Project overzicht

Project status

Risico profiel

Middel

Totaal beeld

Aandachtspunt

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Volgens verwachting

Budget

Aandachtspunt

Project structuur

Bestuurlijk opdrachtgever
Wethouder Bremer
Programma
Bouwen en Wonen (VHROSV)
Initiatiefnemer / Opdrachtgevers
Gemeente

Projectkarakteristiek

Projectfase
Startfase
Einddatum
nog niet bekend
Ruimtelijke procedure
nog niet bekend
Risicoprofiel
hoog

Besluitvorming

Laatste raads-/commissiebehandeling
nog niet aan de orde geweest
Volgende raads-/commissiebehandeling
nog niet bekend
Besluitvorming
Afwijking t.o.v. besluitvorming

-

Belangrijkste wijzigingen

Na de vorige rapportage zijn de verschillende businesscase verder uitgewerkt en is de gemeenteraad geïnformeerd over de uitkomsten (raadsbrief van 11 juli 2023)

Doelstelling en gewenst resultaat

De gemeenteraad heeft op 7 december 2021 de motie Flexwoningen (ID 648) unaniem aangenomen. Onder meer wordt het college specifiek gevraagd de mogelijkheden voor flexwonen binnen de gemeente in kaart te brengen, in gesprek te gaan met verschillende betrokken partijen en de gemeenteraad daarna concrete mogelijkheden voor te leggen. Volgens de motie is het flexwonen bestemd voor meerdere doelgroepen.

Het project flexwonen is er op gericht om met de woningcorporaties vóór 1 januari 2024 minimaal 200 huurders in flexwoningen te hebben geplaatst. Een aantal dat is gebaseerd op de doorstroomcapaciteit naar vrijkomende reguliere woningen en de verwachte beschikbaarheid en geschiktheid van locaties voor flexwoningen. Flexwoningen zijn een tijdelijke oplossing voor het tekort aan passende woonruimte voor verschillende doelgroepen van spoedzoekers. Daartoe behoren statushouders, starters, studenten, mensen die gescheiden zijn, arbeidsmigranten en mensen die voor werk of stage korte tijd huisvesting nodig hebben. Flexwoningen zijn niet bestemd voor de opvang van vluchtelingen.

De gemeente is de aanjager en verbindt de verschillende partijen. Na de bestuurlijke besluitvorming op locatieniveau en de gemaakte (financiële) afspraken wordt de rol van de gemeente minder omvattend. De woningcorporaties zorgen dan voor de realisatie, de exploitatie en de financiering van de flexwoningen. Een zorgvuldige aanpak en slagvaardige samenwerking met de woningcorporaties is van groot belang.  De gemeente en de woningcorporaties hebben ervoor gekozen om (vanuit ieders verantwoordelijkheid) langs projectmatige weg het flexwonen aan te sturen.

Stand van zaken

In april 2022 is gestart met het inventariseren van panden en percelen die voor langere tijd (minimaal voor 10 jaar) beschikbaar zijn en geen stagnatie opleveren voor de geplande reguliere woningbouwplannen. De inrichting en het beheer van meerdere kleinschalige locaties is relatief duur. Daarom is in eerste instantie gezocht naar vrijliggende dan wel vrijkomende locaties waar op tijdelijke basis 25 of meer woonunits realiseerbaar zijn. De woningcorporaties hebben leegstaande panden ingebracht.

De gemeenteraad is met een brief d.d. november 2022 geïnformeerd over de stand van zaken van dit project. Onder meer is gemeld dat de navolgende locaties potentieel geschikt lijken voor flexwonen: woon-zorgcomplex Sonneruyter, de panden Oude Trambaan 51 en De Tol 32a en een tweetal locaties in Stompwijk, zijnde Zustersdijk 18 en Van Santhorststraat (waarvan uiteindelijk één voor flexwonen te bestemmen).

De gemeenteraad is per brief d.d. 11 juli 2023 geïnformeerd over de uitkomsten van de verschillende businesscases. De inspanning van het college was erop gericht om voor 1 januari 2024 minimaal 200 huurders in flexwoningen onder te brengen. Dit aantal kan niet gehaald worden. Dit in lijn met het beeld in de regio. Woonruimte voor spoedzoekers zal worden gerealiseerd in de panden Oude Trambaan 51 en De Tol 32a. In Stompwijk en op de locatie Sonneruyter niet.

Kansen voor flexwonen worden blijvend verkend. De verschillende haalbaarheidsanalyses en de afstemming met de partijen als WZH en de corporaties hebben wel geleid tot nieuwe initiatieven voor nieuwbouw. Een “bijvangst” die als positief wordt aangemerkt.

Financiën

Op basis van het coalitieakkoord 2022-2026 is voor het project flexwonen een bedrag van € 70.000  in de begroting 2023-2026 (jaarschijf 2023) geraamd. De gemeente maakt kosten voor de inhuur van externe deskundigheid. Daarnaast wordt flexwonen gestimuleerd door de rijksoverheid. Er zijn verschillende regelingen die voorzien in het financieel bijdragen van de realisatiekosten.

Voor het project flexwonen zijn een tweetal subsidies toegekend van in totaal € 1,6 mln. (afgerond). Een deel daarvan wordt ingezet voor de kosten van de verbouwing van de locaties De Tol en Oude Trambaan.
De middelen die zijn toegekend voor de projecten Sonneruyter en de twee woningbouwlocaties in Stompwijk zullen terugbetaald moeten worden aan het Rijk.

Planning

De verbouwing van de locaties Oude Trambaan en De Tol start naar verwachting eind 2023.

Communicatie

Communicatie momenten

Omgeving

Raad

Toelichting

Juli 2023

Omwonenden zijn geïnformeerd

De raad is geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek naar Flexwonen.

Eind 2023

Inloopavond Oude Trambaan

Bij de inrichting en inpassing van flexwonen en het traject dat zal worden gevolgd worden de inwoners nadrukkelijk betrokken. Hun gebiedskennis maakt de plannen voor flexwonen beter. De bewoners in de directie nabijheid van de genoemde kansrijke locaties ontvingen in november 2022 een brief waarin zij in een vroegtijdig stadium zijn geïnformeerd over de locatie-onderzoeken.

Risicomanagement

Het werken met flexwoningen is voor gemeenten en woningcorporaties nog relatief nieuw. Het is een uitdagende opgave in een tijd waarin voor gemeenten de taakstelling voor het huisvesten van de verschillende doelgroepen van spoedzoekers nog wisselend is. Het belang van flexwoningen als flexibele schil van snel inzetbare woningen wordt onderkend. Maar dit betekent wel dat andere beleidsdoelstellingen of verwachtingen van inwoners en bedrijven in de knel kunnen komen.

Flexwonen brengt soelaas wanneer de huurders vlot kunnen doorstromen naar een passende (reguliere) woning. Het realiseren van de opgave voor de bouw van sociale huurwoningen speelt hierbij een belangrijke rol. Alleen dan kunnen taakstellingen op de langere termijn worden gehaald. Het zijn factoren die de gestelde ambities onder druk kunnen zetten.  

Deze pagina is gebouwd op 01/09/2024 15:42:26 met de export van 01/09/2024 13:39:00