders als de sociale huurwoningen wel worden gerealiseerd maar niet in portefeuille komen bij een woningcorporatie.

Deze pagina is gebouwd op 06/12/2024 13:59:01 met de export van 06/12/2024 11:02:37