Initiatief overzicht

Herontwikkeling van het bedrijventerrein aan de Parnashofweg / Veursestraatweg te Leidschendam naar een woningbouwlocatie.

Vliethaven

1 / 3
Afbeelding 1 behorende bij Vliethaven
2 / 3
Afbeelding 2 behorende bij Vliethaven
3 / 3
Afbeelding 3 behorende bij Vliethaven

Project locatie

Initiatief status

Risico profiel

Laag

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Volgens verwachting

Initiatief structuur

Portefeuillehouder
Wethouder Bremer
Programma
Bouwen en Wonen (VHROSV)
Initiatiefnemer
WDevelop B.V.

Initiatiefkarakteristiek

Planfase
Realisatiefase
Ruimtelijke procedure
Omgevingsvergunning
Einddatum
Eind 2020
Risicoprofiel

Besluitvorming

Laatste raads-/commissiebehandeling
30 augustus 2016 (Commissie OG: Ruimtelijk Kader), 13 september 2016 (Raad: Ruimtelijk Kader), 22 september 2020 (Raad: Bestemmingsplan), 8 juni 2021 (Raad: Beeldkwaliteitsplan)
Volgende raads-/commissiebehandeling
Intentieovereenkomst
22 September 2015
Anterieure overeenkomst
18 juli 2017

Belangrijkste wijzigingen

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de vorige keer. De bouw vordert gestaag.

Gemeentelijke rol

De initiatiefnemer wil voor eigen rekening en risico de bestaande bebouwing slopen en vervolgens op het terrein woningen bouwen. De gemeente neemt inhoudelijk en procesmatig een leidende rol om te komen tot een planologisch besluit en de gemeente stelt als randvoorwaarde dat er voor de plannen breed draagvlak is bij in ieder geval de bewoners in het gebied.

In de anterieure overeenkomst zijn de afspraken tussen de initiatiefnemer en de gemeente vastgelegd over:

 1. de gemeentelijke planologische medewerking aan de realisatie van het bouwplan
 2. de ontwikkeling van het bouwplan en het woonrijp maken van het exploitatiegebied door de initiatiefnemer
 3. ruimtelijke, stedenbouwkundige, civieltechnische, programmatische en financiële aspecten en tijdgebonden randvoorwaarden
 4. gemeentelijk kostenverhaal en het verhalen van planschade
 5. de verkoop van het openbaar gebied aan de gemeente

Op basis van de afgesloten anterieure overeenkomst zijn als taken te noemen:

Taak gemeente

 • het opstellen en in procedure brengen van een ontwerp bestemmingsplan
 • in behandeling nemen van de (omgevings)vergunning(en) en deze binnen de gestelde wettelijke termijn af te handelen

Taak ontwikkelaar

 • realisatie van het bouwplan door sloop van de huidige opstallen
 • de bouw van de woningen en parkeerplaatsen
 • de aanleg van een haven
 • de inrichting van het openbaar gebied

Doelstelling en gewenst resultaat

Doel is het faciliteren van een ruimtelijk initiatief en daarmee uitvoering geven aan de publiekrechtelijke taak van de gemeente bij verzoeken van derden die in strijd zijn met het bestemmingsplan.

Het resultaat is de bouw van ongeveer 79 woningen waarvan een aantal vrijstaande woningen, twee-onder-een-kap woningen, geschakelde eengezinswoningen en maximaal 10 appartementen. Naast de bouw van de woningen worden door de initiatiefnemers ook een haven, een parkeergarage en overige parkeerplaatsen in het plangebied gerealiseerd. Er wordt een hoogwaardig woonmilieu gerealiseerd die van toegevoegde waarde is voor de gemeente, een belangrijke bijdrage levert aan de ruimtelijke karakteristieken van de locatie en doorstroming op de woningmarkt teweegbrengt.
Belangrijke kernwoorden van een hoogwaardig woonmilieu gerelateerd aan deze locatie zijn: grote woningen, vrij wonen, veel ruimte, veel groen, groot woonoppervlak, tuin , parkeren, duurzaamheid, dorpse uitstraling, diverse woonproducten, beperkte ruimte (maximaal 10) voor gestapelde bouw.

Stand van zaken

Wat vooraf ging:

 • Op 28 mei 2015 en op 1 februari 2016 zijn twee informatieavonden voor de buurt georganiseerd.
 • Naar aanleiding daarvan is een ruimtelijk kader opgesteld door gemeente.
 • De gemeenteraad heeft op 13 september 2016 het ruimtelijk kader vastgesteld. Op basis daarvan heeft de initiatiefnemer een globaal stedenbouwkundig plan en een inrichtingsplan opgesteld.
 • Op 17 mei 2017 is er een inloopavond voor de buurt georganiseerd waarin de verdere uitwerking van het schetsontwerp is gepresenteerd en de verdere procedure tot het komen van een nieuw bestemmingsplan is uitgelegd.
 • Op 18 juli 2017 is de anterieure overeenkomst door de gemeente, Era Contour B.V. en Schouten Projectontwikkeling b.v. ondertekend. Op basis daarvan wordt de wijziging van het bestemmingsplan voorbereid.
 • De initiatiefnemers hebben op 12 oktober 2017 een Meet & Greet avond georganiseerd voor belangstellenden van het project.
 • Het college heeft op 25 juni 2019 ingestemd met het ontwerp-bestemmingsplan.
 • Op donderdag 18 juli heeft de gemeente samen met de ontwikkelaars hierover een inloopbijeenkomst georganiseerd voor de omwonenden.
 • Het ontwerp-bestemmingsplan heeft van 5 juli tot en met 16 augustus ter inzage gelegen.
 • Aangezien een van de initiatiefnemers (Schouten Projectontwikkeling B.V.) haar grondpositie in het projectgebied (tijdelijk) heeft overgedragen, is er een aanvullende overeenkomst op de anterieure overeenkomst opgesteld en ondertekend.
 • Halverwege juni 2020 is een inrichtingsplan ter beoordeling aangeleverd door de initiatiefnemers. Verder zijn partijen akkoord over de aanvullende overeenkomst. De aanvullende overeenkomst is door alle partijen ondertekend.
 • Het bestemmingsplan is in raadsvergadering van 22 september 2020 ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd en vastgesteld.
 • De Provincie Zuid-Holland heeft een reactieve aanwijzing gegeven op besluit van de gemeenteraad het bestemmingsplan vast te stellen. Hierdoor kon het bestemmingsplan niet in werking treden waardoor het bouwplan vertraging opliep.
 • De gemeente is in beroep gegaan bij de Raad van State tegen de reactieve aanwijzing van de Provincie. De ontwikkelaar heeft ook een voorlopige voorziening aangevraagd bij de voorzieningenrechter. De zitting was op 19 januari 2021.
 • Daarnaast is de gemeente (samen met andere gemeenten) in overleg getreden om de reactieve aanwijzing minnelijk te laten in trekken door Provincie. Dit overleg heeft geleid tot een 'woon-werkakkoord light', gesloten door de gemeente met de Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Den Haag, Delft en Rijswijk.
 • Daarop heeft de Provincie Zuid-Holland de reactieve aanwijzing op het bestemmingsplan er weer vanaf gehaald en is het bestemmingsplan in werking getreden. Het bestemmingplan heeft tot en met 27 mei 2021 ter inzage gelegen voor bezwaar en beroep bij Raad van State. Het bestemmingsplan is met ingang van 28 mei 2021 onherroepelijk geworden.
 • Het beeldkwaliteitsplan is na behandeling in de vergadering van de commissie Omgeving op 19 januari 2021 vrijgegeven voor inspraak en vervolgens na de inspraak opnieuw behandeld in de commissie Omgeving van 25 mei 2021 en vastgesteld in de raadsvergadering van 8 juni 2021.
 • Met een onherroepelijk bestemmingsplan en een vastgesteld beeldkwaliteitplan zijn de definitieve kaders voor het verlenen van omgevingsvergunningen voor de bouwplannen beschikbaar.
 • Het plan is in oktober 2021 in de verkoop gegaan.
 • Na het verlenen en onherroepelijk worden van de vergunningen is gestart met het functie vrij maken van het terrein en het slopen van de opstallen.
 • Vervolgens is doormiddel van een aantal proefsleuven archeologisch onderzoek uitgevoerd.
 • Daarbij is het Kanaal van Corbulo gevonden, die in situ bewaard kan blijven.
 • Inmiddels heeft een aannemer het terrein bouwrijp gemaakt en is in het laatste kwartaal van 2022 gestart met de bouw.
 • Het terrein is nog niet volledig vrijgegeven voor archeologie, hiervoor volgt nog een vervolgonderzoek.

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

ruimtelijk kader

medio 2016

31 mei 2016 in college

13 september 2016

anterieure overeenkomst

18 juli 2017

college

planologisch besluit

Q3 2020

college (25 juni 2019/14 juli 2020)

22 september 2020

Zie stand van zaken

beeldkwaliteitplan

medio  2021

8 juni 2021

start bouw

Q4 2022

nvt

Het opstellen van het bestemmingsplan heeft vertraging opgelopen vanwege aanvullende onderzoeken die nodig waren.
In de collegevergadering van 14 juli 2020 is besloten om het bestemmingsplan aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen. Het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan is ingediend voor de agenda van de raadsvergadering van 22 september 2020.  

Het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad op 22 september 2020. Maar heeft pas veel later dan normaal gesproken rechtskracht gekregen. Dit kwam doordat de Provincie Zuid-Holland een reactieve aanwijzing had ingediend tegen het bestemmingsplan. Hierdoor heeft het bouwplan vertraging opgelopen. De gemeente was in beroep gegaan bij de Raad van State om de reactieve aanwijzing in te laten trekken. Ook is de gemeente (samen met andere gemeenten) in overleg getreden met de Provincie om onder andere de reactieve aanwijzing in te laten trekken. Inmiddels is een 'woon-werkakkoord light' gesloten door de gemeente met de Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Den Haag, Delft en Rijswijk. Daarop heeft de Provincie Zuid-Holland de reactieve aanwijzing op het bestemmingsplan er weer vanaf gehaald en is het bestemmingsplan in werking getreden. Het bestemmingplan heeft tot en met 27 mei 2021 ter inzage gelegen voor bezwaar en beroep bij Raad van State. Het bestemmingsplan is met ingang van 28 mei 2021 onherroepelijk geworden.

Een beeldkwaliteitsplan is opgesteld en is voorgelegd aan de commissie Omgeving. Het beeldkwaliteitsplan is na behandeling in de vergadering van de commissie Omgeving op 19 januari 2021 vrijgegeven voor inspraak en vervolgens na de inspraak opnieuw behandeld in de commissie Omgeving van 25 mei 2021 en vastgesteld in de raadsvergadering van 8 juni 2021.

Op woensdag 27 oktober 2021 is de verkoop officieel gestart met een feestelijke middag op locatie. Verkoop loopt goed, bijna alle woningen en appartementen zijn inmiddels verkocht. Na het verkrijgen en onherroepelijk worden van vergunningen is gestart met de bouw in het vierde kwartaal van 2022.

Communicatie

Om alle meningen, wensen en suggesties uit de buurt te verzamelen zijn er op 28 mei 2015 en op 1 februari 2016 bewonersbijeenkomsten georganiseerd. De hier opgehaalde wensen en suggesties zijn meegenomen bij het opstellen van het ruimtelijk kader. Tijdens het opstellen van het stedenbouwkundig plan en het inrichtingsplan is er nogmaals een bewonersbijeenkomst georganiseerd. Deze heeft plaatsgevonden op 17 mei 2017. Op 12 oktober 2017 heeft de initiatiefnemer een Meet & Greet georganiseerd voor de belangstellenden. Op 18 juli 2019 hebben de gemeente en de initiatiefnemer een inloopbijeenkomst georganiseerd voor de omwonenden over het ontwerp-bestemmingsplan en het bouwplan.
De communicatie over de werkzaamheden en de voortgang van de bouw worden verzorgd door de ontwikkelaar en zijn aannemers en onderaannemers.

Risicomanagement

De initiatiefnemer ontwikkelt voor eigen rekening en risico. Het terrein is volledig in eigendom van de initiatiefnemer. De kosten van de gemeentelijke werkzaamheden worden verhaald via een intentie- en anterieure overeenkomst. De gemeente heeft hierdoor geen financiële risico’s met betrekking tot dit project. Schouten Projectontwikkeling B.V. heeft de gronden in het plangebied doorverkocht. Er moet nu een aanvullende overeenkomst met de nieuwe eigenaar worden aangegaan. Omdat de huidige anterieure overeenkomst is aangegaan met meerdere partijen loopt het initiatief een zeker risico. Om uitvoering te kunnen geven aan het ruimtelijk kader, moeten namelijk alle eigenaren in het gebied hun medewerking willen verlenen, dus ook de nieuwe eigenaar. Gedurende het proces is er daarom voortdurend aandacht voor de afstemming van zowel de gemeentelijke belangen, de belangen van de eigenaren en de belangen van de omgeving. Ook is er sprake van een maatschappelijk risico, qua draagvlak in de omgeving. Met goede communicatie wordt gewerkt aan het creëren van breed draagvlak voor de nieuwbouw en daarmee aan beperking van dit risico.

Deze pagina is gebouwd op 06/12/2024 13:59:01 met de export van 06/12/2024 11:02:37