Initiatief overzicht

De projecten onderwijshuisvesting Primair Onderwijs (IHP 2019 - 2023) en Voortgezet Onderwijs (IHP 2017-2026) zijn hier beschreven.

Initiatief status

Risico profiel

Middel

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Aandachtspunt

Initiatief structuur

Portefeuillehouder
Wethouder Keus
Programma
Onderwijs
Initiatiefnemer
Schoolbesturen Lucas Onderwijs, Panta Rhei, Stichting Montessori en Spinoza

Initiatiefkarakteristiek

Planfase
Divers (verschilt per school)
Ruimtelijke procedure
N.v.t.
Einddatum
2023
Risicoprofiel
Midden

Besluitvorming

Laatste raads-/commissiebehandeling
Volgende raads-/commissiebehandeling
N.v.t.
Intentieovereenkomst
N.v.t.
Anterieure overeenkomst
N.v.t.

Belangrijkste wijzigingen

  1. Basisschool De Vijverhof - In december 2023 wordt het DO incl. raming ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. In Q1 2025 start de uitvoering.
  2. St Maartenscollege – In Q2 2023 is het ruimtelijk kader door de gemeenteraad vastgesteld. In Q1 2024 start de architectenselectie.
  3. Kindcentrum Ruysdael (RKBS Maria Bernadette) - Het ruimtelijk kader wordt in Q3+Q4 2023 opgesteld en zal naar verwachting in Q1 2024 ter vaststelling worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarna zal in Q2 2024 de architectenselectie starten.
  4. Dalton College - Er is in Q1 2023 een opdracht verstrekt voor een huisvestingsonderzoek, dit zal eind Q3 2023 worden afgerond.

Initiatief Inhoud

Het Integraal Huisvestingsplan voor het Primair Onderwijs (IHP PO) omschrijft de inzet van beleid voor de periode 2019-2023 en het Integraal Huisvestingsplan voor het Voortgezet Onderwijs (IHP VO) omschrijft de inzet van beleid voor de periode 2017-2026. De IHP’s omschrijven de gewenste voorzieningenstructuur voor onderwijshuisvesting op basis van een visie op onderwijs en schoolgebouwen. De projecten die vallen onder de investeringen onderwijshuisvesting Primair- en Voortgezet Onderwijs zijn hier beschreven. Bij deze projecten zijn de schoolbesturen als bouwheer verantwoordelijk voor de uitvoering en de gemeente voor de financiering.

Samenvatting (algemeen)
De IHP’s hebben een strategisch karakter door vanuit visie, beleid en ontwikkelingen keuzes en afspraken te maken. Daarin wordt primair invulling gegeven aan de wettelijke taak van de gemeente: het voorzien in voldoende en adequate onderwijshuisvesting. Het IHP wordt in samenspraak met de schoolbesturen opgesteld.

Het IHP PO en het IHP VO omschrijven tevens de gewenste voorzieningenstructuur voor onderwijshuisvesting op basis van een gedeelde visie op onderwijs en schoolgebouwen. Trends en beleidsontwikkelingen zijn geanalyseerd, ontwikkelingen bij partners, zoals kinderopvang, zijn in beeld gebracht. Er is gekeken naar de huidige capaciteit en de prognose van de ruimtebehoefte.

Opstellen nieuw IHP
Samen met de schoolbesturen stelt de gemeente in 2023 een integraal huisvestingsplan (IHP) voor de jaren 2024-2028 op waarin renovatie- en nieuwbouwplannen van schoolgebouwen voor primair en voortgezet onderwijs voor vier jaar zijn vastgelegd. Door deze IHP’s te bundelen tot één IHP is betere afstemming in planning mogelijk en wordt de samenwerking tussen PO en VO bevorderd.

De huidige beleidsregels zoals de volumeafspraken en de realisatie van IKC’s worden geëvalueerd. Nieuwe beleidsregels zoals bijvoorbeeld verduurzaming van onderwijsgebouwen kunnen worden afgestemd met de schoolbesturen voor ze in het IHP worden toegevoegd. De raad wordt vooraf meegenomen bij de totstandkoming van het IHP. Naar verwachting zal in Q1 2024 het nieuwe IHP aan de raad worden voorgelegd.

Gemeentelijke rol

De gemeente geeft samen met de schoolbesturen uitvoering aan de Integrale Huisvestingsplannen voor het primair en voortgezet onderwijs. Bij nieuwbouw is, in het kader van duurzaamheid en leefbaarheid, de norm voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG normen) inmiddels in het bouwbesluit opgenomen. Ook wordt zoveel mogelijk invulling gegeven aan groen/blauwe schoolpleinen (groen= leefomgeving en blauw is adaptatie van regenwater). Speciale aandacht is er voor binnenklimaat en ventilatie van de schoolgebouwen.

De gemeente is verantwoordelijk voor het stellen en bewaken van de financiële, ruimtelijke en stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de (ver)nieuwbouw van de onderwijshuisvesting. Dit betekent dat de gemeente (het College) verantwoordelijk is voor het toetsen van het definitief ontwerp van het nieuwe schoolgebouw aan de randvoorwaarden en het vaststellen hiervan. De schoolbesturen zijn als bouwheer verantwoordelijk voor de daadwerkelijke (ver)nieuwbouw van de scholen. Dit betekent dat de aanbestedingen, architect keuze, ontwerpen en alles wat bij het daadwerkelijke bouwproces hoort, een verantwoordelijkheid is van het schoolbestuur.

Participatie & communicatie
Het betrekken van inwoners, ondernemers en/of maatschappelijke organisaties bij projecten, bijvoorbeeld in een klankborgroep, evenals de (tijdige) communicatie met omwonenden en andere stakeholders is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel de gemeente als het het schoolbestuur.

Doelstelling en gewenst resultaat

Doel van het project is het voorzien in de vraag naar onderwijshuisvesting.
Activiteiten: het bewaken van het proces, de planning en vastgestelde budget van de nieuwbouw van elk van de onder het project vallende scholen/(integrale) kindcentra.

Het gewenste resultaat van het project is: gerealiseerde nieuwbouw scholen / (integrale) kindcentra (IKC's) conform de afspraken in het IHP m.b.t. omvang, kwaliteit en planning en binnen het beschikbare budget.

Stand van zaken

De vraag en aanbod van onderwijshuisvesting zijn in de gehele gemeente nagenoeg in evenwicht. In Voorburg zal de vraag naar onderwijshuisvesting, conform de prognose, vanaf 2022/2023 geleidelijk afnemen. In Leidschendam zal de vraag tot en met 2030 toenemen. In Stompwijk zijn vraag en aanbod tot 2034 in evenwicht.

De wettelijke taak en de beleidsambities zijn in het Integraal Huisvestingsplan (IHP) uitgewerkt in bouwprojecten. Binnen de bouwprojecten is een onderscheid gemaakt naar periode van uitvoering. Dit levert een drietal categorieën op.

Categorie 1: Realisatie passende huisvesting 2019-2023.
In deze categorie valt het realiseren van passende onderwijshuisvesting voor de basisscholen Pius X en De Vijverhof en middelbare school St. Maartenscollege. Deze projecten zijn opgenomen in de begroting.

Categorie 2: Realisatie passende huisvesting 2023-2025.
In deze categorie valt het realiseren van passende onderwijshuisvesting voor basisschool Maria Bernadette en voortgezet onderwijsschool Dalton College.

De projecten in deze categorie zijn opgenomen in de begroting.

Categorie 3: Realisatie passende huisvesting 2026-2034.
De projecten in deze categorie vormen een voorlopige lijst met scholen die mogelijk in aanmerking komen voor vervangende nieuwbouw. Het betreft basisscholen Montessori NV&R, Essesteijn, De Parachute en SBO de Vliethorst. De noodzaak voor nieuwbouw zal worden bepaald op basis van een nadere scan van functionaliteit en technische staat. Uitvoering van deze projecten zal, indien de noodzaak blijkt, na 2025 in de begroting worden opgenomen.

Stand van zaken categorie 1 projecten:
Pius X/IKC Heeswijk (Voorburg): Het gebouw is eind 2022 opgeleverd, in januari 2023 is het gebouw als "Kindcentrum De Telescoop" in gebruik genomen.
De Vijverhof (Voorburg): In december 2023 wordt het Definitief Ontwerp inclusief raming ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. In Q1 2025 start de uitvoering. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.devijverhof.nl
Sint Maartenscollege: In Q2 2023 is het ruimtelijk kader door de gemeenteraad vastgesteld. In Q1 2024 start de architectenselectie.

Stand van zaken categorie 2 projecten:
Maria Bernadette: Het schoolbestuur heeft een Programma van Eisen opgesteld. Het ruimtelijk kader wordt in Q3 en Q4 2023 opgesteld.
Dalton College: In Q1 2023 wordt gestart met een huisvestingsonderzoek, dit zal eind Q3 worden afgerond.

Financiën
De kredieten voor de projecten uit het IHP zijn verwerkt in de meerjarenbegroting. Omdat de normbedragen ontoereikend zijn is er ook een stelpost PO-krediet en een stelpost VO-krediet in de investeringsplanning opgenomen. Deze stelposten zijn gebaseerd op een (zo realistisch mogelijke) inschatting per project. Daarnaast worden de kredieten jaarlijks geïndexeerd op basis van de VNG-bouwkostennorm. Deze indexering geldt voor projecten waarvan het Definitief-Ontwerp nog niet gereed is.

In de meerjarenbegroting is reeds rekening gehouden met de volgende nieuwbouwplannen van de PO- en VO-scholen:

  • Vijverhof
  • Maria Bernadette
  • St. Maartenscollege
  • Dalton College

De definitieve kredieten op basis van de definitieve ontwerpen worden aan de gemeenteraad voorgelegd.

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

Vijverhof - definitief ontwerp

december 2023

 vaststellen DO + krediet

 ja

huidige planning loopt ca. 6 maanden uit

St. Maartenscollege - ruimtelijk kader

juli 2023

 vaststellen ruimtelijk kader

 ja

St. Maartenscollege - start ontwerpfase

januari 2024

architectenselectie in Q1 2024

Maria Bernadette - ruimtelijk kader

januari 2024

 ja

huidige planning loopt ca. 6 maanden uit

Maria Bernadette - start ontwerpfase

april 2024

zie toelichting ruimtelijk kader

Dalton College - huisvestingsonderzoek

oktober 2023

afronding onderzoek naar mogelijkheden voor vernieuwbouw en/of renovatie

Communicatie

Communicatie momenten

Omgeving

Raad

Toelichting

Feestelijke opening Kindcentrum De Telescoop

omwonenden

april 2023

Vaststelling DO Vijverhof + aanvraag definitief krediet

klankbordgroepbijeenkomst

 ja

december 2023

ruimtelijk kader Maria Bernadette

omwonenden

oktober 2023

Wanneer er sprake is van een (ver)nieuwbouwproject voor een school wordt door de gemeente met de omgeving gecommuniceerd. Dit gebeurt met name via buurt informatieavonden. De communicatie naar de omgeving toe over de concrete bouwplannen vindt plaats door het schoolbestuur. Op de websites van de scholen van de lopende bouwprojecten staat altijd de actuele stand van zaken.

Als sprake is van een tijdelijke huisvesting van een school wordt met het schoolbestuur afgestemd wie de communicatie naar de omgeving verzorgd. Op dit moment wordt het schoolgebouw aan de Oranje Nassaustraat gebruikt als wissellocatie voor de tijdelijke huisvesting van de scholen.

De gemeenteraad wordt op de hoogte gesteld van de stand van zaken via het projecten- en externe initiatievenboek en bij de P&C-cyclus.

Risicomanagement

Aandachtspunt in het risicomanagement vormen  prijsstijgingen door marktontwikkelingen en eisen in het kader van (bijna) energieneutrale schoolgebouwen etc.  De beschikbaar gestelde budgetten zijn taakstellend en daarom is de gemeente extra alert op de kostenbewaking. Zie ook het Integraal Huisvestingsplan 2019-2023 met betrekking tot kostenontwikkelingen in de onderwijshuisvesting

Deze pagina is gebouwd op 01/09/2024 15:42:26 met de export van 01/09/2024 13:39:00