Initiatief overzicht

Het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) bestaat uit fysiek ruimtelijke rijksprojecten en -programma’s die opgenomen zijn in de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Min.I&W) in het Infrastructuurfonds.

Project locatie

Initiatief status

Risico profiel

Hoog

Bestuur & ext. partijen

Aandachtspunt

Planning

Aandachtspunt

Initiatief structuur

Portefeuillehouder
Wethouder Keus
Programma
Verkeer en vervoer
Initiatiefnemer
Verkeer en Vervoer, Min. I&W, BZK, MRDH, PZH en de diverse gemeenten.

Initiatiefkarakteristiek

Planfase
Divers
Ruimtelijke procedure
Tracéwet
Einddatum
n.n.b.
Risicoprofiel
Midden, afhankelijk van projecten en planfase.

Besluitvorming

Laatste raads-/commissiebehandeling
7 juli 2020
Volgende raads-/commissiebehandeling
Zomer 2023
Intentieovereenkomst
September 2019
Anterieure overeenkomst

Belangrijkste wijzigingen

Ondertekening Tracébesluit is uitgesteld vanwege de nadere onderbouwing van stikstofneerslag.

Gemeentelijke rol

A4 Haaglanden - N14:
De gemeente toetst de plannen van Rijkswaterstaat en geeft een reactie. Voorts is de gemeente betrokken bij de grondverwerving. Indien wenselijk is de gemeente ook betrokken bij de afstemming tussen RWS en stakeholders.

Meekoppelkans:
Op initiatief van de gemeente Leidschendam-Voorburg wordt er in dit project een meekoppelkans onderzocht. De Meekoppelkans "Fietstracé Sijtwende" voorziet in de aanleg van fietsbruggen over de kruisingen van de N14 met de gemeentelijke wegen. Daarbij worden de bruggen onderdeel van het project van RWS en de aansluitende infrastructuur (op de tunneldaken)  zal door de gemeente worden gerealiseerd. Rijkswaterstaat is bereid de kosten voor functioneel herstel van de langzaam verkeer verbindingen op de kruispunten over te hevelen naar deze meekoppelkans. De bruggen over de kruispunten zijn hoogstwaarschijnlijk duurder dan functioneel herstel en daarom is een financiële bijdrage aan de fietsbruggen van de gemeente noodzakelijk. De MRDH heeft een subsidie beschikbaar gesteld voor deze meekoppelkans.

Doelstelling en gewenst resultaat

Algemeen:
In het MIRT werken Rijk, decentrale overheden (provincies, gemeenten, vervoerregio’s, waterschappen), maatschappelijke organisaties en bedrijven samen om de concurrentiekracht, bereikbaarheid en leefbaarheid van Nederland duurzaam te ontwikkelen (zie ook ‘Spelregels van het MIRT’, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, november 2016).

Betrokkenheid Leidschendam-Voorburg:
Doelstelling en gewenst resultaat
De N14 is een belangrijke ontsluitingsweg voor Voorburg en Leidschendam. En goede doorstroming op de N14 is niet alleen voor het doorgaande verkeer, maar ook voor het verkeer van en naar Voorburg en Leidschendam van belang. De gemeente heeft ook als doel de bereikbaarheid van woonwijken, winkels, zorgcentra en kantoren via de gemeentelijke infrastructuur voor auto, fiets, OV en voetganger op peil te houden.

Voor wat betreft de meekoppelkans 'Fietstracé Sijtwende' is het doel om een snelle en veilige doorgaande regionale fietsroute te creëren. Dit fietstracé is onderdeel van de grotere fietsroute van Zoetermeer naar Mariahoeve-Den Haag en de kust.

Stand van zaken

A4 Haaglanden – N14
De minister van I&W heeft in een brief aan de 2e kamer aangegeven dat een aantal MIRT-projecten zullen worden uitgesteld en het vrijkomende budget zal worden ingezet bij het groot onderhoud van het rijkswegennet. De verbreding van de A4-Haaglanden-N14 is een van die projecten. De gemeente heeft in een brief aan de minister aangegeven hier bezwaar tegen te maken omdat het verkeer op de N14 nu al vaak vast staat en het in de toekomst alleen maar drukker zal worden. Daarnaast coördineert de MRDH een regionale reactie ter voorbereiding op het BO MIRT in november van dit jaar. Hierbij is de inzet van de gemeente dat in ieder geval het deelproject N14 zal worden voortgezet, waarbij de gemeente pleit voor een integrale aanpak van zowel de rijksweg als het onderliggende gemeentelijke infrastructuur, waarbij de bereikbaarheid met de auto, te voet, per fiets en met het OV goed dient te worden geborgd.

Meekoppelkans fietsroute
Indien er een vervolg komt zal het Sijtwende fietstracé (de meekoppelkans) worden heroverwogen, als onderdeel van de integrale aanpak en daarbij zal ook motie 756 betrokken worden.

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

BO MIRT

november 2023

Op dit moment heeft Rijkswaterstaat vanwege de onzekerheden met betrekking tot de stikstofproblematiek onvoldoende duidelijkheid over het proces om een goede planning af te geven

Communicatie

Risicomanagement

Deze pagina is gebouwd op 01/09/2024 15:42:26 met de export van 01/09/2024 13:39:00