Project overzicht

Het proces ''Bereikbaarheid Damcentrum" heeft 4 samenhangende onderdelen. 1. Parkeren; 2. Uitvoeren van enkele maatregelen uit 'Benutten zoals bedoeld'; 3. Onderzoek naar bereikbaarheid en doorstroming in Damcentrum; 4. Leefbaarheid en levendigheid.

Bereikbaar Damcentrum - parkeren en verkeer

1 / 3
Afbeelding 1 behorende bij Bereikbaar Damcentrum - parkeren en verkeer
2 / 3
Afbeelding 2 behorende bij Bereikbaar Damcentrum - parkeren en verkeer
3 / 3
Afbeelding 3 behorende bij Bereikbaar Damcentrum - parkeren en verkeer

Project locatie

Project status

Risico profiel

Middel

Totaal beeld

Volgens verwachting

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Aandachtspunt

Budget

Volgens verwachting

Project structuur

Bestuurlijk opdrachtgever
Wethouder Keus
Programma
Verkeer en vervoer
Initiatiefnemer / Opdrachtgevers
N.v.t.

Projectkarakteristiek

Projectfase
Realisatiefase
Einddatum
nader te bepalen
Ruimtelijke procedure
N.v.t.
Risicoprofiel
Midden

Besluitvorming

Laatste raads-/commissiebehandeling
kan per onderdeel verschillen
Volgende raads-/commissiebehandeling
kan per onderdeel verschillen
Besluitvorming

afhankelijk van onderdeel

Afwijking t.o.v. besluitvorming

N.v.t.

Belangrijkste wijzigingen

De blauwe zone is gereed en operationeel met digitale ontheffingen.

Alle maatregelen zijn daarmee uitgevoerd en operationeel met uitzondering van DRIPS. De DRIPS worden in het komende halfjaar volledig operationeel.

Het project is daarmee afgrond en deze ronde voor het laatst in het projectenboek opgenomen.

De motie ‘stappenplan’ is ter hand genomen en zal binnen een nieuw project worden opgepakt.

Doelstelling en gewenst resultaat

De problematiek rondom bereikbaarheid, parkeren, leefbaarheid & levendigheid en veiligheid rondom de oeververbindingen en de wegen daartoe in de gemeente Leidschendam-Voorburg speelt al jaren. Op 15 november 2016 is door de gemeenteraad van de gemeente Leidschendam-Voorburg een besluit genomen om de verkeersdruk over de Vlietbruggen te ontlasten door maatregelen te treffen op de bestaande infrastructuur.

Om deze maatregelen nader uit te werken is het programma ''Benutten zoals bedoeld'' gestart. Dit programma bestaat uit een samenhangend pakket aan maatregelen en heeft als doel het doorgaand verkeer over de Vlietbruggen te verminderen en leefbaarheid en veiligheid rondom de Vlietbruggen te bevorderen.

Stand van zaken

Op 25 september 2018 is het procesplan (ook wel: masterplan) Bereikbaarheid Damcentrum aan de gemeenteraad aangeboden (685). Het procesplan behandelt vier onderwerpen die samen bijdragen aan de bereikbaarheid, doorstroming en leefbaarheid van het Damcentrum en Leidschendam-Zuid:

1.   Parkeren
2.   Uitvoeren van enkele maatregelen uit ‘Benutten zoals bedoeld’
3.   Onderzoek naar bereikbaarheid en doorstroming in Damcentrum
4.   Leefbaarheid en levendigheid.

Op verzoek van de gemeenteraad is gewerkt aan een verdere verkenning en uitwerking van selectieve toegang en een nieuwe brug over de Vliet op diverse aspecten, zoals financiële en juridische aspecten en draagvlak, waarbij geen onomkeerbare besluiten zijn genomen (1196). Het uitbreken van de coronacrisis heeft tijdelijk impact gehad op de processtappen om te komen tot besluitvorming. Het proces is hervat en het voorstel voor de vervolgstappen is voorgelegd in het raadsvoorstel Bereikbaarheid Damcentrum (1331). Dit voorstel is op 28 oktober 2020 niet aangenomen. De in dit voorstel opgenomen voorbereidingskosten (totaal € 800.000) en participatiekosten (€ 50.000) zijn daarom uit de begroting 2021-2024 verwijderd.

De uitvoering van enkele maatregelen uit ‘Benutten zoals bedoeld’ en aanvullende verkeersmaatregelen zijn toegelicht in het voorstel Bereikbaarheid Damcentrum: Benutten zoals bedoeld (1841). Het onderdeel parkeren kwam aan de orde in het voorstel Parkeren Damcentrum en Leidschendam Zuid (1157). Deze twee voorstellen zijn wel aangenomen en de maatregelen worden momenteel conform deze besluiten verder uitgewerkt en gerealiseerd. Op vier locaties rondom het Damcentrum zijn 'brug open'-borden geplaatst. De borden geven automobilisten informatie of de Sluisbrug op dat moment open is.
In het Damcentrum is een Parkeerroute informatiesysteem (PRIS) in gebruik genomen. De DRIPS zijn opgeleverd, maar nog niet operationeel. Er wordt nog gewerkt aan de software voor de weergave van de boodschappen en de afstemming met Rijkswaterstaat. Het aanbestedingstraject van de parkeersensoren is gereed en de sensoren zijn geplaatst. Deze maatregel wordt in Q1 van 2023 opgeleverd, de app die aan de sensoren is gekoppeld wordt momenteel getest. Dat is later dan oorspronkelijk gepland. Doordat de winnende leverancier van de aanbesteding zijn aanbod geen gestand bleek te kunnen doen, is de gemeente overgestapt op de tweede leverancier. Dit heeft voor vertraging gezorgd.

Op 25 mei 2021 heeft het college ingestemd met het voorstel Uitbreiding blauwe zone Leidschendam Centrum (2101). Het ontwerp verkeersbesluit parkeerschijfzone Leidschendam Centrum is vervolgens vrijgegeven voor zienswijzen; het concept Ontheffingenbeleid parkeerschijfzone Leidschendam Centrum is vervolgens vrijgegeven voor inspraak. December 2021 zijn de definitieve stukken vastgesteld. Hierna volgt de verdere voorbereiding van de implementatie: Tegelijkertijd loopt de bezwaartermijn van 6 weken tegen het verkeersbesluit. Nadat deze voorbereidingen zijn afgerond en de bezwaartermijn is verstreken, maakt het college het ontheffingenbeleid bekend en zal deze de dag erna inwerkingtreden.

De blauwe zone is uitgebreid en operationeel met digitale ontheffingen.

Voor de DRIPS moet nog één testfase worden uitgevoerd. Deze zal in het komende halfjaar worden uitgevoerd. Dan zijn ook de DRIPS volledig operationeel en zijn alle maatregelen uitgevoerd. Daarom is dit de laatste rapportage over dit project en zal het project bij de volgende actualisatie uit het projectenboek worden gehaald.

De motie ‘stappenplan’ is ter hand genomen en zal binnen een nieuw project worden opgepakt.

Financiën

Omschrijving

Beschikbaar
(€)

Uitgaven
(€)

Verplichtingen
(€)

Saldo
(€)

Displays brugsignalering

80.000

79.801

0

199

Dynamische route informatiepanelen (DRIP)

278.000

179.480

26.531

71.989

Parkeerroute informatiesysteem (PRIS)

120.000

147.256

0

-27.256

Camera's

30.000

21.606

0

8.394

Parkeersensoren

270.500

211.723

54.980

3.797

Totaal

778.500

639.866

81.511

57.123

In het kader van de maatregelen Benutten zoals bedoeld (1841) heeft de gemeenteraad de volgende kredieten beschikbaar gesteld:

  • € 80.000 voor de displays voor de brugsignalering
  • € 278.000 voor de dynamische route informatiepanelen (DRIP)
  • € 150.000 voor het parkeerroute informatiesysteem (PRIS); bestaande uit   informatiesysteem en camera’s (inclusief verhoging met € 30.000 – zie 1e  tussentijdse rapportage “Turap” 2021)
  • € 215.000 voor de parkeersensoren en een verhoging met € 55.500 (zie 2e  tussentijdse rapportage “Turap” 2022)

Van bovenstaande kredieten zijn de werkzaamheden van de Displays brugsignalering, Parkeerroute informatiesysteem (PRIS) en Camera’s in 2021 afgerond; waardoor de kredieten ultimo 2021 afgesloten zijn.
Voor het onderdeel parkeren is onderhandeld met de Ontwikkelingscombinatie Damcentrum CV (SJB) over de realisatie van een parkeergarage onder het bouwplan Rijnlandstraat-Noord (1157).

Planning

  • De vier ‘brug open’-borden zijn geplaatst. Deze staan rondom het kwadrant (de Bachlaan en Oude Trambaan) en op de Vlietweg
  • PRIS zijn aanbesteed. In het Damcentrum is een Parkeerroute informatiesysteem (PRIS) in gebruik genomen
  • De DRIP’s zijn geleverd maar nog niet operationeel
  • Blauwe zone is gereed
  • Parkeersensoren is afgerond

Communicatie

Voor het participatietraject voor het vergroten van de blauwe zone in Damcentrum hebben twee werksessies plaatsgevonden waarbij inwoners en ondernemers (in totaal circa 80) uit het gebied actief hebben meegedacht over de tijden, de begrenzing, de ontheffingen voor ondernemers en bewoners en de bezoekerspassen. Betrokkenen van de werksessies en belanghebbenden zijn geïnformeerd over de mogelijkheden om te reageren. Ook is hierover gecommuniceerd via de Gemeenterubriek en de interactieve website over het proces: www.lv.nl/damcentrum. Bij de inrichting van de participatietrajecten is rekening gehouden met wat op basis van de Covid19-maatregelen mogelijk was. Er is een online enquête uitgezet en er heeft een online bijeenkomst plaatsgevonden. Betrokkenen zijn per mail op de hoogte gesteld van het besluit en geïnformeerd op de mogelijkheid om ook op dit besluit te reageren. Verder is hierover gecommuniceerd via de digitale nieuwsbrief en is er een aparte alias aangemaakt www.lv.nl/parkerendamcentrum. De Brug Open-borden zijn gecommuniceerd via de interactieve website, sociale media en de gemeenterubriek. De communicatie verloopt verder volgens de gebruikelijke verslaglegging en via dit projectenboek. Via de centrummanager is nauw contact met de ondernemers.

Risicomanagement

Het programma is complex door de verschillende onderdelen en door de verschillende belangen die spelen. Maatregelen in een bepaald gebied, hebben ook altijd gevolgen voor een ander gebied.

Deze pagina is gebouwd op 01/09/2024 15:42:26 met de export van 01/09/2024 13:39:00